29          شهريور                1398


گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 09/بهمن/1395قمري: 29/ربیع الثانی/1438ميلادي: 28/01/2017
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین ها 5دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 653میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 54درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.37زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زیی، محمودرضا مختاری نژاد، علی رحیم زاده
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 09/دی/1395قمري: 29/ربیع الاول/1438ميلادي: 29/12/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دروربین ها 4 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 660میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 33درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16.56زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام اکبری، مهدی هاشم زیی،محمد آسیم، علی رحیم زاده، محمودرضا مختاری نژاد
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین عکاسی و ...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.29
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16.45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام شیخ پور ، مهدی هاشم زئی، محمودرضا مختاری نژاد، علی رحیم زاده، امیرحسین کاظمی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 6 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 657میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 20درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام شیخ پور، مهدی هاشم زیی، محمودرضا مختاری نژاد، علی رحیم زاده
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.47زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام کفشی(امام جمعه محترم)، مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده،محمودرضا مختاری نژاد، محمد آسیم
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی و تلسکوپ 6دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 652میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 16درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار نسبتا شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18.59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.02
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام کفشی(امام جمعه محترم)، مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده،محمودرضا مختاری نژاد، امیرحسین کاظمی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی و تلسکوپ 6دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 650میلیمترجیوهميزان رطوبت: 19درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام کفشی(امام جمعه محترم)، مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده،محمودرضا مختاری نژاد، محمدرضا اصلانی
ميهمانان: مصطفی اکبریگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی و تلسکوپ 6دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 633 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 29ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20.30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام کفشی، مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده،محمودرضا مختاری نژاد، رسول کریمی، محمدآسیم، امیرحسین کاظمی و محمود کاظمی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی و تلسکوپ 6دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 653 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 14درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19.57زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام شیخ پور، مهدی هاشم زیی، محمودرضا مختاری نژاد، محمودکاظمی
ميهمانان: امیر حسینیانگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 654میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 21درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20.10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام کفشی(امام جمعه محترم)، مهدی هاشم زئی، علی رحیم زاده،محمودرضا مختاری نژاد،محمد آسیم ،
ميهمانان: امیر حسینیانگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 655 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 30درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.05زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19.20نام رؤيت كننده: مهدی هاشم زئیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19.20
نام رؤيت كننده: محمدرضا اصلانی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام کفشی (امام جمعه محترم) ، حجه الاسلام شطی، مهدی هاشم زئی، علی رحیم زاده ، محمدرضا اصلانی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 19/اسفند/1394قمري: 29/جمادی الاول/1437ميلادي: 09/03/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام شطی، علی رحیم زاده
ميهمانان: محمد محمودی، محمد جوانمردگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 20/بهمن/1394قمري: 29/ربیع الثانی/1437ميلادي: 09/02/2016
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی و تلسکوپ 6دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 658میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 42درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17.15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17.24نام رؤيت كننده: مهدی هاشم زییمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17.34
نام رؤيت كننده: مهدی هاشم زیی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام شطی، مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده،محمودرضا مختاری نژاد، محمدرضا اصلانی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین ها 4 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 655 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 32درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بدون ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زیی، محمد آسیم، محمدرضا اصلانی و علیرضا کاظمی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی 6دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 655 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 34درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام حاتمی، مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده، محمد آسیم، محمدرضا اصلانی، محمودرضا مختاری نژاد، محمودکاظمی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 655 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 20درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.9زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17.6
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده
ميهمانان: رسول کریمی ، محمد رضا ابزان، سیدامیرحسین هاشمی نژادگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 23/شهریور/1394قمري: 30/ذی القعده/1436ميلادي: 14/09/2015
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 656میلی متر جیوهميزان رطوبت: 26درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18.48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18.43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زیی، محمودرضا مختاری نژاد،امیرحسین کاظمی
ميهمانان: محسن اسماعیل زاده ، رسول کریمیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 22/شهریور/1394قمري: 29/ذی القعده/1436ميلادي: 13/09/2015
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 657 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 26درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18.49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18.43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18.51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده
ميهمانان: رسول کریمیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 11درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده، محمد آسیم، محمودرضا مختاری نژاد،محمدرضا اصلانی،
