4          شهريور                1398

گروه استهلال صياد درگز
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 56/48عرض جغرافيايي: 37/68ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
تعداد2عدد جهت رویت-یک عدد دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 725mmhgميزان رطوبت: 60ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غربی،کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:14 غروبزمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): غروب: 17:14
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415980