29          شهريور                1398


گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
شمال سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - امیرحسین همتی نیا - سیدمصطفی امامی
ميهمانان:گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دو دستگاه دوربین دوچشمی (50*7 و 70*15 )
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:56
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدمصطفی امامی - امیرحسین همتی نیا
ميهمانان:گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
-
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:29
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امیرحسین همتی نیا
ميهمانان: مرتضی زارعیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 33
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه دوربین دوچشمی 70*15 ، یک دستگاه تلسکوپ اسکای واچر، یک دستگاه دوربین دوچشمی 50*7 و دو عدد دوربین دوچشمی 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: 12 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای یوسف پور - سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی - سیدابوالحسن امامی - امیرحسین همتی نیا
ميهمانان: حاج آقای نجمی پور(امام جمعه) - حاج آقای شاهمرادی - محسن زارعی - آقای راحت - مجید زارعی- علی آژیراک - صادق عظیمی - جواد فنایی - آقای جاهد - امیرمنصور بنی اسدی - عباس غلامی - آقای برزگرگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه دوربین دوچشمی 70*15 ، یک دستگاه تلسکوپ اسکای واچر، یک دستگاه دوربین دوچشمی 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: 9 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): خیلی زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - امیرحسین همتی نیا
ميهمانان: مهدی هادویگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه تلسکوپ اسکای واچر، دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی - امیرحسین همتی نیا
ميهمانان:گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه دوربین دوچشمی 70*15 ، یک دستگاه تلسکوپ اسکای واچر، یک دستگاه دوربین دوچشمی 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:58
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:19نام رؤيت كننده: سیدابوالفضل امامیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:20
نام رؤيت كننده: سیدمصطفی امامی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی - امیرحسین همتی نیا
ميهمانان:گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
ضلع غربی اردوگاه دانش آموزی شمس آباد، شمال غرب سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه دوربین دوچشمی 70*15 ، یک دستگاه دوربین دوچشمی 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امیرحسین همتی نیا، سید ابوالفضل امامی، سید مصطفی امامی،
ميهمانان: جواد محبیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
ضلع غربی اردوگاه دانش آموزی شمس آباد، شمال غرب سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه دوربین دوچشمی 70*15 ، یک دستگاه دوربین دوچشمی 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید ابوالفضل امامی، سید مصطفی امامی
ميهمانان: حمید خلوتیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 26/تیر/1394قمري: 30/رمضان/1436ميلادي: 17/07/2015
مشخصات محل رصد:
ضلع غربی اردوگاه دانش آموزی شمس آباد، شمال غرب سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه تلسکوپ اسکای واچر - یک دستگاه دوربین دوچشمی 70*15 ، سه دستگاه دوربین دوچشمی 50*7 - دوربین عکاسی کنن
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امیرحسین همتی نیا، سید ابوالفضل امامی، سید مصطفی امامی، سیدابوالحسن امامی
ميهمانان: علی آژمیراک، حامد محمودزاده، کاظم کدخدامعروفگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع غربی اردوگاه دانش آموزی شمس آباد، شمال غرب سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه تلسکوپ اسکای واچر - یک دستگاه دوربین دوچشمی 70*15 ، سه دستگاه دوربین دوچشمی 50*7 - دوربین عکاسی کنن
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امیرحسین همتی نیا، سید ابوالفضل امامی، سید مصطفی امامی
ميهمانان: سید جواد فنایی، حامد محمودزادهگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 29/اسفند/1393قمري: 29/جمادی الاول/1436ميلادي: 20/03/2015
مشخصات محل رصد:
میدان بسیج سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1450
نوع و تعداد وسايل:
دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*7 ، دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی، سیدمصطفی امامی، امیرحسین همتی نیا
ميهمانان:گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد، شمال غرب سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1440
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ دابسونی 10 اینچ ، دوربین دوچشمی 70*15 ، دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*10 ، دوربین عکاسی کنن،
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امیرحسین همتی نیا، سیدابوالفضل امامی، سیدمصطفی امامی، سیدابوالحسن امامی،
ميهمانان: محمود صیفی، محمد عربی، رضا خالقی، سیدجواد فنایی،گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1440
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر، دوربین دوچشمی 70*15 ، دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*7 ، دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*10 و یک دستگاه دوربین عکاسی کنن
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص بدل
