29          شهريور                1398


گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 09/بهمن/1395قمري: 29/ربیع الثانی/1438ميلادي: 28/01/2017
مشخصات محل رصد:
9بهمن ماه 1395 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 100 درصد ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه) - حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم کرامتی- مصطفی علی اکبری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
9 آذرماه 1395 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 10 درصد غبار محلی در محل غروب خورشید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:12
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه) - حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
10آبان ماه 1395 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 15 درصد غبار در محل پیشبینی حضور ماه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:29
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه) - حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- مصطفی علی اکبری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
10مهرماه 1395 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ انعکاسی - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 50 درصد ابر و غبار در محل پیشبینی حضور ماه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم کرامتی- مصطفی علی اکبری
ميهمانان: ابوالقاسم قلی پور مسئول پژوهشسرای پیامبر اعظم گنابادگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
12شهریورماه 1395 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا غبار و ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه) - حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
13 مردادماه 1395 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 50 درصد ابر و غبار در محل پیشبینی حضور ماه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه) - حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم کرامتی- مصطفی علی اکبری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
15 تیرماه 1395 - گناباد کیلومتر 8 جاده بجستان
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1195
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 100 درصد گردو غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه) - حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم کرامتی- مصطفی علی اکبری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
17خردادماه 1395 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 -دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی- تلسکوپ انعکاسی -
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:41
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:08نام رؤيت كننده: محمدرضا عاشوریمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ انعکاسی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:08
نام رؤيت كننده: حسین امیری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام حسن صادقی نسب(امام جمعه گناباد)- حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان: ابوالقاسم قلی پور مسئول پژوهشسرای پیامبر اعظم گنابادگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
16خردادماه 1395 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 -دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی- تلسکوپ انعکاسی -
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در منطقه پیشبینی حضور هلال حدود100 درصد غبار و گردو خاک
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان: ابوالقاسم قلی پور مسئول پژوهشسرای پیامبر اعظم گنابادگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
18/اردیبهشت‎ماه 1395 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 -دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در منطقه پیشبینی حضور هلال حدود80 ابر و غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه)- حجت‎الاسلام علی صادقی‎نسب(نماینده امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- مصطفی علی‎اکبری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
20 فروردین‎ماه 1395 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 -دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در منطقه پیشبینی حضور هلال حدود10درصد ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): حدود 19:17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): دوربین دوچزمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:07نام رؤيت كننده: محمدرضا عاشوریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی 500*7
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:08
نام رؤيت كننده: محمدرضا عاشوری- مهدی نوری- حسین امیری- مصطفی علی اکبری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه)- حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم کرامتی- مصطفی علی‎اکبری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 19/اسفند/1394قمري: 29/جمادی الاول/1437ميلادي: 09/03/2016
مشخصات محل رصد:
19 اسفندماه 1394 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 40درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در منطقه پیشبینی حضور هلال و غروب100درصد ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه)- حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- ابوالقاسم کرامتی- مصطفی علی‎اکبری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 20/بهمن/1394قمري: 29/ربیع الثانی/1437ميلادي: 09/02/2016
مشخصات محل رصد:
20بهمن ماه 1394 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در منطقه پیشبینی حضور هلال و غروب90درصد ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:07
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان: ابوالقاسم قلی پور مسئول پژوهشسرای پیامبر اعظم گنابادگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 20/دی/1394قمري: 29/ربیع الاول/1437ميلادي: 10/01/2016
مشخصات محل رصد:
20دی ماه 1394 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): موقعیت ماه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): .
