29          شهريور                1398


گروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
تپه شهدا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 980
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین -
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 01/دی/1393قمري: 29/صفر/1436ميلادي: 22/12/2014
مشخصات محل رصد:
تپه شهدا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام حسینی - آقای سید احمد حسینی - مهدی صفار
ميهمانان:گروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهدای گمنام
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1045
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 12 عدد دوربین چشمی 25 عدد و ......
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان حاجی حسینی - حاج احمد حسین زاده - مهدی صفار - حقیقت جو - مصطفی پورمعظمی
ميهمانان: شهردار ( مهندس مقصودی) - اعضا شورا -آقایان علی ارغیانی - مهندس تعصبی - مهندس فوجی - پسندیده - علی آبادیگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 20/اردیبهشت/1392قمري: 29/جمادی الثانی/1434ميلادي: 10/05/2013
مشخصات محل رصد:
تپه شهدا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ . دوربين شكاري
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 6.48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج سيد احمد حسين زاده - مصطفي پورمعظمي
ميهمانان:گروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
بلندیهای بیمارستان واسعی
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان حجت الاسلام حسینی - سید احمد حسین زاده - حقیقت جو - مصطفی پورمعظمی
ميهمانان:گروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 14/بهمن/1389قمري: 29/صفر/1432ميلادي: 03/02/2011
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهدای گمنام
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 670ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر و غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17.56
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: جناب حجه ااسلام حسینی - آقایان مهدی صفار و مصطفی پورمعظمی
ميهمانان:گروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 18/شهریور/1389قمري: 29/رمضان/1431ميلادي: 09/09/2010
مشخصات محل رصد:
ظلع شمالغرب شهدای گمنام
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ، دوربین چشمی ۲ عدد
شرايط جوي:
فشار جو: 667ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اقایان مهدی صفارسبزوار - افضلی - حقیقت جو - مصطفی پورمعظمی
ميهمانان: اقای دیواندریگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهدای گمنام
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ، دوربین چشمی ۲ عدد
شرايط جوي:
فشار جو: 668.3ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19.55زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19.48
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اقایان حاج احمد حسین زاده ، مهدی صفارسبزوار، استاد افضلی ، مصطفی پورمعظمی
ميهمانان:گروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 19/مرداد/1389قمري: 29/شعبان/1431ميلادي: 10/08/2010
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهدای گمنام
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ، دوربین چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19.57زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19.50
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای حسینی (روحانی ) ، آقایان استاد افضلی ، سید احمد حسین زاده ، مهدی صفار سبزوار، سغعید حقیقت جو ، مصطفی پورمعظمی
ميهمانان: استاد دیواندریگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات مشرف به بیمارستان محمد واسعی
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دروبین چشمی - تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20:15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه السلام حسینی - مهدی صفار - سعیدحقیقت جو -
ميهمانان: جمعی از دانش آموزان و مربیانگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 23/خرداد/1389قمري: 30/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/13
مشخصات محل رصد:
بیمارستان واسعی
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20.2زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20.8
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20.13
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20.13نام رؤيت كننده: علی آبادی مشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20.21
نام رؤيت كننده: حقیفت جو
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام حسینی - سیداحمدحسین زاده - سعید حقیقت جو - سعید علی آبادی
ميهمانان:گروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 25/فروردين/1389قمري: 29/ربيع الثاني/1431ميلادي: 2010/4/14
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات مشرف به بیمارستان محمد واسعی
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ، دوربین چشمی ۲ عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای حسینی (روحانی ) ، آقایان استاد افضلی ، سید احمد حسین زاده ، مهدی صفار سبزوار، حقیقت جو ، مصطفی پورمعظمی
ميهمانان:گروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 28/شهریور/1388قمري: 29/رمضان/1430ميلادي: 19/09/2009
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهدای گمنام شهرستان سبزوار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
