29          شهريور                1398


گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
جاده شهرک فرهنگیان بجنورد
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1100
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 2عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ...
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام محمودیان، مهندس محسن صانعی، مهندس مجید صانعی
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
جاده شهرک ولیعصر بجنورد
طول جغرافيايي: 57,35عرض جغرافيايي: 37,45ارتفاع از دريا: 1069
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی، فشار سنج، قطب نما، دوربین عکاسی، GPS
شرايط جوي:
فشار جو: 688.8 mmHgميزان رطوبت: 65.2درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ---
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ---
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ---
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهندس محسن صانعی، مهندس مجید صانعی
ميهمانان: ---گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
جاده شهرک ولیعصر بجنورد
طول جغرافيايي: 57,35عرض جغرافيايي: 37,45ارتفاع از دريا: 1069
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی3عدد، فشار سنج، قطب نما، دوربین عکاسی،سه پایه، GPS
شرايط جوي:
فشار جو: 670 mmHgميزان رطوبت: 64درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نسبتا کامل
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ---
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ---
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام محمودیان، مهندس مجید صانعی
ميهمانان: یک نفرگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
جاده شهرک ولیعصر بجنورد
طول جغرافيايي: 57,35عرض جغرافيايي: 37,45ارتفاع از دريا: 1069
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی، فشار سنج، قطب نما، دوربین عکاسی، GPST
شرايط جوي:
فشار جو: 674.1 mmHgميزان رطوبت: 62.7ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): حدود3درجه از افق کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ---
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ---
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام محمودیان، آقای شاددل، مهندس سعید کریمی، مهندس مجید صانعی
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
رصدخانه دانشگاه فرهنگیان بجنورد
طول جغرافيايي: 37,31عرض جغرافيايي: 57,18ارتفاع از دريا: 1114
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 8 اینچیGoTo و فشار سنج و قطب نما
شرايط جوي:
فشار جو: 26.45 InHgميزان رطوبت: 39.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ---
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ---
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ---
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام محمودیان، آفای شاددل، آقای مهندس محسن صانعی، مهندس کریمی، مهندس مجید صانعی
ميهمانان: آقایان: محجوب، نادری، عفتی (هر 3 از سپاه ) جهانی ( از دانشگاه )گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
دانشگاه پیام نور بجنورد
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 50*10 و 50*7، دماسنج، قطب نما، سه پایه
شرايط جوي:
فشار جو: 665.2 میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 26.2 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف با کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:09
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:54
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:33نام رؤيت كننده: مجید صانعیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوچشمی 50*10
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:38
نام رؤيت كننده: محسن صانعی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن صانعی و سعید کریمی و مجید صانعی
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 04/شهریور/1393قمري: 29/شوال/1435ميلادي: 26/08/2014
مشخصات محل رصد:
حاشیه شهرک فرهنگیان
طول جغرافيايي: 57عرض جغرافيايي: 37ارتفاع از دريا: 1103
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 50*7 سه عدد،قطب نما،(فشار،رطوبت و دماسنج)،دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 26.4اینچ جیوهميزان رطوبت: 21.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): داشتن غبار محلی و فاقد ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:12
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ...
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام والمسلمین محمودیان، مهندس سعید کریمی، مهندس مجید صانعی
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات بیدک(دکل مخابراتی)
طول جغرافيايي: 57.16عرض جغرافيايي: 37.47ارتفاع از دريا: 1510
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4 اینچی،3عدد دوچشمی 50*7 +سه پایه،GPSدو عدد،فشارسنج،قطب نما،دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 25.26 IN.HGميزان رطوبت: 46.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار نسبتا غلیظ در افق غربی بعد از غروب خورشید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20:07
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام محمودیان، مهندس کریمی، استاد شاددل، مهندس مجید صانعی
ميهمانان: راننده، نگهبان دکل مخابراتگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
رصدخانه دانشگاه پیام نور
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
دورینن دوچشمی، سه‌پایه و رابط، تلسکوپ10اینچی و متعلقات، دوربین عکاسی و ...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تقریبا پوشش کامل آسمان از ابر و بارندگی در ساعات عصر تا پس از غروب ماه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام صادق محمودیان، محسن صانعی
ميهمانان: به‌علت بارش باران و پوشش ابر، امکان رویت وجود نداشتگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
رصدخانه دانشجویی دانشگاه پیام نور
طول جغرافيايي: 37.27عرض جغرافيايي: 57.19ارتفاع از دريا: 1145
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و سه‌پایه؛ دوربین عکاسی؛ دوربین فیلمبرداری، تلسکوپهای 5، 8 و 10اینچی و ...
