4          شهريور                1398

گروه استهلال ميقات الرضا طبس
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
7 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 908
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد تلسکوپ با پایه، یکعدد دوربین دو چشمی، نم سنج، دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 680.7ميزان رطوبت: 26.8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): هوای طوفانی و گردوخاک و باد شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:21
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
روئيت نشدPowerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415982