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی، سیدمصطفی امامی، امیرحسین همتی نیا، سید ابوالحسن امامی
ميهمانان: خانم ابوالحسنی، ابراهیم فتح آبادی، محمود صیفی، وحید فتح آبادیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
ضلع شرقی شهرستان سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1440
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی
ميهمانان: -گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع شرقی شهرستان سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1440
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امیرحسین همتی نیا - سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی
ميهمانان:گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
ضلع شرقی شهرستان سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1440
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد دوربین دوچشمی 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امیرحسین همتی نیا، سیدابوالفضل امامی، سیدمصطفی امامی، سیدابوالحسن امامی
ميهمانان: سیدعلی امامی، محمدصادق ابوالحسنیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 20/اردیبهشت/1392قمري: 29/جمادی الثانی/1434ميلادي: 10/05/2013
مشخصات محل رصد:
شمال سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1440
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای نجمی پور - مهدی عظیمی - علی ابراهیم زاده - مجید زارعی - امیرحسین همتی نیا - محمدصادق نجمی پور
ميهمانان:گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
شهر سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
بدون ابزار اپتیکی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صفر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی
ميهمانان:گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
شمال شرق سرایان
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صفر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 1742زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی
ميهمانان: محسن جاهدیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 25/مهر/1391قمري: 29/ذی القعده/1433ميلادي: 16/10/2012
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33,58عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
-
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صفر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:59
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی - عبدالمطلب دادی
ميهمانان: با توجه به عدم هماهنگی ستاد استهلال و دفتر امام جمعه رصد بدون ابزار صورت گرفتگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزي شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه تلسکوپ دابسونی 10 اینچ- یک دستگاه تلسکوپ 12 اینچ - یک دستگاه تلسکوپ اسکای واچر 106 میلیمتر - یک دستگاه تلسکوپ تال 6 اینچ - یک دستگاه دوربین دوچشمی 80*20 و دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*7 و 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:16
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عبدالمطلب دادی - سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی - جواد محبی - عباس دانش پژوه - حمیدرضا محبی
ميهمانان: علی ضیایی - جواد علمی - مجید زارعی - علی آژمیراک - رجب ارفه ای و جمعی از علاقه مندانگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 30/تیر/1391قمري: 30/شعبان/1433ميلادي: 20/07/2012
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزي شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه تلسکوپ اسکای واچر 102میلیمتر - دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): خیلی زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - عبدالمطلب دادی - سید مصطفی امامی - جواد محبی - حمیدرضا محبی
ميهمانان: مجید جاهدگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 31/خرداد/1391قمري: 29/رجب/1433ميلادي: 20/06/2012
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزي شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - عبدالمطلب دادی
ميهمانان: حمید دهباشی - میثم صیفیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 01/خرداد/1391قمري: 29/جمادی الثانی/1433ميلادي: 21/05/2012
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزي شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
يك دستگاه تلسكوپ اسكاي واچر 102 ميليمتري - دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - عبدالمطلب دادی
ميهمانان: حاج آقای بنی خزاعی - حمید خلوتی - مرتضی زارعیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 03/اسفند/1390قمري: 29/ربیع الاول/1433ميلادي: 22/02/2012
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزي شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
يك دستگاه تلسكوپ اسكاي واچر 102 ميليمتري
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صفر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقاي يوسف پور - عبدالمطلب دادي - سيدابوالفضل امامي - سيدمصطفي امامي
ميهمانان: -گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
جنوب سرایان
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دو عدد دوربین 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی
ميهمانان: ابراهیم فتح آبادیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*10 - دوربین عکاسی - تلسکوپ اسکای واچر
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:03