شرايط جوي:
فشار جو: 26.21inHgميزان رطوبت: 35.8%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندکی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:35:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام محمودیان؛ محسن خوشنویس، محسن صانعی، محمدرضا شاددل، مجید صانعی، سعید کریمی، مهراب قاسمی
ميهمانان: حجج اسلام: یعقوبی امام جمعه محترم، عابدینی ریاست شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، آذری، روحانی‌نیا، سهرابی، خلیل گریوانی؛ مهدوی، فروتن، سلیمانی، و ...گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
گردنه اسدلی
طول جغرافيايي: 37:15:42عرض جغرافيايي: 57:22:01ارتفاع از دريا: 1996
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 12سانتی با چشمی 2 اینچی، دوریبن 80×20، سه‌پایه و رابطها، دماسنج و فشارسنج؛ دوربین عکاسی، دوربین دوچشمی 120×20، تلسکوپ 120میلیمتری،دابسونی 8اینچی پژوهشسرای دانش‌آموزی
شرايط جوي:
فشار جو: 607mmHgميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا صاف تا قسمتی ابری و مقدار غبار غليظ تا ارتفاع 3 درجه در غرب
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:51:06
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): قبل از غروب
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:15نام رؤيت كننده: سیدابوالقاسم رستمی، سروان بامداد، حجةالاسلام براتیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ 120میلیمتری
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: -
نام رؤيت كننده: -
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام براتی، مهندس سید ابوالقاسم رستمی، مهندس مجید صانعی
ميهمانان: مهندس حجت علیزاده کوشکی، سروان بامداد به همراه دو نفر از ارتش، آقایان ابوالفضل رازقی، علی‌رضا رحیمیگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
رصدخانه‌ی شورای سیاست‌گزاری ائمه جمعه بجنورد
طول جغرافيايي: 37.478340عرض جغرافيايي: 57.315132ارتفاع از دريا: 1185
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی50×7، دو عدد 70×15، تلسکوپ 120mm با چشمی 50mm و بزرگنمایی 12 و میدان 5درجه، قطب‌نما، سه‌پایه، دوربین‌های متعدد عکاسی، فشارسنج و دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 671.1mmHgميزان رطوبت: 34.2%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندکی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:16
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:13نام رؤيت كننده: مهندس رستمی، حجةالاسلام براتیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: -
نام رؤيت كننده: -
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: استاد محمدرضا شاددل؛ حاج‌محسن خوشنویس، محسن صانعی، مجید صانعی
ميهمانان: حجج اسلام آقایان عابدینی، موسوی جاجرمی، قدیمی، علی براتی، مهندس رستمی، جواد وقاری، روح‌الله یزدانی، عباس قورچی، آروین، صابری، و ...گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 20/اردیبهشت/1392قمري: 29/جمادی الثانی/1434ميلادي: 10/05/2013
مشخصات محل رصد:
مسیر شهرک فرهنگیان (ولی عصر (عج) )
طول جغرافيايي: 37.459479عرض جغرافيايي: 57.348118ارتفاع از دريا: 1185
نوع و تعداد وسايل:
یک دوربین دو چشمی 50×10، یک عدد سه‌پایه و رابط، دماسنج-فشارسنج و رطوبت‌سنج، برگ محاسبات ستاد و محاسبات گروه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): لکه‌های پراکنده ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن صانعی؛ مجید صانعی
ميهمانان: -گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
