29          شهريور                1398


گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 09/دی/1395قمري: 29/ربیع الاول/1438ميلادي: 29/12/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102میلیمتری اسکای واچر، دوربین دوچشمی و دوربین دیجیتال، رطوبت سنج، فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 640 mmHgميزان رطوبت: 35%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسي مقدم - حسن بخشی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102میلیمتری اسکای واچر، دوربین دوچشمی و دوربین دیجیتال، رطوبت سنج، فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 638mmHgميزان رطوبت: 32%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:06
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- محمد مهدی ولیان- حسن بخشی- محمد ساعدی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - حاشیه میدان ولی عصر
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102میلیمتری اسکای واچر، دوربین دوچشمی و دوربین دیجیتال، رطوبت سنج، فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 635 mmHgميزان رطوبت: 22%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسی مقدم- حسین حسینیان- محمد ساعدی
ميهمانان: علی حسینیانگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر، دوربین دوچشمی و دوربین دیجیتال، رطوبت سنج، فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 638mmHgميزان رطوبت: 37.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:59
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- محمد خضری- حسین حسینیان- محمد مهدی ولیان- حسن بخشی- محمد حسینی دشت بیاض
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102میلیمتری اسکای واچر، دوربین دوچشمی و دوربین دیجیتال، رطوبت سنج، فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 633.5 mmHgميزان رطوبت: 16%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف با لکه های کوچک ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:13
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:12نام رؤيت كننده: محمد رضائی و محمد ساعدیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ 102 میلی متری
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: -----
نام رؤيت كننده: -----
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- حسن بخشی- محمدساعدی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102میلیمتری اسکای واچر، دوربین دوچشمی و دوربین دیجیتال، رطوبت سنج، فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 632mmHgميزان رطوبت: 18.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - رضا عباسی مقدم- محمدساعدی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شمال خضری
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102 میلی متری اسکای واچر - دوربین دو چشمی7*50 - دوربین دیجیتال - فشارسنج و رطوبت سنج و دما سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 630میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 34%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی - حجة الاسلام مدنی(امام جمعه) - حجة الاسلام احترامی - حسن بخشی - رضا عباسی مقدم - محمد حسینی - محمد ساعدی
ميهمانان: علی رضائی - صادق مدنی - حسن راستی - محمدرضا غضنفریگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102میلیمتری اسکای واچر، دوربین دوچشمی و دوربین دیجیتال، رطوبت سنج، فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 635 mmHgميزان رطوبت: 15%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری و غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:27
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسی مقدم- حسین حسینیان- محمد مهدی ولیان- محمد حسینی دشت بیاض
ميهمانان: علی رضائی - حسن میامیگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری میدان ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 102 میلیمتری اسکای واچر - دوربین دوچشمی 7*50 - دوربین عکاسی دیجیتال - دماسنج و فشار و رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 635 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 16%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدرضائی - رضا عباسی مقدم - حسن بخشی - حسین حسینیان - محمد حسینی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102میلیمتری اسکای واچر، دوربین دوچشمی و دوربین دیجیتال، رطوبت سنج، فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 635 mmHgميزان رطوبت: 29%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری و کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسی مقدم- حسن بخشی- محمد حسینی دشت بیاض - محمدساعدی
ميهمانان: مجید محمدی بایزیدی - حسن حسینی دشت بیاض - حسن خسرویگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102میلیمتری اسکای واچر، دوربین دوچشمی ، رطوبت سنج، فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 635 mmHgميزان رطوبت: 23.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:50
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:08نام رؤيت كننده: تمام اعضامشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ 102 میلی متری
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:09
نام رؤيت كننده: تمام اعضا
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- حسین حسینیان - محمد حسینی دشت بیاض - حسن بخشی- محمدساعدی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 19/اسفند/1394قمري: 29/جمادی الاول/1437ميلادي: 09/03/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): مشخص نبود
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:09زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- حسن بخشی- محمد حسینی دشت بیاض - محمدساعدی
ميهمانان: تعدادی از دانش آموزان دیبرستان تهامی خضریگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 20/بهمن/1394قمري: 29/ربیع الثانی/1437ميلادي: 09/02/2016