ميهمانان: محمد حسین شریف زادهگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 26/تیر/1394قمري: 30/رمضان/1436ميلادي: 17/07/2015
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی 6دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 650ميزان رطوبت: 18درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20.32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام حاتمی، مهدی هاشم زیی، محمودرضا مختاری نژاد، محمد آسیم، امیر مشاری
ميهمانان: محمد تیموریگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
14کیلومتری جنوب شرقی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1400
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و عکاسی و تلسکوپ 5دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 632میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 10 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری با غبار غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام زمانی,حجه الاسلام شطی، مهدی هاشم زیی،علی رحیم زاده،محمد آسیم، محمودرضا مختاری نژاد،علیرضاکاظمی، محمدرضا اصلانی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 2دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.37زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی-محمودرضا مختاری نژاد-علی رحیم زاده
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی 6دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار نسبتا شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.06
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده، محمد آسیم
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 29/اسفند/1393قمري: 29/جمادی الاول/1436ميلادي: 20/03/2015
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین های عکاسی و دو چشمی 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 654ميزان رطوبت: 40درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.59زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام شطی، مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده، علیرضا کاظمی، محمدرضا اصلانی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 30/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الثانی/1436ميلادي: 19/02/2015
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 33,40عرض جغرافيايي: 58,24ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین 2 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 651ميزان رطوبت: 40ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی،علی رحیم زاده،محمدرضا اصلانی،علیرضا کاظمی،محمدآسیم
ميهمانان: رسول کریمیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 659ميزان رطوبت: 33.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.56
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17.03نام رؤيت كننده: مهدی هاشم زئیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17.03
نام رؤيت كننده: محمد آسیم
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی ، محمودرضا مختاری نژاد، محمد آسیم
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 01/دی/1393قمري: 29/صفر/1436ميلادي: 22/12/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 33.40عرض جغرافيايي: 58.24ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و عکاسی 3دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 655میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 5/81ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار و نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 35/16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 35/16
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی-محمودرضا مختاری نژاد-امیرحسین کاظمی
ميهمانان: حجه الاسلام شطیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 653میلیمترجیوهميزان رطوبت: 34درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام شطی، مهدی هاشم زیی، علی رحیم زاده
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و عکاسی 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 655میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 21درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام شطی، مهدی هاشم زیی، محمودرضا مختاری نژاد امیر مشاری
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 03/مهر/1393قمري: 29/ذی القعده/1435ميلادي: 25/09/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 651میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 16درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17.24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18.6زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام زمانی، مهدی هاشم زیی، محمودرضا مختاری نژاد،امیر مشاری
ميهمانان: حسن مختاری، مصطفی اکبریگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و عکاسی 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 647ميزان رطوبت: 17 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 29.19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام زمانی,حجه الاسلام صادقی، مهدی هاشم زیی،علی رحیم زاده،محمد آسیم، محمودرضا مختاری نژاد،سعید کریمی،محمودکاظمی،
ميهمانان: حمید محمودی، حمیدرضا کاظمیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 650میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 11.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.39
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19.41زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام زمانی,حجه الاسلام صادقی، مهدی هاشم زیی،علی رحیم زاده،محمد آسیم، محمودرضا مختاری نژاد،سعید کریمی،محمودکاظمی،
ميهمانان: حمید محمودی، حمیدرضا کاظمیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 33.40عرض جغرافيايي: 58.24ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 652ميزان رطوبت: 17ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20.18زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی -علی رحیم زاده- سعید کریمی - حجه الاسم شطی - - محمودکاظمی - علیرضا کاظمی - امیر مشاری - رضا مختاری -
ميهمانان: هاشمی نزاد - نجف زادهگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 06/تیر/1393قمري: 29/شعبان/1435ميلادي: 27/06/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 33.40عرض جغرافيايي: 58.24ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 11ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19.42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی -علی رحیم زاده- سعید کریمی - حجه الاسم شطی - - محمودکاظمی
ميهمانان: آقای شطیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 08/خرداد/1393قمري: 29/رجب/1435ميلادي: 29/05/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 625 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 14درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام سیرتی، مهدی هاشم زئی، امیر مشاری، امیرحسین کاظمی، محمدرضا اصلانی، سعیدکریمی
ميهمانان: سیدامیرحسین هاشمی نژادگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 33,40عرض جغرافيايي: 58,24ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 653ميزان رطوبت: 24ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام سیرتی . مهدی هاشم زئی . رضا مختاری . علی رحیم زاده . علیرضا کاظمی . امیر مشاری
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 11/فروردین/1393قمري: 29/جمادی الاول/1435ميلادي: 31/03/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 649 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 39درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری (همراه با غبار غلیظ)
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18.58زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام سیرتی، مهدی هاشم زئی, علی رحیم زاده، محمودرضا مختاری نژاد،محمدرضا اصلانی، محمد آسیم، سعید کریمی،
ميهمانان: علی احمد شاهیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربي سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربين چهار دستگاه.
