29          شهريور                1398


گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 09/بهمن/1395قمري: 29/ربیع الثانی/1438ميلادي: 28/01/2017
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد.نرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری کامل
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:4زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): *
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان : حاج محمدحسن خزاف مقدم,فرج الله رحمتی ومحمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصد.جنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد باقر خزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصدواقع درجنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارغلیظ محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقاشهریاری,حاج محمدحسن خزاف مقدم.آقافرج ا..رحمتی.آقامجتبی ذوالفقاری.محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: گروهی ازبسیجیان شهرستان فردوسگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصدواقع درارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارغلیظ محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان:حاج آقا شهریاری,حاچ آقامحمدحسن خزاف مقدم,محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد.نرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی,دوربین نجومی,سه پایه(2عدد),دوربین عکاسی,فشارسنج(خاموش)
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:3
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:17نام رؤيت كننده: محمدابراهیم دلخواهمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوجشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:17
نام رؤيت كننده: فرج ا..رحمتی ومحمدباقرخزاف مقدم
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان :حاج محمدحسن خزاف مقدم.محمدابراهیم دلخواه.فرج الله رحمتی ومحمدباقرخزاف مقدم.
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 20/بهمن/1394قمري: 29/ربیع الثانی/1437ميلادي: 09/02/2016
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد.نرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:14
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:38نام رؤيت كننده: فرج الله رحمتیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوجشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:39
نام رؤيت كننده: محمدباقرخزاف مقدم
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان:حاج محمدحسن خزاف مقدم,فرج الله رحمتی ومحمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد.نرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:27
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان:حاج محمدحسن خزاف مقدم,مجمد ابراهیم دلخواه,محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان:گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 23/شهریور/1394قمري: 30/ذی القعده/1436ميلادي: 14/09/2015
مشخصات محل رصد:
رصدگاه تابستانی جنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 655ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارمحلی(صاف)
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان : فرج الله رحمتی و محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: مبین شبانیگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصد.جنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
جنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 650ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارشدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): *
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای شهریاری, حاج محمدحسن خزاف مقدم,آقای فرج الله رحمتی,آقای مجتبی ذوالفقاری ,محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: حاج آقای رادمرد امام جمعه محترم موقت فردوسگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصد.جنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 645ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارغلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان : محمدحسن خزاف مقدم,فرج الله رحمتی,مجتبی ذوالفقاری,محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: حاج آقای بابایی امام جمعه محترم فردوسگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
فردوس ,جنب ارتفاعات الله آباد.محل تابستانی استهلال
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی,دوربین نجومی, سه پایه , دوربین عکاسی, فشارسنج, دماسنج.
شرايط جوي:
فشار جو: 654ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقر خزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی مجاورارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی,دوربین نجومی, سه پایه , دوربین عکاسی, فشارسنج, دماسنج.
شرايط جوي:
فشار جو: 652.7ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارمحلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان:محمدابراهیم دلخواه.محمدباقرخزاف مقدم.مجتبی ذوالفقاری
ميهمانان:گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 29/اسفند/1393قمري: 29/جمادی الاول/1436ميلادي: 20/03/2015
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 58
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم.
ميهمانان:گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 30/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الثانی/1436ميلادي: 19/02/2015
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصدواقع درنرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی,دوربین نجومی,سه پایه(2),دوربین دیجیتال,فشارسنج,دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم و حاج محمدحسن خزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 658ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:05حدودنام رؤيت كننده: محمدباقرخزاف مقدممشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: حدود17:05
نام رؤيت كننده: محمدباقرخزاف مقدم
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم و آقای محمدابراهیم دلخواه
ميهمانان: *متاسفانه عکسهای ماه دچاراعوجاج شده مثل عکس لامپهای موجوددرتصویرگلدسته هاگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
فردوس : جنب ارتفاعات الله آباد شمال غربی شهرستان فردوس
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی(1)دوربین نجومی(1)دوربین عکاسی(1)سه پایه(2) فشارسنج(1)دماسنج(1)
شرايط جوي:
فشار جو: 652ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ابری (نامعل
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصد جنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی,دوربین نجومی, سه پایه2, دوربین عکاسی , فشارسنج , دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 655ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:53
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان:محمد حسن خزاف مقدم, محمد باقرخزاف مقدم
ميهمانان:گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 03/مهر/1393قمري: 29/ذی القعده/1435ميلادي: 25/09/2014
مشخصات محل رصد:
دامنه ارتفاعات زنگویی
طول جغرافيايي: *عرض جغرافيايي: *ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی , دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد باقر خزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 04/شهریور/1393قمري: 29/شوال/1435ميلادي: 26/08/2014
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی استهلال جنب ارتفاعات الله آباد.
