4          شهريور                1398


گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده نقندر طرقبه
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دوچشمی 7.35 - دوربین عکاسی کانن
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام ایزدی - محمد نیک کار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده نقندر
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دوچشمی 7.35 - دوربین عکاسی کانن
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 30%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی - محمد نیک کار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده نقندر
طول جغرافيايي: 59.35عرض جغرافيايي: 36.31ارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دوچشمی 7.35 - تلسکوپ شکستی اسکای واچر - دوربین عکاسی کانن -
شرايط جوي:
فشار جو: 642.8mmhgميزان رطوبت: 49.4%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام ایزدی امام جمعه - حجت الاسلام مهدی ایزدی - مهدی مرادی - محمد نیک کار - امیرحسین نجفی پور
ميهمانان: آقایان هادی دلدار - رضا صمدی - محمد شریفیگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1650
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دوچشمی 7.35 - تلسکوپ شکستی اسکای واچر - دوربین عکاسی کانن -
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:50نام رؤيت كننده: محمد نیک کارمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:55
نام رؤيت كننده: آقای مرادی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام ایزدی امام جمعه - مهدی مرادی - محمد نیک کار
ميهمانان: محمد شریفیگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1650
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دوچشمی 7.35 - تلسکوپ شکستی اسکای واچر - دوربین عکاسی کانن -
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری، کمی بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی - حسین نیک کار - محمد نیک کار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی-دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام ایزدی امام جمعه طرقبه - مهدی مرادی(مسئول گروه)-محمد نیک کار- امیرحسین نجفی پور
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات طرقبه
طول جغرافيايي: 59,20عرض جغرافيايي: 36,17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دو چشمی 7.35 یک عدد دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام ایزدی -محمد نیک کار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 19/اسفند/1394قمري: 29/جمادی الاول/1437ميلادي: 09/03/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات طرقبه
طول جغرافيايي: 59,20عرض جغرافيايي: 36,17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دو چشمی 7.35 یک عدد دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی- محمد نیک کار
ميهمانان: -گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 20/بهمن/1394قمري: 29/ربیع الثانی/1437ميلادي: 09/02/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات طرقبه
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دو چشمی 7.35 یک عدد تلسکوپ شکستی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): آسمان پوشیده از ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی
ميهمانان: امیرحسین نجفی پورگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات طرقبه
طول جغرافيايي: 59,20عرض جغرافيايي: 36,17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دو چشمی 7.35 یک عدد تلسکوپ شکستی یک عدد دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بدون ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی- امیرحسین نجفی پور
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 26/تیر/1394قمري: 30/رمضان/1436ميلادي: 17/07/2015
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده ی دهبار
طول جغرافيايي: 59,20عرض جغرافيايي: 36,17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دو چشمی 7در35 ، فشارسنج، دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: mmhg672ميزان رطوبت: 29 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود اما بدون ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:12
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:02نام رؤيت كننده: مهدی مرادیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:07
نام رؤيت كننده: مهدی مرادی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی- امیرحسین نجفی پور
ميهمانان: حجت الاسلام مسعود فلاحتی- آقای نجفی پورگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 26/تیر/1394قمري: 30/رمضان/1436ميلادي: 17/07/2015
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده ی دهبار
طول جغرافيايي: 59,20عرض جغرافيايي: 36,17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دو چشمی 7.35 ، فشارسنج، دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: mmhg672ميزان رطوبت: 29 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:12
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:02نام رؤيت كننده: مهدی مرادیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:07
نام رؤيت كننده: مهدی مرادی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده ی دهبار
طول جغرافيايي: 59,20عرض جغرافيايي: 36,17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دو چشمی 7.35 یک عدد تلسکوپ شکستی یک عدد دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 628ميزان رطوبت: 29 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام ایزدی امام جمعه محترم _ مهدی مرادی _ امیر حسین نجفی پور
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده ی دهبار
طول جغرافيايي: 59,20عرض جغرافيايي: 36,17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
ک عدد دوربین دو چشمی 7.35 یک عدد تلسکوپ شکستی یک عدد دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 630ميزان رطوبت: 17.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام ایزدی _ مهدی مرادی _ محمد نیک کار _ امیر حسین نجفی پور
ميهمانان: آقای سجادیان _ نیک کار _ جمشیدیانگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 633.5ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی -نجفی پور
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی -تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:10نام رؤيت كننده: مهدی مرادیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:11
نام رؤيت كننده: مهدی مرادی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی -امیرحسین نجفی پور
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی و تلسکوب
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی - امیرحسین نجفی پور
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات دهبار
طول جغرافيايي: 36,17عرض جغرافيايي: 59,20ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای مهدی مرادی - امیر حسین نجفی پور
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات دهبار
طول جغرافيايي: 36,17عرض جغرافيايي: 59,20ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 630mmhgميزان رطوبت: 18.9%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای مهدی مرادی - حسین نیک کار - محمد نیک کار - امیر حسین نجفی پور
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات طرقدر
طول جغرافيايي: 36,17عرض جغرافيايي: 59,20ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري باراني
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي مهدي مرادي
ميهمانان: آقاي نجفي پورگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات طرقدر
طول جغرافيايي: 36,17عرض جغرافيايي: 59,20ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 653mmhgميزان رطوبت: 80%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا ابري بارش برف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي مهدي مرادي_محمد نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 11/دی/1392قمري: 29/صفر/1435ميلادي: 01/01/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات طرقدر
