29          شهريور                1398


گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
شهر همت آباد- بخشداری
طول جغرافيايي: 58،27عرض جغرافيايي: 36،17ارتفاع از دريا: 1155
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: حدود 1000 میلی بارميزان رطوبت: حدود20 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان- محمد گرمابی
ميهمانان: حجت الاسلام فرخاری امام جمعه محترم شهرستان فیروزهگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
فیروزه - ابتدای جاده فوچان- نرسیده به چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 58،35عرض جغرافيايي: 36،18ارتفاع از دريا: 1175
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: حدود20 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک- مرتضی ابراهیمیان - محمد گرمابی
ميهمانان:گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
شهر فيروزه - ابتداي جاده قوچان - نرسيده به چشمه تقي آباد
طول جغرافيايي: 58،32عرض جغرافيايي: 36،18ارتفاع از دريا: 1185
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسيله
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: حدود15 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجيك - مرتضي ابراهيميان - حميد رضا يونسي- ابوالقاسم خاكسار
ميهمانان: حجت الاسلام فرخاري امام جمعه محترم شهر فيروزه- حجت الاسلام نير آباديگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 30/تیر/1391قمري: 30/شعبان/1433ميلادي: 20/07/2012
مشخصات محل رصد:
شهر فيروزه - ابتداي جاده قوچان - نرسيده به چشمه تقي آباد
طول جغرافيايي: 58،32عرض جغرافيايي: 36،18ارتفاع از دريا: 1190
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسيله
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: حدود18 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجيك - مرتضي ابراهيميان - حميد رضا يونسي
ميهمانان: حجت الاسلام فرخاري امام جمعه محترم شهر فيروزه- حجت الاسلام نير آباديگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 29/تیر/1391قمري: 29/شعبان/1433ميلادي: 19/07/2012
مشخصات محل رصد:
شهر فيروزه - ابتداي جاده قوچان - نرسيده به چشمه تقي آباد
طول جغرافيايي: 58،32عرض جغرافيايي: 36،18ارتفاع از دريا: 1190
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسيله
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: حدود15 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نيمه ابري و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجيك - مرتضي ابراهيميان - حميد رضا يونسي
ميهمانان:گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 05/آبان/1390قمري: 29/ذی القعده/1432ميلادي: 27/10/2011
مشخصات محل رصد:
شهر فيروزه ابتداي جاده قوچان چشمه تقي آباد
طول جغرافيايي: 58،32عرض جغرافيايي: 36،18ارتفاع از دريا: 1190
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسيله
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 60 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا ابري و باراني
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجيك - ابوالقاسم خاكسار- مرتضي ابراهيميان
ميهمانان:گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 06/مهر/1390قمري: 29/شوال/1432ميلادي: 28/09/2011
مشخصات محل رصد:
شهر فيروزه ابتداي جاده قوچان چشمه تقي آباد
طول جغرافيايي: 58،32عرض جغرافيايي: 36،18ارتفاع از دريا: 1190
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسيله
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 55 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نيمه ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجيك - ابوالقاسم خاكسار- مرتضي ابراهيميان
ميهمانان: فاطمه تاجيكگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
فیروزه- ابتدای جاده قوچان- مقابل چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 58،32عرض جغرافيايي: 36،18ارتفاع از دريا: 1195
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: حدود 20 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:6زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:7
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان -ابوالقاسم خاکسار
ميهمانان: حجت الاسلام نیر آبادیگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
فیروزه ابتدای جاده قوچان نرسیده به چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 58،32عرض جغرافيايي: 36،18ارتفاع از دريا: 1195
نوع و تعداد وسايل:
فاقد تجهیزات
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: حدود 25 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:55
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان - ابوالقاسم خاکسار
ميهمانان: حجت الاسلام حسینی - فاطمه تاجیکگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 11/تیر/1390قمري: 29/رجب/1432ميلادي: 02/07/2011
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه - ابتدای جاده قوچان- بعد از چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 58،32عرض جغرافيايي: 36،18ارتفاع از دريا: 1190