مسیر شهرک فرهنگیان (ولی عصر (عج) )
طول جغرافيايي: 37.459479عرض جغرافيايي: 57.348118ارتفاع از دريا: 1185
نوع و تعداد وسايل:
سه دوربین دو چشمی 50×10، یک عدد سه‌پایه و رابط، دماسنج-فشارسنج و رطوبت‌سنج، برگ محاسبات ستاد و محاسبات گروه
شرايط جوي:
فشار جو: 672.6میلیمتر جیوهميزان رطوبت: 58%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندکی- لکه مشهود در تصویر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: -نام رؤيت كننده: -مشخصات ابزار مورد استفاده: -
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:20
نام رؤيت كننده: همه اعضای گروه
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج‌محسن خوشنويس، محمدرضا شاددل، محسن صانعي، مجيد صانعي
ميهمانان: مهندس رستميگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
1- رصدخانه دانشگاه پیام نور 2- انتهای خیابان دانشگاه کنار آتش‌نشانی
طول جغرافيايي: 37:26:45 شمالیعرض جغرافيايي: 57:19:16 شرقیارتفاع از دريا: 1121
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی، سه‌پایه، تلسکوپ 10اینچی با ردیاب، تلسکوپ 4.5اینچی، تلسکوپ شکستی12سانتی با چشمی‌های 28 و 50، دوربین عکاسی، قطب‌نما، gps و ...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): لکه‌ باریک و متراکم ابر در سطح افق غربی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:29:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:17
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:48نام رؤيت كننده: مهندس رستمی - مجید صانعیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ - دوربین دوجشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام محمودیان، محمدرضا شاددل؛ مهندس سیدقاسم رستمی، مهندس مجید صانعی
ميهمانان: دانشجویان دانشگاه پیام نور و تعدادی از کارکنان آتش‌نشانی(سهراب علی آبادی، هادی نادری، ولی یزدانی، حسن کریمی)گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 24/آبان/1391قمري: 29/ذی الحجه/1433ميلادي: 14/11/2012
مشخصات محل رصد:
میدان دفاع مقدس
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی، سه‌پایه و رابط، دوربین عکاسی؛ جی‌پی‌اس، رطوبت‌سنج و دماسنج، قطب‌نما
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 57.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تقریبا پوشیده از ابر متراکم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:21
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام محمودیان، مجید صانعی، محسن صانعی
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 25/مهر/1391قمري: 29/ذی القعده/1433ميلادي: 16/10/2012
مشخصات محل رصد:
شهرک فرهنگیان بجنورد
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی، سه‌پایه و رابط، دوربین عکاسی؛ جی‌پی‌اس
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تا حدودی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام محمودیان، مجید صانعی، حاج‌محسن خوشنویس و محمدرضا شاددل
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 29/تیر/1391قمري: 29/شعبان/1433ميلادي: 19/07/2012
مشخصات محل رصد:
رصدخانه دانشگاه پیام نور
طول جغرافيايي: 37.4500عرض جغرافيايي: 57.3214ارتفاع از دريا: 1132
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 10اینچی ردیاب‌دار، تلسکوپ 8اینچی دابسونی، تلسکوپ 5 اینچی، دوربین 80×20، دوربین 70×15، دوربین 50×10، دوربین 50×7، دوربین های متعدد دیگر و سه‌پایه و رابط‌ها، دماسنج، رطوبت‌سنج؛ فشارسنج 2 دستگاه، جی‌پی‌اس 3دستگاه؛ قطب‌نمای دقیق و مدرج، نرم‌افزار شبیه‌ساز آسمان و ...
