29          شهريور                1398


گروه استهلال منتظر (فاروج)
تاريخ:
شمسي: 25 خرداد 1386قمري: 29 جمادي الاول 1428ميلادي: 15jun 2007
مشخصات محل رصد:
تپه بیرونی
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوعدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 4:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 4:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام رضایی - موسوی - بلاش آبادی - باقری - قبادی - آزاده
ميهمانان:گروه استهلال منتظر (فاروج)
تاريخ:
شمسي: 27 اردیبهشت1386قمري: 29 ربیع الثانی 1428ميلادي: 17may2007
مشخصات محل رصد:
تپه وارتفاعات بیرونی شهر
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دو عدد
شرايط جوي:
فشار جو: پایینميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:59
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: رضایی - قبادی - موسوی - عطاران - بلاش آبادی - باقری - شاکری - آزاده - قاسمی
ميهمانان:گروه استهلال منتظر (فاروج)
تاريخ:
شمسي: 29 فروردين1386قمري: 29ربيع الاول1428ميلادي: 18آوريل2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات وتپه بیرونی شهر
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دو عدد دوربین چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری نیمه غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18/12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18/32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:15:15
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:40:25نام رؤيت كننده: حجه الاسلام رضاییمشخصات ابزار مورد استفاده: 7*50
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:40:15
نام رؤيت كننده: قاسمی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام تقی زاده - رضایی - پهلوان - موسوی - عطاران - قبادی - باقری - قاسمی -
ميهمانان: ولیزاده - آزاده - جوادیگروه استهلال منتظر (فاروج)
تاريخ:
شمسي: 28/اسفند/1385قمري: 29صفر 1428ميلادي: 19mar2007
مشخصات محل رصد:
تپه وارتفاعات بیرون شهر
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دو عدد - دوربین عکاسی یکعدد- فیلمبرداری یکعدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: بالاميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ وبارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:2زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام تقی زاده امام جمعه محترم - حجه الاسلام رضایی - قبادی - ربیعی - آزاده - عطاران - حیرانی - علی تقی زاده -
ميهمانان: حجه الاسلام موسوی - ذبیح اللهی -گروه استهلال منتظر (فاروج)
تاريخ:
شمسي: 29/بهمن/1385قمري: 29/محرم/1428ميلادي: 18/فوريه/2007
مشخصات محل رصد:
تپه وارتفاعات بیرون شهر
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
یکعدد دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: بالاميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابروباران
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17/16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17/21
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام رضایی-علی باقری-علی بلاش آبادی - محمد قاسمی - قبادی - عطاران
ميهمانان: حجه الاسلام پهلوان - جلال پهلوان -گروه استهلال منتظر (فاروج)
تاريخ:
شمسي: 30/10/1385قمري: 30/ذي الحجه/1427ميلادي:
مشخصات محل رصد:
تپه وارتفاع خارج شهر(گلزار شهدا)
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری یکعدد
شرايط جوي:
فشار جو: کمميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): غلیظزمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17/13
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام رضایی - باقری - عطاران - قبادی - ربیعی - قاسمی
ميهمانان:گروه استهلال منتظر (فاروج)
تاريخ:
شمسي: 30آذر1385قمري: 29ذي القعده1427ميلادي: 21دسامبر2006
مشخصات محل رصد:
بلند ترين نقطه شهر
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين شكاري
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: بالاميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام رضايي-ربيعي-شاكري-قاسمي-روح آبادي-صادقي-قبادي
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618