29          شهريور                1398


گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 09/بهمن/1395قمري: 29/ربیع الثانی/1438ميلادي: 28/01/2017
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات دیدبانی
طول جغرافيايي: 59.48عرض جغرافيايي: 37.85ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 765mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا غبارو ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 09/دی/1395قمري: 29/ربیع الاول/1438ميلادي: 29/12/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات برج دیده بانی قدیمی
طول جغرافيايي: 59.48عرض جغرافيايي: 37.54ارتفاع از دريا: 413
نوع و تعداد وسايل:
طبق معمول
شرايط جوي:
فشار جو: 723mmHg ميزان رطوبت: 76%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 80درصد ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 5نفر
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات برج دیده بان قدیمی درگز
طول جغرافيايي: 54.16عرض جغرافيايي: 36.52ارتفاع از دريا: 415
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 720mmHg ميزان رطوبت: 31.8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: منفرد _پرنیان _یزدانپور_ صولتی_میر _ شعبانی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات برج دیده بان قدیمی درگز
طول جغرافيايي: 56/48عرض جغرافيايي: 37/68ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی با پایه .تلسکوپ با پایه .فشار سنج.دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 716mmhjميزان رطوبت: 45.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نسبتازیاد.غربی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.36غروبزمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: منفرد.صولتی .حجت السلام پرنیان.شعبانی.میر.محمدپور
ميهمانان: محمد پورگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 56/48عرض جغرافيايي: 37/68ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
تعداد2عدد جهت رویت-یک عدد دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 725mmhgميزان رطوبت: 60ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غربی،کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:14 غروبزمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): غروب: 17:14
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: منفرد-میر-صولتی-نوروزی-صحرایی-طالبی-پرنیان-شعبانی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاع حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.13عرض جغرافيايي: 37.56ارتفاع از دريا: 415
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 758ميزان رطوبت: 51.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سرگروه اردشیر منفرد و حاج حسن میر وآقای خلیل صولتی وآقای صحرایی
ميهمانان: کدخدا زادهگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.13عرض جغرافيايي: 37.56ارتفاع از دريا: 415
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی وتلسکوپ و فشازسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 716ميزان رطوبت: 31.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 10نفر
ميهمانان: 2نفرگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاع حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 36.76عرض جغرافيايي: 59.3ارتفاع از دريا: 415
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 712mmHgميزان رطوبت: 63ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): چشمگیر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: منفرد وپرنیان و حسن میر ونوروزی و صحرایی وشعبانی
ميهمانان: صولتی و شمشیری ویزدانپور وطالبی شعبانیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاع حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.37عرض جغرافيايي: 37.43ارتفاع از دريا: 480
نوع و تعداد وسايل:
دوربین چشمی-عکاسی-تلسکوپ-فشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 710mmHgميزان رطوبت: 31/4ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان منفرد-حجه الاسلام پرنیان-شعبانی-صولتی-صحرایی-میر-طالبی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاع حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 37.56عرض جغرافيايي: 59.13ارتفاع از دريا: 415
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 713mmhgميزان رطوبت: 43/5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان منفرد-حجه الاسلام پرنیان-شعبانی-صولتی-صحرایی-طالبی-حجه الاسلام ساجدیان-میر
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاع حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 37.56عرض جغرافيايي: 59.13ارتفاع از دريا: 415
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 710mmHgميزان رطوبت: 65ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: منفرد-پرنیان-صحرائی-شعبانی-صولتی-میر-امام جمعه محترم
ميهمانان: دارابیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 20/بهمن/1394قمري: 29/ربیع الثانی/1437ميلادي: 09/02/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاع حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.13عرض جغرافيايي: 37.56ارتفاع از دريا: 415
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 722mmHg ميزان رطوبت: 63ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کامل
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: بدلیل ابری وبارش فقط خودم منفرد گزارش رافرستادم
