29          شهريور                1398


گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تایباد
طول جغرافيايي: 60،46 شرقیعرض جغرافيايي: 34،44 شمالیارتفاع از دريا: 815
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر یکدستگاه -دوربین دوچشمی 15*70 یکدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 691/4 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 28/2 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار محلی وابر پراکنده
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:41
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20/28زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای مرتضی محدثی(امام جمعه موقت) - حاج آقای نادری - اقای باقری - صیدمحمدی - آقای مالک-
ميهمانان: آقای زمانی ریاست اداره هواشناسی شهرستان - آقای بهمنی و...گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تایباد
طول جغرافيايي: 60،46 شرقیعرض جغرافيايي: 34،44 شمالیارتفاع از دريا: 815
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر یکدستگاه -دوربین دوچشمی 15*70 یکدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 687/4 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 16،1 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): حدود 7درجه ابر وغبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19/37زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19/36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20/50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20/30
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:45نام رؤيت كننده: آقای سعید مقیمیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین 70*15
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:48
نام رؤيت كننده: آقای یعقوبی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای یعقوبی - محمود صیدمحمدی
ميهمانان: حاج آقای حسن عسکری - آقای سعید مقیمیگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تایباد
طول جغرافيايي: 60،46 شرقیعرض جغرافيايي: 34،44 شمالیارتفاع از دريا: 815
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر یکدستگاه -دوربین دوچشمی 15*70 یکدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 686/7 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 14%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): حدود 7درجه ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:37زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای نادری - اقای یعقوبی - صیدمحمدی
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تایباد
طول جغرافيايي: 60،46 شرقیعرض جغرافيايي: 34،44 شمالیارتفاع از دريا: 815
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ یکدستگاه -دوربین دوچشمی 15*70 یکدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 650mmhgميزان رطوبت: 8 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار خیلی شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای محدثی(امام جمعه محترم) - حاج آقای نادری - اقای یعقوبی - صیدمحمدی- آقای باقری
ميهمانان: آقای جعفری زاده ، آقای التفاتی ، آقای حسین زادهگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تایباد
طول جغرافيايي: 60،46 شرقیعرض جغرافيايي: 34،44 شمالیارتفاع از دريا: 815
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ یکدستگاه -دوربین دوچشمی 15*70 یکدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 685 mmhgميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): حدود 7درجه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:41
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای حمیدرضا یعقوبی ، محمود صیدمحمدی
ميهمانان: آقای جعفری زاده ، آقای قربانیگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تایباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 807
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ یکدستگاه -دوربین دوچشمی 15*70 یکدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 7/235 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 14%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای محدثی(امام جمعه محترم) - حاج آقای نادری - اقای یعقوبی - صیدمحمدی
ميهمانان: آقای علیرضا رسولی - آقای وحید رمضانی - آقای احمد شکوری - آقای ابوبکر رسولی -آقای اویس چهاریاریگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تایباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 807
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ یک دستگاه -دوربین دوچشمی 70*15 یک دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 7/621 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 12%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): خیلی زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آفای محدثی (امام جمعه محترم)-حاج آقای نادری -آقای یعقوبی- صیدمحمدی
ميهمانان: آقای قوی بازوگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تایباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ یک دستگاه - دوربین 15*70 یک دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: میلی متر جیوه 9/689ميزان رطوبت: 15%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام حاج آقای نادری - آقای باقری -صیدمحمدی
ميهمانان: آقای پویان -آقای بهمنی-آقای چهاریاری-آقای مجیدی- آقای محمدقادری -آقای سپهرقادری-آقای محمد صیدمحمدی-آقای شعیبیگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
شمال غربی تایباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 807
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 5/725 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 10 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای محدثی (امام جمعه محترم ) -حاج آقای نادری -آقای حسن باقری -محمود صید محمدی
ميهمانان: آقای مجید پویانگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تایباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 807
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ یک دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 692.5 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 12%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): مقداری ابر وغبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:16
