29          شهريور                1398


گروه استهلال كوثر (جوين)
تاريخ:
شمسي: 20 مهر ماه 1386قمري: 30/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/12
مشخصات محل رصد:
کوههای هرده جوین
طول جغرافيايي: 36,43عرض جغرافيايي: 57,25ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:09:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:07
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عباس آبادی - ابراهیم دلیری-محمدرضا دلیری- اسماعیل آبادی - محمد تقی دلیری پور (امام جمعه)
ميهمانان: اسماعیل سردار ابادی - علی محمد دلیری- مهدی اسماعیل ابادی - محمد کریمی - محمد دلیری پور- محسن عباس آبادی - محمد دلیری



گروه استهلال كوثر (جوين)
تاريخ:
شمسي: 21/شهریور/1386قمري: 29/شعبان/1428ميلادي: 12/9/2007
مشخصات محل رصد:
هرده جوين
طول جغرافيايي: 57،25عرض جغرافيايي: 36،43ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين چشمي دو دستگاه -تلسكوپ دودستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:57:7زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:54:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تقي دليري پور (امام جمعه ) عليرضا عباس ابادي - علي اكبر عباس ابادي - محمد رضا دليري - حسن منجي فر
ميهمانان: محمدي مطلق (ريس اموزش پرورش )حسن محمدي - احمدي -رامك - محمدي پور -علي محمد و مصطفي دليري



گروه استهلال كوثر (جوين)
تاريخ:
شمسي: 24/تير/1386قمري: 30/جمادي الثاني/1428ميلادي:
مشخصات محل رصد:
كوهاي هرده جوين
طول جغرافيايي: 57،25عرض جغرافيايي: 3،436ارتفاع از دريا: 1400
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:1:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:59
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 12 نفر محمد رضا دليري- علي اكبر عباس ابادي - علي دانش - ابراهيم دليري - عليرضا عباس بادي - محمد رضا اسماعيل ابادي - حسن منجي فر - علي محمديان -
ميهمانان: حجت السلام روحاني نژاد- مهدي دليري - مصطفي دليري - ابراهيم عباس ابادي



گروه استهلال كوثر (جوين)
تاريخ:
شمسي: 25 خرداد 1386قمري: 29 جمادي الاول 1428ميلادي: 15jun 2007
مشخصات محل رصد:
كوههاي هرده جوين
طول جغرافيايي: 57،25عرض جغرافيايي: 36،43ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين چشمي(1)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 70%
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:01:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:59
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تقي دليري پور(امام جمعه)-علي اكبر عباس ابادي-ابراهيم دليري-محمد رضا دليري-علي رضا عباس ابادي-محمد رضا اسماعيل ابادي
ميهمانان: مهدي دليري-ابراهيم عباس ابادي



گروه استهلال كوثر (جوين)
تاريخ:
شمسي: 27 اردیبهشت1386قمري: 29 ربیع الثانی 1428ميلادي: 17may2007
مشخصات محل رصد:
كوه هرده ي جوين
طول جغرافيايي: 57،25عرض جغرافيايي: 36،43ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي(يك دستگاه)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 50%
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:10
نام رؤيت كننده: عليرضا عباس ابادي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام محمدتقي دليري پور(امام جمعه) محمدرضا اسماعيل ابادي - حسن منجي فر - علي دانش - علي اكبر عباس ابادي - محمدرضا دليري - ابراهيم دليري
ميهمانان:



گروه استهلال كوثر (جوين)
تاريخ:
شمسي: 29/بهمن/1385قمري: 29/محرم/1428ميلادي: 18/فوريه/2007
مشخصات محل رصد:
کوههای هرده جوین
طول جغرافيايي: 36.43عرض جغرافيايي: 57.25ارتفاع از دريا: 1400
نوع و تعداد وسايل:
دوربین چشمی با سه پایه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صد در صد ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:23:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تقی دلیر پور(امام جمعه)-محمد رضا دلیری-علی اکبر عباس آبادی-علی دانش-علیرضا عباس آبادی-ابراهیم دلیری
ميهمانان:





Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617