29          شهريور                1398


گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 09/بهمن/1395قمري: 29/ربیع الثانی/1438ميلادي: 28/01/2017
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 902
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دوچشمی، دوربین دیجیتال، نم سنج، دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 679ميزان رطوبت: 55ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود احمدی
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 09/دی/1395قمري: 29/ربیع الاول/1438ميلادي: 29/12/2016
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 918
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دوچشمی، دوربین دیجیتال، نم سنج، دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 688ميزان رطوبت: 27ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر و غبارمحلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محمدیان، محمود احمدی، حسین حسینی
ميهمانان: محمد محمدیانگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
2کیلومتری غرب طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 944
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دوچشمی، دوربین دیجیتال، نم سنج، دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 708.5ميزان رطوبت: 27.9ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:29
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محمدیان، محمود احمدی
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56,55عرض جغرافيايي: 33,36ارتفاع از دريا: 910
نوع و تعداد وسايل:
یکعدد تلسکوپ، دو عدد دوربین دوچشمی، دماسنج، نم سنج، فشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 683ميزان رطوبت: 26.89ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام حسن محمدیان، حسین حسینی، محمود احمدی
ميهمانان: احسان محمدیانگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
7 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 908
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد تلسکوپ با پایه، یکعدد دوربین دو چشمی، نم سنج، دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 680.7ميزان رطوبت: 26.8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): هوای طوفانی و گردوخاک و باد شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:21
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محمدیان، محمود احمدی
ميهمانان: سید احمد کمیلی، احسان محمدیانگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 902
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - تلسکوپ -1 عدد دوربین دو چشمی- نم سنج - دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 677ميزان رطوبت: 26.65ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر و غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:04
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین محمدیان - محمود احمدی - محسن عباسی
ميهمانان: محمد امین احمدی - علی عباسیگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 902
نوع و تعداد وسايل:
یکعدد تلسکوپ، دوعدد دوربین دوچشمی، دوربین دیجیتال، نم سنج، دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 676ميزان رطوبت: 26.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر و غبارمحلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محمدیان، حسین حسینی، محمود احمدی
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 897
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - تلسکوپ -دو عدد دوربین دو چشمی- نم سنج - دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 672ميزان رطوبت: 26.48ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین مهاجریان (امام جمعه محترم) - محمود احمدی - حسین حسینی- احمد احمدی
ميهمانان: حجه الاسلام محمدیان-سید محمدرضا مهاجریان-محمدمحمدیان-حسین مهدوی-محمد ایزدی-روح الله ایزدی-احمدرفیعی-اسماعیل محمدزاده-حاج آقای کمیلیگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
7 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 905
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه، دوربین دیجیتال، دوربین دوچشمی 2عدد، دماسنج و نم سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 678ميزان رطوبت: 26.7ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:50نام رؤيت كننده: حسین حسینیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:58
نام رؤيت كننده: احمدرفیعی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محمدیان، حسین حسینی، محمود احمدی، احمد احمدی
ميهمانان: محمدحسین احمدی، احمد رفیعی، محمدرفیعیگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
7 کیلومتری غرب طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 936
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه، دوربین دیجیتال، دوربین دوچشمی 2عدد، دماسنج و نم سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 699ميزان رطوبت: 27.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری و غبارمحلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:46
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محمدیان، حسین حسینی، محمود احمدی
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
7 کیلومتری غرب طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 936
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه، دوربین دیجیتال، دوربین دوچشمی 2عدد، دماسنج و نم سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 701ميزان رطوبت: 27.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابری با غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محمدیان، حسین حسینی، محمود احمدی
