29          شهريور                1398


گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 09/بهمن/1395قمري: 29/ربیع الثانی/1438ميلادي: 28/01/2017
مشخصات محل رصد:
هفت تپه
طول جغرافيايي: 37.07عرض جغرافيايي: 58.31ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 647.5mmhgميزان رطوبت: 65ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:52
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای مرادی 2-حاج آقای یونسی 3- آقای خداوردی پرهیزکار 4-آقای الهی-5-محمد فیاضی5
ميهمانان: 1-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 09/دی/1395قمري: 29/ربیع الاول/1438ميلادي: 29/12/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.17عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 647.5mmhgميزان رطوبت: 47.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای عقیل مرادی 2- محمد فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 642mmhgميزان رطوبت: 47.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-آقای یونسی 2- حاج آقای پرهیزکار
ميهمانان: 1-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 643.6mmhgميزان رطوبت: 31%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- آقای الهی 2 -حاج آقای پرهیزکار(روحانی) 3- حاج آقای مرادی 4-حاج اقای یونسی 5- محمد فیاضی
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری و غبار شدید محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیزکار2-حاج آقای یونسی 3- آقای خداوردی پرهیزکار 4-آقای الهی-5-محمد فیاضی5
ميهمانان: 1-حاج آقای پردل 2- حاج آقای هاشمیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 647.33mmhgميزان رطوبت: 47.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-آقای یونسی 2- آقای هاشمی 3- آقای فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 642mmhgميزان رطوبت: 31%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:39
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- آقای خداوردی پرهیزکار 2 -حاج آقای پرهیزکار(روحانی) 3- حاج آقای مرادی 4- محمد فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.17عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دوچشمی 25x100 و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 647.5mmhgميزان رطوبت: 47.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:56
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:02نام رؤيت كننده: محمد فیاضی احسان آبادمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ 102mmگروه استهلال
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: -
نام رؤيت كننده: -
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای یونسی 2- آقای خداوردی پرهیزکار 3-حاج آقای یونسی 4- حاج آقای مرادی 5-آقای الهی 6- محمد فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای پردل 2- آقای مجید علی نژاد 3- آقای داغستانیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 647.33mmhgميزان رطوبت: 36.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:00نام رؤيت كننده: محمد فیاضیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ گروه استهلال
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:02
نام رؤيت كننده: محمد فیاضی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1 -حاج آقای مرادی 2- محمد فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای پردل 2- آقای ...گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 643.6mmhgميزان رطوبت: 33%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشش کامل ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1 -حاج آقای مرادی 2- حاج آقای یونسی3- محمد فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
هفت تپه
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 80ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری و بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیزکار2-حاج آقای یونسی 3- محمد فیاضی 4- آقای خداوردی پرهیزکار 5 -آقای الهی
ميهمانان: 1-حاج آقای پردل 2- آقای..گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 642mmhgميزان رطوبت: 88ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:03
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیزکار2-حاج آقای یونسی 3 -حاج آقای مرادی 4- محمد فیاضی 5- آقای خداوردی پرهیزکار
ميهمانان: 1-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 20/دی/1394قمري: 29/ربیع الاول/1437ميلادي: 10/01/2016
مشخصات محل رصد:
زوباران
طول جغرافيايي: 37،36عرض جغرافيايي: 58،37ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ۱00ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری کامل
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:37زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 642mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:16
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیزکار2-حاج آقای یونسی 3- محمد فیاضی 4- آقای خداوردی پرهیزکار
ميهمانان: 1-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
برج مخابراتی زوباران
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1964
