29          شهريور                1398


گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
کوه سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ -دوربين چشمي دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17/18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17/18
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17/40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 14/40
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقا زراعتکار-مهدی زراعتکار -سید حجت طباطبایی
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
حوزه علمیه امام خمینی (ره) شهر ریوش
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ -دوربين چشمي دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18/59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19/08
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20/13زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20/17
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مرتضی زراعتکار-سید احمد موسوی -سید حجت طباطبایی
ميهمانان: حجت السلام راستگو مقدمگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
کوه اریا ریوش
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ -دوربين چشمي دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18/59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19/08
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20/13زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20/17
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19/12نام رؤيت كننده: مهدی زراعتکارمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19/15
نام رؤيت كننده: مرتضی زراعتکار
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مرتضی زراعتکار-سید احمد موسوی -مهدی زراعتکار
ميهمانان: محمد جواد زراعتکارگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 19/اسفند/1394قمري: 29/جمادی الاول/1437ميلادي: 09/03/2016
مشخصات محل رصد:
مزار شهدای گمنام
طول جغرافيايي: 35.493عرض جغرافيايي: 58.465ارتفاع از دريا: 1795
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین چشمی -
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:39
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:11
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مرتضی زراعتکار - سید احمد موسوی - مهدی زراعت کار
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 20/بهمن/1394قمري: 29/ربیع الثانی/1437ميلادي: 09/02/2016
مشخصات محل رصد:
مزار شهدای گمنام
طول جغرافيايي: 35.493عرض جغرافيايي: 58.465ارتفاع از دريا: 1795
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین چشمی -
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:11
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:18
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مرتضی زراعتکار - سید احمد موسوی - مهدی زراعت کار
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
حوزه مقاومت بسیج امام حسن(ع) ریوش
طول جغرافيايي: 35.493عرض جغرافيايي: 58.465ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 16:40
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی زراعت کار
ميهمانان: حجت زراعتکارگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
پشت بام اداره آموزش وپرورش
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:27
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:10
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقا زراعتکار،احمد موسوی،مهدی زراعتکار
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
آموزش پرورش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ -دوربين چشمي دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:22
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقاي زراعتكار،مهدي زراعتكار،سيد حجت طباطبايي
ميهمانان: حجت الاسلام افشاريان-گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات سايت اريا
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 2015
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین عکاسی دیجیتال - دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 17ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20.25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20.25
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقاي زراعتكار- محمود كامل- سيد احمد موسوي -مهدي زراعتكار-سيد حجت طباطبايي
ميهمانان: حجت الاسلام راستگو مقدم-ايمان مشتاقيگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
reyvash
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر – دوربین دوچشمی 50*7 – دوربین عکاسی دیجیتالی – فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقا ارژنگ-شیخ محمود سالاری-سید جلال چوبدار-سید مصطفی سالاری -حسن شادمرادی-غلامرضا علی نژاد-محمودحسنی-حسن مداح
ميهمانان: سید حجت چوبدار خبرنگار شبکه خراسان-عباس احمدی -علی بهمدیگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
محوطه اداره آموزش و پرورش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1690
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر – دوربین دوچشمی 50*7 – دوربین عکاسی دیجیتالی – فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 626ميليمتر جيوهميزان رطوبت: 35%RHميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:30نام رؤيت كننده: شيخ محمود سالاريمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دوچشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:57
نام رؤيت كننده: علي اصغر زيرك
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - علي اصغر زيرك - غلامرضا علي نژاد - حسن مداح - محمود سالاري - سيد مصطفي سجادي
ميهمانان: عباس احمديگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
