4          شهريور                1398

گروه استهلال صياد درگز
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات برج دیده بان قدیمی درگز
طول جغرافيايي: 56/48عرض جغرافيايي: 37/68ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی با پایه .تلسکوپ با پایه .فشار سنج.دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 716mmhjميزان رطوبت: 45.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نسبتازیاد.غربی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.36غروبزمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415981