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 25x100
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:26
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیزکار 2-حاج آقای مرادی 3-حاج آقای یونسی 4-مجید الهی 5-آقای پرهیزکار
ميهمانان: 1- حاج آقای هاشمی 2- حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دوچشمی 25x100 و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 644mmhgميزان رطوبت: 25%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی پوشش ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:01
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیزکار 2-حاج آقای مرادی 3-حاج آقای یونسی 4-مجید الهی 5- محمد فیاضی 6- آقای خداوردی پرهیزکار
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 23/شهریور/1394قمري: 30/ذی القعده/1436ميلادي: 14/09/2015
مشخصات محل رصد:
برج مخابراتی زوباران
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1964
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دوچشمی 25x100 و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 613.33mmhgميزان رطوبت: 39.5%%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تکه های ابر و غبار شدید محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیزکار 2- آقای پرهیزکار 3-مجید الهی 4- محمد فیاضی
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 22/شهریور/1394قمري: 29/ذی القعده/1436ميلادي: 13/09/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- 5x100 و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 644mmhgميزان رطوبت: 15%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیزکار 2-حاج آقای یونسی 3- آقای پرهیزکار 4- محمد فیاضی
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- و دوربین دوچشمی 25x100 و دوربین دو چشمی گروه استهلال
شرايط جوي:
فشار جو: 644mmhgميزان رطوبت: 14%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): مقدار خیلی کم غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:27
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیزکار 2-حاج آقای مرادی 3-حاج آقای یونسی 4-مجید الهی 5- محمد فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای هاشمیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
برج مخابراتی زوباران
طول جغرافيايي: 37.14عرض جغرافيايي: 58.29ارتفاع از دريا: 1964
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102mm- تلسکوپ120ED sky watcher & EQ6 pro و دوربین دوچشمی 25x100
شرايط جوي:
فشار جو: 604.6mmhgميزان رطوبت: 23 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری و غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای یونسی 2-حاج آقای مرادی 3-حاج آقای پرهیزکار 4- آقای پرهیزکار5-مجید الهی 6-- محمد فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای صفوی 2-حاج آقای هاشمی 3-حاج آقای پردل 4-حاج آقای فتحیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): محل غروب خورشید تا زاوبه 30 درجه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای پرهیزکار 2- محمد فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای هاشمی 2-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
برج مخابراتی بالای زوباران
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1914
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 25*100+تلوسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مجید الهیمشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای پرهیزکار 2- حاج آقای عقیل مرادی 3-حاج آقای خداوردی پرهیزکار 4-محمد فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 29/اسفند/1393قمري: 29/جمادی الاول/1436ميلادي: 20/03/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 80ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای یونسی 2-حاج آقای مرادی 3-حاج آقای پرهیزکار 4- محمد فیاضی
ميهمانان: حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 30/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الثانی/1436ميلادي: 19/02/2015
مشخصات محل رصد:
هفت تپه
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 100ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج اقای مرادی 2- حاج آقای یونسی 3- حاج آقای پرهیزکار 4-آقای الهی
ميهمانان: 1-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلوسکوپ + دوربین 2 چشمی + دوربین دو چشمی 100*25
شرايط جوي:
فشار جو: 645ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:35نام رؤيت كننده: مجید الهیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دو چشمی 100*25
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:55
نام رؤيت كننده: مجید الهی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-آقای یونسی 2-حاج آقای عقیل مرادی (م)3- آقای الهی 4- فیاضی(م) 5- حاج آقای هاشمی(م)
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلوسکوپ + دوربین 2 چشمی + دوربین دو چشمی 100*25
شرايط جوي:
فشار جو: 645ميزان رطوبت: 49.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا پوشش ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیز کار (م)2-آقای یونسی 3-حاج آقای عقیل مرادی (م)4- آقای الهی 5- فیاضی(م)