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: حدود 30 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - ابوالقاسم خاکسار - مرتضی ابراهیمیان
ميهمانان:گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 12/خرداد/1390قمري: 29/جمادی الثانی/1432ميلادي: 02/06/2011
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه ساختمان اداره آموزش و پرورش
طول جغرافيايي: 58،35عرض جغرافيايي: 36،17ارتفاع از دريا: 1165
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:46
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان- ابوالقاسم خاکسار
ميهمانان:گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 13/اردیبهشت/1390قمري: 29/جمادی الاول/1432ميلادي: 03/05/2011
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه ساختمان اداره آموزش و پرورش
طول جغرافيايي: 58،35عرض جغرافيايي: 36،17ارتفاع از دريا: 1165
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: 80 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان- ابوالقاسم خاکسار
ميهمانان: حجت الاسلام حسینیگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 14/فروردین/1390قمري: 29/ربیع الثانی/1432ميلادي: 03/04/2011
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه ساختمان اداره آموزش و پرورش
طول جغرافيايي: 58،35عرض جغرافيايي: 36،17ارتفاع از دريا: 1165
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:57
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک- مرتضی ابراهیمیان
ميهمانان: محمد جلال آبادیگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 14/اسفند/1389قمري: 29/ربیع الاول/1432ميلادي: 05/03/2011
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه ساختمان اداره اموزش و پرورش
طول جغرافيايي: 58،35عرض جغرافيايي: 36،17ارتفاع از دريا: 1165
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: 65 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری و بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک- ابوالقاسم خاکسار- مرتضی ابراهیمیان - محمد گرمابی
ميهمانان:گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 14/بهمن/1389قمري: 29/صفر/1432ميلادي: 03/02/2011
مشخصات محل رصد:
به دلیل ریزش برف شدید و توفان استهلال انجام نشد.
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان
ميهمانان:گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 15/دی/1389قمري: 30/محرم/1432ميلادي: 05/01/2011
مشخصات محل رصد:
شهرفیروزه ایتدای جاده قوچان چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 58،32عرض جغرافيايي: 36،18ارتفاع از دريا: 1185
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: 1010 میلی بارميزان رطوبت: 65 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ایراهیمیان- ابوالقاسم خاکسار
ميهمانان: -گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 14/دی/1389قمري: 29/محرم/1432ميلادي: 04/01/2011
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه - ابتدای جاده قوچان- نرسیده به چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 58،32عرض جغرافيايي: 36،17ارتفاع از دريا: 1175
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: 1020ميزان رطوبت: 60 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک -ابوالقاسم خاکسار- مرتضی ابراهیمیان
ميهمانان:گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 15/آذر/1389قمري: 29/ذی الحجه/1431ميلادي: 06/12/2010
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه - ابتدای جاده قوچان - نرسیده به چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 58.30عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
فاقد هر گونه وسیله اپتیکی و کمکی برای دیدن دقیق افق و هلال
شرايط جوي:
فشار جو: 1022ميزان رطوبت: 35درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 16:53
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ابوالقاسم خاکسار- مرتضی ابراهیمیان - محمد تاجیک - حجت الاسلام حسینی
ميهمانان: -گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 16/آبان/1389قمري: 30/ذی القعده/1431ميلادي: 07/11/2010
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه ابتدای جاده قوچان نرسیده به چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 36،18عرض جغرافيايي: 58،30ارتفاع از دريا: 1175
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: 1021ميزان رطوبت: 45 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف تا کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:16
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:47
نام رؤيت كننده: محمد تاجیک
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان- ابوالقاسم خاکسار
ميهمانان: فاطمه تاجیکگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 15/آبان/1389قمري: 29/ذی القعده/1431ميلادي: 06/11/2010
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه ابتدای جاده قوچان نرسیده به چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 36،18عرض جغرافيايي: 58،30ارتفاع از دريا: 1175