ميهمانان: سیداحمد کمیلیگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری غرب طبس
طول جغرافيايي: 56,55عرض جغرافيايي: 33,36ارتفاع از دريا: 938
نوع و تعداد وسايل:
یکعدد تلسکوپ با پایه. دو عدد دوربین دوچشمی. یکعدد دوربین دیجیتال. نم سنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 703ميزان رطوبت: 27.7ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار کم محلی و ابر پراکنده
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:08
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:13نام رؤيت كننده: حسین حسینیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:15
نام رؤيت كننده: حسین حسینی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین محمدیان مسؤل دفتر امام جمعه. حسین حسینی. محمود احمدی،
ميهمانان: سیداحمد کمیلی، محمدجواد قاسم نیا، احسان حمدیان، علی محمدیان، محمد نوروزیگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 19/اسفند/1394قمري: 29/جمادی الاول/1437ميلادي: 09/03/2016
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56,55عرض جغرافيايي: 33,36ارتفاع از دريا: 923
نوع و تعداد وسايل:
یکعدد تلسکوپ با پایه. یک عدد دوربین دوچشمی. یکعدد دوربین دیجیتال. نم سنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 692ميزان رطوبت: 27ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود احمدی
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 20/بهمن/1394قمري: 29/ربیع الثانی/1437ميلادي: 09/02/2016
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری غرب طبس
طول جغرافيايي: 56,55عرض جغرافيايي: 33,36ارتفاع از دريا: 940
نوع و تعداد وسايل:
یکعدد تلسکوپ با پایه. دوعدد دوربین دوچشمی. یکعدد دوربین دیجیتال. نم سنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 712ميزان رطوبت: 28ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار کم محلی و ابر پراکنده
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:14
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:12
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:50نام رؤيت كننده: حسین حسینیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:51
نام رؤيت كننده: حسین حسینی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین محمدیان مسؤل دفتر امام جمعه. حسین حسینی. محمود احمدی
ميهمانان: احسان محمدیانگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 20/دی/1394قمري: 29/ربیع الاول/1437ميلادي: 10/01/2016
مشخصات محل رصد:
5 کیلومتری غرب طبس - پشت مسجد بنی
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 943
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه و وسایل مربوط - دوربین دوچشمی دو عدد - نم سنج دما سنج - دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 707.9mmhgميزان رطوبت: 27.86%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین محمدیان - محمود احمدی - حسین حسینی
ميهمانان: آقای حاج سید احمد کمیلیگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
6 کیلومتری غرب طبس - پشت مسجد بنی
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 951
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه مربوط - دوربین دو چشمی - دوربین دیجیتال - نم سنج - دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 713/9ميزان رطوبت: 28%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین محمدیان - محمود احمدی
ميهمانان: علی عجم - آقای شاطر زادهگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56,55عرض جغرافيايي: 33,36ارتفاع از دريا: 900
نوع و تعداد وسايل:
یکعدد تلسکوپ با پایه. دوعدد دوربین دوچشمی. یکعدد دوربین دیجیتال. نم سنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 682ميزان رطوبت: 26ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار کم محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین محمدیان مسؤل دفتر امام جمعه. حسین حسینی. محمود احمدی
ميهمانان: احسان محمدیان. وثوق ابراهیمیگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56,55عرض جغرافيايي: 33,36ارتفاع از دريا: 900
نوع و تعداد وسايل:
یکعدد تلسکوپ با پایه. دوعدد دوربین دوچشمی. یکعدد دوربین دیجیتال. نم سنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 681ميزان رطوبت: 17ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار کم محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین محمدیان مسؤل دفتر امام جمعه. حسین حسینی. محمود احمدی
ميهمانان: محمدحسین احمدیگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 23/شهریور/1394قمري: 30/ذی القعده/1436ميلادي: 14/09/2015
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 907
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه - یک عدد دوربین دو چشمی - دوربین دیجیتال - نم سنج - دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 680mhgميزان رطوبت: 24%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارمحلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین محمدیان - محمود احمدی
ميهمانان: آقای احمد رفیعی - آقای مهدویگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 22/شهریور/1394قمري: 29/ذی القعده/1436ميلادي: 13/09/2015
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 907
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه - یک عدد دوربین دو چشمی - دوربین دیجیتال - نم سنج - دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 685mhgميزان رطوبت: 26%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود احمدی