ميهمانان: 1- حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلوسکوپ + دوربین 2 چشمی + دوربین دو چشمی 100*25
شرايط جوي:
فشار جو: 645ميزان رطوبت: 49.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابر و آسمان اکثر نقاط کاملا صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:46
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای صفوی (م)2-آقای یونسی 3-حاج آقای عقیل مرادی 4-آقای چرهیزکار5- آقای الهی 6- فیاضی
ميهمانان: حاج آقای پردل- آقای عربگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 03/مهر/1393قمري: 29/ذی القعده/1435ميلادي: 25/09/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی +تلوسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 642.2ميزان رطوبت: 14.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا با پوشش غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای مرادی2-حاج آقای یونسی 3-حاج آقای پرهیزگار 4-محمد فیاضی
ميهمانان: 1-آقایان پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
برج مخابراتی زوباران
طول جغرافيايي: 58.48عرض جغرافيايي: 37.23ارتفاع از دريا: 1914
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی +تلوسکوپ +دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 608.5ميزان رطوبت: 34.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا پوشش ابر و غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای مرادی2-حاج آقای یونسی 3-حاج آقای پرهیزگار 4-محمد فیاضی 5-حاج آقای هاشمی
ميهمانان: 1-آقایان پردل 2-حسین فیاضی 3- حاج آقای عباس نژاد 4- امیر رضا عباس نژاد 5-عیسی پرویزی 6-مرتضی سیاوشیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلوسکوپ+دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 642.2ميزان رطوبت: 14.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا غبار و کمی ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای مرادی2-حاج آقای یونسی 3-حاج آقای پرهیزگار 4-محمد فیاضی
ميهمانان: 1-آقایان پردل2-فاطمی 3- مقدسی 4-نیرومند 5-پایدار 6-حاجیان7-حسین فیاضیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی - تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 644.6mmhgميزان رطوبت: 33.3%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابتدا پوشش کامل ابر و سپس غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای مرادی(عضو) 2-حاج آقای یونسی(عضو) 3-محمد فیاضی (سرگروه)4-حاج آقای پرهیزکار5-آقای پرهیزکار6-حاج آقای هاشمی 7-حاج آقای پردل
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 06/تیر/1393قمري: 29/شعبان/1435ميلادي: 27/06/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی - تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 644.6mmhgميزان رطوبت: 29.4RHميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی لکه های ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای مرادی(عضو) 2-حاج آقای یونسی(عضو) 3-محمد فیاضی (سرگروه)
ميهمانان: 1 نفر از اهالی روستا...گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 08/خرداد/1393قمري: 29/رجب/1435ميلادي: 29/05/2014
مشخصات محل رصد:
جاده درگز
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی - تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 100ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری-بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای پرهیزکار (روحانی) 2-حاج آقای مرادی(عضو) 3-حاج آقای یونسی(عضو) 4- آقای خداوردی پرهیزکار(معون گروه)5-حاج آقای هاشمی(کاتب)6-محمد فیاضی (سرگروه)
ميهمانان: حسین فیاضیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
جاده درگز
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی - تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 650ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا پوشش ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:33
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیزکار 2- حاج آقای هاشمی 3- حاج آقای یونسی 4- محمد فیاضی
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
نرسیده به تپه شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 100%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای پرهیزکار 2- حاج آقای مرادی 3- حاج آقای یونسی 4- محمد فیاضی
ميهمانان: 1- حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ گروه استهلال - وربین دوچشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا برفی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 11/دی/1392قمري: 29/صفر/1435ميلادي: 01/01/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ گروه استهلال - وربین دوچشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 650mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا لبری در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای یونسی 2- حاج آقای هاشمی 3- حاج آقای پرهیزگار 4- محمد فیاضی
ميهمانان: 1- حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ گروه استهلال - دوربین دوچشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 650mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): لکه های ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حجت الاسلام حسن پرهیزکار 2-حاج آقای یونسی 3-حاج آقای مرادی 4-محمد فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
