4          شهريور                1398

گروه استهلال صياد درگز
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات برج دیده بان قدیمی درگز
طول جغرافيايي: 54.16عرض جغرافيايي: 36.52ارتفاع از دريا: 415
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 720mmHg ميزان رطوبت: 31.8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415981