ميهمانان: محمدحسین احمدی - آقای شمسگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دو عدد دوربین دو چشمی - فشار سنج دما سنج نم سنج - دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 679ميزان رطوبت: 4.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین حسینی - احمد احمدی
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 26/تیر/1394قمري: 30/رمضان/1436ميلادي: 17/07/2015
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 907
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه - دو عدد دوربین دو چشمی - دوربین دیجیتال - نم سنج - دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 680mhgميزان رطوبت: 13/.ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ با ابر و گرد و خاک
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین محمدیان - محمود احمدی - علی احمدی
ميهمانان: محمدحسین احمدی - حامد احمدی - سید محمد حقانی - سید علی حقانی - رضا شفاییگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 1080
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه - یک عدد دوربین دو چشمی - دوربین دیجیتال - نم سنج - دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 900mmhgميزان رطوبت: 12.7ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر پراکنده و غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین محاجریان امام جمعه محترم - حجه الاسلام محمدیان - محمود احمدی - احمد احمدی - محسن عباسی-
ميهمانان: حاج سید احمد کمیلی - حاج جواد قاسم نیا - حاج احمد رفیعی- مجید عباسی - هادی قاسم نیا- - آقای مهدوی - محسن نصیزی- علی عجم - حبیب احمدی - محمد حسین احمدی- ابوالفضل مرادی- احمد رفیعی - آقای قریشی- امیررضا نصیریگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
22کیلومتری ارتفاعات شرق طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 1080
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه - دو عدد دوربین دو چشمی - دوربین دیجیتال - نم سنج - دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 660mhgميزان رطوبت: 12/3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ همراه با ریزگرد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین محاجریان امام جمعه محترم - حجه الاسلام محمدیان - محمود احمدی - حسین حسینی - محسن عباسی
ميهمانان: حاج سید احمد کمیلی - حاج جواد قاسم نیا - احمد صفری - مجید عباسی - احسان محمدیان - مجید عباسی - آقای مهدوی - امیرحسین صفریگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 907
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه - دو عدد دوربین دو چشمی - دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 680mhgميزان رطوبت: 13/.ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارمحلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین محمدیان - محمود احمدی حسین حسینی
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 907
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه - دو عدد دوربین دو چشمی - دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 680mhgميزان رطوبت: 24%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ با گرد و خاک
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:14
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین محمدیان - محمود احمدی - حسین حسینی
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 29/اسفند/1393قمري: 29/جمادی الاول/1436ميلادي: 20/03/2015
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه - دو عدد دوربین دو چشمی - دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 948mhgميزان رطوبت: 38%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ابری
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین محمدیان - محمود احمدی
ميهمانان: احسان محمدیانگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 30/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الثانی/1436ميلادي: 19/02/2015
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه - دو عدد دوربین دو چشمی - دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 942mmhgميزان رطوبت: 35%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود احمدی - حسین حسینی
ميهمانان: سه نفر کارمندان شرکت برقگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری غرب طبس - پشت مسجد النبی
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - تلسکوپ -دو عدد دوربین دو چشمی- نم سنج - دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 711ميزان رطوبت: 28ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:58
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:19
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:18نام رؤيت كننده: محمود احمدیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:12
نام رؤيت كننده: حسین حسینی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین محمدیان - محمود احمدی - حسین حسینی
ميهمانان: احسان محمدیان - محمدجواد قاسم نیاگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 01/دی/1393قمري: 29/صفر/1436ميلادي: 22/12/2014
مشخصات محل رصد:
10 کیلومتری غرب طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 902
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه مربوط - دوربین دوچشمی دو عدد - دوربین دیجیتال - دماسنج - نم سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 942ميزان رطوبت: 27ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:29
