29          شهريور                1398


گروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
در شهر
طول جغرافيايي: 59,12عرض جغرافيايي: 32,51ارتفاع از دريا: 1400
نوع و تعداد وسايل:
دوربین تئودولیت نقشه برداری
شرايط جوي:
فشار جو: 632.7ميزان رطوبت: 11.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: دکتر حمیدرضا ناصری
ميهمانان: آقای محمد ناصری - آقای رضا سنایی - آقای رضا سبزواریگروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
بیرجند خیابان گلستان
طول جغرافيايي: 59:12عرض جغرافيايي: 32:51ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نقشه برداری
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: حمید رضاناصریمشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: دکتر حمید رضا ناصری
ميهمانان:گروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
دانشگاه بیرجند
طول جغرافيايي: 59,16عرض جغرافيايي: 32,50ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: دکترحمیدرضا ناصری
ميهمانان:گروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
پشت بام آپارتمان
طول جغرافيايي: 59,13عرض جغرافيايي: 32,52ارتفاع از دريا: 1460
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نقشه برداری تیودولیت
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: دکتر حمید رضا ناصری
ميهمانان: آقای محمد ناصریگروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
بیرجند پارک
طول جغرافيايي: 59,13عرض جغرافيايي: 32,15ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 14/مهر/1392قمري: 30/ذی القعده/1434ميلادي: 06/10/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجند بام خانه شخصی
طول جغرافيايي: 32،51عرض جغرافيايي: 59،12ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نقشه برداری تیودولیت
شرايط جوي:
فشار جو: 638.6mmhgميزان رطوبت: 28ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:09
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:15نام رؤيت كننده: ناصریمشخصات ابزار مورد استفاده: تیودولیت
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:20
نام رؤيت كننده: ناصری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حمیدرضا ناصری
ميهمانان:گروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجند روستای بجد
طول جغرافيايي: 59:19:42عرض جغرافيايي: 32:50:30ارتفاع از دريا: 1589
نوع و تعداد وسايل:
1- تلسکوپ 12 اینچ اشمیت کاسگرین Meade LX200 , 2- تلسکوپ 10 اینچ نیوتنی SkyWatcher با مقر EQ6 Pro 3- دوربین دوچشمی آکروماتیک 100* 4- تئودولیت Ushikata TEO.100
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
بيرجند پارك شهيد صياد شيرازي
طول جغرافيايي: 59,13عرض جغرافيايي: 32,15ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين نقشه برداري تئودوليت
شرايط جوي:
فشار جو: 645 mmhgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:15نام رؤيت كننده: ناصريمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين نقشه برداري تئودوليت
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:20
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: دكتر حميد رضا ناصري
ميهمانان: محمد ناصريگروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
بیرجند پارک شهید صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 59,13عرض جغرافيايي: 32,53ارتفاع از دريا: 1491
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نظامی، دوربین تئودولیت نقشه برداری
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تقریبا صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:11
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: دکتر حمید رضا ناصری
ميهمانان: حجت الاسلام کمیلی و آقایان محمد عربی، امید سعیدی، مهدی خسروی، امیر حسین عربیگروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
رصدخانه ی دکتر مجتهدی
طول جغرافيايي: 59:26عرض جغرافيايي: 32:38ارتفاع از دريا: 2630
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان: محسن روحانی نصب ، محسن الهامیان ، علی زنگویی ، مصطفی آخوندی ، ابراهیم عطایی ، سیاوش شماعیل زاده ، عارف نتیجهگروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 18/شهریور/1389قمري: 29/رمضان/1431ميلادي: 09/09/2010
مشخصات محل رصد:
جنوب شهر بیرجند، قله تقی قنبر
طول جغرافيايي: 59:11:42عرض جغرافيايي: 32:58:27ارتفاع از دريا: 2185
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ، دوربین دوچشمی، دوربین نقشه برداری
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان ناصری معزی
ميهمانان: آقایان محسن روحانی نصب، امیر حسین دقیقی، زنگوییگروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
قلعه بیرجند
طول جغرافيايي: 59,12عرض جغرافيايي: 32,53ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ، دوربین دوچشمی، دوربین نقشه برداری
شرايط جوي:
فشار جو: 850ميزان رطوبت: 30ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: ناصریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین نقشه برداری
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای ناصری
ميهمانان: حاجی آقای کمیلی و آقایان مصطفی علیزاده، محسن روحانی نصب، امیر حسین دقیقیگروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 19/مرداد/1389قمري: 29/شعبان/1431ميلادي: 10/08/2010
مشخصات محل رصد:
قلعه بیرجند
طول جغرافيايي: 59,12عرض جغرافيايي: 32,53ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ، دوربین دوچشمی، دوربین نقشه برداری
شرايط جوي:
فشار جو: 850ميزان رطوبت: 30ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقای ناصری
ميهمانان: آقایان مصطفی علیزاده، محسن روحانی نصب، امیر حسین دقیقیگروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 30/مرداد/1388قمري: 29/شعبان/1430ميلادي: 21/08/2009
مشخصات محل رصد:
بیرجند قله تقی قنبر
طول جغرافيايي: 59:12عرض جغرافيايي: 32:58ارتفاع از دريا: 2112
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نقشه برداری (تئودولیت)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:12
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان معزی فر - حاجی آقای اسدی - ناصری
ميهمانان:گروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 02/تیر/1388قمري: 29/جمادی الثانی/1430ميلادي: 23/6/2009
مشخصات محل رصد:
بیرجند قله تقی قنبر
طول جغرافيايي: 59:10عرض جغرافيايي: 32:53ارتفاع از دريا: 2112
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نقشه برداری (تئودولیت) - دوربین نظامی 120
شرايط جوي:
فشار جو: 850ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:30
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:07نام رؤيت كننده: ناصریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین نقشه برداری (تئودولیت)
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان معزی فر - حاجی آقای اسدی - ناصری
ميهمانان: آقای عربگروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 05/اردیبهشت/1388قمري: 29/ربیع الثانی/1430ميلادي: 25/4/2009
مشخصات محل رصد:
بیرجند
طول جغرافيايي: 59:10عرض جغرافيايي: 32:53ارتفاع از دريا: 1470
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نقشه برداری (تئودولیت)
شرايط جوي:
فشار جو: 850ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
بیرجند قله تقی قنبر
طول جغرافيايي: 59:12عرض جغرافيايي: 32:58ارتفاع از دريا: 2112
نوع و تعداد وسايل:
تئودولیت (دوربین نقشه برداری)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاجی آقای اسدی دکتر پژوهش دکتر ناصری
ميهمانان: امام جمعه محترم و ...گروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 10/شهریور /1387قمري: 29/شعبان/1429ميلادي: 31/8/2008
مشخصات محل رصد:
بیرجند روستای حاجی آباد
طول جغرافيايي: 59:10عرض جغرافيايي: 32:53ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوربین نقشه برداری تئودولیت
شرايط جوي:
فشار جو: 850ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:02
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ناصری
ميهمانان:گروه استهلال بيرجند (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 20/آبان/1386قمري: 30 شوال 1428ميلادي: 11 نوامبر2007
مشخصات محل رصد:
بیرجند حاجی آباد
طول جغرافيايي: 59:10عرض جغرافيايي: 32:53ارتفاع از دريا: 1470
نوع و تعداد وسايل:
تئودولیت
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:50نام رؤيت كننده: ناصریمشخصات ابزار مورد استفاده: تئودولیت
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618