4          شهريور                1398

گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان بيرجند
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
بیرجند -بلوار غدیر
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی ،کمپاس،دوربین و...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): به علت غبار
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415980