هفت تپه
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ گروه استهلال - -دوربین دوچشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 65ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا پوشش ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-آقای مرادی 2-آقای هاشمی 3-آقای الهی 4-محمد فیاضی
ميهمانان: 1-آقای کریم زادهگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 13/مهر/1392قمري: 29/ذی القعده/1434ميلادي: 05/10/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 100*25-دوربین دو چشمی 80*25-
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1- حاج آقای حسن پرهیزکار 2- حاج آقای یونسی 3- حاج آقای مرادی 4-حاج آقای خداوردی پرهیزکار 5-آقای مجید الهی5
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 15/شهریور/1392قمري: 29/شوال/1434ميلادي: 06/09/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ گروه استهلال - وربین دوچشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 650mmhgميزان رطوبت: 33.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای پرهیزگار 2- حاج آقای یونسی 3- محمد فیاضی
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
دکل مخابراتی زوباران
طول جغرافيايي: 37.23عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1925
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ گروه استهلال - دوربین دوچشمی 100*25-دوربین دو چشمی 80*25-دوربین دوچشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 610.4mmhgميزان رطوبت: 48.1%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای مروج-حاج آقای پرهیزکار-آقای مرادی -آقای الهی -آقای خداوردی پرهیزکار-حاج آقای یونسی-محمد فیاضی
ميهمانان: آقایان :آقای علی عباس زاده- آقای امیر رضا عباس زاده-آقای گودرزی-آقای پرویزی-آقای صفائیان وآقازاده-آقای حیدریان-آقای سیاوشی-خانمها: خانم سیوشی-خانم مروج - خانم مروجگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
برج مخابراتی زوباران
طول جغرافيايي: 37.14.367عرض جغرافيايي: 58.29.245ارتفاع از دريا: 1910
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 25*100 و دوربین کانن دیجیتال , و دوربین کانن 5d حرفه ای به همراه لنز های کامل - تلسکوپ 102 mm
شرايط جوي:
فشار جو: 608.4mmhgميزان رطوبت: 48%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا با پوشش ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 7:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 8.26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-محمد فیاضی 2-حاج آقای یونسی 3- حاج آقای مرادی 4-
ميهمانان: 1-آقای مجید الهی 3-حاج آقای پردل 3- حاج آقای گودرزی 4-حاج خانم شریف منش 5- حسین فیاضیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.10عرض جغرافيايي: 58.28ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین کانن دیجیتال و دوربین دو چشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی پوشش ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:56
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای پرهیزگار (روحانی گروه) 2-حاج اقای یونسی 3-محمد فیاضی (سرگروه) 4-حاج آقای هاشمی (کاتب گروه)5-حاج آقای مرادی
ميهمانان: 1- احمد فیاضی 2- علی نقدیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک
طول جغرافيايي: 37.10عرض جغرافيايي: 58.28ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین کانن دیجیتال و دوربین دو چشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 634ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار و پوشش ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: -حاج آقای پرهیزگار (روحانی گروه) 2-حاج اقای یونسی 3-محمد فیاضی (سرگروه) 4-حاج آقای هاشمی 5-حاج آقای مرادی
ميهمانان: 1- حاج آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک-جاده درگز
طول جغرافيايي: 37,10عرض جغرافيايي: 58,28ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 25*100 و دوربین کانن دیجیتال و دوربین دو چشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 624ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف کمی بخار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:29:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:53نام رؤيت كننده: محمد فیاضیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:55
نام رؤيت كننده: خداوردی پرهیزکار
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای پرهیزگار (روحانی گروه) 2-حاج اقای یونسی 3-محمد فیاضی (سرگروه)
ميهمانان: 1-آقای پردل2-محمود فیاضیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک-جاده درگز
طول جغرافيايي: 37,10عرض جغرافيايي: 58,28ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 25*100 و دوربین کانن دیجیتال و دوربین دو چشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 624ميزان رطوبت: 64.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای هاشمی 2- محمد فیاضی
ميهمانان: 1- آقای مجید الهیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک-جاده درگز
