4          شهريور                1398


گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
آرامگاه شهبد مدرس
طول جغرافيايي: 58:27عرض جغرافيايي: 37:14ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1حجت السلام محمدی(امام جمعه محترم) - حاج آقای یعقوبی مسول آرامگاه شهید مدرس- آقایان حسین پور -خلیلی - تارک- صحرایی - بابایی - قنبری
ميهمانان: ....گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
آرامگاه شهید مدرس
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 35ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه محترم حاج آقای یعقوبی و حاج آقای محمدی امام جمعه موقت و خطیب توانا حاج آقای انصاری و زرگران و حاج آقای احدی و هیت همراه و مسئولین آرامگاه و آقای جمالی معاونت آموزش و پرورش
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
مجموعه مذهبی و فرهنگی آرامگاه شهید مدرس
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 35ارتفاع از دريا: 1054
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- جناب اقایان حجت الاسلام محمدی 2- سعادتمند 3- مقرونی 4- یعقوبی 5- حسین پور 4 خلیل نیا 5- حسنی 6- هادوی
ميهمانان: آقایان جلالی ، اسحاقی ،گل محمدی ، مرادیان ،قریشی ، هدایتی ، هاشمی ، و خانم ها اسمعیل پور و خانم حسنیگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
انتهای بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 35ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان حسین پور ، انبیایی و هادوی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 06/تیر/1393قمري: 29/شعبان/1435ميلادي: 27/06/2014
مشخصات محل رصد:
انتهای بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 35ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی - حسین پور
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی حسین پور و خلیلی نیا
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 35ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی پ حسین پور - خلیل نیا
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 14/مهر/1392قمري: 30/ذی القعده/1434ميلادي: 06/10/2013
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58:25عرض جغرافيايي: 35.14ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی - حسن پور - صحرایی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
آرامگاه شهید مدرس
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 37ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان :حجت الاسلام محمدی - هادوی -حسین پور -رسنمی - صحرایی
ميهمانان: کاوری - شهابی -گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
آرامگاه شهید مدرس
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 35ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی - حسین پور
ميهمانان: آقایان - رستمی - صحرایی- کاوری - شهابی - جعفری ...گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 37ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی- حسین پور
ميهمانان: آقایان طباطبایی- کریمی - حسنی -بابایی...گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 35ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو پچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی - حسین پور - صحرایی-اعتصامی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 22/بهمن/1391قمري: 29/ربیع الاول/1434ميلادي: 10/02/2013
مشخصات محل رصد:
بولوار شفا
طول جغرافيايي: 58.27عرض جغرافيايي: 35.14ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58.26عرض جغرافيايي: 35.14ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوی -احمد هادوی -حسین پور - اعتصامی و محمداعتصامی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58.26عرض جغرافيايي: 35.14ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی - قریشی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 24/آبان/1391قمري: 29/ذی الحجه/1433ميلادي: 14/11/2012
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 35ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی - قریشی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 25/مهر/1391قمري: 29/ذی القعده/1433ميلادي: 16/10/2012
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58.27عرض جغرافيايي: 35:14ارتفاع از دريا: 1052
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی 2- حسین پور
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
آرامگاه شهید مدرس
طول جغرافيايي: 58.27عرض جغرافيايي: 37:14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی و تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه محترم حاج آقای یعقوبی وامام جمعه موقت حاج آقای محمدی و رئیس آرامگاه شهید مدرس حاج آقای ذوالفقاری ..
