29          شهريور                1398


گروه استهلال مطهر اليل (فريمان)
تاريخ:
شمسي: 28/شهریور/1388قمري: 29/رمضان/1430ميلادي: 19/09/2009
مشخصات محل رصد:
فريمان
طول جغرافيايي: 35/7عرض جغرافيايي: 59/8ارتفاع از دريا: 1373
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ 5 اينچ ماكستوف- دوچشمي50*7 با سه پايه
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گرد و غبار شديد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:35
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان:پاكدل،مطاع(روحاني)،رجبي،محمدي،سيد مهدي طباطبايي
ميهمانان: آقايان:موسوي نژاد،توكلي،خوشحال،دلدارگروه استهلال مطهر اليل (فريمان)
تاريخ:
شمسي: 20 مهر ماه 1386قمري: 30/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/12
مشخصات محل رصد:
فريمان
طول جغرافيايي: 35/7عرض جغرافيايي: 59/8ارتفاع از دريا: 1373
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ 5 اينچ ماكستوف- دوچشمي50*7 با سه پايه
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بدون غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:53
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي طباطبايي(امام جمعه)- سلطانزاده- عقيلي-مطاع- عليزاده- نوفرستي
ميهمانان: آقاي فرهادي(فرماندار)- صفري-نوفرستي-- و جمعي از اهالي محليگروه استهلال مطهر اليل (فريمان)
تاريخ:
شمسي: 19/مهر/1386قمري: 29/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/11
مشخصات محل رصد:
فريمان
طول جغرافيايي: 35/7عرض جغرافيايي: 59/8ارتفاع از دريا: 1373
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ 5 اينچ ماكستوف- دوچشمي50*7 با سه پايه
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بدون غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي عقيلي- نوفرستي-سلطانزاده - طباطبايي(امام جمعه) - مطاع
ميهمانان: نوفرستي(پسر آقاي نوفرستي)- محمدي- صفريگروه استهلال مطهر اليل (فريمان)
تاريخ:
شمسي: 21/شهریور/1386قمري: 29/شعبان/1428ميلادي: 12/9/2007
مشخصات محل رصد:
فريمان-35 کيلومتري جنوب غرب
طول جغرافيايي: 35.50عرض جغرافيايي: 59.85ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 10 اينچ- تلسکوپ 5 اينچ- دوچشمي 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعيل مرادي- آقاي سلطانزاده- آقاي ملکي(روحاني)-آقاي سلطانزاده- آقاي عقيليغ
ميهمانان: آقاي پاکدلگروه استهلال مطهر اليل (فريمان)
تاريخ:
شمسي: 23/مرداد/1386قمري: 30/رجب/1428ميلادي: 14/آگست/2007
مشخصات محل رصد:
فریمان
طول جغرافيايي: 59.859عرض جغرافيايي: 35.736ارتفاع از دريا: 1373
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی 50*7 - تلسکوپ 7 اینچ - تلسکوپ 10 اینچ
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:00
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:32نام رؤيت كننده: آقای عقیلیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ 10 اینچ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:40
نام رؤيت كننده: آقای طباطبایی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان طباطبایی- عقیلی - مهدی طباطبایی - مرادی - نوفرستی- سلطانزاده
ميهمانان: آقای موسوی نژادگروه استهلال مطهر اليل (فريمان)
تاريخ:
شمسي: 22/مرداد/1386قمري: 29 /رجب/1428ميلادي: 13 آگست2007
مشخصات محل رصد:
فریمان
طول جغرافيايي: 59.859عرض جغرافيايي: 35.736ارتفاع از دريا: 1373
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای ملکی(روحانی گروه) آقای اسماعیلی آقای طباطبایی آقای مرادی
ميهمانان: آقایان پاکدل - موسوی نژاد -گروه استهلال مطهر اليل (فريمان)
تاريخ:
شمسي: 23 تير ماه 1386قمري: 29 جمادي الثاني 1428ميلادي: 14/ژوئيه/2007
مشخصات محل رصد:
فريمان
طول جغرافيايي: 35.736عرض جغرافيايي: 59.859ارتفاع از دريا: 1373
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمي 7*35
شرايط جوي:
فشار جو: --ميزان رطوبت: --ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): خدود 5 درجه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): --
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اقاي سلطانزاده - اقاي مطاع (روحاني) - اقاي سلطانزاده - اقاي مرادي
ميهمانان:گروه استهلال مطهر اليل (فريمان)
تاريخ:
شمسي: 29 فروردين1386قمري: 29ربيع الاول1428ميلادي: 18آوريل2007
مشخصات محل رصد:
فريمان
طول جغرافيايي: 36عرض جغرافيايي: 59.86ارتفاع از دريا: 1373
نوع و تعداد وسايل:
دوربين 35*7
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): -
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:15نام رؤيت كننده: اسماعيل مراديمشخصات ابزار مورد استفاده: 35*7
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:19
نام رؤيت كننده: مرادي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مرادي- سلطانزاده- مطاع- ملكي
ميهمانان: عقيلي - صفدريگروه استهلال مطهر اليل (فريمان)
تاريخ:
شمسي: 29/بهمن/1385قمري: 29/محرم/1428ميلادي: 18/فوريه/2007
مشخصات محل رصد:
فريمان
طول جغرافيايي: 859و59عرض جغرافيايي: 736و35ارتفاع از دريا: 1373
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ تال 120 و دوچشمي 7*50
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: تقريبا 60 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): -زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مرادي- سلطانزاده-مطاع-
ميهمانان: صادقي - محبت

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617