پشت بام اداره آموزش و پرورش منطقه كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1690
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر – دوربین دوچشمی 50*7 – دوربین عکاسی دیجیتالی – فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 630ميليمتر جيوهميزان رطوبت: 18%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندكي عبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - علي اصغر زيرك - حسن مداح - سيد مصطفي سجادي - حجت الاسلام سالاري
ميهمانان: حاج آقاي ارژنگ و منتظري - آقايان غفراني و جراثيميگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 30/تیر/1391قمري: 30/شعبان/1433ميلادي: 20/07/2012
مشخصات محل رصد:
محوطه اداره آموزش و پرورش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1690
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر – دوربین دوچشمی 50*7 – دوربین عکاسی دیجیتالی – فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 626ميليمتر جيوهميزان رطوبت: RH%26ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشيده از ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - حسن مداح - سيد مصطفي سجادي
ميهمانان: سيد علي هاشمي - علي اكبر بهمديگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 29/تیر/1391قمري: 29/شعبان/1433ميلادي: 19/07/2012
مشخصات محل رصد:
محوطه اداره آموزش و پرورش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1690
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر – دوربین دوچشمی 50*7 – دوربین عکاسی دیجیتالی – فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 625 ميليمتر جيوهميزان رطوبت: 27%RHميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - غلامرضا علي ن‍ژاد - سيد مصطفي سجادي
ميهمانان: علي اكبر بهمديگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 31/خرداد/1391قمري: 29/رجب/1433ميلادي: 20/06/2012
مشخصات محل رصد:
محوطه اداره آموزش و پرورش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
دوربين
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): هواي ابري و باراني
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - سيدمصطفي سجادي
ميهمانان: آقايان : ناصري - فروغي - احساني - زاهديگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 01/خرداد/1391قمري: 29/جمادی الثانی/1433ميلادي: 21/05/2012
مشخصات محل رصد:
محوطه اداره آموزش و پرورش منطقه كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1690
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر – دوربین دوچشمی 50*7 – دوربین عکاسی دیجیتالی – فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 628mmgميزان رطوبت: 23%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندكي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - سيدمصطفي سجادي - محمد عليمرداني
ميهمانان: مرتضي برقي - علي بهمديگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 02/اردیبهشت/1391قمري: 29/جمادی الاول/1433ميلادي: 21/04/2012
مشخصات محل رصد:
محوطه اداره آموزش و پروش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1690
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر – دوربین دوچشمی 50*7 – دوربین عکاسی دیجیتالی – فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مصطفي سجادي - عباس احمدي - علي احمدي
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
اداره آموزش و پرورش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1690
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر – دوربین دوچشمی 50*7 – دوربین عکاسی دیجیتالی – فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 624 ميليمتر جيوهميزان رطوبت: % 17RHميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق نيمه ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيدمصطفي سجادي - سيد حجت چوبدار
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
جنب اداره آموزش و پرورش منطقه کوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1690
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 50*7 و دوربین موبایل و فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 627 mmHGميزان رطوبت: 14% RHميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسنی - غلامرضا علی نژاد - حسن شادمرادی - حسن مداح - سید مصطفی سجادی
ميهمانان: احمد سالاری - مجید مهدیزادهگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
پشت بام اداره آموزش و پرورش کوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر – دوربین دوچشمی 50*7 – دوربین عکاسی دیجیتالی – فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 624mmHgميزان رطوبت: 22%RHميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسنی - حسن شادمرادی - غلامرضا علی نژاد - حسن مداح - سیدمصطفی سجادی
ميهمانان: حجت الاسلام سالاریگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 11/تیر/1390قمري: 29/رجب/1432ميلادي: 02/07/2011
مشخصات محل رصد:
پشت بام اداره آموزش و پرورش کوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1690
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر – دوربین دوچشمی 50*7 – دوربین عکاسی دیجیتالی – فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 623میلیمتر جیوهميزان رطوبت: %18ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسنی - سیدمصطفی سجادی - حسن مداح
ميهمانان: احمد شیردل طرقیگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 12/خرداد/1390قمري: 29/جمادی الثانی/1432ميلادي: 02/06/2011
مشخصات محل رصد:
پشت بام اداره آموزش و پرورش
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1690
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر – دوربین دوچشمی 50*7 – دوربین عکاسی دیجیتالی
شرايط جوي:
فشار جو: .ميزان رطوبت: .ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): .
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): .