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 20/دی/1394قمري: 29/ربیع الاول/1437ميلادي: 10/01/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 36.76عرض جغرافيايي: 59.3ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی وتلسکوپ و فشازسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 719mmHgميزان رطوبت: 73/8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): چشمگیر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: منفرد ومحمودی وپرنیان و حسن میر ونوزوزی و یزدانپور قاسم طالبی
ميهمانان: محمودی طالبیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
بلندیهای خنتمه
طول جغرافيايي: 36.76عرض جغرافيايي: 59.3ارتفاع از دريا: 415
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: 719mmHgميزان رطوبت: 61.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سرگروه اردشیر منفرد وحجت الاسلام پرنیان و حاج حسن میر وآقای شعبانی
ميهمانان: جناب خلیل صولتیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات صلع جنوبی حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 36.76عرض جغرافيايي: 59.3ارتفاع از دريا: 415
نوع و تعداد وسايل:
فشارسنج ودماسنج دوربین نجومی وعکاسی تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 719mmHgميزان رطوبت: 41,8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اردشیر منفرد وحجت السلام پرنیان وآقای صحرایی و کربلایی
ميهمانان: کربلایی خلیل صولتیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: mmhg718ميزان رطوبت: 28ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام پرنیان-شعبانی-میر-طالبی
ميهمانان: یزدانپور-حجه الاسلام کمالیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 22/شهریور/1394قمري: 29/ذی القعده/1436ميلادي: 13/09/2015
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: mmhg721/4ميزان رطوبت: 32ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: منفرد---شعبانی-صولتی-صحرائی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: mmhg717ميزان رطوبت: 70ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 36عرض جغرافيايي: 51ارتفاع از دريا: 400
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نجوم فشارسنج دوچشی
شرايط جوي:
فشار جو: 716ميزان رطوبت: 12%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اردشیر منفرد .حاج حسن میر .حجت الاسلام پرنیان. جناب صحرایی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: mmhg714ميزان رطوبت: 70ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام پرنیان-حجه الاسلام نوروزی-شعبانی-صولتی-میر
ميهمانان: یزدانپور-هشمتیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: mmhg714ميزان رطوبت: 41/7ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه محترم حجه الاسلام والمسلمین ملکی-نوروزی-منفرد-حجه الاسلام پرنیان-شعبانی-صولتی
ميهمانان: آقای علیپور-گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: mmhg714ميزان رطوبت: 56/4ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه محترم حجه الاسلام والمسلمین ملکی-منفرد-حجه الاسلام پرنیان-شعبانی-صولتی
ميهمانان: آقای دارابی گزارشگر درگز خبرگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 30/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الثانی/1436ميلادي: 19/02/2015
مشخصات محل رصد:
روستای سادات
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین ازراه دور
شرايط جوي:
فشار جو: 28/21 mmhgميزان رطوبت: 83%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج حسن نوروزی-شعبانی
ميهمانان: ریاست بنیاد شهید آقای بهبودی-محمدیان-رسولی-فتحیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: 28/21 mmhgميزان رطوبت: 122%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان منفرد-صولتی-حاج حسن نوروزی-صحرایی-شعبانی-طالبی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 01/دی/1393قمري: 29/صفر/1436ميلادي: 22/12/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: 768mmhgميزان رطوبت: %122ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر سیاه در محل افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام پرنیان-اردشیر منفرد-حسن میر-
ميهمانان: خلیل صولتی-رضا شعبانیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: 762mmhjميزان رطوبت: 72%6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر در افق غربی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام والمسلمین پرنیان ونوروزی-منفرد-میر-شعبانی- صولتی
ميهمانان: حاتمیان-شفیعیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: 28/21 mmhgميزان رطوبت: 45.72%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام علیرضا پرنیان - آقایان صحرایی - رضا شعبانی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 03/مهر/1393قمري: 29/ذی القعده/1435ميلادي: 25/09/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: 28/21 mmhgميزان رطوبت: 21/2%rhميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام علیرضا پرنیان - آقایان حسن میر ، صحرایی و نوروزی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 04/شهریور/1393قمري: 29/شوال/1435ميلادي: 26/08/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: 28/21 mmhgميزان رطوبت: 21/2%rhميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام علیرضا پرنیان - آقایان حسن میر ، صحرایی و نوروزی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین از راه دور دو چشمی 2 دستگاه ، تلسکوپ ، فشارسنج و دوربین عکاسی و پایه
شرايط جوي:
فشار جو: 710.3mmhgميزان رطوبت: 23.1%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار در محل رصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجج اسلام و المسلمین ناهیدی ، نوروزی و پرنیان - آقایان منفرد، صحرایی و نوروزی