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): هوا ابری شد
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:20نام رؤيت كننده: آقای یعقوبیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:27
نام رؤيت كننده: صیدمحمدی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای نادری- آقای یعقوبی - آقای صیدمحمدی
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تایباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 807
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ یک دستگاه - دوربین دو چشمی یک دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 8/688 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 8/0 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): :25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای محدثی - حاج آقای نادری -محمود صیدمحمدی -
ميهمانان: جناب مولوی توکلی -جناب مولوی حیدری - آقای علی بهمنی -آقای چهاریاری -آقای کربلایی اسمعیلی -آقای غلامرضا پور -و...گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 03/اسفند/1390قمري: 29/ربیع الاول/1433ميلادي: 22/02/2012
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تايباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 807
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ يكدستگاه - دوربين دو چشمي يكدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 715ميلي مترجيوهميزان رطوبت: 45درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): حدود 2 درجه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقاي نادري -آقاي حميد رضا يعقوبي - محمود صيدمحمدي
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
شمال شرقي تايباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 807
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ يكدستگاه - دوربين دو چشمي يكدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: ميليمتر جيوه615/5 ميزان رطوبت: 15/7 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): حدود 10 درجه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقاي نادري -آقاي حميد رضا يعقوبي - محمود صيدمحمدي
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تایباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 807
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ یک دستگاه -دوربین دو چشمی یکدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 695.5 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 11.3%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:03
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای محدثی -حاج آقای نادری -آقای باقری-آقای یعقوبی-آقای صیدمحمدی
ميهمانان: حاج آقای امیری -آقای اسماعیلی-آقای فتحی-آقای عبدالقادری-آقای دادمحمدی و...گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
شمال غربي تايباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 807
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ يكدستگاه - دوربين دوچشمي يكدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 8/687 mmhgميزان رطوبت: 3/14 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقاي محدثي (امام جمعه محترم) -حاج آقاي نادري-آقاي يعقوبي-آقاي مريدقادري- صيدمحمدي
ميهمانان: آقاي اسماعيلي-آقاي عزتي-آقاي صادقي-آقاي حسين زادهگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 11/تیر/1390قمري: 29/رجب/1432ميلادي: 02/07/2011
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تايباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 807
نوع و تعداد وسايل:
دوربين 70*5 يك دستگاه - تلسكوپ يك دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 2/708ميزان رطوبت: 5/8%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): حدود 3 درجه غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام حاج رضا نادري- محمود صيدمحمدي
ميهمانان: حاج محمد حسن قرباني - آقاي عبدالحكيم حسنيگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 12/خرداد/1390قمري: 29/جمادی الثانی/1432ميلادي: 02/06/2011
مشخصات محل رصد:
شمال غرب تايباد
طول جغرافيايي: 60،46عرض جغرافيايي: 34،44ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين 70*5 يك دستگاه - تلسكوپ يك دستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 3/690 ميلي متر جيوهميزان رطوبت: 5/10%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): حدود 5 درجه ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:39
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود صيدمحمدي - عبدالغفور مريدقادري
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 15/آذر/1389قمري: 29/ذی الحجه/1431ميلادي: 06/12/2010
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 60,77عرض جغرافيايي: 34,75ارتفاع از دريا: 804
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ و دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: 696.5ميزان رطوبت: 18%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام رضا نادري ،محمود صيد محمدي ،حميد رضا يعقوبي
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 18/شهریور/1389قمري: 29/رمضان/1431ميلادي: 09/09/2010
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 34،7565Nعرض جغرافيايي: 60،7786Eارتفاع از دريا: 804
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ يكدستگاه -دوربين دو چشمي يكدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 692mmHgميزان رطوبت: 18%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار محلي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقاي محدثي(امام جمعه محترم)-حاج آقاي نادري-آقاي يعقوبي-آقاي صيدمحمدي-آقاي باقري -آقاي مريد قادري
ميهمانان: آقاي حاج نقي كربلايي اسماعيلي - آقاي مهدي اسماعيلي (خبر نگار روزنامه خراسان )گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
شمال غربي تايباد
طول جغرافيايي: 34،7565Nعرض جغرافيايي: 60،7786Eارتفاع از دريا: 804
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ يكدستگاه -دوربين دو چشمي يكدستگاه
شرايط جوي:
فشار جو: 691mmHgميزان رطوبت: 15%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غليظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:12
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ---------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقاي محدثي(امام جمعه محترم)-حاج آقاي نادري-آقاي يعقوبي-آقاي صيدمحمدي