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه اسلام محمدیان - محمود احمدی - علی احمدی
ميهمانان: جواد قاسم نیا- هادی قاسم نیاگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
8 کیلومتری غرب طبس - پشت مسجد النبی
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - تلسکوپ - نم سنج - دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 703ميزان رطوبت: 27ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین محمدیان - محمود احمدی - حسین حسینی
ميهمانان: احسان محمدیانگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
10 کیلومتری غرب طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 940
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه مربوط - دوربین دوچشمی دو عدد - دوربین دیجیتال - دماسنج - نم سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 705mhgميزان رطوبت: 12%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:52
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه اسلام محمدیان - محمود احمدی
ميهمانان: محمود خسرو آبادی - جلیل محمدی - محمد محمدی - ابو الفضل بخشی - جلال محمدی - حسین خسرو آبادیگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 03/مهر/1393قمري: 29/ذی القعده/1435ميلادي: 25/09/2014
مشخصات محل رصد:
7 کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 902
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه مربوط - دوربین دوچشمی دو عدد - دوربین دیجیتال - دماسنج - نم سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 677mhgميزان رطوبت: 13.9%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه اسلام محمدیان - محمود احمدی - حسین حسینی
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 04/شهریور/1393قمري: 29/شوال/1435ميلادي: 26/08/2014
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56،55عرض جغرافيايي: 33،36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
یکعدد دوربین دیجیتال، تلسکوپ با پایه، دوربین دوچشمی، دماسنج و نم سنج و فشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 680 میلیمترجیوهميزان رطوبت: 11 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام محمدیان مسول دفتر امام جمعه، محمود احمدی، علی احمدی
ميهمانان: محمد محمدیانگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
10 کیلومتری غرب طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 670
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه مربوط - دوربین دوچشمی دو عدد - دوربین دیجیتال - دماسنج - نم سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 696mhgميزان رطوبت: 12%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:20
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:02نام رؤيت كننده: مجید عباسیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه .اسلام محمدیان - محمود احمدی --حسین حسینی
ميهمانان: مجید عباسی -- احسان محمدیانگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
10 کیلومتری غرب طبس
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه مربوط - دوربین دوچشمی دو عدد - دوربین دیجیتال - دماسنج - نم سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 696mhgميزان رطوبت: 12%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام مهاجریان امام جمعه محترم - حجه اسلام محمدیان - محمود احمدی - حسین حسینی -
ميهمانان: آقای نصیری - احسان محمدیان - محمد محمدیان - آقای مهدوی - آقای قلی زادهگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 903
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ باپایه مربوط دوربین چشمی دوربین دیجیتال دماسنج نمسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 677mmgميزان رطوبت: 26درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:08
نام رؤيت كننده: حجت الاسلام مهاجریان، محمدیان و حسینی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین مهاجریان امام جمعه محترم حجه الاسلام محمدیان محمود احمدی حسین حسینی علی عجم محسن عباسی
ميهمانان: رضا مرادیان احسان محمدیان حسین مهروی محمد مهدی مرادیانگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 08/خرداد/1393قمري: 29/رجب/1435ميلادي: 29/05/2014
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ باپایه مربوط دوربین چشمی دوربین دیجیتال دماسنج نمسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 677mmgميزان رطوبت: 26درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین مهاجریان امام جمعه محترم حجه الاسلام محمدیان محمود احمدی حسین حسینی
ميهمانان: حاج سید احمد کمیلی علی عجم حسین مهدوی احسان محمدیانگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - دو عدد دوربین دو چشمی - نم سنج - دماسنج - تلسکوپ با پایه مربوط
شرايط جوي:
فشار جو: 679mmhgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - دو عدد دوربین دو چشمی - نم سنج - دماسنج - تلسکوپ با پایه مربوط
شرايط جوي:
فشار جو: 679mmhgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - دو عدد دوربین دو چشمی - نم سنج - دماسنج - تلسکوپ با پایه مربوط
شرايط جوي:
فشار جو: 679mmhgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - دو عدد دوربین دو چشمی - نم سنج - دماسنج - تلسکوپ با پایه مربوط
شرايط جوي:
فشار جو: 679mmhgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - دو عدد دوربین دو چشمی - نم سنج - دماسنج - تلسکوپ با پایه مربوط
شرايط جوي:
فشار جو: 679mmhgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - دو عدد دوربین دو چشمی - نم سنج - دماسنج - تلسکوپ با پایه مربوط
شرايط جوي:
فشار جو: 679mmhgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - دو عدد دوربین دو چشمی - نم سنج - دماسنج - تلسکوپ با پایه مربوط