ميهمانان: حجج الاسلام ساجدیان، ولی پور و آقایان مرتضی نیا به همراه آقازاده ، حجة الاسلام جوهری به همراه 2 نفر مجموعا 11 نفرگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای قلعچه - بخش مرکزی شهرستان درگز
طول جغرافيايي: 36.54عرض جغرافيايي: 57.24ارتفاع از دريا: 420
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی و تلسکوپ وفشارسنج دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 708.2 mmhgميزان رطوبت: 36.6%rhميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار در محل رصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجج اسلام و المسلمین ناهیدی ، نوروزی و پرنیان - آقایان منفرد، صحرایی و نوروزی
ميهمانان: آقای صولتیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 36.54عرض جغرافيايي: 57.24ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی و تلسکوپ وفشارسنج دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 715mmhgميزان رطوبت: 77%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ١٩ : ٢٧زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ١٩ : ٢٧
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجج اسلام و المسلمین ناهیدی ، نوروزی و پرنیان - آقایان منفرد، صحرایی و نوروزی
ميهمانان: سه تن از نیروی انتظامیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 36.54عرض جغرافيايي: 57.24ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی و تلسکوپ وفشارسنج دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 715mmhgميزان رطوبت: 77%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ١٩ : ٢٧زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ١٩ : ٢٧
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجج اسلام و المسلمین ناهیدی ، نوروزی و پرنیان - آقایان منفرد، صحرایی و نوروزی
ميهمانان: سه تن از نیروی انتظامیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 11/فروردین/1393قمري: 29/جمادی الاول/1435ميلادي: 31/03/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات خنتمه
طول جغرافيايي: 59.74عرض جغرافيايي: 37.69ارتفاع از دريا: 495
نوع و تعداد وسايل:
طبق سوابق
شرايط جوي:
فشار جو: 752mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 36.54عرض جغرافيايي: 57.24ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی و تلسکوپ وفشارسنج دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 768mmhgميزان رطوبت: 68.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام پرنیان - آقایان منفرد، میر ،طالبی، صحرایی و نوروزی
ميهمانان: حجة الاسلام ساجدیانگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 11/دی/1392قمري: 29/صفر/1435ميلادي: 01/01/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبی پارک ملت
طول جغرافيايي: 36.54عرض جغرافيايي: 57.24ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی و تلسکوپ وفشارسنج دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 768mmhgميزان رطوبت: 48.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام پرنیان اومنفرد و صحرایی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشم - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: 711mmhgميزان رطوبت: 23/1%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:16
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اعضاي حاضر:حجة الاسلام والمسلمین ناهیدی (امام جمعه درگز) - حجة الاسلام نوروزی (ستاد نماز جمعه) - حجةالاسلام پرنیان- آقایان منفرد، میر ، صحرایی و نوروزی
ميهمانان: حجة الاسلام ساجدیان (امام جمعه موقت درگز)گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشم - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: 721.9 mmhgميزان رطوبت: 40.9ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اعضاي حاضر: حجةالاسلام پرنیان- آقایان منفرد، میر ، صحرایی و نوروزی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 13/مهر/1392قمري: 29/ذی القعده/1434ميلادي: 05/10/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشم - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: 719mmhgميزان رطوبت: 43.8%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام پرنیان- آقایان منفرد، میر و نوروزی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 15/شهریور/1392قمري: 29/شوال/1434ميلادي: 06/09/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشم - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: 28.15 in Hgميزان رطوبت: 34.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام نوروزی -حجةالاسلام پرنیان- آقایان میر - صحرایی و نوروزی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشم - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: 714.3ميزان رطوبت: 32.7ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام ناهیدی (امام جمعه)-حجةالاسلام نوروزی -حجةالاسلام پرنیان- آقایان منفرد (مسئول گروه) -میر - طالبی - صحرایی و نوروزی
ميهمانان: حجج الاسلام آقایان مهربان ، عیدی، ساجدیان، غفرانی ، مصطفی ناهیدی - و آقایان پروانه و جلیلیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشم - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: 710/9ميزان رطوبت: 30/8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام ناهیدی (امام جمعه)-حجةالاسلام پرنیان- آقایان میر و نوروزی
