4          شهريور                1398

گروه استهلال صياد درگز
تاريخ:
شمسي: 09/دی/1395قمري: 29/ربیع الاول/1438ميلادي: 29/12/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات برج دیده بانی قدیمی
طول جغرافيايي: 59.48عرض جغرافيايي: 37.54ارتفاع از دريا: 413
نوع و تعداد وسايل:
طبق معمول
شرايط جوي:
فشار جو: 723mmHg ميزان رطوبت: 76%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 80درصد ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415980