29          شهريور                1398


گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 09/دی/1395قمري: 29/ربیع الاول/1438ميلادي: 29/12/2016
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ دوربین چشمی دماسنج فشارسنج دوربین عکاسی ...
شرايط جوي:
فشار جو: 668.9ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش (مسئول گروه )سعید رضا روحانی (روحانی گروه)علی آریامنش (عضو گروه) حسن آریامنش (عضو گروه) ناصر اژدری(عضو گروه)
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ دوربین چشمی دماسنج فشارسنج دوربین عکاسی ...
شرايط جوي:
فشار جو: 664.4ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش (مسئول گروه )محمدمهدی رحمانی نسب(روحانی گروه)علی آریامنش(عضوگروه)ناصراژدری(عضوگروه)حسن آریامنش(عضوگروه)
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ دوربین چشمی دماسنج فشارسنج دوربین عکاسی ...
شرايط جوي:
فشار جو: 661ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش (مسئول گروه )محمدمهدی رحمانی نسب(روحانی گروه)علی آریامنش (عضو گروه) حسن آریامنش (عضو گروه)
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ دوربین چشمی دماسنج فشارسنج دوربین عکاسی ...
شرايط جوي:
فشار جو: 668ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش (مسئول گروه )محمدمهدی رحمانی نسب(روحانی گروه)علی آریامنش (عضو گروه) حسن آریامنش (عضو گروه)
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ دوربین چشمی دماسنج فشارسنج دوربین عکاسی ...
شرايط جوي:
فشار جو: 660.4ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی و دماسنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و ......
شرايط جوي:
فشار جو: 658.7ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش(مسئول گروه)محمدمهدی رحمانی نسب (روحانی)علی آریامنش عضو گروه ناصر اژدری عضو گروه حسن آریامنش عضو گروه
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
بلندی های سیدآباد خونی آباد
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی و دماسنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و ......
شرايط جوي:
فشار جو: 663ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش(مسئول گروه)محمدمهدی رحمانی نسب (روحانی)علی آریامنش عضو گروه حسن آریامنش عضو گروه
ميهمانان: محمدمهدی نظری سیدجوادشریفی امیررضاهجری سیدمحمدعلی هاشمی سعیدروحانی علی اکبرمرادپورگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی و دماسنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و ......
شرايط جوي:
فشار جو: 661.4ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:07
نام رؤيت كننده: سید مهدی علوی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش(مسئول گروه)محمدمهدی رحمانی نسب (روحانی)علی آریامنش عضو گروه ناصر اژدری عضو گروه حسن آریامنش عضو گروه
ميهمانان: سید مهدی علوی -حسین بزرگواریگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی و دماسنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و ......
شرايط جوي:
فشار جو: 660.4ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش(مسئول گروه)محمدمهدی رحمانی نسب (روحانی)علی آریامنش عضو گروه ناصر اژدری عضو گروه حسن آریامنش عضو گروه
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
بلندی های آبقد
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی و دماسنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و ......
شرايط جوي:
فشار جو: 660ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش(مسئول گروه) ناصر اژدری عضو گروه
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
بلندی های آبقد
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی و دماسنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و ......
شرايط جوي:
فشار جو: 665.3ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش(مسئول گروه) ناصر اژدری عضو گروه
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 19/اسفند/1394قمري: 29/جمادی الاول/1437ميلادي: 09/03/2016
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی و دماسنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و ......
شرايط جوي:
فشار جو: 660.6ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش(مسئول گروه)محمدمهدی رحمانی نسب (روحانی)علی آریامنش عضو گروه ناصر اژدری عضو گروه حسن آریامنش عضو گروه
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی و دماسنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و ......
شرايط جوي:
فشار جو: 669.2ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی و دماسنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و ......
شرايط جوي:
فشار جو: 659.5ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:04نام رؤيت كننده: حسن آریامنشمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: بدون ابزار
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش(مسئول گروه)محمدمهدی رحمانی نسب (روحانی)علی آریامنش عضو گروه حسن آریامنش عضو گروه
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی و دماسنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و ......
شرايط جوي:
فشار جو: 662.3ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش(مسئول گروه)محمدمهدی رحمانی نسب (روحانی)علی آریامنش عضو گروه ناصر اژدری عضو گروه
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 23/شهریور/1394قمري: 30/ذی القعده/1436ميلادي: 14/09/2015
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی و دماسنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و ......