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام علی غفاریان، مسوول دفتر امام جمعه گناباد- محمدرضا عاشوری_ مصطفی علی اکبری
ميهمانان: آقای قلی پور، مسوول پژوهشسرای پیامبر اعظم گنابادگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
21آبان‎ماه 1394 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 -دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 1016ميزان رطوبت: 40درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه)- حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- مصطفی علی‎اکبری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
21مهرماه 1394 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:52
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- ابوالقاسم کرامتی- مصطفی علی‎اکبری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 23/شهریور/1394قمري: 30/ذی القعده/1436ميلادي: 14/09/2015
مشخصات محل رصد:
23شهریورماه 1394 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در محل افق 100درصد غبار و ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 22/شهریور/1394قمري: 29/ذی القعده/1436ميلادي: 13/09/2015
مشخصات محل رصد:
22 شهریورماه 1394 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): دما 24 درجه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
24 مردادماه 1394 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 -دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: دما 26 درجهميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 40درصد غبار محلی در محل افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:18
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه)- حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
25تیرماه 1394 گناباد - استهلال شامگاهی - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گردو خاک و غبار شدید افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت‎الاسلام حسن صادقی‎نسب(امام جمعه گناباد)- حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- مصطفی علی‎اکبری
ميهمانان: ابوالقاسم قلی‎پور( مدیر پژوهشسرای پیامبر اعظم) - مجتبی عطایی- محمدرضا کریمی- حمید کریمی- عباسعلی زمانیان- امیرحسین قلی پورگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
27 خرداد 1394 گناباد کیلومتر 8 جاده بجستان
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1195
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 653 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): مشخص نشد
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه) - حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- مصطفی علی اکبری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
28 اردیبهشت‎ماه 1394 گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 1011 hPa ميزان رطوبت: 3درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 50 درصد غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه) - حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
30فروردین‎ماه 1394 گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی_
شرايط جوي:
فشار جو: 1010 hPa ميزان رطوبت: 40 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 30درصد غبار و رطوبت محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:39نام رؤيت كننده: محمدرضا عاشوریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی 500*7
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه)- حجت‎الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 30/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الثانی/1436ميلادي: 19/02/2015
مشخصات محل رصد:
30بهمن‎ماه 1393 گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی_
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 100افق ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حجت الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم كرامتي-
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
اول بهمن‎ماه 1393 گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: محمدرضا عاشوریمشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی(مسئول گروه)- حجت الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم كرامتي -حسین امیری(عکاس و گزارشگر)
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
2 آذر‎ماه 1393 گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 100 درصد افق در موقعیت غروبميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ؟
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- ابوالقاسم كرامتي
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
2 آبان 1393 گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق 90درصد ابری- موقعیت ماه 100 ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حجت الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم كرامتي-
ميهمانان: حجت الاسلام عمیدیگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 03/مهر/1393قمري: 29/ذی القعده/1435ميلادي: 25/09/2014
مشخصات محل رصد:
بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک- 3مهرماه 1393گناباد
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی_مولتی متر
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: دما: 30درجه سانتیگرادميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار افق: 30درصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:21
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حجت الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم كرامتي-
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 04/شهریور/1393قمري: 29/شوال/1435ميلادي: 26/08/2014
مشخصات محل رصد:
4 شهریور 1393 گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حجت الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- ابوالقاسم كرامتي
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
گناباد جاده بجستان مقابل گلزار شهدای بهشت قاسم 6مردادماه 1393
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1150
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی_مولتی متر
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 100درصد غبار و گردو خاک شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ؟
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک- 5مردادماه 1393گناباد
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی_مولتی متر
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)- مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم كرامتي-
ميهمانان: حمیدرضا کریمی- محمدرضا کریمی- حسین خواجه پورگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
9 اردیبهشت 93 گناباد بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک- نهم اردیبهشت 1393
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشش100درصدی ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:09
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حجت الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه) - حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 08/خرداد/1393قمري: 29/رجب/1435ميلادي: 29/05/2014
مشخصات محل رصد:
جاده کاخک بعدازپیام نور
طول جغرافيايي: 58,41عرض جغرافيايي: 34,21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب_دوربین دوچشمی_مولتی متر
شرايط جوي:
فشار جو: 672mmhgميزان رطوبت: %9ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 90%
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی مسئول گروه--محمد رضا عاشوری-ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 11/فروردین/1393قمري: 29/جمادی الاول/1435ميلادي: 31/03/2014
مشخصات محل رصد:
جاده کاخک بعدازپیام نور
طول جغرافيايي: 34/21عرض جغرافيايي: 58/41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 90%
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی مسئول گروه-حجت الاسلام علی غفاریان-محمد رضا عاشوری-ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان: سرهنگ گیوزاد-سروان صنوبریگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
گناباد- حاشيه جاده سنتو - آموزشكده فني پسران گناباد 10 اسفند1392
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 895 ميليمتر جيوهميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 100 ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): .زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): .