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:18نام رؤيت كننده: عبدالمطلب دادیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی 50*10
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:19
نام رؤيت كننده: عبدالمطلب دادی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی- عبدالمطلب دادی
ميهمانان: حاج آقای برزنونی ،حمیدرضا محبی، محسن جاهد، رضا اکبرزاده، حسن مرادی، محسن زارعی، میثم پورخشکانگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*10 - دوربین عکاسی - تلسکوپ اسکای واچر
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای یوسف پور - سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی- عبدالمطلب دادی
ميهمانان: علی ضیایی - کمال الدین اکبری - محسن جاهدی - رضا ناصری - سیدابوالحسن امامی - رجب عرفه ای - ابوالفضل شکیبی -گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 11/تیر/1390قمري: 29/رجب/1432ميلادي: 02/07/2011
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*10 - دوربین عکاسی - تلسکوپ اسکای واچر
شرايط جوي:
فشار جو: 220ميزان رطوبت: 14ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:46
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای یوسف پور - سیدابوالفضل امامی - عبدالمطلب دادی - سید مصطفی امامی
ميهمانان: دکتر ناصر شریعتی - سیدعلی صادق زادهگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 14/فروردین/1390قمري: 29/ربیع الثانی/1432ميلادي: 03/04/2011
مشخصات محل رصد:
اطراف سرایان
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه دوربین دوچشمی 50*7 - دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*10 - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 244ميزان رطوبت: 14ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای یوسف پور - سیدابوالفضل امامی - عبدالمطلب دادی - سید مصطفی امامی
ميهمانان: محمود صیفی - سید جواد فنایی - مجتبی قشقاییگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 14/اسفند/1389قمري: 29/ربیع الاول/1432ميلادي: 05/03/2011
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه دوربین دوچشمی 50*7 - دو دستگاه دوربین دوچشمی 50*10 - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 254ميزان رطوبت: 16ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای یوسف پور - سیدابوالفضل امامی - عبدالمطلب دادی
ميهمانان: علی آژمیراکگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 14/دی/1389قمري: 29/محرم/1432ميلادي: 04/01/2011
مشخصات محل رصد:
حوالی سرایان
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 20ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای یوسف پور - سیدابوالفضل امامی - عبدالمطلب دادی - سید مصطفی امامی
ميهمانان: حاج آقای بنی خزایی -حاج آقای یوسف پور -گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 15/آذر/1389قمري: 29/ذی الحجه/1431ميلادي: 06/12/2010
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر - دوربین دوچشمی 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: 640ميزان رطوبت: 13ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:26
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عبدالمطلب دادی - سیدابوالفضل امامی - محمود صیفی
ميهمانان:گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 16/آبان/1389قمري: 30/ذی القعده/1431ميلادي: 07/11/2010
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آّباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر - دوربین دوچشمی 50*7 و 50*
شرايط جوي:
فشار جو: 630ميزان رطوبت: 17ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:37زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:39
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:25
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:26نام رؤيت كننده: سیدابوالفضل امامیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:29
نام رؤيت كننده: عبدالمطلب دادی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای یوسف پور - سیدابوالفضل امامی - عبدالمطلب دادی
ميهمانان: محمد سجادیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 16/مهر/1389قمري: 29/شوال/1431ميلادي: 08/10/2010
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر - دوربین دوچشمی 50*7 و 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: 636ميزان رطوبت: 16ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:09زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدابوالفضل امامی - عبدالمطلب دادی - سیدمصطفی امامی
ميهمانان: حجت الاسلام یوسف پور - سیدابوالحسن امامیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 18/شهریور/1389قمري: 29/رمضان/1431ميلادي: 09/09/2010
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر - دوربین دوچشمی 50*7 و 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: 633ميزان رطوبت: 12ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین داوری - سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی - عبدالمطلب دادی - جواد محبی
ميهمانان: حاج آقای یوسف پور - جواد فنایی - مجید زارعی (عمومجید) - سیدابوالحسن امامی - محمود صیفی - مجید جاهد - مهدی الهی - محمدرضا داوری - ابوالفضل سهی - مهدی سالمی- حسین رنجی- عباس غلامی- علیرضا ثقفی -رضا اکبرزاده - حاج رمضان عباس پور -گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر - دوربین دوچشمی 50*7 و 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: 632ميزان رطوبت: 12ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:08