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش(مسئول گروه)محمدمهدی رحمانی نسب (روحانی)علی آریامنش عضو گروه ناصر اژدری عضو گروه
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش شهر جدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ، دوربین چشمی،دماسنج ، فشار سنج ، دوربین عکاسی و ...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش (مسئول ستاد)، محمد جوادرحمانی نسب(روحانی ) ، علی آریامنش ،ناصر اژدری
ميهمانان: مهندس بزرگواریگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش شهر جدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: 54ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش (مسئول ستاد)، محمد مهدی رحمانی نسب(روحانی ) ، علی آریامنش
ميهمانان: حجه الاسلام سید مهدی حسینیگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش شهر جدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش (مسئول ستاد)، محمد جوادرحمانی نسب(روحانی ) ، علی آریامنش
ميهمانان: آقای سالاریانگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 29/اسفند/1393قمري: 29/جمادی الاول/1436ميلادي: 20/03/2015
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش شهر جدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ، دوربین چشمی،دماسنج ، فشار سنج ، دوربین عکاسی و ...
شرايط جوي:
فشار جو: 58ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش (مسئول ستاد)، محمد مهدی رحمانی نسب(روحانی ) ، علی آریامنش
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 30/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الثانی/1436ميلادي: 19/02/2015
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش شهر جدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ، دوربین چشمی،دماسنج ، فشار سنج ، دوربین عکاسی و ...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش (مسئول ستاد) ، علی آریامنش
ميهمانان: قاسم باقری ، محمد علی نیاگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش شهر جدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ، دوربین چشمی،دماسنج ، فشار سنج ، دوربین عکاسی و ...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:00نام رؤيت كننده: علی آریامنشمشخصات ابزار مورد استفاده: با چشم غیر مسلح قابل رویت بود
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:00
نام رؤيت كننده: علی آریامنش
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش (مسئول ستاد)، محمد جوادرحمانی نسب(روحانی ) ، علی آریامنش
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 01/دی/1393قمري: 29/صفر/1436ميلادي: 22/12/2014
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش شهر جدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ، دوربین چشمی،دماسنج ، فشار سنج ، دوربین عکاسی و ...
شرايط جوي:
فشار جو: 58ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حیدر آریامنش،محمد جوادرحمانی نسب(روحانی)،جوادلولو،علی آریامنش
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ دوربین چشمی دما سنج و فشار سنج و دوربین عکاسی و....
شرايط جوي:
فشار جو: 38.5ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علیرضا تاجنیا محمدمهدی رحمانی نسب حیدر آریامنش علی آریامنش آقای دلیلی
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ / دوربین دوچشمی/دماسنج و فشار سنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 34.2ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی رضا تاجنیا/حاج آقای رحمانی/حیدر آریامنش/اخوان
ميهمانان: علی آریا منشگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای سیدآباد
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - 2عدددوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 20/8ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام والمسلمین سجادی اطهر امام جمعه محترم- آقایان تاجنیا- بغلانی(سربازطلبه دفتر) -جوادی- سجادی
ميهمانان: حجت الاسلام هاشمی- آقایان مهندس سلطانی- قایمی-مرادپور- قوی پیکر- جانعلی زاده-باقری-کلاتیگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
ساختمان شرکت عمران گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - 2عدددوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 13ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام والمسلمین سجادی اطهر امام جمعه محترم- آقایان تاجنیا- بغلانی -جوادی- سجادی
ميهمانان: -گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
شرکت عمران شهر گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - 2عدددوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 25ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:28
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام والمسلمین سجادی اطهر امام جمعه محترم- آقایان تاجنیا- حجت الاسلام بغلانی -جوادی- سجادی
ميهمانان: -گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش و پرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 71ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کامل ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علیرضا تاجنیا- حاج آقای بغلانی- سید کریم جوادی
ميهمانان: سید حسین علویگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش وپرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 47ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علیرضا تاجنیا-حاج آقای بغلانی - آقای جوادی
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 11/دی/1392قمري: 29/صفر/1435ميلادي: 01/01/2014
مشخصات محل رصد:
ساختمان آموزش وپرورش گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ/دوربین چشمی و...
