4          شهريور                1398

گروه استهلال كانون امام علي (ع) سه قلعه -سرايان
تاريخ:
شمسي: 09/دی/1395قمري: 29/ربیع الاول/1438ميلادي: 29/12/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دروربین ها 4 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 660میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 33درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16.56زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415981