طول جغرافيايي: 36,17عرض جغرافيايي: 59,20ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 652mmhgميزان رطوبت: 24%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام مهدي ايزدي_آقاي مهدي مرادي_محمد نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 _ دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - محمد نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات طرقدر
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 _ دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 646.5mmhgميزان رطوبت: 37.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي داراي غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 16:40
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - محمد نيك كار
ميهمانان: اميرحسين نجفي پورگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 15/شهریور/1392قمري: 29/شوال/1434ميلادي: 06/09/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار طرقبه
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 629.9mmhgميزان رطوبت: 28%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري در محل غروب خورشيد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي-محمد نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار طرقبه
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 629.9mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي-محمد نيك كار-حجت الاسلام مهدي ايزدي
ميهمانان: جواد ثنايي-آقاي خوشبافگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار طرقبه
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 629.9mmhgميزان رطوبت: 28%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري در محل غروب خورشيد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي-محمد نيك كار
ميهمانان: بهنام افشاريگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار طرقبه
طول جغرافيايي: 36,17عرض جغرافيايي: 59,20ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 630mmhgميزان رطوبت: 45%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 7:29
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 8:03
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام ايزدي امام جمعه طرقبه_مهدي مرادي_محمد نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار طرقبه
طول جغرافيايي: 36,17عرض جغرافيايي: 59,20ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 629mmhgميزان رطوبت: 25.4%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - محمد نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار طرقبه
طول جغرافيايي: 36,17عرض جغرافيايي: 59,20ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 629mmhgميزان رطوبت: 61%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - حجة الاسلام مهدي ايزدي
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 22/بهمن/1391قمري: 29/ربیع الاول/1434ميلادي: 10/02/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار طرقبه
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 637mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - محمد نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار طرقبه
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي 7 در 35
شرايط جوي:
فشار جو: 637mmhgميزان رطوبت: 25%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - محمد نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار طرقبه
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي 7 در 35 - دوربين ديجيتال كانن
شرايط جوي:
فشار جو: 632mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - محمد نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 24/آبان/1391قمري: 29/ذی الحجه/1433ميلادي: 14/11/2012
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار طرقبه
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي 7 در 35 - دوربين ديجيتال كانن
شرايط جوي:
فشار جو: 632mmhgميزان رطوبت: 52%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - حجة الاسلام مهدي ايزدي
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 27/شهریور/1391قمري: 30/شوال/1433ميلادي: 17/09/2012
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي 7 در 35 - دوربين ديجيتال كانن
شرايط جوي:
فشار جو: 632mmhgميزان رطوبت: 37%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - حجة الاسلام مهدي ايزدي - محمد نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 29/تیر/1391قمري: 29/شعبان/1433ميلادي: 19/07/2012
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 631mmhgميزان رطوبت: 16%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق صاف و عاري از ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:58
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام مهدي ايزدي -حجة الاسلام ايزدي امام جمعه محترم - حميد ولي نژاد - محمد نيك كار - حسين نيك كار
ميهمانان: حجة الاسلام عالمي - حجة الاسلام مسعود فلاحتي - آقاي محمد حسن مهدويگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 30/تیر/1391قمري: 30/شعبان/1433ميلادي: 20/07/2012
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي 7 در 35 - دوربين ديجيتال كانن
شرايط جوي:
فشار جو: 632mmgميزان رطوبت: 37%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق نيمه ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - محمد نيك كار -
ميهمانان: مهدي شريفيگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 31/خرداد/1391قمري: 29/رجب/1433ميلادي: 20/06/2012
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي 7 در 35 - تلسكوپ شكستي اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - دما سنج، رطوبت سنج و فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 630mmhgميزان رطوبت: 86%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابري و باراني
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - حجة الاسلام مهدي ايزدي - حسين نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 02/اردیبهشت/1391قمري: 29/جمادی الاول/1433ميلادي: 21/04/2012
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي اسكاي واچر - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 630mmhgميزان رطوبت: 67%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:52
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - محمد نيك كار - حسين نيك كار
ميهمانان: آقاي محمد جواد آل ابراهيم و حجت الاسلام علي بيناباجيگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 03/اسفند/1390قمري: 29/ربیع الاول/1433ميلادي: 22/02/2012
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات طرقبه
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي اسكاي واچر - دوربين ديجيتال كانن - فشار سنج، دما سنج، رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 654mmhgميزان رطوبت: 62 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:56
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - حجت الاسلام مهدي ايزدي - حسين نيك كار
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 03/بهمن/1390قمري: 29/صفر/1433ميلادي: 23/01/2012
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7 در 35 - دوربين عكاسي كانن - فشار سنج، دما سنج و رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 650 mmhgميزان رطوبت: 64%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات طرقبه
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی - فشار سنج ، دما سنج و رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 05/آذر/1390قمري: 29/ذی الحجه/1432ميلادي: 26/11/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي7در35 - تلسكوپ شكستي - دوربين ديجيتال - فشار سنج ، رطوبت سنج و دما سنج.