شرايط جوي:
فشار جو: 63ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری کامل
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علیرضا تاجنیا- حاج آقای بغلانی
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 15/شهریور/1392قمري: 29/شوال/1434ميلادي: 06/09/2013
مشخصات محل رصد:
ساختمان شرکت عمران شهرجدید گلبهار
طول جغرافيايي: 0عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 20ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:09
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه محترم حاج آقای سجادی-حاج آقای رحمانی نسب(امام جمعه موقت)-آقایان لؤلؤ-سجادی-تاتوره-اخوان
ميهمانان: حجت الاسلام ربانی- آقای تاج نیا(ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه گلبهار)گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
بام شرکت عمران شهرجدید گلبهار
طول جغرافيايي: 0عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - 2عدددوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 33ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:30
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه محترم حاج آقای سجادی- حاج آقای رحمانی نسب(امام جمعه موقت)-حاج آقای رحمانی-آقایان لؤلؤ- سجادی-بانصری(مسئول ستاد نمازجمعه)-سالاریان
ميهمانان: آقایان تاج نیا(رئیس آموزش و پرورش)- جوادی- لؤلؤگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
بام شرکت عمران شهرجدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 25.5ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:53
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:21
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه محترم حاج آقای سجادی-حاج آقای رحمانی نسب(امام جمعه موقت)-حاج آقای رحمانی-آقایان لؤلؤ- سجادی-بانصری(مسئول ستاد نمازجمعه)-اخوان
ميهمانان: آقای یکتاگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
شرکت عمران گلبهار
طول جغرافيايي: 0عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:21
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان بانصری- دلیلی- اخوان- سجادی- رحمانی نسب
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
ساختمان شرکت عمران شهرجدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:49
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:28نام رؤيت كننده: آقای جواد لـؤلـؤمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:34
نام رؤيت كننده: آقای جواد لـؤلـؤ
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای رحمانی نسب(امام جمعه موقت)-آقایان لؤلؤ(مسئول ستاد استهلال)- بانصری(مسئول ستاد نمازجمعه)- اخوان
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
شرکت عمران گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 51ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:02
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:13
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام رحمانی نسب- آقایان لؤلؤ - دلیلی - اخوان - تاتوره - سالاریان
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
گلبهار - بوستان ولایت
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 50ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:25
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه محترم حاج آقای سجادی - امام جمعه موقت حاج آقای رحمانی نسب- مسئول دفتر امام جمعه حاج آقای رحمانی- آقایان لؤلؤ - دلیلی- سجادی - اخوان
ميهمانان: ---گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 22/بهمن/1391قمري: 29/ربیع الاول/1434ميلادي: 10/02/2013
مشخصات محل رصد:
ساختمان مرتفع شرکت عمران
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 53ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:09
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:31
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای رحمانی(مسئول دفتر امام جمعه محترم)- آقایان لؤلؤ- دلیلی-سجادی-اخوان-سالاریان
ميهمانان: آقای امیریگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
شرکت عمران گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 18ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 1642
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:20
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای لؤلؤ
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
گلبهار - بلوار چهارباغ
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 64ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:52
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای سجادی اطهر امام جمعه محترم- آقایان لؤلؤ- بانصری- سجادی
ميهمانان: آقایان غلامیان - غلامیان رونگگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 24/آبان/1391قمري: 29/ذی الحجه/1433ميلادي: 14/11/2012
مشخصات محل رصد:
ساختمان شرکت عمران
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 25ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 16:53
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای سجادی امام جمعه محترم-حاج آقای رحمانی نسب-آقایان لولو-اخوان
ميهمانان: -گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 27/شهریور/1391قمري: 30/شوال/1433ميلادي: 17/09/2012
مشخصات محل رصد:
شهرجدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 22ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:52
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای سجادی امام جمعه محترم- حاج آقای رحمانی-حاج آقای رحمانی نسب-آقایان لولو-اخوان-دلیلی
ميهمانان: آقایان تقوی- سفندارند- سلطانی- سجادیگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
بام شرکت عمران شهرجدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 13ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:27
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای سجادی امام جمعه محترم- حاج آقای رحمانی-آقایان لولو-اخوان- ابوچناری