شرايط جوي:
فشار جو: 662میلیمتر حیوهميزان رطوبت: 24 تا 32.5 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در لحظات غروب مشهود در تصاویر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 7:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 7:21
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 7:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حچةالاسلام محمودیان، حاج‌محسن خوشنویس، استاد محمدرضا شاددل، مهندس مجید و محسن صانعی
ميهمانان: حجةالاسلام عابدینی مسئول شورای سیاستگذاری ائمه حمعه استان، حجةالااسلام یعقوبی؛ حجةالاسلام طیبی و فرزندشان، آقای وحیدی مدیرکل آموزش و پرورش استان، و ...؛ مهندس امیر نقوی‌آزاد، مسعود ولی‌پور، علی کاملی، مهندس حجت علیزاده کوشکی؛ ابوالفضل رازقی؛ علیرضا رحیمی، ابوطالب رحیمی، محسن سنائی، و ... جمعا 30نفرگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 30/تیر/1391قمري: 30/شعبان/1433ميلادي: 20/07/2012
مشخصات محل رصد:
شهرک فرهنگیان
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1110
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی، سه‌پایه، دماسنج و فشارسنج و دوربین عکاسی و دوربین فیلمبرداری
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تقریبا پوشش کامل
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام محمودیان؛ حاج‌آقای ایزانلو، محسن صانعی، مجید صانعی
ميهمانان: فرزند آقای ایزانلو و تعدادی از اهالی و کارمندان صدا و سیماگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 02/اردیبهشت/1391قمري: 29/جمادی الاول/1433ميلادي: 21/04/2012
مشخصات محل رصد:
رصدخانه پیام نور
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ، دوربین دوچشمی، GPS، رطوبت‌سنج و دماسنج، قطب‌نما، فشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): اندکی لکه‌های پراکنده در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج‌محسن خوشنویس- مهندس سعید کریمی - مهندس محسن صانعی
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
شهرک فرهنگیان بجنورد
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1100
نوع و تعداد وسايل:
GPS، دوربین دوچشمی و دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: 78ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسیار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن صانعی، مجید صانعی
ميهمانان: حسن جاویدیگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 05/آذر/1390قمري: 29/ذی الحجه/1432ميلادي: 26/11/2011
مشخصات محل رصد:
فضای باز در مسیر شهرک ولیعصر(عج) با دید افق مطلوب
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1100
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی و دوربین عکاسی و GPS
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشیده از لکه‎های ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:01
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محسن صانعی - مجید صانعی
ميهمانان: چند تن از دانش‌آموزانگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 12/خرداد/1390قمري: 29/جمادی الثانی/1432ميلادي: 02/06/2011
مشخصات محل رصد:
رصدخانه دانشگاه پیام‌نور بجنورد
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در افق لکه‌های ابر و غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج‌محسن خوشنویس، استاد محمدرضا شاددل، مهندس مجید صانعی و محسن صانعی
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 14/دی/1389قمري: 29/محرم/1432ميلادي: 04/01/2011
مشخصات محل رصد:
دانشگاه پیام نور بجنورد
طول جغرافيايي: 57.32عرض جغرافيايي: 37.45ارتفاع از دريا: 1123
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی، سه‏پایه، رطوبت‏سنج، دماسنج، GPS و دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 1019ميزان رطوبت: 51.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): وجود نوار باریک ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان:حاج‏آقای ایزانلو، حاج‏محسن خوشنویس، حاج‏محمدرضا شاددل، مهندس سعید کریمی، مهندس محسن صانعی
ميهمانان: مهندس مجید صانعیگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 23/خرداد/1389قمري: 30/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/13
مشخصات محل رصد:
رصدخانه دانشگاه پیام‏نور
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1021
نوع و تعداد وسايل:
GPS، تلسکوپ 10اینچی رصدخانه، دوربین دوچشمی، سه‏پایه و رابط، دوربین عکاسی و ...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نسبتا زیاد (مشهود در تصویر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:08نام رؤيت كننده: محمدرضا شاددلمشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:58
نام رؤيت كننده: محسن صانعی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام محمودیان، حاج‏آقای خوشنویس، استاد شاددل، مهندس سعید کریمی، محسن صانعی