مشخصات محل رصد:
خضری - حیاط خوابگاه دبیرستان علامه امینی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1550
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102میلیمتری اسکای واچر، دوربین دوچشمی و دوربین دیجیتال، رطوبت سنج، فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 638میلی متر جیوهميزان رطوبت: 50%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:57
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): بعلت پوشش ا
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:21نام رؤيت كننده: تمام اعضامشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ 102 میلی متری
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:34
نام رؤيت كننده: تمام اعضا
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - رضا عباسی مقدم- محمدمهدی ولیان- محمدساعدی- حسن بخشی- محمد حسینی دشت بیاض - حسین حسینیان
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 20/دی/1394قمري: 29/ربیع الاول/1437ميلادي: 10/01/2016
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - حاشیه میدان ولی عصر (عج)
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - محمد حسینی - حسین حسینیان
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
خضری حاشیه میدان ولی عصر(عج)
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102 میلی متری - دوربین دوچشمی 50*7 - دوربین عکاسی - فشار سنج - رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 634 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 34%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:08
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ---
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - رضا عباسی مقدم - حسن بخشی - محمد خضری
ميهمانان: رضا یاقوتی - سجاد عصمتی پورگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - حاشیه میدان ولی عصر(عج)
طول جغرافيايي: 58 درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلی متری - دوربین دوچشمی 7*50 - دوربین عکاسی - رطوبت سنج و فشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 633mmHgميزان رطوبت: 28%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:03
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:55نام رؤيت كننده: تمام اعضامشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: --------
نام رؤيت كننده: -------
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - حسن بخشی - حسین حسینیان
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
غرب خضری کنار سالن ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 56درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ102میلی متری، دوربین دو چشمی 50*7، دوربین عکاسی، فشار،رطوبت و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 637mmHgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسی مقدم، محمد خضری، حسن بخشی، محمدمهدی ولیان
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 23/شهریور/1394قمري: 30/ذی القعده/1436ميلادي: 14/09/2015
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج رطوبت سنج و فشار سنج - دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 637میلی متر جیوهميزان رطوبت: 25٪ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - رضا عباسی مقدم - محمد خضری
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 22/شهریور/1394قمري: 29/ذی القعده/1436ميلادي: 13/09/2015
مشخصات محل رصد:
غرب شهر خضری کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1دقیقه ارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ، دوربین دوچشمی، فشارسنج، رطوبت سنج و دماسنج، دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 639 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 25%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض، رضا عباسی مقدم، حسن بخشی، حسین حسینیان، محمد حسینی دشت بیاض
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شمال خضری
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دوربین دیجیتال - فشار ورطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 633میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 11%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:07
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - رضا عباسی مقدم - حسن بخشی - محمد حسینی - محمد مهدی ولیان - محمد ساعدی
ميهمانان: مجید محمدیگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
غرب خضری کنار سالن تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58 درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلی متری- دوربین دوچشمی 7×50 - دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): بعلت غبار م
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - حجة الاسلام احترامی- رضاعباسی مقدم - حسن بخشی - حسین حسینیان - محمد ساعدی- مجمد حسینی
ميهمانان: محمدرضا عباسیان(شهردار) - علی رضائی- علی حیدری- علی رضائی- حسن حسینی-گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
غرب شهر خضری کنار سالن ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهعرض جغرافيايي: -------ارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلی متری، دوربین دو چشمی 50*7 ، دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: --------ميزان رطوبت: --------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - رضا عباسی مقدم - حسین حسینیان
ميهمانان: مهران عباسی مقدم - معین ولیانگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 636 mmHgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - حسین حسینیان- رضا عباسی مقدم- حسن بخشی - محمدمهدی ولیان - محمد حسینی دشت بیاض
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 635.5mmHgميزان رطوبت: 52%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:35