شرايط جوي:
فشار جو: 679mmhgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال - دو عدد دوربین دو چشمی - نم سنج - دماسنج - تلسکوپ با پایه مربوط
شرايط جوي:
فشار جو: 679mmhgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 11/فروردین/1393قمري: 29/جمادی الاول/1435ميلادي: 31/03/2014
مشخصات محل رصد:
5کیلومتری شمال طبس
طول جغرافيايي: ,عرض جغرافيايي: 33,36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 30%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 11/فروردین/1393قمري: 29/جمادی الاول/1435ميلادي: 31/03/2014
مشخصات محل رصد:
۵کیلومتری شمال طبس
طول جغرافيايي: 56,55عرض جغرافيايي: 33,36ارتفاع از دريا: 658
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 692mhgميزان رطوبت: 30%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر کامل همراه با طوفان و گرد و غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی احمدی_محمود احمدی
ميهمانان: محمد حسین احمدیگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
٧كيلومتري شرق طبس
طول جغرافيايي: ٥٦،٥٥عرض جغرافيايي: ٣٣،٣٦ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين ديجيتال - تلسكوپ با پايه مربوط - دوربين دو چشمي - نم سنج - دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ٦٨١/٨mhgميزان رطوبت: ٢١.٨٪ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ١٧:٣٩زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ١٧:٣٨
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود احمدي
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
5کیلومتری غرب طبس-جنب مسجد نبی
طول جغرافيايي: ۵۶:۵۵عرض جغرافيايي: ٣٣:٣۶ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دو عدد دوربین دو چشمی-تلسکوپ با پایه مربوط-دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ١٧:١٢زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ١٧:١٠
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محمدیان - محمود احمدی - حسین حسینی
ميهمانان: علی محمدیان -مهدی محمدیان-احسان محمدیانگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 11/دی/1392قمري: 29/صفر/1435ميلادي: 01/01/2014
مشخصات محل رصد:
6کیلومتری غرب طبس-روبروی پلیس راه-جنب مسجد نبی
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه مربوط-یک عدد دوربین دو چشمی- دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 694ميزان رطوبت: 12ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): هوای ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:41
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: شیخ حسن محمدیان - محمود احمدی
ميهمانان: (بدلیل ابری بودن هوا دیگر اعضا در محل حاضر نشدندگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
6کیلومتری غرب طبس-روبروی پلیس راه-جنب مسجد نبی
طول جغرافيايي: 56:55عرض جغرافيايي: 33:36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه مربوط-دو عدد دوربین دو چشمی- دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 697ميزان رطوبت: 11ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی و ابر پراکنده
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محمدیان-حسین حسینی-محمود احمدی
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
5کیلومتری غرب طبس - روبروی پلیس راه - مسجد نبی
طول جغرافيايي: 56.55عرض جغرافيايي: 33.36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه مربوطه - دو عدد دوربین دو چشمی - نم سنج - دماسنج - یک عدد دوربین دیجیتا
شرايط جوي:
فشار جو: 732mhgميزان رطوبت: 73.2%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر پراکنده
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:28
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:17نام رؤيت كننده: حجه الاسلام محمدیانمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دو چشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:19
نام رؤيت كننده: حجه الاسلام محمدیان
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود احمدی - حسین حسینی - حجه الاسلام و المسلمین محمدیان (مسئول دفتر امام جمعه)
ميهمانان: حجه الاسلام و المسلمین محمد عباسیگروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 14/مهر/1392قمري: 30/ذی القعده/1434ميلادي: 06/10/2013
مشخصات محل رصد:
5کیلومتری غرب طبس - محل مسجد نبی
طول جغرافيايي: 33.36عرض جغرافيايي: 56.55ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ با پایه مربوط - دوعدد دوربین دو چشمی - دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:18
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:55
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:35نام رؤيت كننده: محمود احمدیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:43
نام رؤيت كننده: حسین حسینی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود احمدی - حسین حسینی
ميهمانان:گروه استهلال ميقات الرضا (طبس)
تاريخ:
شمسي: 13/مهر/1392قمري: 29/ذی القعده/1434ميلادي: 05/10/2013
مشخصات محل رصد:
7کیلومتری شرق طبس
طول جغرافيايي: 33.36عرض جغرافيايي: 56.55ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دو عدد دوربین دو چشمی - نم سنج دما سنج فشار سنج - دوربین دیجیتال - تلسکوپ با پایه مربوط
شرايط جوي:
فشار جو: 697mhgميزان رطوبت: 8%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین شیخ حسن محمدیان مسئول دفتر امام جمعه - محمود احمدی - حسین حسینی - محسن عباسی
ميهمانان: حاج محمدجواد قاسم نیا - احسان محمدیان

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617