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حضرت حجت الاسلام و المسلمین امینی ،اقایان محمود حسنی ،حسن شادمرادی ،محمد علیمردانی
ميهمانان: اقایان محمد زیرک -ابو الفضل زارعیگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 13/اردیبهشت/1390قمري: 29/جمادی الاول/1432ميلادي: 03/05/2011
مشخصات محل رصد:
محوطه اداره آموزش و پرورش کوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین عکاسی دیجیتالی
شرايط جوي:
فشار جو: 621 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 29%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابری و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدمصطفی سجادی - سیدجلال چوبدار - محمد علیمردانی
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 14/بهمن/1389قمري: 29/صفر/1432ميلادي: 03/02/2011
مشخصات محل رصد:
جنب بهداری
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابری و برفی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدمصطفی سجادی
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 15/آذر/1389قمري: 29/ذی الحجه/1431ميلادي: 06/12/2010
مشخصات محل رصد:
پشت بام اداره آموزش و پرورش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 35.493عرض جغرافيايي: 58.465ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ اسكاي واچر - دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:26
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - سيد مصطفي سجادي - علي اصغر زيرك - حسن مداح
ميهمانان: علي بهمديگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 18/شهریور/1389قمري: 29/رمضان/1431ميلادي: 09/09/2010
مشخصات محل رصد:
قله کوه آریا (تولا)
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 2015
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین عکاسی دیجیتال - دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 580 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 17٪ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق تا حدودی غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسنی - غلامرضا علی نژاد - حسن شادمرادی - سید جلال چوبدار - سیدمصطفی سجادی -حسن مداح
ميهمانان: حاجی آقای امینی - مهندس آقا بیگی - دکتر امینی - جناب سروان یوسفیگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
پشت بام اداره آموزش و پرورش منطقه كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ اسكاي واچر - دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:40نام رؤيت كننده: غلامرضا علي نژادمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دوچشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:41
نام رؤيت كننده: حسن شادمرادي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - حسن شادمرادي - غلامرضا علي نژاد - سيد مصطفي سجادي - علي اصغر زيرك - سيدجلال چوبدار
ميهمانان: امام جمعه محترم - حسن مداح - محمدرضا احمديگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
پشت بام اداره آموزش و پرورش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
دوربين عكاسي ديجيتالي و تلسكوپ اسكاي واچر
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار محلي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مصطفي سجادي - حسن شادمرادي - علي اصغر زيرك
ميهمانان: امام جمعه محترم حاج آقاي اميني - محمد زيرك - حسن خاكشور - علي بهمديگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 23/خرداد/1389قمري: 30/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/13
مشخصات محل رصد:
پشت بام اداره آموزش و پرورش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين موبايل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:10
نام رؤيت كننده: حسن شادمرادي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسن شادمرادي - سيد مصطفي سجادي
ميهمانان: غلامرضا يارمحمدي - احمد شيردل - خردسال محمد جواد شيردلگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 22/خرداد/1389قمري: 29/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/12
مشخصات محل رصد:
محوطه اداره آموزش و پرورش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - حسن شادمرادي - سيد مصطف سجادي -
ميهمانان: امام جمعه محترم حاج آقاي اميني- رياست اداره آموزش و پرورش آقاي رضايي - محمد رضا احمديگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 24/ارديبهشت/1389قمري: 29/جمادي الاول/1431ميلادي: 2010/05/14
مشخصات محل رصد:
اداره آموزش و پرورش كوهسرخ
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق پوشيده از ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مصطفي سجادي - حسن شادمرادي - محمد عليمرداني
ميهمانان: امام جمعه محترم حاج آقاي اميني - علي پورمحمد - محمد رضا احمديگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 25/فروردين/1389قمري: 29/ربيع الثاني/1431ميلادي: 2010/4/14
مشخصات محل رصد:
تپه هاي اطراف كوه آريا
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي ، تلسكوپ و دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - حسن شادمرادي - سيد مصطفي سجادي
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 25/اسفند/1388قمري: 29/ربيع الاول/1431ميلادي: 2010/3/16
مشخصات محل رصد:
رصدگاه دائمي (تپه هاي اطراف كوه آريا )
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
دوربين عكاسي - دوربين دوچشمي - تلسكوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق غبار آلود و كمي ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - حسن شادمرادي - غلامرضا علي نژاد - علي اصغر زيرك - سيد مصطفي سجادي
