29          شهريور                1398


گروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
تپه هاي مشرف به محور گوريد-سربيشه
طول جغرافيايي: 3605133عرض جغرافيايي: 760535ارتفاع از دريا: 1837
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ و دوربين دو چشمي بدون پايه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 28ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 80درصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:36
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علي اكبري -محمدرضا زينلي -هادي كفاشي
ميهمانان: مهدي حسني -محمد قربانيگروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
جاده گوريد 4كيلومتري سربيشه
طول جغرافيايي: 760535عرض جغرافيايي: 3605133ارتفاع از دريا: 1837
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي بدون پايه و يك تلسكوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 21ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 10%
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:26
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:45
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علي اكبري -هادي كفاشي -غلامعلي سلطاني مقدم
ميهمانان: مهدي حسني- علي برزگريگروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
محور گوريد سربيشه
طول جغرافيايي: 47و59عرض جغرافيايي: 34و32ارتفاع از دريا: 1808
نوع و تعداد وسايل:
يك دوربيندوچشمي ويك تلسكوپ
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: 18ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 30درصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علي اكبري-علي برزگري-غلامعلي سلطاني مقدم-محمد رضا زينلي
ميهمانان: -گروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
ابتداي جاده گوريد
طول جغرافيايي: 47و59عرض جغرافيايي: 32و33ارتفاع از دريا: 1808
نوع و تعداد وسايل:
يكدوربين و يك تلسكوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 0ميزان رطوبت: 20ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زياد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:59
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:15
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اكبري-شفيعي -برزگري -حسيني- كفاشي -هادي كفاشي-سلطاني مقدم
ميهمانان: امام جمعه و حج براتيگروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 19/مرداد/1389قمري: 29/شعبان/1431ميلادي: 10/08/2010
مشخصات محل رصد:
هموار
طول جغرافيايي: 47/59عرض جغرافيايي: 32/32ارتفاع از دريا: 1808
نوع و تعداد وسايل:
دوربین چشمی وتلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 24ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار الود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی اکبری- غلامحسین شفیعی-هادی کفاشی-علی برزگری-محمدرضا زینلی-
ميهمانان: فرماندار-امام جمعه-فرمانده انتظامیگروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
زمین مسطح
طول جغرافيايي: 47و59عرض جغرافيايي: 34و32ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 8/دی/1387قمري: 29/ذی الحجه/1429ميلادي: 28/12/2008
مشخصات محل رصد:
سربیشه
طول جغرافيايي: 59.47عرض جغرافيايي: 32.37ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
11 تلسکو÷ 1 دوربین
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 0
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اکبری-کفاشی -اسماعیلی -خسروی
ميهمانان: حجه الاسلام غلامیگروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
سربيشه
طول جغرافيايي: 47/59عرض جغرافيايي: 37/32ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوذ وىوربين تل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 30
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه -علي اكبري-حسن و حسين حسيني-كفاشي-شفيعي
ميهمانان: علي اباىيگروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 22/مرداد/1386قمري: 29 /رجب/1428ميلادي: 13 آگست2007
مشخصات محل رصد:
کنار مزار شهدا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
یک دوربین
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:30:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی اکبری-حسین حسینی-هادی کفاشی-حج] الاسلام قلیان
ميهمانان:گروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 23 تير ماه 1386قمري: 29 جمادي الثاني 1428ميلادي: 14/ژوئيه/2007
مشخصات محل رصد:
تپه در غرب شهرستان
طول جغرافيايي: 12.34عرض جغرافيايي: 12.64ارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: متعادلميزان رطوبت: 1%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندک
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 25 خرداد 1386قمري: 29 جمادي الاول 1428ميلادي: 15jun 2007
مشخصات محل رصد:
تپه در غرب شهرستان
طول جغرافيايي: 12.34عرض جغرافيايي: 12.64ارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: متعادلميزان رطوبت: 1%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندک
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 29 فروردين1386قمري: 29ربيع الاول1428ميلادي: 18آوريل2007
مشخصات محل رصد:
تپه در غرب شهرستان
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: متعادلميزان رطوبت: 1%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندک
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: علی اکبریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین شکاری
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده: علی اکبری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 28/اسفند/1385قمري: 29صفر 1428ميلادي: 19mar2007
مشخصات محل رصد:
تپه در غرب شهرستان
طول جغرافيايي: 13.35عرض جغرافيايي: 13.35ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
1600
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 29/بهمن/1385قمري: 29/محرم/1428ميلادي: 18/فوريه/2007
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی
طول جغرافيايي: 12.64عرض جغرافيايي: 12.34ارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: متعادلميزان رطوبت: 1%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندک
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال سحر (سربيشه)
تاريخ:
شمسي: 29/ديماه/1385قمري: 29/ذي الحجه/1427ميلادي:
مشخصات محل رصد:
خراسان جنوبي سربيشه
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان شفيع پور توكلي حسيني
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618