ميهمانان: حاج آقاي اميري-حاج آقاي اسدي-آقاي شعيبي-آقاي قادري-آقاي عباسيگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
شمال غربی شهر تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,46ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب یکعدد - دوربین دو جشمی یکعدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:39
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای محدثی (امام جمعه محترم) -حاج آقای نادری -آقای یعقوبی -آقای صیدمحمدی
ميهمانان: حاج آقای امیری - حاج آقای اسدیگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 22/خرداد/1389قمري: 29/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/12
مشخصات محل رصد:
شمال غربی شهر تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,46ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب اسکای واچر -دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 1388/10/25قمري: 29/محرم/1431ميلادي: 210/01/15
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ اسكاي واچر دوربين دو چشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان محمود صيد محمدي؛ حميد رضا يعقوبي
ميهمانان: آقاي يحيي شعيبيگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 28/شهریور/1388قمري: 29/رمضان/1430ميلادي: 19/09/2009
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60،47عرض جغرافيايي: 36،44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر و دوربین دوچشمی2 عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود در افق شرقی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان حجه الااسلام نادری ,حسن باقری,حمید رضا یعقوبی,محمود صیدمحمدی,غفور قادری
ميهمانان: آقای یحیی شعیبیگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 30/مرداد/1388قمري: 29/شعبان/1430ميلادي: 21/08/2009
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي و تلسكوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محدثي (امام جمعه محترم )، حجه الاسلام نادري ، محمود صيد محمدي ،عبدالغفور قادري و حميد رضا يعقوبي
ميهمانان: يحيي شعيبيگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 31/تیر/1388قمري: 29/رجب/1430ميلادي: 22/07/2009
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 60:45عرض جغرافيايي: 34:35ارتفاع از دريا: 797
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان حجه الاالسلام نادري ، محمود صيدمحمدي ، عبداغفور قادري، محمد يوسف كميلي پور، حسن جاوداني
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 02/تیر/1388قمري: 29/جمادی الثانی/1430ميلادي: 23/6/2009
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 60:47عرض جغرافيايي: 34:44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي تلسكوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود در افق غربي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محدثي (امام جمعه محترم) رضا نادري ،حميد رضا يعقوبي ،عبدالغفور قادري
ميهمانان: آثايان حسن باقري، احمد قاسمي، جواد رضاييگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 07/بهمن/1387قمري: 29/محرم/1430ميلادي: 26/1/2009
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان محمود صيد محمدي ،عبدالغفور مريد قادري،حميد رضا يعقوبي
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 8/دی/1387قمري: 29/ذی الحجه/1429ميلادي: 28/12/2008
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ و دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري در افق شرقي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): --
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): --
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان محمود صيد محمدي و حميد رضا يعقوبي
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 9/آذر/1387قمري: 30/ذی القعده/1429ميلادي: 29/11/2008
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ اسكاي واچر102mm و دوربين دوچشمي 70*5
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي ابري در افق غربي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:14
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:10
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:17نام رؤيت كننده: محمود صيد محمديمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دوچشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:20
نام رؤيت كننده: محمود صيد محمدي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام رضا نادري ،حسن باقري، محمود صيد محمدي ،حميد رضا يعقوبي
ميهمانان: آقاي شاكريگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 08/آبان/1387قمري: 29/شوال/1429ميلادي: 29/oct/2008
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی اسکای واچر 3/4 اینچ دوربین دو چشمی 70*5
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 4:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 4:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 4:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): --
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود صید محمدی حمید رضا یعقوبی
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی اسکای واچر 3/4 اینچ دوربین دو چشمی 70*5
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی زیاد در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:7
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای حسن باقری-آقای عبدالغفور مرید قادری -محمود صید محمدی حمید رضا یعقوبی
ميهمانان: حاج آقای محدثی (امام جمعه محترم),مهندس اخویان ,احمد قاسمی,مجتبی شاکری,عباس عبدالقادری,علیرضا دهقانی , یحیی شعیبی,اسماعیل مسکین,غلامرضا سالاری,غلامعلی عامریگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 11/شهریور /1387قمري: 30/شعبان/1429ميلادي: 1/9/2008
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی اسکای واچر 3/4 اینچ دوربین دو چشمی 70*5
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار آلود در افق غربی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:37زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:30
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:55نام رؤيت كننده: حمید رضا یعقوبیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:58