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 30/تیر/1391قمري: 30/شعبان/1433ميلادي: 20/07/2012
مشخصات محل رصد:
آرامگاه شهید مدرس
طول جغرافيايي: 58:25عرض جغرافيايي: 35:14ارتفاع از دريا: 1052
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی و تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان حجت الاسلام محمدی - هادوی -حسین بور - هاشمی - آرام
ميهمانان: گروه نچوم دبیرستان امین و پژوهش سرا و گروه فیزیکگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 29/تیر/1391قمري: 29/شعبان/1433ميلادي: 19/07/2012
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58:27عرض جغرافيايي: 35:24ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 69ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 03/بهمن/1390قمري: 29/صفر/1433ميلادي: 23/01/2012
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 57:27عرض جغرافيايي: 37:14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی 2- حسین پور
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 57:27عرض جغرافيايي: 37:14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی 2- حسین پور
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 06/مهر/1390قمري: 29/شوال/1432ميلادي: 28/09/2011
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58:26عرض جغرافيايي: 37ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام جناب آقاي محمدي - دلاور حسين پور - محسن هادوي
ميهمانان: آقاي تارك - صحراييگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
آرامگاه شهيد مدرس
طول جغرافيايي: 58:27عرض جغرافيايي: 35:24ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ و دور بين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:5
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:26نام رؤيت كننده: كاظم نجار مشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دو چشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: جناب حجت الاسلام محمدي امام جمعه موقت شهرستان -هادوي -هاشمي -عامري - اله دادي - شريفي
ميهمانان: جناب آقاي سپهري مسئول محترم آستان شهيد مدرس و آقايان قانعي-كاوري- شهابي -جلالي - نجار ....و خانم ها صميمي -شهابي -- نجار ....گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
آرامگاه شهيد مدرس
طول جغرافيايي: 58:27عرض جغرافيايي: 36:14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوي-حسين پور - خليلي نيا -ارام
ميهمانان: حسني - تارك - شجاعي - عاشوري -اله دادي--مظفري- كندري - روز دار... خانم ها صميمي - فاطمي - سعيدي فر...گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 12/خرداد/1390قمري: 29/جمادی الثانی/1432ميلادي: 02/06/2011
مشخصات محل رصد:
اردوگاه
طول جغرافيايي: 58:26عرض جغرافيايي: 35:14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان :محسن هادوي- محمد رضا خليلي نيا - حبيب ا.. شريفي
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 13/اردیبهشت/1390قمري: 29/جمادی الاول/1432ميلادي: 03/05/2011
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58:27عرض جغرافيايي: 37:14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوي - دلاور حسين پور - مرد ازاد
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 14/فروردین/1390قمري: 29/ربیع الثانی/1432ميلادي: 03/04/2011
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58:27عرض جغرافيايي: 37:14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي
شرايط جوي:
فشار جو: 69ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوي- دلاور حسين پور - عباس قريشي
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 14/اسفند/1389قمري: 29/ربیع الاول/1432ميلادي: 05/03/2011
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 37ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوي 2- حسين پور
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 14/بهمن/1389قمري: 29/صفر/1432ميلادي: 03/02/2011
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58ك27عرض جغرافيايي: 37ك14ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوي 2 -حسين پور
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 16/آبان/1389قمري: 30/ذی القعده/1431ميلادي: 07/11/2010
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58:27عرض جغرافيايي: 37:14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: هادوی محسنمشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی - حسین پور
ميهمانان: آرام-تهامیگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 16/مهر/1389قمري: 29/شوال/1431ميلادي: 08/10/2010
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58:27عرض جغرافيايي: 36:14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوی - دلاور حسین پور - فخار
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 18/شهریور/1389قمري: 29/رمضان/1431ميلادي: 09/09/2010
مشخصات محل رصد:
آرامگاه شهید مدرس
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 2 عدد - دوربین دو چشمی 2 عدد
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی - ......
ميهمانان: آقای سپهری مسئول آرامگاه شهید مدرس - آقای رمضانی رئیس اداره ابفا -گروه نجوم کاشمر - کارمندان کتابخانه شهید مدرسگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58:26عرض جغرافيايي: 35:14ارتفاع از دريا: 1052
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی - حسین پور - هاشمی- حسنی
ميهمانان: خلیل نیاگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 19/مرداد/1389قمري: 29/شعبان/1431ميلادي: 10/08/2010
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58ک26عرض جغرافيايي: 35:14ارتفاع از دريا: 1052
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی - حسین پور - هاشمی
ميهمانان: خلیل نیاگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 58:26عرض جغرافيايي: 35:14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-هادوی2-حسین پور3-حسنی4 -قریشی 5- خلیلی نیا
ميهمانان: محمدی2- طاهریگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 23/خرداد/1389قمري: 30/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/13
مشخصات محل رصد:
بولوار شفا
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 37ارتفاع از دريا: 1052
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: حسین پورمشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی - حسین پور
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 24/ارديبهشت/1389قمري: 29/جمادي الاول/1431ميلادي: 2010/05/14
مشخصات محل رصد:
بولوار شفا
طول جغرافيايي: 58،27عرض جغرافيايي: 35،14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 25/فروردين/1389قمري: 29/ربيع الثاني/1431ميلادي: 2010/4/14