ميهمانان: آقایان قاسمی-سجادی-بانصری-سالاریان-تاتورهگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 29/تیر/1391قمري: 29/شعبان/1433ميلادي: 19/07/2012
مشخصات محل رصد:
گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال و پایه تلسکوپ ومتعلقات
شرايط جوي:
فشار جو: 25.1ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی تا قسمتی ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: از سمت راست آقایان اخوان - دلیلی - حاج آقای رحمانی نصب - لوءلوء - حاج آقای رحمانی نصب - رحمانی نصب - ابو چناری - رحمانی نصب
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 31/خرداد/1391قمري: 29/رجب/1433ميلادي: 20/06/2012
مشخصات محل رصد:
محل بام اداره آموزش و پرورش منطقه گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 22ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:26
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای سجادی امام جمعه محترم- حاج آقای رحمانی-آقایان لولو-دلیلی- ابوچناری-سجادی-بانصری
ميهمانان: آقایان:پژوه-مسئله گو- کُرفی- هنرور- ضروری- یکتا- حجت الاسلام عباسنژادگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 02/اردیبهشت/1391قمري: 29/جمادی الاول/1433ميلادي: 21/04/2012
مشخصات محل رصد:
پارک محله پردیس گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 18ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:12
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:30
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اعضاي حاضر: حاج آقای سجادی امام جمعه محترم- حاج آقای رحمانی نسب-آقایان لولو- تاتوره- ابوچناری-سالاریان-بانصری
ميهمانان: آرین منش- نجارگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 03/فروردین/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1433ميلادي: 22/03/2012
مشخصات محل رصد:
پارک محله پرند گلبهار
طول جغرافيايي: .عرض جغرافيايي: .ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 20ميزان رطوبت: .ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:46
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:47
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای سجادی امام جمعه محترم- آقایان لولو- تاتوره- ابوچناری-سید سجاد سجادی
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 03/اسفند/1390قمري: 29/ربیع الاول/1433ميلادي: 22/02/2012
مشخصات محل رصد:
ساختمان شرکت عمران شهرجدید گلبهار
طول جغرافيايي: 0عرض جغرافيايي: 0ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 16ميزان رطوبت: 0ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای سجادی امام جمعه محترم- حاج آقای رحمانی نسب امام جمعه موقت- آقایان لولو- سالاریان-تاتوره- ابوچناری-سلطانی
ميهمانان: آقای سلطانیگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
محل ساختمان شرکت عمران شهرجدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 64ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:16
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای سجادی امام جمعه محترم- حاج آقای رحمانی نسب امام جمعه موقت- آقایان لولو- سالاریان-تاتوره- ابوچناری-اکبری
ميهمانان: آقای اکبریگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 05/آذر/1390قمري: 29/ذی الحجه/1432ميلادي: 26/11/2011
مشخصات محل رصد:
شرکت عمران
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 58ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 16:26
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای سجادی امام جمعه محترم- حاج آقای رحمانی نسب امام جمعه موقت- آقایان لولو- سالاریان- ابوچناری
ميهمانان: -گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 05/آبان/1390قمري: 29/ذی القعده/1432ميلادي: 27/10/2011
مشخصات محل رصد:
محل ساختمان شرکت عمران شهرجدید گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و دماسنج و فشارسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: 60ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 16:56
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: از سمت راست آقایان: ابوچناری، حاج آقای رسولی، جناب حاج آقای سجادی اطهر امام جمعه محترم، لؤلؤ، سجادی
ميهمانان: جناب حجت الاسلام رسولیگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 06/مهر/1390قمري: 29/شوال/1432ميلادي: 28/09/2011
مشخصات محل رصد:
بام ساختمان شرکت عمران گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و متعلقات
شرايط جوي:
فشار جو: 38ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گرد و غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:41
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: از سمت راست آقایان: آریامنش، حاج آقای سجادی امام جمعه محترم، لؤلؤ، خاوری.
ميهمانان:گروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
گلبهار- ساختمان شرکت عمران شهر جدید
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و متعلقات
شرايط جوي:
فشار جو: 20ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:33
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: از سمت چپ آقایان:ابوچناری، لؤلؤ، حاج آقای سجادی(امام جمعه محترم گلبهار)، حاج آقای رحمانی نسب(امام جمعه موقت)، سجّادی، خاوری، آریامنش، بانصری، دلیلی.
ميهمانان: آقای محمدرضا بانصری مسئول ستاد نمازجمعه گلبهارگروه استهلال پيامبر اعظم (ص) (گلبهار)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
گلبهار- ارتفاعات کوه های روستای سیدآباد از توابع گلبهار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ولوازم - دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال و متعلقات
شرايط جوي:
فشار جو: 20.5ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:53
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: از سمت راست آقایان : خاوری سجادی - رحمانی نصب- حاج آقای سجادی امام جمعه محترم گلبهار- ابوچناری- دلیلی
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617