29          شهريور                1398


گروه استهلال خواف (خواف)
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
كيلومتر 15 جاده خواف تربت حيدريه
طول جغرافيايي: 60عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 750
نوع و تعداد وسايل:
يك دستگاه دوربین دوچشمی، یک دستگاه تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 1ميزان رطوبت: 0ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد حسين پورعباس، مجيد جوهري، محمد جوانشيري
ميهمانان:گروه استهلال خواف (خواف)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
خواف
طول جغرافيايي: 60عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 750
نوع و تعداد وسايل:
دو دستگاه دوربین دوچشمی، یک دستگاه تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 1ميزان رطوبت: 0ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد حسین پورعباس، مجید جوهری، محمد جوانشیری، علی پاسبان
ميهمانان:گروه استهلال خواف (خواف)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
خواف
طول جغرافيايي: 34عرض جغرافيايي: 60ارتفاع از دريا: 750
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 1ميزان رطوبت: 0ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:50
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد حسین پورعباس، مجید جوهری، سعید راضی
ميهمانان:گروه استهلال خواف (خواف)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
حومه شهر خواف
طول جغرافيايي: 60عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 750
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد تلسکوپ کاسگرین- یک عدد دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 0ميزان رطوبت: 0ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 0
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد حسین پورعباس،‌محمد جوانشیری، محمد سعید راضی، حجه الاسلام حسن رمضان پور( امام جمعه شهرستان خواف)، حجه الاسلام علیرضا جوانشیری، مولوی مسلمان،
ميهمانان: مولوی صدرالدین احراری( امام جمعه اهل سنت خواف)،آقای قرایی، آقای محمد احراری،آقای مسلمانگروه استهلال خواف (خواف)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
شهر خواف
طول جغرافيايي: 60عرض جغرافيايي: 34ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: 0ميزان رطوبت: 0ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): هوا کاملا ابری و بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 0زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 0
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 0زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 0
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد حسین پورعباس،‌محمد جوانشیری
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617