ميهمانان: کارکنان و نگهبانان دانشگاهگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 22/خرداد/1389قمري: 29/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/12
مشخصات محل رصد:
شهرک ولیعصر (عج) بجنورد
طول جغرافيايي: 57.3641Eعرض جغرافيايي: 37.4551Nارتفاع از دريا: 1101
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی، سه‏پایه و رابط، دوربین عکاسی، جی‏پی‏اس
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): مشهود در تصویر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام صادق محمودیان، محسن صانعی
ميهمانان: -گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 31/تیر/1388قمري: 29/رجب/1430ميلادي: 22/07/2009
مشخصات محل رصد:
شهرک ولی‏عصر (فرهنگیان بجنورد)
طول جغرافيايي: 57عرض جغرافيايي: 37ارتفاع از دريا: 1085
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 15×10، تلسکوپ 4" دو دستگاه، دوربین دیجیتال عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): مشهود در عکس
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): *زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): *
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام محمودیان، محسن خوشنویس، سعید کریمی، محسن صانعی
ميهمانان: مجید صانعی، خانم خوشنویس و دو همراه دیگرگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 07/فروردین/1388قمري: 29/ربیع الاول/1430ميلادي: 27/03/2009
مشخصات محل رصد:
شهرک ولی‏عصر (فرهنگیان) بجنورد کمربندی جنوب غربی
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1024
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 50×7، رابط و سه‏پایه، دوربین 2مگاپیکسل و لپ‏تاپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 21%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): لکه‏های ابر و توده‏ی غبار مشهود در عکس‏ها
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:12نام رؤيت كننده: مهندس سعید کریمیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:18
نام رؤيت كننده: محسن صانعی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج محسن خوشنویس، مهندس سعید کریمی، مهندس مجید صانعی و مهندس محسن صانعی
ميهمانان: -گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 07/بهمن/1387قمري: 29/محرم/1430ميلادي: 26/1/2009
مشخصات محل رصد:
ابتدای جاده شهرک ولیعصر (فرهنگیان) بجنورد
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1310
نوع و تعداد وسايل:
سه‏پایه، دوربین دوچشمی و لپ‏تاپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در سطح آسمان کم ولی در افق انبوه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ---
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهندس سعید کریمی، حاج‏محمدرضا شاددل و محسن صانعی
ميهمانان: ---گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 9/آذر/1387قمري: 30/ذی القعده/1429ميلادي: 29/11/2008
مشخصات محل رصد:
کمربندی جنوب غربی شهرک ولی‏عصر-عج- (فرهنگیان) بجنورد
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1024
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 70*50، 15*10 و دوربین 2مگاپیکسلی و سه‏پایه و لپ‏تاپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): مشهود در افق غربی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام محمودیان، محسن صانعی، مهدی ولی‏پور، علی کاملی
ميهمانان: مطالب مربوط به محاسبات، اطلاع‏رسانی و تصاویر در وبلاگ alzoha.blogfa.comگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 8/آذر/1387قمري: 29/ذی القعده/1429ميلادي: 28/11/2008
مشخصات محل رصد:
سطح شهر
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشش کامل ابر در افق غربی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
شهرک ولیعصر (فرهنگیان بجنورد)
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1408
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 29درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 11/شهریور /1387قمري: 30/شعبان/1429ميلادي: 1/9/2008
مشخصات محل رصد:
شهرک ولی‏عصر(عج)- کمربندی غربی شهرک فرهنگیان
طول جغرافيايي: 37,32عرض جغرافيايي: 57,21ارتفاع از دريا: 1119
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی ۵۰*7 دوعدد + 32*8 - دوربین دیجیتال 2 و 10مگاپیکسل - GPS - رطوبت‏سنج و دماسنج دیجیتال - سه‏پایه و بروشورهای رصدی و گزارشی - تلسکوپ 10اینچی ردیاب‏دار - لپ‏تاپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 25.6%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): خیلی شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:00 پنهان پ
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ***
