30          تير                1398

گروه استهلال صياد درگز
تاريخ:
شمسي: 09/بهمن/1395قمري: 29/ربیع الثانی/1438ميلادي: 28/01/2017
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات دیدبانی
طول جغرافيايي: 59.48عرض جغرافيايي: 37.85ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 765mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا غبارو ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 414791