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: 1022ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف تا کمی غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان- ابوالقاسم خاکسار
ميهمانان:گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 16/مهر/1389قمري: 29/شوال/1431ميلادي: 08/10/2010
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه - ابتدای جاده قوچان - نرسیده به چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 58.30عرض جغرافيايي: 36.18ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: 1019ميزان رطوبت: 45 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نسبتا غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:08
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان- ابوالقاسم خاکسار
ميهمانان: حجت السلام حسینیگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 18/شهریور/1389قمري: 29/رمضان/1431ميلادي: 09/09/2010
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه - ابتدای جاده قوچان - نرسیده به چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 36.16عرض جغرافيايي: 58.30ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
فاقد هر گونه وسیله اپتیکی و کمکی برای دیدن دقیق افق و هلال
شرايط جوي:
فشار جو: 1015میلی بارميزان رطوبت: 36 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ابوالقاسم خاکسار- مرتضی ابراهیمیان - محمد تاجیک
ميهمانان: -گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه - ابتدای جاده قوچان - نرسیده به چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 58.30عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1184
نوع و تعداد وسايل:
فاقد هر گونه وسیله کمکی برای دیدن دقیق افق و هلال
شرايط جوي:
فشار جو: 1014میلی بارميزان رطوبت: 30ردرصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غباز غلیظ و نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20:31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان- ابوالقاسم خاکسار
ميهمانان: -گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 19/مرداد/1389قمري: 29/شعبان/1431ميلادي: 10/08/2010
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه - ابتدای جاده قوچان - نرسیده به چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 58.30عرض جغرافيايي: 36.17ارتفاع از دريا: 1184
نوع و تعداد وسايل:
فاقد وسیله
شرايط جوي:
فشار جو: 1013ميزان رطوبت: 35ردرصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام شرعی امام جمعه شهر فیروزه- محمد تاجیک - ابوالقاسم خاکسار- مرتضی ابراهیمیان
ميهمانان: -گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه - ابتدای جاده قوچان - نرسیده به چشمه تقی آباد
طول جغرافيايي: 58.34عرض جغرافيايي: 36.18ارتفاع از دريا: 1185
نوع و تعداد وسايل:
فاقد هر گونه وسیله کمکی برای دیدن دقیق افق و هلال
شرايط جوي:
فشار جو: 1009 میلی بارميزان رطوبت: 35 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:25
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - ابوالقاسم خاکساری -حجت الاسلام شرعی امام جمعه محترم شهر فیروزه- مرتضی ابراهیمیان
ميهمانان: فاطمه تاجیکگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 23/خرداد/1389قمري: 30/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/13
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه پل راه آهن ایتدای جاده اقبالیه
طول جغرافيايي: 58,35عرض جغرافيايي: 36,17ارتفاع از دريا: 1170
نوع و تعداد وسايل:
یک دوربین چشمی ساده
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 30%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد و غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:53
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان
ميهمانان: علی بازوبندیگروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 22/خرداد/1389قمري: 29/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/12
مشخصات محل رصد:
شهر فیروزه - پل راه آهن جاده اقبالیه
طول جغرافيايي: 58,35عرض جغرافيايي: 36,17ارتفاع از دريا: 1165
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: 30%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:52
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد تاجیک - مرتضی ابراهیمیان -محمد گرمابی -حمید رضا یونسی
ميهمانان:گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 19/آبان/1386قمري: 29/شوال/1428ميلادي: 10 نوامبر2007
مشخصات محل رصد:
جنوب غربي شهر فيروزه
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان: حجه الاسلام خدايي ،خاكسار،دهنوخلجي،خادم باشي،خماريان،
ميهمانان:گروه استهلال سماء (فیروزه)
تاريخ:
شمسي: 23 تير ماه 1386قمري: 29 جمادي الثاني 1428ميلادي: 14/ژوئيه/2007
مشخصات محل رصد:
پشت بام دفتر امام جمعه
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شديد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام دادخدا خدايي ، عليرضا خادم باشي
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618