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجة‏الاسلام حاج‏صادق محمودیان- حاج‏آقای سبحانی - آقای مهندس سعید کریمی - آقای مهندس مجید صانعی - آقای مهندس محسن صانعی
ميهمانان: سرکار خانم سفیدگر ریاست پژوهش‏سرای دانش‏آموزی- حاج‏آقای تیموری ریاست بانک پارسیان - آقای محمدامین سبحانی - آقای مسعود علیزاده گروه نجوم پژوهش‏سرا و تیم همراهگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 10/شهریور /1387قمري: 29/شعبان/1429ميلادي: 31/8/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات مجاور راهدارخانه‏ی امین
طول جغرافيايي: 57,11,47عرض جغرافيايي: 37,29,32ارتفاع از دريا: 1406
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 50*7 و 32*8 - دوربین عکاسی 2مگاپیکسل و 10مگاپیکسل - سه‏پایه و رابط، جی‏پی‏اس - رطوبت‏سنج و دماسنج دیجیتال و برگه‏های تحلیلی گزارشی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 21 و 6دهم درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد - مشهود در عکس‏ها
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:13 بر اساس زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:13:20 بر اسا
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ---
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه‏الاسلام محمودیان، حاج‏آقای سبحانی (مسئول دفتر امام جمعه‏ی محترم)، حاج‏محسن خوشنویس، استاد محمدرضا شاددل، آقای مهندس کریمی، آقای مهندس محسن صانعی، آقای مهندس مجید صانعی
ميهمانان: حاج‏آقای ادیب‏فر، آقای محمدامین سبحانیگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 13/4/1387قمري: 29/جمادی الثانی/1429ميلادي: 3/7/2008
مشخصات محل رصد:
حاشیه‏ی نمایشگاه گردشگری (پارک شهر بازی)
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین عکاسی موبایل و دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار و باریکه‏ی ابر مشهود در عکس
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج محسن خوشنویس، محسن صانعی، مجید صانعی
ميهمانان: علی قاسمیگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 18 اسفند 1386قمري: 29 صفر 1429ميلادي:
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات مشرف به گورستان‌پارك جاويد
طول جغرافيايي: 53عرض جغرافيايي: 37ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمی، سه‌پايه و دوربين تلفن‌همراه
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار و لكه‌های مشهود در تصاوير
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:05نام رؤيت كننده: مجيد صانعیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:20
نام رؤيت كننده: محمدرضا شاددل
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدرضا شاددل، محسن صانعی و مجيد صانعی
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 19/آبان/1386قمري: 29/شوال/1428ميلادي: 10 نوامبر2007
مشخصات محل رصد:
شهرک ولیعصر
طول جغرافيايي: 57عرض جغرافيايي: 37ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و سه پایه، دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشش غلیظ مشهود در عکس بویژه در محل رصد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج صادق محمودیان، حاج محسن خوشنویس، محمدرضا شاددل، محسن صانعی، مجید صانعی، ولیپور
ميهمانان:گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 20 مهر ماه 1386قمري: 30/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/12
مشخصات محل رصد:
دانشگاه پیام نور بجنورد
طول جغرافيايي: 57عرض جغرافيايي: 37ارتفاع از دريا: 1105
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ10 اینچی ردیاب دار+لپ تاپ+ نرم افزار کنترل، دوربین دوچشمی با سه پایه 70*15 دوعدد- دوربین دوچشمی 15*10 و قطب نما و GPS و ...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): لکه های ابر و غبار در افق غربی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج صادق محمودیان- محمدرضا شاددل- سعید کریمی- محسن خوشنویس- محسن صانعی- سعید کریمی-رحمان شجاعی
ميهمانان: استاد شهاب الملک و تعدادی از دانشجویان دانشگاه، تعدادی از دانش آموزان و دانش آموزان دبیرستان دانشگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 19/مهر/1386قمري: 29/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/11
مشخصات محل رصد:
دانشگاه پیام نور بجنورد
طول جغرافيايي: 37عرض جغرافيايي: 57ارتفاع از دريا: 1150
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 70*15دو دستگاه- دوربین دوچشمی 15*10- تلسکوپ 10اینچی اسکایواچر پیام نور- لپ تاپ و نرم افزار اسکای6 و ....
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار مشهود در عکسها و لکه های ابر پراکنده
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:06
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج صادق محمودیان-محمدرضا شاددل- سعید کریمی- محسن خوشنویس-رحمان شجاعی-محسن صانعی-حجه الاسلام سجادی- و ...