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوري
ميهمانان: .گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
11بهمن ماه 1392گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 668 ميليمتر جيوهميزان رطوبت: 32 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 10درصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:38
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- ابوالقاسم كرامتي
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 11/دی/1392قمري: 29/صفر/1435ميلادي: 01/01/2014
مشخصات محل رصد:
گناباد خ شهیدشوریده نزدیک سه راه کاخک رهن
طول جغرافيايي: 58,41عرض جغرافيايي: 34,21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صددرصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:27
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی مسئول گروه--محمد رضا عاشوری-ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
12 آذرماه 1392گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - میدان ورزش
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری - ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
گناباد - میدان فردوس - دانشگاه پیام نور گناباد
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حجت الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری
ميهمانان: آقای اجرتی کارمند پیام نورگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
14 مهر 1392گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر و غبار تقريبا 30درصددر افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری
ميهمانان: حجت الاسلام محمدرضا رحمانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی گنابادگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 15/شهریور/1392قمري: 29/شوال/1434ميلادي: 06/09/2013
مشخصات محل رصد:
انتهای خیابان شوریده نزدیک سه راه رهن
طول جغرافيايي: 58,41عرض جغرافيايي: 34,21ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب_دوربین دوچشمی_مولتی متر
شرايط جوي:
فشار جو: 667mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 10%
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:46
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلویی مسئول گروه-حجت الاسلام علی غفاریان
ميهمانان: هادی غفاریان (دانشجو)گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
16مردادماه 1392گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر و غبار تقريبا 100درصددر افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام حسن صادقي نسب(امام جمعه گناباد)- مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حجت الاسلام علی غفاریان مسئول(دفتر امام جمعه گناباد)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم كرامتي- صادق نصيري
ميهمانان: محمود اميري - حجت عفاريان- هادي غفاريان- حسن خواجه پور -محمد حسين زاده- سيدرضا ايوان دري- رضا محمديگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
17تیرماه 1392گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - سراهی گناباد، رهن، کاخک
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 667ميليمتر جيوهميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حجت الاسلام علی غفاریان مسئول دفتر امام جمعه گناباد-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری
ميهمانان: هادي غفاریانگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
17تیرماه 1392گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور - میدان ورزش
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 666ميليمتر جيوهميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام حسن صادقی نسب امام جمعه گناباد - مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حجت الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه گناباد)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری
ميهمانان: امیر صادقی نوقابی، مسعود پریمو بیمرغی، هاشم پیشکار، رضا فیضی نوده پشنگ، عباس سمیعی دلوییگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
19خرداد92 گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور سراهي رهن كاخك
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 663ميليمتر جيوهميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)--حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان: مصطفی علی‎اکبریگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
21 اردیبهشت92 گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور سراهي رهن كاخك
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 17درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:45
نام رؤيت كننده: مهدی نوری دلوئی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 20/اردیبهشت/1392قمري: 29/جمادی الثانی/1434ميلادي: 10/05/2013
مشخصات محل رصد:
20 اردیبهشت92 گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور سراهي رهن كاخك
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 668ميليمتر جيوهميزان رطوبت: 19درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 20درصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حجت الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
21 فروردين92 گناباد - بعد از دانشگاه پیام نور سراهي رهن كاخك
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 666ميليمتر جيوهميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): محل غروب 100 درصد ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:57
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوري
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
22 اسفند91 گناباد - بعد از پیام نور سراهي رهن كاخك
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 35درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 100درصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)- حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 22/بهمن/1391قمري: 29/ربیع الاول/1434ميلادي: 10/02/2013
مشخصات محل رصد:
22بهمن91 گناباد - بعد از پیام نور سراهي رهن كاخك
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: فشار 673 -ميزان رطوبت: 10درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 20درصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:02
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حجت الاسلام علی غفاریان(مسئول دفتر امام جمعه) - حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوري - ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان: هادی غفاریانگروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
گناباد - بعد از پیام نور سراهي رهن كاخك 29صفر 23 دي ماه1391
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: فشار 1030 -ميزان رطوبت: 40درصد- دما 4درجه سانتيگرادميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 12 درصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:09
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوري - ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
گناباد - بعد از پیام نور سراهي رهن كاخك
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 671 اتمسفر جیوهميزان رطوبت: 70 درصد، دما 8درجه سانتیگرادميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق در محل روئیت ماه 100درصد ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): مشخص نشد
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)- حجت الاسلام علی غفاریان(مسوول دفتر امام جمعه گناباد)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)-ابوالقاسم کرامتی
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 25/مهر/1391قمري: 29/ذی القعده/1433ميلادي: 16/10/2012
مشخصات محل رصد:
گناباد - سراهي رهن كاخك
طول جغرافيايي: 34:21عرض جغرافيايي: 58:41ارتفاع از دريا: 1106
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 70درصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)- حجت الاسلام علی غفاریان(مسوول دفتر امام جمعه گناباد)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)- محمدرضا عاشوري - صادق نصیری
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
گناباد - بعد از سراهی رهن کاخک کیلومتر 3 کلات
طول جغرافيايي: 58:41عرض جغرافيايي: 34:21ارتفاع از دريا: 1140
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 663 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: دما: 34درجه سانتيگرادميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار كم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام حسن صادقي نسب امام جمعه گناباد، مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)- حجت الاسلام علی غفاریان(مسوول دفتر امام جمعه گناباد)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)-محمدرضا عاشوری- ابوالقاسم كرامتي
ميهمانان:گروه استهلال علامه بهلول (گناباد)
تاريخ:
شمسي: 29/تیر/1391قمري: 29/شعبان/1433ميلادي: 19/07/2012
مشخصات محل رصد:
گناباد - كيلومتر 7جاده بجستان
طول جغرافيايي: 58:33عرض جغرافيايي: 34:24ارتفاع از دريا: 1166
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 500*102 - دوربین دوچشمی 500*7 - دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 660 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 5درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار 90درصد-ابر50 درصد موقعیت ماه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی نوری دلوئی(مسئول گروه)- حجت الاسلام علی غفاریان(مسوول دفتر امام جمعه گناباد)-حسین امیری(عکاس و گزارشگر)-ابوالقاسم كرامتي
ميهمانان: عليرضا جاويد عربشاهي

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618