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نجومی ودوربین دوچشمی,سه پایه(2)دوربین عکاسی,فشارسنج,دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 653ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات الله آباد.محل تابستانی رصد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نجومی ودوربین دوچشمی,سه پایه(2)دوربین عکاسی,فشارسنج,دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 646.5ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارغلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان:محمدحسن خزاف مقدم,محمدباقرخزاف مقدم,مجتبی ذوالفقاری
ميهمانان: آقایان:غلامی و.....گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
جنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات کامل(وسایل تحویلی ستادمحترم استهلال)
شرايط جوي:
فشار جو: 649.4ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:41
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای رادمرد.محمدباقرخزاف مقدم.محمدحسن خزاف مقدم.آقای غلامی
ميهمانان: آقایان : علی ذوالفقاری,حسین شفقی,علی شفقی,عرفان شفقیگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات الله آباد.محل تابستانی رصد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نجومی ودوربین دوچشمی,سه پایه(2)دوربین عکاسی,فشارسنج,دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 652/4ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارغلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان:محمدابراهیم دلخواه-محمدباقرخزاف مقدم-مجتبی ذوالفقاری
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 06/تیر/1393قمري: 29/شعبان/1435ميلادي: 27/06/2014
مشخصات محل رصد:
به فرموده ستاداستهلال خراسان :استهلال دراین روزاختیاری بودوداخل شهراستهلال انجام شد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
*
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): *
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان:گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 08/خرداد/1393قمري: 29/رجب/1435ميلادي: 29/05/2014
مشخصات محل رصد:
محل تابستاني رصدجنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي؛دوربين نجومي؛سه پايه(2).دوربين عكاسي؛فشارسنج؛دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 651ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارمحلي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:39
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدابراهيم دلخواه؛ محمدباقرخزاف مقدم؛حاج آقاي رادمرد
ميهمانان: محمدحسين شفقيگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
محل تابستاني رصدجنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي؛دوربين نجومي؛سه پايه(2)؛دوربين عكاسي؛فشارسنج؛دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 652ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:18
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
محل تابستاني رصدجنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي؛دوربين نجومي؛سه پايه(2)؛دوربين عكاسي؛فشارسنج؛دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 652ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:18
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 11/فروردین/1393قمري: 29/جمادی الاول/1435ميلادي: 31/03/2014
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصدنرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نجومی,دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان:گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد نرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی,دوربین نجومی, سه پایه(2),دوربین عکاسی,فشارسنج,دماسنج,
شرايط جوي:
فشار جو: 653ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: آقایان:حسینی , غلامی ,مزدستانگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد نرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی,دوربین نجومی, سه پایه(2),دوربین عکاسی,فشارسنج,دماسنج,
شرايط جوي:
فشار جو: 652ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:04
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:36نام رؤيت كننده: محمدباقرخزاف مقدممشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:39
نام رؤيت كننده: آقای مجتبی ذوالفقاری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدابراهیم دلخواه, محمدباقرخزاف,مجتبی ذوالفقاری
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین عکاسی,دوربین نجومی,دوربین دوچشمی,سه پایه(2عدد)فشارسنج ودماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 654ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:27
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقر خزاف مقدم. مجتبی ذوالفقاری
ميهمانان: آقایان غلامی ووکیلیگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد واقع در نرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
سه پایه(2)دوربین دوچشمی(1)دوربین نجومی(1)دماسنج فشارسنج دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ابری
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ابری
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد باقر خزاف مقدم
ميهمانان: آقای مجتبی ذوالفقاریگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 13/مهر/1392قمري: 29/ذی القعده/1434ميلادي: 05/10/2013
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصد واقع در جنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
تجهیزات مقدماتی کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 652ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:14
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد باقر خزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
جنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی1/دوربین دیجیتال1/سه پایه2/فشارسنج1/دماسنج/
