4          شهريور                1398

گروه استهلال كانون امام علي (ع) سه قلعه -سرايان
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 6 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 657میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 20درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415980