4          شهريور                1398

گروه استهلال ريوش كوهسرخ
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
کوه سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ -دوربين چشمي دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17/18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17/18
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17/40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 14/40
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415980