29          شهريور                1398

گروه استهلال سحر سربيشه
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
تپه هاي مشرف به محور گوريد-سربيشه
طول جغرافيايي: 3605133عرض جغرافيايي: 760535ارتفاع از دريا: 1837
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ و دوربين دو چشمي بدون پايه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 28ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 80درصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:36
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618