ميهمانان: جمعی از دانشجویان دانشگاه و اساتید محترم - مجید صانعی - رضا کریمی - علیزاده و تعدادی از دانش آموزان دبیرستان دانشگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 21/شهریور/1386قمري: 29/شعبان/1428ميلادي: 12/9/2007
مشخصات محل رصد:
شهرک ولیعصر ( فرهنگیان)
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 70*15دو دستگاه - 15*10یکدستگاه-تلسکوپ 2اینچی- تلسکوپ 10 اینچی رایانه لپ تاپ- دوربین عکاسی - دوربین نظامی - قطب نما - جی پی اس
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نسبتا زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حضرت آیت الله مهمان نواز نماینده محترم ولی فقیه در استان - حجه الاسلام محمودیان - حاج محسن خوشنویس - استاد محمدرضا شاددل - مهندس کریمی - محسن صانعی - سبحانی - علیزاده -
ميهمانان: مهندس سعید شاددل- رضا و فواد کریمی- ؟ علیزاده - کارکنان نیروهای مسلح - کارکنان صدا و سیما و تعدادی از اهالی شهرک و دانش آموزانگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 23/مرداد/1386قمري: 30/رجب/1428ميلادي: 14/آگست/2007
مشخصات محل رصد:
جنوب غربی شهرک ولیعصر ( فرهنگیان ) بجنورد
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 70*15 و دوربین دوچشمی 15*10 و سه پایه، رایانه و دوربین دیجیتال 2مگاپیکسل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود کمتر از روز قبل
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:51نام رؤيت كننده: مجید صانعیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین 15*10
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:49
نام رؤيت كننده: حاج محسن خوشنویس
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام محمودیان، حاج محسن خوشنویس، محسن صانعی
ميهمانان: مهندس مجید صانعی، مهندس حسن جاویدیگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 22/مرداد/1386قمري: 29 /رجب/1428ميلادي: 13 آگست2007
مشخصات محل رصد:
ضلع جنوب غربی شهرک ولیعصر بجنورد ( فرهنگیان)
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1200
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 70*15 دو دستگاه، دوربین 15*10 دوچشمی یکدستگاه، سه پایه، کامپیوتر لپ تاپ، نرم افزارهای محاسباتی و صفحات ذخیره شده وب، دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: دما 23درجهميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود (مشهود در عکس ها)
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج محسن خوشنویس، سعید کریمی، محسن صانعی
ميهمانان: رضا کریمی، مجید صانعی و حاج آقای وحدانی میزبان محترمگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 25 خرداد 1386قمري: 29 جمادي الاول 1428ميلادي: 15jun 2007
مشخصات محل رصد:
بش قارداش
طول جغرافيايي: 36درجه و 42 دقیقهعرض جغرافيايي: 56درجه 3 دقیقهارتفاع از دريا: 1350
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 70*15 دو عدد، دوربین 15*10 و دوربین تک چشمی، سه پایه و رابطهای لازم، دوربین عکاسی 2مگاپیکسل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): مشهود در عکسها
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام حاج صادق محمودیان، حاج محسن خوشنویس، مهندس سعید کریمی و محسن صانعی
ميهمانان: رضا و فواد کریمیگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 28/اسفند/1385قمري: 29صفر 1428ميلادي: 19mar2007
مشخصات محل رصد:
پژوهشسراي دانش آموزي بجنورد
طول جغرافيايي: 57:32عرض جغرافيايي: 37:49ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 70*15 دو دستگاه، كامپيوتر و نرم افزار، تلسكوپ و دوربين دوچشمي 35*7
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): لكه ابر متراكم و تيره در افق غربي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهندس سعيد كريمي، استاد محمدرضا شاددل، محسن صانعي، صادق ملكشي
ميهمانان: مجيد صانعي، رضا كريميگروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 29/بهمن/1385قمري: 29/محرم/1428ميلادي: 18/فوريه/2007
مشخصات محل رصد:
بجنورد - پژوهشسراي دانش آموزي
طول جغرافيايي: 57,32عرض جغرافيايي: 37,49ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي و سه پايه، دوربين عكاسي ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: بارش باران و برفميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 100%
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ***
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ***
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج صادق محموديان - محسن صانعي - سعيد كريمي - محمدرضا شاددل
ميهمانان: فريد معمارياني، محمدرضا پايدار، پيمان ساجدي، يعقوب بردي صمدي و ...گروه استهلال الضحي (بجنورد)
تاريخ:
شمسي: 29/بهمن/1385قمري: 29/محرم/1428ميلادي: 18/فوريه/2007
مشخصات محل رصد:
بام دانشگاه پيام نور ( ديماه )
طول جغرافيايي: 57عرض جغرافيايي: 37ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 70*15 دو دستگاه، كامپيوتر و نرم افزار، تلسكوپ و دوربين دوچشمي 35*7
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار مشهود در تصاوير
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:02
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام محموديان - حجت الاسلام ايزانلو - ملك محمد عليزاده - محمدرضاشاددل - مهندس محسن صانعي - حاج محسن خوشنويس - حجت الاسلام سجادي - حجت الاسلام رضا سجادي -
ميهمانان: مجيد صانعي- علي خادمي

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618