شرايط جوي:
فشار جو: 654ميزان رطوبت: 26ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام سيرتي- مهدي هاشم زئي- محمودرضا مختاري ن‍ژاد-علي رحيم زاده-محمدآسيم- محمدرضا اصلاني-
ميهمانان: غلامرضا كريميگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 653ميزان رطوبت: 29درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 5.08زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17.22نام رؤيت كننده: مهدی هاشم زئیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دو چشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی، محمودرضا مختاری نژاد، امیرحسین کاظمی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 11/دی/1392قمري: 29/صفر/1435ميلادي: 01/01/2014
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 658میلی متر جیوهميزان رطوبت: 34درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه السلام هاشم زئی، مهدی هاشم زئی، محمودرضا مختاری نژاد و علی رحیم زاده
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 654میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 28درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.07زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام شطی، حجه الاسلام سیرتی، مهدی هاشم زئی، علی رحیم زاده، محمدرضا اصلانی،محمودرضا مختاری نژاد
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 658میلی متر جیوهميزان رطوبت: 60درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.41
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17.02نام رؤيت كننده: مهدی هاشم زئیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17.14
نام رؤيت كننده: محمدرضا اصلانی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام زمانی(امام جمعه محترم)، حجه الاسلام شطی(روحانی محترم)، مهدی هاشم زئی, علی رحیم زاده، محمودرضا مختاری نژاد،محمدرضا اصلانی
ميهمانان: علیرضا نجاری، محمد عباسیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 14/مهر/1392قمري: 30/ذی القعده/1434ميلادي: 06/10/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 652ميزان رطوبت: 11درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.15زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17.11
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18.5زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17.11نام رؤيت كننده: مهدی هاشم زئیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17.16
نام رؤيت كننده: مهدی هاشم زئی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام سیرتی، حجه الاسلام شطی، مهدی هاشم زئی، محمدرضا اصلانی، محمودرضا مختاری نژاد
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 13/مهر/1392قمري: 29/ذی القعده/1434ميلادي: 05/10/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 653ميزان رطوبت: 8درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17.13
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام سیرتی، حجه الاسلام شطی، مهدی هاشم زئی ، محمودرضا مختاری نژاد
ميهمانان: محمد عباسیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 15/شهریور/1392قمري: 29/شوال/1434ميلادي: 06/09/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 652ميزان رطوبت: 7درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18.57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18.54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19.15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام بیهقی، مهدی هاشم زئی، علی رحیم زاده، محمد آسیم، علیرضا کاظمی، امیرحسین کاظمی، محمدرضا اصلانی،
ميهمانان: آقای غلامیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین سه دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام بیهقی،حجه الاسلام سیرتی،مهدی هاشم زئی، ،محمدرضا اصلانی، علیرضا کاظمی، علی رحیم زاده، امیر مشاری، محمودرضا مختاری نژاد،سعید کریمی
ميهمانان: حمید رضا کاظمی و امیر حسینیانگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 650ميزان رطوبت: 14ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی،علی رحیم زاده، محمد آسیم، علیرضا کاظمی، امیرحسین کاظمی،محمدرضا اصلانی
ميهمانان: سعید کریمیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین 4دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 651ميزان رطوبت: 15ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار ضعیف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19.44زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام بیهقی، حجه الاسلام سیرتی، مهدی هاشم زئی، علی رحیم زاده ، محمودرضا مختاری نژاد، سعید کریمی، علیرضا کاظمی ، امیرحسین کاظمی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 4 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 648ميزان رطوبت: 20درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام بیهقی، مهدی هاشم زئی، علی رحیم زاده، علیرضا کاظمی، محمدآسیم، هادی اکبرزاده، سعید کریمی،
ميهمانان: افضل شرکائی، مصطفی اکبریگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ چهاردستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 653ميزان رطوبت: 22.3درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19.32نام رؤيت كننده: علی رحیم زادهمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین 70*15
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19.34
نام رؤيت كننده: علی رحیم زاده
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی ، علی رحیم زاده، محمودرضا مختاری نژاد،محمدرضا اصلانی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 20/اردیبهشت/1392قمري: 29/جمادی الثانی/1434ميلادي: 10/05/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 4 دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 653میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 18درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19.56زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی ، علی رحیم زاده ، محمد آسیم، علیرضا کاظمی
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
35 کیلومتری جتوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): تامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی، سعید کریمی، محمودرضا مختاری نژاد
ميهمانان: خلیل کفشیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ 5دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 654ميزان رطوبت: 52ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی هاشم زئی، علیرضا کاظمی، محمود کاظمی، سعید کریمی، امیرمشاری
ميهمانان:گروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 22/بهمن/1391قمري: 29/ربیع الاول/1434ميلادي: 10/02/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین سه دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 657میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 27درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام بیهقی،مهدی هاشم زئی،محمدآسیم،امیرحسین کاظمی، محمدرضا اصلانی
ميهمانان: حجه الاسلام کفشیگروه استهلال كانون امام علي (ع) (سه قلعه -سرايان)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی سه قلعه
طول جغرافيايي: 58.24عرض جغرافيايي: 33.40ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربین و تلسکوپ چهار دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 662میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 36درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.46زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17.10نام رؤيت كننده: مهدی هاشم زئیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17.19
نام رؤيت كننده: محمد آسیم
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام بیهقی،مهدی هاشم زئی،محمدآسیم،محمودرضا مختاری نژاد،امیر حسین کاظمی
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618