29          شهريور                1398


گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
شهرستان زیرکوه -حاجی آباد -تپه نخریگ
طول جغرافيايي: 33.583عرض جغرافيايي: 59.967ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین تلسکوبی 1-دوربین دوچشمی 1- دوربین عکاسی دیجیتال 1
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای حجی علی سکندری -آقای محمد رضا محمدی آقای صادقی
ميهمانان: آقای مهدی پردل - آقای احمد علی نوروزی - آقای جابر محمدیگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
نخریگ حاجی آباد
طول جغرافيايي: 33.583 عرض جغرافيايي: 59.967ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین تلسکوبی ودوچشمی و عکاسی یک عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجی علی سکندری -محمد رضا محمدی
ميهمانان: دلاکهگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ -شهرستان زیرکوه -شهر حاجی آباد
طول جغرافيايي: 33.583عرض جغرافيايي: 59.967ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین عکاسی دیجیتال-دوربین دوچشمی -دوربین تلسکوبی یک عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: قاسم پردل محسن آباد -محمد علی دادی اردکول -محمد رضا محمدی
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
حاجی آباد
طول جغرافيايي: 33.583عرض جغرافيايي: 59.967ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی -تلسکوبی یک عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای قاسم پردل محسن آباد -محمد علی دادی اردکول
ميهمانان: آقای مقداد پردلگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 11/دی/1392قمري: 29/صفر/1435ميلادي: 01/01/2014
مشخصات محل رصد:
حاجی آباد
طول جغرافيايي: 33.583عرض جغرافيايي: 59.967ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی -تلسکوبی -عکاسی یک عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد علی دادی اردکول
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
حاجی آباد
طول جغرافيايي: 33.583عرض جغرافيايي: 59.967ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی -دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:26
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای قاسم پردل محسن آباد -آقای محمد علی دادی اردکول -آقای محمد رضا محمدی
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): هوا کاملا ابری و بارش باران
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد علی دادی اردکول-قاسم پردل محسن آباد
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ بمرود
طول جغرافيايي: 583/33عرض جغرافيايي: 967/59ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی -تلسکوبی-پایه دوربین -دوربین دیجیتال عکاسی یک عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای محمد علی دادی اردکول -آقای قاسم پردل محسن آباد -آقای حجی علی سکندری
ميهمانان: آقای مرتضی پردلگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ -حاجی آباد
طول جغرافيايي: 33/583عرض جغرافيايي: 59/967ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین تلسکوبی یک عدد -دوربین دوچشمی یک عدد پایه دوربین -دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي محمد علي دادي اردكول -آقاي حجي علي سكندري - آقاي محمد رضا محمدي
ميهمانان: حجه الاسلام مهدي ملاكي -آقاي مهدي پردلگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
حاجی آباد
طول جغرافيايي: 583/33عرض جغرافيايي: 967/59ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی -دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا صاف -بدون غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد علی دادی اردکول -محمد رضا محمدی
ميهمانان: علیرضا خجستهگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ حاجی آباد
طول جغرافيايي: 583/33عرض جغرافيايي: 967/59ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی -تلسکوبی -دوربین عکاسی دیجیتال یک عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:39
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:12
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد علی دادی اردکول -محمد رضا محمدی
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
حاجی آباد
طول جغرافيايي: 583/33عرض جغرافيايي: 967/59ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال 1 عدد - دوربین تلسکوبی 1 عدد -دوربین دو چشمی 1 عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:21
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:55
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:36نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دو چشمی -تلسکوب
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:39
نام رؤيت كننده: آقای قاسم پردل
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای قاسم پردل محسن آباد -آقای محمد علی دادی اردکول
ميهمانان: آقای محمد عارف نبی زادهگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
حاجی آباد
طول جغرافيايي: 33.583عرض جغرافيايي: 59.967ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی یک عدد -دوربین تلسکوبی 1 عدد - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای قاسم پردل محسن آباد -آقای محمد علی دادی اردکول
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 30/تیر/1391قمري: 30/شعبان/1433ميلادي: 20/07/2012
مشخصات محل رصد:
حاجی آباد تپه نخریگ
طول جغرافيايي: 33.583عرض جغرافيايي: 59.967ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی یک عدد - تلسکوب یک عدد - دوربین دیجیتال یک عدد - فشار سنج-دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا غبار همرا باطوفان گرد خاک
