4          شهريور                1398

گروه استهلال الضحي بجنورد
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
جاده شهرک فرهنگیان بجنورد
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1100
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 2عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ...
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415982