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:27نام رؤيت كننده: عبدالمطلب دادیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی 50*7
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:29
نام رؤيت كننده: عبدالمطلب دادی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین داوری- سیدمصطفی امامی - سیدابوالفضل امامی - جواد محبی - عبدالمطلب دادی -
ميهمانان: حاج آقای یوسف پور - مجید زارعی - علی رنگرزی - علی ضیایی - محمدرضا مقدم - احمد تیموری -گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 19/مرداد/1389قمري: 29/شعبان/1431ميلادي: 10/08/2010
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر - دوربین تک چشمی zrt - دوربین دوچشمی 50*7 و 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: 638ميزان رطوبت: 11.06ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین داوری - سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی - عبدالمطلب دادی - جواد محبی
ميهمانان: حاج آقای سالاری - حاج آقای یوسف پور - مهدی الهی - مصطفی هادوی - مهدی سالمی - مجید زارعی - امیرحسین حسینو -گروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر - تلسکوپ دابسونی 10 اینچ - تال 120 - دوچشمی 80*20 - دوچشمی 50*7 - دو عدد 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زياد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقاي سالاري امام جمعه محترم-حسین داوری - عباس دانش پژوه -سیدمصطفی امامی - عبدالمطلب دادی-مصطفي هادوي-سيد ابوالفضل امامي-محمود صيفي-حاج آقاي يوسف پور
ميهمانان: حاج آقاي سهرابي نژاد-مجيد زارعي-آقاي حسن پورگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 23/خرداد/1389قمري: 30/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/13
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزي شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دو دستگاه دوربين دوچشمي 50*10 و يك دستگاه دوربين 50*7 و تلسكوپ اسكاي واچر
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:46
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:53
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:51نام رؤيت كننده: سيد ابوالفضل اماميمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسكوپ اسكاي واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:01
نام رؤيت كننده: مجيد زارعي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عباس دانش پژوه - سيد ابوالفضل امامي - عبدالمطلب دادي - سيد مصطفي امامي - جواد عبدالهي
ميهمانان: حاج آقاي يوسف پور - مجيد جاهدي - مصطفي هادوي - علي آژميراك - مجيد زارعي - محمدرضا تاجي - آقاي بهراميگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 22/خرداد/1389قمري: 29/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/12
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس باد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دو دستگاه دوربين دوچشمي 50*10 و يك دستگاه 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:46
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عبد المطلب دادی-عباس دانش پژوه-مصطفی امامی-
ميهمانان: مصطفی هادوی-رضا محبیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 24/ارديبهشت/1389قمري: 29/جمادي الاول/1431ميلادي: 2010/05/14
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزي شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دو دستگاه دوربين دوچشمي 50*10 و يك دستگاه 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زياد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام تاجي - عباس دانش پژوه - سيدمصطفي امامي- حسين داوري - عبدالمطلب دادي
ميهمانان: رجبي مقدم (فرماندار) - سيد فخرالدين سيدي- حميدرضا داوري - زهراسادات اماميگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 1388/10/26قمري: 30/محرم/1431ميلادي: 2010/01/16
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزي شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ ZRT-457M - دوربين دوچشمي 50*7 و يك دستگاه 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: متوسطميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زياد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:05نام رؤيت كننده: عبدالمطلب داديمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسكوپ ZRT-457M
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:07
نام رؤيت كننده: حسين داوري
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسين داوري - سيد ابوالفضل امامي - عبدالمطلب دادي
ميهمانان: حجت الاسلام يوسف پور - سيدجواد فنايي - مجيد جاهدگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 1388/09/26قمري: 29/ذی الحجه/1430ميلادي: 2009/12/17
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزي شمس آباد
طول جغرافيايي: 58,31عرض جغرافيايي: 33,58ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي 50*7 و دو دستگاه 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: متوسطميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زياد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسين داوري - عباس دانش پژوه
ميهمانان: حاج آقاي يوسف پور- حميدرضا داوريگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 1388/08/27قمري: 30/ذی لقعده/1430ميلادي: 18/11/2009
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33,51عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 50*7 و دوربین دوچشمی 80*20 و 50*10 و تلسکوپ اسکای واچر