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:18نام رؤيت كننده: تمام اعضامشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: غیر مسلح دی
نام رؤيت كننده: -------
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - محمد خضری- حسین حسینیان - حسن بخشی - محمد حسینی دشت بیاض
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 29/اسفند/1393قمري: 29/جمادی الاول/1436ميلادي: 20/03/2015
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 635.5mmHgميزان رطوبت: 51%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - رضا عباسی مقدم- حسن بخشی - حسین حسینیان
ميهمانان: محمدرضا صاحبیگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 30/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الثانی/1436ميلادي: 19/02/2015
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 632mmHgميزان رطوبت: 42%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - محمدمهدی ولیان- محمد حسینی -محمد ساعدی- محمد خضری
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
خضری - حاشیه میدان ولیعصر
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 636.5mmHgميزان رطوبت: 53%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:09زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:51
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:39نام رؤيت كننده: محمد رضائیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:01
نام رؤيت كننده: همه افراد گروه
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - حسن بخشی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 01/دی/1393قمري: 29/صفر/1436ميلادي: 22/12/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 634.5 mmHgميزان رطوبت: 73%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - حسن بخشی - محمدمهدی ولیان- حسین حسینیان
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
خضری - حاشیه میدان ولیعصر
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - محمد حسینی - حسین حسینیان -- حسن بخشی - رضا عباسی مقدم
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 636ميزان رطوبت: 27%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - حسن بخشی - رضا عباسی مقدم - محمدمهدی ولیان- حسین حسینیان -محمد ساعدی- محمد خضری
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 03/مهر/1393قمري: 29/ذی القعده/1435ميلادي: 25/09/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 635.5mmHgميزان رطوبت: 12%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض - محمدمهدی ولیان- محمد حسینی - محمد ساعدی
ميهمانان: علی رضائیگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 631mmHميزان رطوبت: 16%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارشدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): به علت غبار
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسی مقدم - حسن بخشی - محمد حسینی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 633mmHgميزان رطوبت: 10ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:26
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام مدنی (امام جمعه) - حجة الاسلام علیزاده - محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسی مقدم - حسن بخشی - محمد ساعدی - محمد مهدی ولیان
ميهمانان: علی رضائی - محمدرضا غضنفری - حسین مرادی زادهگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 635.5mmHgميزان رطوبت: 17%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسی مقدم - حسن بخشی -حسین حسینیان- محمد حسینی- محمد ساعدی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 06/تیر/1393قمري: 29/شعبان/1435ميلادي: 27/06/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 634.5 mmHgميزان رطوبت: 11%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- حسن بخشی - محمدمهدی ولیان- محمد حسینی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 08/خرداد/1393قمري: 29/رجب/1435ميلادي: 29/05/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:12
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسی مقدم - حسن بخشی - محمدمهدی ولیان- محمد حسینی
ميهمانان: علی رضائیگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسی مقدم - حسن بخشی - محمد خضری - محمدمهدی ولیان
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:49
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسی مقدم - حسن بخشی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - حاشیه میدان ولی عصر
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 633ميزان رطوبت: 56%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:37
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:19نام رؤيت كننده: همه اعضامشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتری
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- محمد ساعدی - حسین حسینیان
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 11/دی/1392قمري: 29/صفر/1435ميلادي: 01/01/2014
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- رضا عباسی مقدم - حسن بخشی - محمد خضری - محمد ساعدی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
غرب خضری - کنار سالن ورزشی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی دیجیتال- دما،فشار،رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 634ميزان رطوبت: 19%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 14:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی دشت بیاض- حسن بخشی - رضا عباسی مقدم - محمد ساعدی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
خضری - دبیرستان علامه امینی
طول جغرافيايي: 58 درجه و 49 دقیقهعرض جغرافيايي: 34درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: رضا عباسی مقدم
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