شرايط جوي:
فشار جو: 648ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارغلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای رادمرد.مجتبی ذوالفقاری,محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: آقایان:محمدحسن خزاف مقدم,ناصری,غلامی,عالی,شفقیگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصدجنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین عکاسی 1)دوربین دوچشمی1)دوربین نجومی1)سه پایه2)فشارسنج1)دماسنج1)
شرايط جوي:
فشار جو: 650ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای امیدواری , مجتبی ذوالفقاری, محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: آقایان:خویشاوند,ناصری,رحیمی,وگروهی ازبسیجیان مسجد حجه ابن الحسین فردوسگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصدجنب ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین عکاسی 1)دوربین دوچشمی1)دوربین نجومی1)سه پایه2)فشارسنج1)دماسنج1)
شرايط جوي:
فشار جو: 649ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): هواصاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای رادمرد,مجتبی ذوالفقاری,محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: محمد خویشاوندو................حسین مشفقیگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصد واقع در مجاورت ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ1/دوچشمی1/ سه پایه2 /دوربین عکاسی1/ فشارسنج1 دماسنج1
شرايط جوي:
فشار جو: 647ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارمحلی غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:41
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدابراهیم دلخواه و محمد باقر خزاف مقدم
ميهمانان: حجه الاسلام و المسلمین حاج آقا رادمردگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصد واقع در ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی,دوربین نجومی, سه پایه, دوربین دیجیتال,دماسنج,فشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 652ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:29
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: *نام رؤيت كننده: مجتبی ذوالفقاریمشخصات ابزار مورد استفاده: *
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:39
نام رؤيت كننده: مجتبی ذوالفقاری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقر خزاف مقدم
ميهمانان: مجتبی ذوالفقاریگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصدنرسیده ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: *عرض جغرافيايي: **ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نجومی,دوربین 2چشمی,دوربین دیجیتال,سه پایه,فشارسنج,دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 652ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:4
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد ابراهیم دلخواه.محمد باقر خزاف مقدم
ميهمانان: آقایان:حمید دلخواه.مهدی خزاف مقدم.فرج اله رحمتیگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد:نرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی,دوربین نجومی,سه پایه2عدد,دوربین عکاسی,فشارسنج,دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 653/5ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: محسن دلخواه- حسین شفقیگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد, نرسیده به ارتفاعات الله آباد شمال غربی فردوس
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی یک عدد
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد ابراهیم دلخواه - محمد باقر خزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد نرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,9عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی(1)دوربین نجومی(1)دوربین عکاسی(1)سه پایه(2) فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 655ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 1630
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:33نام رؤيت كننده: محمد باقرخزاف مقدممشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:33
نام رؤيت كننده: محمدباقرخزاف مقدم
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقر خزاف مقدم
ميهمانان: آقای حمید دلخواهگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 24/آبان/1391قمري: 29/ذی الحجه/1433ميلادي: 14/11/2012
مشخصات محل رصد:
کلاته قنبر آباد 14کیلومتری شمال غربی فردوس
طول جغرافيايي: *-عرض جغرافيايي: *ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
به علت ابری بودن هوافقط وعدم امکان رویت فقط دوربین عکاسی برده شد
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): *
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): *
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد باقرخزاف مقدم
ميهمانان:گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 25/مهر/1391قمري: 29/ذی القعده/1433ميلادي: 16/10/2012
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصدواقع در ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58:9عرض جغرافيايي: 34:2ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی(1)تلسکوپ(1)موبایل دوربین دار(1)سه پایه(2) فشارسنج و
شرايط جوي:
فشار جو: 657ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقر خزاف مقدم
ميهمانان: آقای حسن رضازادهگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 26/شهریور/1391قمري: 29/شوال/1433ميلادي: 16/09/2012
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصدواقع در ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58:9عرض جغرافيايي: 34:2ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی(1)دوربین نجومی(1)دوربین عکاسی(1)سه پایه(2) فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 653ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:41