نام رؤيت كننده: حمید رضا یعقوبی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان حاج آقای محدثی (امام جمعه محترم) ,حجه الاسلام نادری ,حسن باقری , حمید رضا یعقوبی و عبدالغفور مرید قادری
ميهمانان: علی مالکگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 10/شهریور /1387قمري: 29/شعبان/1429ميلادي: 31/8/2008
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی اسکای واچر 3/4 اینچ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان,حجه الاسلام نادری , حمید رضا یعقوبی و عبدالغفور مرید قادری
ميهمانان: جناب آقای گلثومیانگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 11/05/1387قمري: 29/رجب/1429ميلادي: 01/08/2008
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 80*20
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی زیاد در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حمید رضا یعقوبی-محمود صید محمدی
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 13/4/1387قمري: 29/جمادی الثانی/1429ميلادي: 3/7/2008
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی اسکای واچر 3/4 اینچ دوربین دو چشمی 80*20
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تا حدود ی ابر و غباردر افق غربی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان حاج آقای محدثی (امام جمعه محترم) ,حجه الاسلام نادری محمود صید محمدی , حمید رضا یعقوبی و عبدالغفور مرید قادری
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 15/03/1387قمري: 29/جمادی الاول/1429ميلادي:
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی اسکای واچر 3/4 اینچ دوربین دو چشمی 80*20
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 25درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گرد و غبار فراوان
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای نادری-آقای حسن باقری-آقای عبدالغفور مرید قادری -محمود صید محمدی
ميهمانان: حاج آقای محدثی (امام جمعه محترم)گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 17/ اردیبهشت /1387قمري: 29/ربیع الثانی /1429ميلادي: 6/may/2008
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی اسکای واچر 3/4 اینچ دوربین دو چشمی 80*20
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): مقدار ابر در افق غربی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): با توجه به
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:22نام رؤيت كننده: عبدلغفور قادریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:25
نام رؤيت كننده: محمود صید محمدی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حمید رضا یعقوبی - عبدالغفور مرید قادری-محمود صید محمدی
ميهمانان: بهنام محرک(عکاس حرفه ای) هومن مرندی (عکاس حرفه ای)گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 18 اسفند 1386قمري: 29 صفر 1429ميلادي:
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی70*5 و تلسکوپ شکستی اسکای واچر 3/4 اینچ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار در افق غربي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:13
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:59نام رؤيت كننده: عبدالغفور قادريمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دوچشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:00
نام رؤيت كننده: محمود صيد محمدي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حميد رضا يعقوبي محمود صيد محمدي
ميهمانان: عبدالغفور قادريگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 18/بهمن/1386قمري: 29/محرم/1429ميلادي: 07/02/2008
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی70*5 و تلسکوپ شکستی اسکای واچر 3/4 اینچ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 70%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:35
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حمیدرضا یعقوبی و محمود صید محمدی
ميهمانان: مهرداد رضایی و مسعود رضاییگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 19/دیماه/1386قمري: 29/ذی الحجه/1428ميلادي: 9jan2008
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی اسکای واچر 3/4 اینچ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 55%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تا حدود ی ابر در افق غربی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 4:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 4:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 5:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان محمود صید محمدی , حمید رضا یعقوبی و عبدالغفور مرید قادری
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 19/آذر ماه/1386قمري: 29/ذی القعده/1428ميلادي: 10 دسامبر2007
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 34:44عرض جغرافيايي: 60:46ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 50*7 و 80*20
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 50%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود صید محمدی و حمید رضا یعقوبی
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 19/آبان/1386قمري: 29/شوال/1428ميلادي: 10 نوامبر2007
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 50 در 70 و تلسکوپ شکستی 4 اینچ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 45%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار آلود در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود صید محمدی حمید رضا یعقوبی (عکاس)
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 20 مهر ماه 1386قمري: 30/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/12
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 60,46عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 80*20 و 70*20
شرايط جوي:
فشار جو: تقریبا 1 اتمسفرميزان رطوبت: 30%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تقریبا صاف کمی غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام نادری ـ حسن باقری ـ حمید رضا یعقوبی ـ محمود صید محمدی
ميهمانان: حجه الاسلام محدثی امام جمعه محترم و یحیی شعیبی و علی مالکگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 19/مهر/1386قمري: 29/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/11
مشخصات محل رصد:
تایباد