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:28نام رؤيت كننده: عباس دانش پژوهمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی 50*7
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:33
نام رؤيت كننده: حسین داوری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عباس دانش پژوه ، حسین داوری ، سید ابولفضل امامی ، عبدالمطلب دادی
ميهمانان: حاج آقای یوسف پور ، ارشیا جاهد ، محمود صیفیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 28/شهریور/1388قمري: 29/رمضان/1430ميلادي: 19/09/2009
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33,51عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر - تلسکوپ دابسونی 10 اینچ - دوربین دوچشمی 50*7 و 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام والمسملین تاجی - عباس دانش پژوه - حسین داوری - مهدی میرفرح - عبدالمطلب دادی - سیدابوالفضل امامی - سیدمصطفی امامی - جواد محبی - محمدرضا تاجی - رجب ارفعی
ميهمانان: تعداد میهمانان زیاد می باشدگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 30/مرداد/1388قمري: 29/شعبان/1430ميلادي: 21/08/2009
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد سرایان
طول جغرافيايي: 33,51عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 میلیمتر - تلسکوپ دابسونی 10 اینچ - تال 120 - دوچشمی 80*20 - دوچشمی 50*7 - دو عدد 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین داوری - عباس دانش پژوه - جواد عبداللهی - سیدمصطفی امامی - عبدالمطلب دادی - جواد محبی
ميهمانان: تعداد میهمانان زیاد می باشدگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 31/تیر/1388قمري: 29/رجب/1430ميلادي: 22/07/2009
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33,51عرض جغرافيايي: 58,31ارتفاع از دريا: 1484
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه دوربین دوچشمی 50*10
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): خیلی زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): نامشخصزمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عبدالمطلب دادی - سیدمصطفی امامی
ميهمانان: محمود صیفی - جواد محبی - مجتبی محبیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 02/تیر/1388قمري: 29/جمادی الثانی/1430ميلادي: 23/6/2009
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33،51عرض جغرافيايي: 58،33ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:15نام رؤيت كننده: سیدابوالفضل امامیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام والمسلمین تاجی - جواد عبدالهی - سیدابوالفضل امامی - عبدالمطلب دادی
ميهمانان: آقای کوهی - محمدرضا تاجیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 07/اسفند/1387قمري: 29/صفر/1430ميلادي: 25/2/2009
مشخصات محل رصد:
اردوگاه شمس آباد
طول جغرافيايي: 33،51عرض جغرافيايي: 58،33ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر- دوربین دو چشمی 10*50 ، 7*50
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عباس دانش پژوه - حاج آقا تاجی- عبدالمطلب دادی - سید ابوالفضل امامی - سید مصطفی امامی - محمد رضا تاجی
ميهمانان: سید ابوالحس امامی- رضا صابری تبارگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 07/بهمن/1387قمري: 29/محرم/1430ميلادي: 26/1/2009
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 33،51عرض جغرافيايي: 58،31ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر- دوربین دوچشمی 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: نامشخصميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عباس دانش پژوه - عبدالمطلب دادی - سیدابولفضل امامی -
ميهمانان: حاج اقای یوسف پور - سید امیرعباس امامی - دانیال پیروز - الیاس پیروز - آقای قمریگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 8/دی/1387قمري: 29/ذی الحجه/1429ميلادي: 28/12/2008
مشخصات محل رصد:
شمال شرق سرایان
طول جغرافيايي: 58،33عرض جغرافيايي: 33،51ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی50*10 و 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:34:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عباس دانش پژوه - عبدالمطلب دادی-
ميهمانان: آقای یوسف پور - سید ابوالحسن امامیگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 9/آذر/1387قمري: 30/ذی القعده/1429ميلادي: 29/11/2008
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزی شمس آباد
طول جغرافيايي: 58،33عرض جغرافيايي: 33،51ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر- دوربین دوچشمی50*10 و 50*7
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:23نام رؤيت كننده: حسین داوریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی 50*7
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:36
نام رؤيت كننده: حسین داوری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین داوری - عبدالمطلب دادی-
ميهمانان: حاج آقای یوسف پور- رضا قربانی- محمدرضا داوری- محمدحسن قربانیانگروه استهلال نجم ثاقب (سرايان)
تاريخ:
شمسي: 8/آذر/1387قمري: 29/ذی القعده/1429ميلادي: 28/11/2008
مشخصات محل رصد:
اردوگاه دانش آموزش شمس آباد شهرستان سرایان
طول جغرافيايي: 58،33عرض جغرافيايي: 33،51ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 50*10 و 50*7 و تلسکوپ اسکای واچر
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: نامشخصميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عباس دانش پژوه - حسین داوری - سید ابوالفضل امامی- عبدالمطلب دادی
ميهمانان: حاج آقای یوسف پور

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618