۲ عدد دوربین چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا غبارآلود و ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18.42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18.43
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان سید احمد حسینی - ناصرافضلی - سعید حقیقت جو - سعید علی آبادی - مصطفی پورمعظمی (عکاس)
ميهمانان: جناب حجه الاسلام سلیمانی امام جمعه موقت شهرستان سبزوارگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 30/مرداد/1388قمري: 29/شعبان/1430ميلادي: 21/08/2009
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهدای گمنام شهرستان سبزوار
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری و غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.21
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدجعفر حسینی نژاد - سیداحمدحسینی زاده - سعید حقیقت جو -مهدی صفار-سیدناصرافضلی -سعید علی آبادی
ميهمانان:گروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 31/تیر/1388قمري: 29/رجب/1430ميلادي: 22/07/2009
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات سنگ سفید در شمال شهرستان
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ دوربین چشمی ۳ عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدجعفر حسینی نژاد - سیداحمدحسینی زاده
ميهمانان: مهدی صفار-ناصر افضلیگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهدای گمنام
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
۲ عدد تلسکوپ ۱۰ اینچ - ۲ عدد تلسکوپ ۸ اینچ - ۳ عدد دوربین چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 5.22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه السلام حسینی - سیداحمدحسین زاده سعید حقیفت جو - سعید علی آبادی
ميهمانان: جمعی از اساتید دانشگاه - دانشجویان و مردم شریف سبزوارگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 10/شهریور /1387قمري: 29/شعبان/1429ميلادي: 31/8/2008
مشخصات محل رصد:
تپه شهدا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ دوربین چشمی ۳ عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.07
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه السلام حسینی - سیداحمدحسین زاده سعید حقیفت جو
ميهمانان: سیعد علی آبادیگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 11/05/1387قمري: 29/رجب/1429ميلادي: 01/08/2008
مشخصات محل رصد:
تپه شهدای گمنام
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
۳ عدد دوربین چشمی - تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه االسلام حسینی - سیداحمد حسینی - سعید حقیقت جو - علی آبادی -
ميهمانان: چند تن از دانش آموزان نمونهگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 87/01/18قمري: 29 ربیع الاول 1429ميلادي: 06/04/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات سنگ سفید
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابر و غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 03/19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای سیداحمد حسینی - حجه الاسلام حسینی - سعید حقیقت جو
ميهمانان: سیدعلی علی آبادیگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 20 مهر ماه 1386قمري: 30/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/12
مشخصات محل رصد:
تپه شهدا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام حسینی - حاجی ابطحی - آقای حسین زاده - سعید حقیقت جو - مصطفی پورمعظمی
ميهمانان: علی آبادی و تعدادی از دبیران و اساتید دانشگاهگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 19/مهر/1386قمري: 29/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/11
مشخصات محل رصد:
تپه شهدا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای حسینی - آقای سیداحمدحسینی - حاج آقای ابطحی - سعید حقیقت جو- مصطفی پورمعظمی
ميهمانان: آقای علی آبادیگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 23/مرداد/1386قمري: 30/رجب/1428ميلادي: 14/آگست/2007
مشخصات محل رصد:
پشت بام دفتر امام جمعه
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي ، تلسكوپ 6 اينچ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: سعيد علي آباديمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسكوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده: سعيد حقيقت جو
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سعيد حقيقت جو ، سعيد علي آبادي
ميهمانان: دكتر شفيعيگروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 29/ديماه/1385قمري: 29/ذي الحجه/1427ميلادي:
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات سنگ سفید - محل شهدای گمنام
طول جغرافيايي: 12/36عرض جغرافيايي: 43/57ارتفاع از دريا: 980
نوع و تعداد وسايل:
دوربین چشمیو پایه
شرايط جوي:
فشار جو: 12ميزان رطوبت: 53 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر حسینی نژاد (سرپرست)- سعید حقیقت جو - سید محسن دیواندر- مصطفی پورمعظمی
ميهمانان:گروه استهلال اسرار (سبزوار)
تاريخ:
شمسي: 30آذر1385قمري: 29ذي القعده1427ميلادي: 21دسامبر2006
مشخصات محل رصد:
دشت کاهک
طول جغرافيايي: 12 36عرض جغرافيايي: 43 57ارتفاع از دريا: 980
نوع و تعداد وسايل:
دوربین ۵۰ * ۷ و دوربین دیجیتال کانن
شرايط جوي:
فشار جو: ۱۵-۱۰.11ميزان رطوبت: ۱۵-12 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:29
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: : حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر حسینی نژاد (سرپرست)- سعید حقیقت جو - سید محسن دیواندر
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618