ميهمانان: امام جمعه محترم ، حجه الاسلام امينيگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 1388/10/26قمري: 30/محرم/1431ميلادي: 2010/01/16
مشخصات محل رصد:
پشت بام اداره آموزش و پرورش
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
دوربين عكاسي ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيدمصطفي سجادي
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 25/بهمن/1388قمري: 29/صفر/1431ميلادي: 2010/2/14
مشخصات محل رصد:
ايستگاه ثابت استهلال واقع در دامنه هاي كوه آريا
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ اسكاي واچر - دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق اندكي غبار محلي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - حسن شادمرادي - علي اصغر زيرك - سيدمصطفي سجادي
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 1388/09/26قمري: 29/ذی الحجه/1430ميلادي: 2009/12/17
مشخصات محل رصد:
تپه های اطراف کوه آریا
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): هوا کاملا ابری و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسنی - حسن شادمرادی - سید جلال چوبدار - غلامرضا علی نژاد - سیدمصطفی سجادی
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 27/مهر/1388قمري: 30/شوال/1430ميلادي: 19/10/2009
مشخصات محل رصد:
تپه هاي اطراف كوه آريا
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ اسكاي واچر - دوربين دوچشمي 60*8 - موبايل جهت عكس
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - علي اصغر زيرك - حسن شادمرادي - محمد عليمرداني - سيد مصطفي سجادي
ميهمانان: حاج آقاي اميني ( امام جمعه محترم )گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 28/شهریور/1388قمري: 29/رمضان/1430ميلادي: 19/09/2009
مشخصات محل رصد:
تپه هاي اطراف كوه آريا
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 2عدد - تلسكوپ اسكاي واچر
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق پوشيده از ابر و غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - حسن شادمرادي - علي اصغر زيرك - محمد عليمرداني - سيد مصطفي سجادي - سيد جلال چوبدار
ميهمانان: حاج آقا اميني امام جمعه محترم - جناب سرگرد مكاري مقدم مسئول حوزه مقاومت - جناب سروان پورحسين معاونت حوزه مقاومت - مهندس كارداني شهردار ريوش - علي پورمحمد - حسن مداحگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 30/مرداد/1388قمري: 29/شعبان/1430ميلادي: 21/08/2009
مشخصات محل رصد:
تپه هاي اطراف كوه آريا
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ اسكاي واچر - دوربين دوچشمي 60*8 - دوربين عكاسي ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابري و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:41
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مصطفي سجادي - علي اصغر زيرك - حسن شادمرادي - غلامرضا علي نژاد
ميهمانان: امام جمعه محترم حاج آقاي اميني به همراه ميهمان محترمشانگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 03/خرداد/1388قمري: 29/جمادی الاول/1430ميلادي: 24/5/2009
مشخصات محل رصد:
پشت پاسگاه نیروی انتظامی
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر و دوربین دوچشمی و دوربین عکاسی دیجیتالی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسنی - حسن شادمرادی - سید مصطفی سجادی
ميهمانان: امام جمعه محترم حاج آقای امینی - مهدی امینی - احمد غیاثی - آقای پورابراهیمگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 31/تیر/1388قمري: 29/رجب/1430ميلادي: 22/07/2009
مشخصات محل رصد:
پشت پاسگاه نیروی انتظامی
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و دوربین عکاسی دیجیتالی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسنی - سید مصطفی سجادی - علی اصغر زیرک
ميهمانان: امام جمعه محترم حاج آقای امینی - مهدی امینی - احمد غیاثی - حمید خدابخشیگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 07/فروردین/1388قمري: 29/ربیع الاول/1430ميلادي: 27/03/2009
مشخصات محل رصد:
تپه های اطراف کوه آریا
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ sky watcher - دوربین دوچشمی 60*8 - دوربین عکاسی دیجیتالی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسنی - حسن شادمرادی - سید جلال چوبدار - سید مصطفی سجادی
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 07/اسفند/1387قمري: 29/صفر/1430ميلادي: 25/2/2009
مشخصات محل رصد:
تپه های اطراف کوه آریا
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ sky watcher دوربین دوچشمی و دوربین عکاسی دیجیتالی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسنی - علی اصغر سخی - حسن شادمرادی - غلامرضا علی نژاد - سید مصطفی سجادی - سید جلال چوبدار - علیرضا نژاد علی اکبر
ميهمانان: چوبدارگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 07/بهمن/1387قمري: 29/محرم/1430ميلادي: 26/1/2009
مشخصات محل رصد:
تپه های اطراف کوه آریا
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1756
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و دوربین عکاسی دیجیتالی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق پوشیده از ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای امینی - محمود حسنی - علی اصغر زیرک - حسن شادمرادی - سیدجلال چوبدار
ميهمانان: کربلایی حسن حسنیگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 8/دی/1387قمري: 29/ذی الحجه/1429ميلادي: 28/12/2008
مشخصات محل رصد:
کنار پاسگاه نیروی انتظامی
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1765
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - گوشی sony ericson k750
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:26