شرايط جوي:
فشار جو: 640mmhgميزان رطوبت: 81 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي -حجت الاسلام مهدي ايزدي
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 7 در 35 - تلسكوپ شكستي اسكاي واچر - دوربين ديجيتال - دما سنج، رطوبت سنج و فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 634mmghميزان رطوبت: 25 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:08
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:25نام رؤيت كننده: حسين نيك كارمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسكوپ اسكاي واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: -
نام رؤيت كننده: -
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مرادي - حسين نيك كار - محمد نيك كار
ميهمانان: مهدي شريفي - ياسر پور موسوي - آقاي نيك كارگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي 6 اينچ - تلسكوپ بازتابي 8 اينچ - دوربين ديجيتال- فشار سنج،رطوبت سنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 630mmhgميزان رطوبت: 25 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسين نيك كار-محمد نيك كار-مهدي مرادي-حجت الاسلام مهدي ايزدي
ميهمانان: علي ولي نژاد-محمد جمشيديان-وحيد اقبالي-مهدي گلكار-حبيب فتحي-حسين جمشيديانگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 11/تیر/1390قمري: 29/رجب/1432ميلادي: 02/07/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي 7در35 - تلسكوپ شكستي - دوربين ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:12
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:07نام رؤيت كننده: حسين نيك كارمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسكوپ شكستي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسين نيك كار-مهدي مرادي-حجت الاسلام مهدي ايزدي-حجت الاسلام ايزدي امام جمعه محترم
ميهمانان: سيد ياسر پورموسويگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 13/اردیبهشت/1390قمري: 29/جمادی الاول/1432ميلادي: 03/05/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي-تلسكوپ اسكاي واچر
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابري-باراني
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسين نيك كار-مهدي مرادي
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 14/فروردین/1390قمري: 29/ربیع الثانی/1432ميلادي: 03/04/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسين نيك كار-محمد نيك كار-مهدي مرادي
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 14/دی/1389قمري: 29/محرم/1432ميلادي: 04/01/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 7در 35-تلسکوپ شکستی-دوربین عکاسی-فشار سنج،دما سنج و رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 632mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:06
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی-حسین نیک کار-حجت الاسلام مهدی ایزدی
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 15/آذر/1389قمري: 29/ذی الحجه/1431ميلادي: 06/12/2010
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی اسکای واچر-دوربین دو چشمی7در 35
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 15:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی-حجت الاسلام والمسلمین ایزدی، امام جمعه محترم
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 16/آبان/1389قمري: 30/ذی القعده/1431ميلادي: 07/11/2010
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 7در35-تلسکوپ شکستی اسکای واچر-فشار سنج،دما سنج،رطوبت سنج-دوربین دیجیتال کانن-
شرايط جوي:
فشار جو: 635میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 23درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:02
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 16:45
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:30نام رؤيت كننده: حسین نیک کارمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:37
نام رؤيت كننده: مهدی مرادی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین نیک کار-مهدی مرادی
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 16/مهر/1389قمري: 29/شوال/1431ميلادي: 08/10/2010
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی یک عدد-تلسکوپ اسکای واچر-دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 635mmhgميزان رطوبت: 48%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:09زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین نیک کار-حجت الاسلام ایزدی(امام جمعه محترم)
ميهمانان:گروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 19/مرداد/1389قمري: 29/شعبان/1431ميلادي: 10/08/2010
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی یک عدد-تلسکوپ بازتابی اسکای واچر-دوربین دیجیتال کانن
شرايط جوي:
فشار جو: 613mmhgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق صاف و بدون ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:08
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مرادی-حسین نیک کار-محمد نیک کار-حجت الاسلام مهدی ایزدی
ميهمانان: آقایان جمشیدیان-جمشیدیان-ارغوانی-اقبالی-قنبریگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی یک عدد-تلسکوپ اسکای واچر-دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:09زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین نیک کار-مهدی مرادی-محمد نیک کار-مهدی ایزدی-حجت الاسلام ایزدی(امام جمعه)
ميهمانان: علی ارغوانی-محمد جمشیدیان-علی ولی نژادگروه استهلال طرقبه (طرقبه)
تاريخ:
شمسي: 22/خرداد/1389قمري: 29/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/12
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده دهبار
طول جغرافيايي: 59.20عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1615
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی یک عدد-تلسکوپ اسکای واچر
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین نیک کار-مهدی مرادی
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415980