29          شهريور                1398


گروه استهلال سرخس (سرخس)
تاريخ:
شمسي: 25 خرداد 1386قمري: 29 جمادي الاول 1428ميلادي: 15jun 2007
مشخصات محل رصد:
پاسگاه شهید صادق
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 400
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال و دوربین شکاری با پایه
شرايط جوي:
فشار جو: عادیميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال سرخس (سرخس)
تاريخ:
شمسي: 27 اردیبهشت1386قمري: 29 ربیع الثانی 1428ميلادي: 17may2007
مشخصات محل رصد:
بابا لقمان سرخسي
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين ديجيتال يكعدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: بالاميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 630زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 6:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: شريعتي_ اثني عشري _ ايزدي
ميهمانان:گروه استهلال سرخس (سرخس)
تاريخ:
شمسي: 29 فروردين1386قمري: 29ربيع الاول1428ميلادي: 18آوريل2007
مشخصات محل رصد:
پاسگاه مرزي
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين پايه دار
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:20نام رؤيت كننده: علي اصغر شريعتيمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين پايه دار
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:20
نام رؤيت كننده: علي اصغر شريعتي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه - علي اصغر شريعتي
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618