طول جغرافيايي: 37,10عرض جغرافيايي: 58,28ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین کانن دیجیتال و دوربین دو چشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 624ميزان رطوبت: 64.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف کمی بخار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای پرهیزگار (روحانی گروه) 2-حاج اقای یونسی 4-حاج اقای مرادی 5-محمد فیاضی (سرگروه)
ميهمانان: 1-آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 22/بهمن/1391قمري: 29/ربیع الاول/1434ميلادي: 10/02/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک-جاده درگز
طول جغرافيايي: 37,10عرض جغرافيايي: 58,28ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین کانن دیجیتال و دوربین دو چشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار و پوشش ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: -حاج آقای پرهیزگار (روحانی گروه) 2-حاج اقای یونسی 4-حاج اقای هاشمی (کاتب گروه)5-حاج آقای مرادی 6-محمد فیاضی (سرگروه)
ميهمانان: 1-آقای پردلگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک-جاده درگز
طول جغرافيايي: 37,10عرض جغرافيايي: 58,28ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 25*100 و دوربین کانن دیجیتال و دوربین دو چشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی پوشش ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:59:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:52نام رؤيت كننده: مجید الهیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی 25*100
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 15:02
نام رؤيت كننده: سید علی هاشمی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: -حاج آقای پرهیزگار (روحانی گروه) 2-حاج اقای یونسی 4-حاج اقای هاشمی (کاتب گروه) 5-محمد فیاضی (سرگروه)
ميهمانان: 1آقایان (-آقای پردل 2- مجید الهی)گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک-جاده درگز
طول جغرافيايي: 37,10عرض جغرافيايي: 58,28ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 25*100 و دوربین کانن دیجیتال و دوربین دو چشمی معمولی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی پوشش ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:59:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:52نام رؤيت كننده: مجید الهیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی 25*100
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 15:02
نام رؤيت كننده: سید علی هاشمی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: -حاج آقای پرهیزگار (روحانی گروه) 2-حاج اقای یونسی 4-حاج اقای هاشمی (کاتب گروه) 5-محمد فیاضی (سرگروه)
ميهمانان: 1آقایان (-آقای پردل 2- مجید الهی)گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک-جاده درگز
طول جغرافيايي: 37,10عرض جغرافيايي: 58,28ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
-
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:39
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حضور گروه
ميهمانان:گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 24/آبان/1391قمري: 29/ذی الحجه/1433ميلادي: 14/11/2012
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک-جاده درگز
طول جغرافيايي: 37,10عرض جغرافيايي: 58,28ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین و ...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشش ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای حسن پرهیزکار- حاج اقای مرادی-آقای خداوردی پرهیزکار- محمد فیاضی
ميهمانان: حاج آقای پردل - محمد فیاضیگروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 25/مهر/1391قمري: 29/ذی القعده/1433ميلادي: 16/10/2012
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک-جاده درگز
طول جغرافيايي: 37,10عرض جغرافيايي: 58,28ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 25*100 و دوربین کانن دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 642.8mmhgميزان رطوبت: 14.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار و گردو خاک مانع از دید مستقیم گردید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:57:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج اقای مرادی 2-حاج اقای یونسی 3- آقای پرهیزگار 4- محمد فیاضی
ميهمانان: 1-حاج آقای پردل 2-آقای الهی (عزیزان همیشه عضو و همراه)گروه استهلال آقا نجفي (قوچان)
تاريخ:
شمسي: 26/شهریور/1391قمري: 29/شوال/1433ميلادي: 16/09/2012
مشخصات محل رصد:
تپه های شورک-جاده درگز
طول جغرافيايي: 37.10عرض جغرافيايي: 58.28ارتفاع از دريا: 1332
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 25*100 و 50* 7 و دوربین کانن دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 647.3mmhgميزان رطوبت: 14.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی پوشش ابر و غبار در محل غروب
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:39
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 1-حاج آقای پرهیزگار (روحانی گروه) 2-حاج اقای مرادی 3-حاج اقای یونسی 4-حاج اقای هاشمی (کاتب گروه) 5-محمد فیاضی (سرگروه)
ميهمانان: 1-آقای مجید الهی(عضو همیشگی گروه) 2- آقای پردل 3 -اقای فیاضی کودک

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617