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای محمد علی دادی اردکول -آقای قاسم پردل محسن آباد
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 31/خرداد/1391قمري: 29/رجب/1433ميلادي: 20/06/2012
مشخصات محل رصد:
حاجی آباد
طول جغرافيايي: 33.584عرض جغرافيايي: 59.967ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی -دوربین تلسکوبی-دوربین عکاسی دیجیتال-سه چایه دوربین
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای قاسم پردل -آقای محمد علی دادی
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 03/اسفند/1390قمري: 29/ربیع الاول/1433ميلادي: 22/02/2012
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ
طول جغرافيايي: 33/583عرض جغرافيايي: 59/967ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی - تلسکوبی- پایه دوربین -دوربین عکاسی دیجیتال - فشار سنج - دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد علی دادی - قاسم پردل محسن آباد - حجی علی سکندری
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 03/بهمن/1390قمري: 29/صفر/1433ميلادي: 23/01/2012
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین تلسکوبی - دو چشمی - دوربین عکاسی - فشار سنج - دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد علی دادی - قاسم پردل - محمد رضا محمدی - دکتر حسن رازقی- حجی علی سکندری
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 05/آبان/1390قمري: 29/ذی القعده/1432ميلادي: 27/10/2011
مشخصات محل رصد:
حاجی آباد
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیجیتال -دوربین دوچشمی -دوربین تلسکوبی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری همراه با بارش برف و باران
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: قاسم پردل محسن آباد -حجی علی سکندری -محمد علی دادی - محمد رضامحمدی - حسن رازقی
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
حاجی آباد -تپه نخریگ
طول جغرافيايي: 583/33عرض جغرافيايي: 967/59ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین تلسکوبی-دوربین دو چشمی -دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 3/12ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: قاسم پردل محسن آباد-محمد علی دادی اردکول -حجی علی سکندری-محمد رضا محمدی
ميهمانان: حجه الاسلام احمد خوشخو-رضا رستمیگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ بمرود
طول جغرافيايي: 59.967 عرض جغرافيايي: 33.583ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی یک عدد - دوربین تلسکوبی یک عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: قاسم پردل - محمد علی دادی
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ
طول جغرافيايي: 59.967عرض جغرافيايي: 33.583ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین تلسکوپی 1 عدد - دوربین دو چشمی 1 عدد -دوربین عکاسی دیجیتال 1 عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین کریمی امام جمعه محترم زیرکوه - قاسم پردل محسن آباد - محمد علی دادی اردکول - حجی علی سکندری - دکتر حسن رازقی - محمد رضا محمدی
ميهمانان: حجه الاسلام و المسلمین فارسی از اساتید حوزه علمیه مشهد -حجه الاسلام والمسلمین قاصری از اساتید حوزه علمیه حاجی آباد - محسن عابدینیگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ
طول جغرافيايي: 59.967 عرض جغرافيايي: 33.583 ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین تلسکوبی-دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: قاسم پردل -محمد علی دادی -محمد رضا محمدی
ميهمانان: مجتبی اروسیگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 1388/08/27قمري: 30/ذی لقعده/1430ميلادي: 18/11/2009
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی1-دوربین عکاسی1-تلسکوب1
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد علی دادی-قاسم پردل-محمد رضا محمدی-مجتبی اروسی
ميهمانان: شاهمرادیگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
شهر حاجی آباد
طول جغرافيايي: 59.967 عرض جغرافيايي: 33.583 ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
دوربین تلسکوبی 1 عدد - دوربین دوچشمی 1 عدد - دوربین عکاسی kanon 1 عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه السلام کریمی -قاسم پردل محسن آباد- دکتر حسن رازقی- محمد رضا محمدی -
ميهمانان: حجه الاسلام شاهمرادی - اسماعیل عابدینی - حسن ناقعی - جابر محمدی -مجتبی اروسیگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
حاجی آباد
طول جغرافيايي: 59.967 عرض جغرافيايي: 33.583 ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین تلسکپی - یک عدد دوربین دو چشمی -1 عدددوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد علی دادی - جعفر حسنی
ميهمانان: اسماعیل اسفرقی-محمد سمیعی -سعید عنانیگروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ
طول جغرافيايي: 59.967 عرض جغرافيايي: 33.583 ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
1 عدددوربین تلسکوپی-1 عدددوربین دوچشمی- 1 عدد دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام شاهمرادی - دادی -اروسی -دکتر رازقی -محمدی
ميهمانان:گروه استهلال الهدي (زيركوه)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
تپه نخریگ
طول جغرافيايي: 59.967 عرض جغرافيايي: 33.583 ارتفاع از دريا: 1167
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دو عدسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد علی دادی-علی محمد صادقی -محمد غریب - حمید جانی
ميهمانان: آقای خزائی

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617