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقر خزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصدواقع در ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,9عرض جغرافيايي: 34,2ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی(3)دوربین نجومی(2)دوربین عکاسی(1)سه پایه(2) فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدابراهیم دلخواه,محمدباقر خزاف مقدم,مهدی خراسانی ,
ميهمانان: حجه الاسلام بیگی, آقایان:ناصری,غلامی,ارغشی,ابراهیمی,محمدرضامشفقی,حسین شفقی, عطایی نیا و تعداددیگری از گروه نجوم دانش آموزی ودانش آموزی بسیج فردوسگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 30/تیر/1391قمري: 30/شعبان/1433ميلادي: 20/07/2012
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصدواقع در ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58:9عرض جغرافيايي: 34:2ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی(1)دوربین نجومی(1)دوربین عکاسی(1)سه پایه(2) فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 650ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارغلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقر خزاف مقدم
ميهمانان: آقایان حسین شر عی و رضاشرعیگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 29/تیر/1391قمري: 29/شعبان/1433ميلادي: 19/07/2012
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصدواقع در ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,9عرض جغرافيايي: 34,2ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی(1)دوربین نجومی(1)دوربین عکاسی(1)سه پایه(2) فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 651ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیم ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقر خزاف مقدم
ميهمانان: حاج آقای ناصری, آقایان محمدرضا مشفقی و امیر ذوالفقاریگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 31/خرداد/1391قمري: 29/رجب/1433ميلادي: 20/06/2012
مشخصات محل رصد:
محل تابستانی رصدواقع در ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی(1)دوربین نجومی(1)دوربین عکاسی(1)سه پایه(2) فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 652ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گرد وغبار غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): به علت گردو
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقر خزاف مقدم
ميهمانان: آقایان: امیرحسین مشلول و حسین مشفقی وگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 03/اسفند/1390قمري: 29/ربیع الاول/1433ميلادي: 22/02/2012
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد. نرسیده به ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58:10عرض جغرافيايي: 34:06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی دوربین نجومی باسه پایه دوربین عکاسی دیجیتال باسه پایه فشارسنج دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: *ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:26
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد باقر خزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 03/بهمن/1390قمري: 29/صفر/1433ميلادي: 23/01/2012
مشخصات محل رصد:
محل زمستانی رصد,نرسیده به ارتفاعات الله آباد شمال فردوس
طول جغرافيايي: 58.10عرض جغرافيايي: 34.06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی ودوربین نجومی باسه پایه (1دستگاه)دوربین دیجیتال عکاسی(1 ) فشارسنج(1)
شرايط جوي:
فشار جو: 655.7ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد باقر خزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال,دوربین دوچشمی,دوربین نجومی,سه پایه وفشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 655ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارغلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: آقای حمیددلخواهگروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 05/آذر/1390قمري: 29/ذی الحجه/1432ميلادي: 26/11/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58,10عرض جغرافيايي: 34,06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نجومی,دوربین دوچشمی ,دوربین دیجیتال,سه پایه,فشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 655ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان:گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 05/آبان/1390قمري: 29/ذی القعده/1432ميلادي: 27/10/2011
مشخصات محل رصد:
محل تابستاني ارتفاعات الله آباد
طول جغرافيايي: 58.10عرض جغرافيايي: 34.06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربين نجومي -دوربين دوچشمي - دوربين ديجيتال عكاسي- سه پايه 2عدد -فشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 658ميزان رطوبت: *ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): هوا ابري تق
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد باقر خزاف مقدم
ميهمانان: *گروه استهلال فردوس (فردوس)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات الله آباد فردوس
طول جغرافيايي: 58.10عرض جغرافيايي: 34.06ارتفاع از دريا: 1290
نوع و تعداد وسايل:
دوربين نجومي -دوربين دوچشمي - دوربين ديجيتال عكاسي- سه پايه 2عدد -فشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 655.5ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:7
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:37
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:21نام رؤيت كننده: محمدباقرخزاف مقدممشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين نجومي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:23
نام رؤيت كننده: محمدباقر خزاف مقدم
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان سودخواه محمدي- محمدباقرخزاف مقدم
ميهمانان: آقايان وخانمها : رضازاده -حسين مشفقي-علي شفقي-عرفان شفقي-عادله شفقي- ذوالفقاري

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617