مشخصات محل رصد:
بولوار شفا
طول جغرافيايي: 58،27عرض جغرافيايي: 35،14ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوی 2 عباس قریشی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 25/بهمن/1388قمري: 29/صفر/1431ميلادي: 2010/2/14
مشخصات محل رصد:
انتهای بلوار شفا
طول جغرافيايي: 37/14عرض جغرافيايي: 58/27ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندکی ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17/42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17/41
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 1388/10/26قمري: 30/محرم/1431ميلادي: 2010/01/16
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: 14ک35عرض جغرافيايي: 58ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 69ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی قریشی - هاشمی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 25/بهمن/1388قمري: 29/صفر/1431ميلادي: 2010/2/14
مشخصات محل رصد:
انتهای بلوار شفا
طول جغرافيايي: 35:14عرض جغرافيايي: 58:26ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): وجود ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 1388/09/26قمري: 29/ذی الحجه/1430ميلادي: 2009/12/17
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوی-2 قریشی 3
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 1388/08/26قمري: 29/ذی لقعده/1430ميلادي: 17/11/2009
مشخصات محل رصد:
بولوار شفا
طول جغرافيايي: 35عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1055
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 67ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی -قریشی خلیلی نیا
ميهمانان: کاوری - رستگار -- مغنیگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 27/مهر/1388قمري: 30/شوال/1430ميلادي: 19/10/2009
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1055
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 67ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادوی قریشی
ميهمانان: حسین پورگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 28/شهریور/1388قمري: 29/رمضان/1430ميلادي: 19/09/2009
مشخصات محل رصد:
آرامگاه شهید مدرس
طول جغرافيايي: 37:17عرض جغرافيايي: 58:6ارتفاع از دريا: 1055
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابرو گرد غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه محترم حضرت اقای یعقوبی.حاج آقای محمدی روحانی و معاونت پرورشی اداره اقای فروغی معاونت آموزش و پرورش - 4اقایان قریشی هادوی - اله دادی- - هاشمی- اسماعیل زاده - عامری - شریفی -
ميهمانان: حسنی - رمضان نژاد - خلیلی نیا - حسن پور - دانش آموزان گروه نجوم -گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 30/مرداد/1388قمري: 29/شعبان/1430ميلادي: 21/08/2009
مشخصات محل رصد:
آرامگاه مدرس
طول جغرافيايي: 17؛37عرض جغرافيايي: 14؛57ارتفاع از دريا: 1100
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي و عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: 67ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): وجود ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقاي محمدي روحاني و معاون اداره محسن هادوي -عباس قريشي - هاشمي - عامري
ميهمانان: عاشوري - كاوري - خاموشي ........گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 31/تیر/1388قمري: 29/رجب/1430ميلادي: 22/07/2009
مشخصات محل رصد:
انتهاي بلوار شفا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوي آقايان سالاري (روحاني) هاشمي -بيگي-كاوري- شهابي
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 03/خرداد/1388قمري: 29/جمادی الاول/1430ميلادي: 24/5/2009
مشخصات محل رصد:
كاشمر-بلوار تعاون
طول جغرافيايي: 3513عرض جغرافيايي: 5827ارتفاع از دريا: 1060
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوي - محمد رضا عامري - هاشمي - قريشي
ميهمانان: مغني خواهران گروه نجومگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 05/اردیبهشت/1388قمري: 29/ربیع الثانی/1430ميلادي: 25/4/2009
مشخصات محل رصد:
بلوار تعاون
طول جغرافيايي: 38عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 2 عدد- دوربین عکاسی دیجیتالی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشش ابر و غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-محسن هادوی 2- محمد اسماعیل زاده 3- هاشمی
ميهمانان: 1- مهندس قبولیان 2-خلیلی نیا 3- مقنی 4-خانم قبولیانگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 07/فروردین/1388قمري: 29/ربیع الاول/1430ميلادي: 27/03/2009
مشخصات محل رصد:
انتهای شهرک تعاون
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 58ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندکی ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:20نام رؤيت كننده: محسن هادویمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دو چشمی 7*35
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:29
نام رؤيت كننده: مغنی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوی و حسین پور
ميهمانان: آقایان مغنی -اله دادی - شهابی - معصومیگروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 07/اسفند/1387قمري: 29/صفر/1430ميلادي: 25/2/2009
مشخصات محل رصد:
شهرک تعاون
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 2 عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 07/بهمن/1387قمري: 29/محرم/1430ميلادي: 26/1/2009
مشخصات محل رصد:
کاشمر -بیمارستان حضرت ابوالفضل
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): هوا ابری بود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 8/دی/1387قمري: 29/ذی الحجه/1429ميلادي: 28/12/2008
مشخصات محل رصد:
بلوار شفا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): وجود ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوی
ميهمانان:گروه استهلال كواكب (كاشمر)
تاريخ:
شمسي: 9/آذر/1387قمري: 30/ذی القعده/1429ميلادي: 29/11/2008
مشخصات محل رصد:
جنوب كاشمر
طول جغرافيايي: 37:12عرض جغرافيايي: 56:32ارتفاع از دريا: 1055
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: 68ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشش ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:15
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:44نام رؤيت كننده: عامري_هادويمشخصات ابزار مورد استفاده: چشم غير مسلح
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:44
نام رؤيت كننده: عامري
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن هادوي
ميهمانان: عامري محمد رضا

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415980