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسنی - علی اصغر زیرک - سید مصطفی سجادی
ميهمانان: کربلایی حسن حسنیگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 9/آذر/1387قمري: 30/ذی القعده/1429ميلادي: 29/11/2008
مشخصات محل رصد:
جنب آموزش و پرورش
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
موبایل sony Ericson k750و تلسکوپ sky wacther
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 15:12
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:40نام رؤيت كننده: سید مصطفی سجادیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ sky watcher
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:40
نام رؤيت كننده: سید مصطفی سجادی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدمصطفی سجادی
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 8/آذر/1387قمري: 29/ذی القعده/1429ميلادي: 28/11/2008
مشخصات محل رصد:
اداره آموزش و پرورش
طول جغرافيايي: 58.465عرض جغرافيايي: 35.493ارتفاع از دريا: 1765
نوع و تعداد وسايل:
عکاسی با موبایل K750
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابری و عبار آلود بطوری که شرایط مناسب استهلال و رویت فراهم نبود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مصطفی سجادی
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 08/آبان/1387قمري: 29/شوال/1429ميلادي: 29/oct/2008
مشخصات محل رصد:
تپه های اطراف کوه آریا
طول جغرافيايي: 35.493 عرض جغرافيايي: 58.465 ارتفاع از دريا: 1765
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 50*7 و 30*8
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدمصطفی سجادی - سید جلال چوبدار - علی اصغر زیرک - حسین مداح - سیروس اسماعیلی - غلامرضا علی نژاد
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
تپه های اطراف کوه آریا
طول جغرافيايي: 58.465 عرض جغرافيايي: 35.493 ارتفاع از دريا: 1765
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ sky watcher - دوربین دوچشمی 60*8 - دوربین عکاسی دیجیتالی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسنی - حسن شادمرادی - غلامرضا علی نژاد - سید مصطفی سجادی - سید جلال چوبدار - علی اصغر زیرک
ميهمانان: حاجی آقای امینی (امام جمعه محترم) - احمد سالاریگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 11/شهریور /1387قمري: 30/شعبان/1429ميلادي: 1/9/2008
مشخصات محل رصد:
تپه هاي اطراف كوه آريا
طول جغرافيايي: 58.27عرض جغرافيايي: 35.28ارتفاع از دريا: 1720
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ اسكاي واچر - دوربين دوچشمي 60*8 - دوربين عكاسي ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:20نام رؤيت كننده: محمود حسنيمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دوچشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:12
نام رؤيت كننده: حسن شادمرادي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - علي اصغر سخي - غلامرضا علي نژاد - حسن شادمرادي - سيد جلال چوبدار - سيد مصطفي سجادي
ميهمانان: جناب سروان مكاري مقدم - جناب سروان پورحسنگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 10/شهریور /1387قمري: 29/شعبان/1429ميلادي: 31/8/2008
مشخصات محل رصد:
سايت مخابراتي آريا واقع در كوه آريا
طول جغرافيايي: 58.27عرض جغرافيايي: 35.28ارتفاع از دريا: 1720
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ سكاي واچر - دروبين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان : محمود حسني - علي اصغر سخي - حسن شادمرادي - غلامرضا علي نژاد - سيد جليل چوبدار - سيد مصطفي سجادي
ميهمانان: حجت الاسلام سالاري - جناب سروان مكاري مقدم - بخشدار محترم جناب آقاي عادلي فر - آقاي يوسفيگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 11/05/1387قمري: 29/رجب/1429ميلادي: 01/08/2008
مشخصات محل رصد:
تپه هاي اطراف كوه آريا
طول جغرافيايي: 58:27عرض جغرافيايي: 35:28ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): مقدار جزئي غبار محلي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - علي اصغر سخي - حسن شادمرادي - محمد عليمرداني - سيد مصطفي سجادي - سيد جليل چوبدار
ميهمانان: حسن مداحگروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 13/4/1387قمري: 29/جمادی الثانی/1429ميلادي: 3/7/2008
مشخصات محل رصد:
تپه هاي اطراف كوه آريا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 60*8
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - علي اصغر سخي - حسن شادمرادي - غلامرضا علي نژاد - سيد جلال چوبدار - سيد مصطفي سجادي
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 17/ اردیبهشت /1387قمري: 29/ربیع الثانی /1429ميلادي: 6/may/2008
مشخصات محل رصد:
تپه هاي اطراف كوه آريا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي و دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - علي اصغر سخي - حسن شادمرادي - محمد عليمرداني - غلامرضا علي نژاد - سيد جلال چوبدار
ميهمانان:گروه استهلال ريوش (كوهسرخ)
تاريخ:
شمسي: 87/01/18قمري: 29 ربیع الاول 1429ميلادي: 06/04/2008
مشخصات محل رصد:
تپه هاي اطراف كوه آريا
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 60*8 و دوربين عكاسي ديجيتالي سوني
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): هواي ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:4زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود حسني - علي اصغر سخي - سيد مصطفي سجادي - محمد عليمرداني - حسن شادمرادي - غلامرضا علي نژاد - سيد جلال چوبدار
ميهمانان: امام جمعه محترم حاج آقاي اميني

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617