طول جغرافيايي: 34,44عرض جغرافيايي: 60,46ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 80*20 و 70*15 و دوربیت دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: حدود 1 اتمسفرميزان رطوبت: 35%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسیار کم در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:08
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام نادری ـحمید رضا یعقوبی ـ محمود صید محمدی حسن جاوداني و كميلي پور
ميهمانان: غفور مرید قادری - یحیی شعیبی و آقای ربانی فر و تنی چند از شهروندان محترمگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 21/شهریور/1386قمري: 29/شعبان/1428ميلادي: 12/9/2007
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 34,44عرض جغرافيايي: 60,46ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي7در 50 ‏‎)‎‏ 1 عدد‏‎(‎‏ ‏و تلسكوپ 6 اينچ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 20درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام نادري ، حسن باقري ، حميد رضا يعقوبي ، محمود صيد محمدي حسن جاوداني و كميلي پور
ميهمانان: حجه الاسلام محدثي (امام جمعه محترم) ، مهرداد رضائي،عبدالغفور قادري ، علي مالك عليرضا ثنايي فر و آقاي عليرضا ملكي (عضو شوراي شهرستان تايباد)گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 23 تير ماه 1386قمري: 29 جمادي الثاني 1428ميلادي: 14/ژوئيه/2007
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 34,44عرض جغرافيايي: 60,49ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي7در 50 ‏‎)‎‏ 1 عدد‏‎(‎‏ ‏و تلسكوپ 6 اينچ
شرايط جوي:
فشار جو: 1 اتمسفرميزان رطوبت: 30ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود در افق غربي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمود صيدمحمدي حميد رضا يعقوبي
ميهمانان:گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 25 خرداد 1386قمري: 29 جمادي الاول 1428ميلادي: 15jun 2007
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 34,44عرض جغرافيايي: 60,49ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي7در 50 ‏‎)‎‏ 1 عدد‏‎(‎‏ ‏و 20در 80
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام نادري ، حسن باقري ، حميد رضا يعقوبي ، محمود صيد محمدي حسن جاوداني و كميلي پور
ميهمانان: حجه الاسلام محدثي (امام جمعه محترم)گروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 27 اردیبهشت1386قمري: 29 ربیع الثانی 1428ميلادي: 17may2007
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 60,49عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي7در 50 ‏‎)‎‏ 1 عدد‏‎(‎‏ ‏
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 58%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام نادري ، حسن باقري ، حميد رضا يعقوبي ، محمود صيد محمدي و آقاي كميلي پور
ميهمانان: به علت ابری بودن هوا رويت امكان پذيرنبودگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 29 فروردين1386قمري: 29ربيع الاول1428ميلادي: 18آوريل2007
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 60,49عرض جغرافيايي: 34,44ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي7در 50 ‏‎)‎‏ 1 عدد‏‎(‎‏ ‏و
شرايط جوي:
فشار جو: 1 اتمسفرميزان رطوبت: 58%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ندارد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:30
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:15نام رؤيت كننده: حميد رضا يعقوبيمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دوچشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:15
نام رؤيت كننده: عليرضا دهقاني
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام نادري ، حسن باقري ، حميد رضا يعقوبي ، محمود صيد محمدي
ميهمانان: حجه الاسلام محدثي (امام جمعه محترم) ، عليرضا دهقاني ،عبدالغفور قادري ، علي مالكگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 28/اسفند/1385قمري: 29صفر 1428ميلادي: 19mar2007
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 76 34عرض جغرافيايي: 79 60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي7در 50 ) 1 عدد(
شرايط جوي:
فشار جو: 1 اتمسفرميزان رطوبت: 40%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بدون ابر و غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:42:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:12:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام نادري ، حسن باقري ، حميد رضا يعقوبي ، محمود صيد محمدي
ميهمانان: عبدلغفور قادريگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 29/بهمن/1385قمري: 29/محرم/1428ميلادي: 18/فوريه/2007
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 34,44عرض جغرافيايي: 60,79ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي7در 50 ‏‎)‎‏ 1 عدد‏‎(‎‏ ‏
شرايط جوي:
فشار جو: تقريبا 1 اتمسفرميزان رطوبت: 55%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:17:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:14:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام نادري ، حسن باقري ، حميد رضا يعقوبي ، محمود صيد محمدي و آقاي كميلي پور
ميهمانان: آقاي هادي ظريفگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 29/ديماه/1385قمري: 29/ذي الحجه/1427ميلادي:
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: ‎34,76‎عرض جغرافيايي: ‎60,79‎ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي7در 50 ‏‎)‎‏ 1 عدد‏‎(‎‏ ‏و تلسكوپ 6 اينچ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 55%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بدون ابر و غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:47:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:00:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام نادري ، حسن باقري ، حميد رضا يعقوبي ، محمود صيد محمدي
ميهمانان: حجه الاسلام محدثي (امام جمعه محترم) ، دكتر مهدي نيك فرجام ،عبدالغفور قادري ، علي مالكگروه استهلال تايباد (تايباد)
تاريخ:
شمسي: 30آذر1385قمري: 29ذي القعده1427ميلادي: 21دسامبر2006
مشخصات محل رصد:
تايباد
طول جغرافيايي: 76 34عرض جغرافيايي: 79 60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي7در 50 ) 1 عدد(
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 50%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام رضا نادري-حسن باقري ،حميد رضا يعقوبي ، محمود صيد محمدي
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618