ميهمانان: آقای عالیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشم - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: 713/6ميزان رطوبت: 19/9%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام پرنیان- آقایان میر ، طالبی ، شایسته و نوروزی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشم - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: 714.2ميزان رطوبت: 35.4ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبی پارک ملت
طول جغرافيايي: 59.53عرض جغرافيايي: 36.74ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 720.4ميزان رطوبت: 30.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام ناهیدی (امام جمعه) - آقای منفرد (مسئول گروه)- حجةالاسلام پرنیان- آقایان میر و نوروزی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات منتهي به ضلع جنوب شرقي روستاي پركند
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 430
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشم - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: 705.7ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:02
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام ناهيدي (امام جمعه محترم) - آقاي منفرد(مسئول ستاد استهلال) -حجة السلام نوروزي( مسئول ستاد نماز جمعه) - حجة الاسلام پرنيان - آقايان صحرايي ، طالبي ، علي نوروزي
ميهمانان: حسين شايستهگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبي پارك ملت معروف به تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 410
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشم - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: 715.3ميزان رطوبت: 59.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ناچيز
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام ناهيدي (امام جمعه محترم) - آقاي منفرد(مسئول ستاد استهلال) -حجة السلام نوروزي( مسئول ستاد نماز جمعه) - حجة الاسلام پرنيان - آقايان صحرايي ، طالبي ، علي نوروزي
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 22/بهمن/1391قمري: 29/ربیع الاول/1434ميلادي: 10/02/2013
مشخصات محل رصد:
تپه هاي ضلع جنوبي پارك ملت
طول جغرافيايي: 55.42عرض جغرافيايي: 37.57ارتفاع از دريا: 440
نوع و تعداد وسايل:
دوربين نجومي( تلسكوپ) - دوربين عكاسي - دوربين دو چشم
شرايط جوي:
فشار جو: 725 mmHgميزان رطوبت: 44.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام ناهيدي و حجةالاسلام نوروزي وحجة الاسلام پرنيان و اردشير منفرد (مسئول گروه ) وآقاي حسن صحرايي و علي نوروزي
ميهمانان: علي نوروزيگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبی تپه های حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 466
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: 725.59ميزان رطوبت: 48.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ا بری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اردشیر منفرد حسن میر حجت الاسلام پرنیان
ميهمانان: با سلام عکسها را در سایت نگذاشتیدگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبی تپه حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 466
نوع و تعداد وسايل:
دوربین 2 چشمی و تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 725.59ميزان رطوبت: 48.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ا بری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اردشیر منفرد -حسن میر -حجت الاسلامها ناهیدی و پرنیان-صحرایی
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبی تپه های حسن خنتمه
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 53ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
طبق معمول
شرايط جوي:
فشار جو: 730mmhgميزان رطوبت: 98.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: منفردد ناهیدی پرنیان میر
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 24/آبان/1391قمري: 29/ذی الحجه/1433ميلادي: 14/11/2012
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبی پارک ملت
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 466
نوع و تعداد وسايل:
دوربین 2 چشمی و تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 732mmhgميزان رطوبت: 58ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اردشیر منفرد -حسن میر -حجت الاسلامها ناهیدی و پرنیان-صحرایی
ميهمانان: خاتمی -شاه محمدیگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 25/مهر/1391قمري: 29/ذی القعده/1433ميلادي: 16/10/2012
مشخصات محل رصد:
تپه پارک ملت
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 26/شهریور/1391قمري: 29/شوال/1433ميلادي: 16/09/2012
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات پارك ملت
طول جغرافيايي: 59.6عرض جغرافيايي: 37.26ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشم -
شرايط جوي:
فشار جو: 718ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 60%
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 45/16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 45/16
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 50/18زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 50/18
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امام جمعه محترم - مسئول ستاد استهلال - مسئول ستاد نماز جمعه - اعضاء
ميهمانان: الهي - پرنيان - صحرائي- ميرگروه استهلال صياد (درگز)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوبی پارک ملت
طول جغرافيايي: 59,6عرض جغرافيايي: 37,26ارتفاع از دريا: 520
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ،دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 712.7ميزان رطوبت: 18.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اعضای گروه استهلال
ميهمانان: حجت الاسلام غفرانی، آقای قنبری به همراه فرزند

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617