4          شهريور                1398

گروه استهلال خواف خواف
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
كيلومتر 15 جاده خواف تربت حيدريه
طول جغرافيايي: 60عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 750
نوع و تعداد وسايل:
يك دستگاه دوربین دوچشمی، یک دستگاه تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 1ميزان رطوبت: 0ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415980