4          شهريور                1398

گروه استهلال ميقات الرضا طبس
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56,55عرض جغرافيايي: 33,36ارتفاع از دريا: 910
نوع و تعداد وسايل:
یکعدد تلسکوپ، دو عدد دوربین دوچشمی، دماسنج، نم سنج، فشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 683ميزان رطوبت: 26.89ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415981