غرب شهر خضری- زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 633 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 29درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام مدنی(امام جمعه)-محمد رضائی دشت بیاض - حسین حسینیان -محمد خضری - رضا عباسی مقدم -حسن بخشی - محمد ساعدی -محمد حسینی
ميهمانان: حسین علیزاده - علی حیدریگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
غرب شهر خضری- زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 631 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 14.2%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف با لکه های نازک ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی -حسین حسینیان -حسن بخشی --محمد حسینی- محمد ساعدی
ميهمانان: علی رضائیگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
غرب شهر خضری- زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 633 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 16.6%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی -رضا عباسی مقدم -حسن بخشی -حسین حسینیان - محمد ساعدی
ميهمانان: محمد رضا ولیان - علی رضائیگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
غرب شهر خضری- زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 631 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 30%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی با لکه های ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام مدنی(امام جمعه)-محمد رضائی -رضا عباسی مقدم -حسن بخشی - محمد ساعدی -محمد مهدی ولیان
ميهمانان: حجة الاسلام علیزاده - محمد حسن زادهگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
غرب شهر خضری- زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 634 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 21درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:12
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:28
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:13نام رؤيت كننده: همه اعضامشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:30
نام رؤيت كننده: همه اعضا
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی - محمد خضری - رضا عباسی مقدم- محمد مهدی ولیان- محمد حسینی- محمد ساعدی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
غرب شهر خضری- زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی - محمد حسینی - محمد مهدی ولیان
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
شمال خضری - نوزاج
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 633 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 69%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی- محمد ساعدی - محمد حسینی - حسین حسینیان- رضا عباسی مقدم
ميهمانان: مجید محمدی بایزیدیگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 22/بهمن/1391قمري: 29/ربیع الاول/1434ميلادي: 10/02/2013
مشخصات محل رصد:
شمال خضری - نوزاج
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 636 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 44%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:04
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة الاسلام مدنی امام جمعه محترم - محمد رضائی -رضا عباسی مقدم -حسین حسینیان -محمد مهدی ولیان - محمد ساعدی
ميهمانان: دانش آموزان علی حمامی- علی رضا فکورگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
شمال خضری - نوزاج
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 640ميزان رطوبت: 38%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:27
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:25
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:55نام رؤيت كننده: محمد رضائیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:10
نام رؤيت كننده: محمد حسینی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی -رضا عباسی مقدم -حسن بخشی - محمد خضری - محمد حسینی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
شمال خضری - نوزاج
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1600
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 634 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 80%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): در افق ابری
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): در افق ابری
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:17نام رؤيت كننده: محمد رضائیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:34
نام رؤيت كننده: محمد ساعدی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی - محمد خضری - محمد حسینی- محمد ساعدی - محمد مهدی ولیان
ميهمانان: محمد علی حبیبیگروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 24/آبان/1391قمري: 29/ذی الحجه/1433ميلادي: 14/11/2012
مشخصات محل رصد:
خضری - حاشیه میدان ولی عصر
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ------
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی -رضا عباسی مقدم -حسن بخشی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 25/مهر/1391قمري: 29/ذی القعده/1433ميلادي: 16/10/2012
مشخصات محل رصد:
غرب شهر خضری- زمین ورزشی تربیت بدنی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی -حسین حسینیان - محمد ساعدی
ميهمانان:گروه استهلال ابوريحان بيروني (خضري)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
خضری - حیاط مدرسه تهامی
طول جغرافيايي: 58درجه و 49دقیقهعرض جغرافيايي: 34 درجه و 1 دقیقهارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 102میلیمتری اسکای واچر-دوربین دوچشمی 50*7-دوربین عکاسی فشارسنج دماسنج رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 634 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 10 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:01
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضائی -رضا عباسی مقدم -حسن بخشی -حسین حسینیان - محمد خضری - محمد حسینی- محمد ساعدی
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617