29          شهريور                1398


گروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 9/آذر/1387قمري: 30/ذی القعده/1429ميلادي: 29/11/2008
مشخصات محل رصد:
درّود
طول جغرافيايي: 23/56عرض جغرافيايي: 53/45ارتفاع از دريا: 1520
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 60ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 16:38
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام مهاجراني،حجه الاسلام موحدي ،علي اكبر دررودي،سيد جواد حسيني،
ميهمانان: طلّاب حوزه امام جواد(ع) شهر درّودگروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
شهر درود
طول جغرافيايي: 56.23عرض جغرافيايي: 45.53ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 50ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:17:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:17:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام مهاجرانی حجت الاسلام قاسم زاده ، آقایان علی اکبر دررودی ، سید حسن حسینی ، سید مصطفی حسینی ، سید جواد حسینی
ميهمانان: آقایان جواد مهاجرانی ، سید مجتبی قاسم زادهگروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 87/01/18قمري: 29 ربیع الاول 1429ميلادي: 06/04/2008
مشخصات محل رصد:
درّود
طول جغرافيايي: 56/23عرض جغرافيايي: 45/53ارتفاع از دريا: 1510
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 70ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:00:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:00:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالاسلام مهاجراني،علي اكبر دررودي،سيد جواد حسيني،سيد حسن موسوي،سيد ابوالفضل حسيني،طلاب حوزة علميه درود
ميهمانان: حجةالاسلام موسوي،جواد درودي،حسن درودي،محسن درودي،مجتبي درودي،سيد احمد حسيني،گروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 18/بهمن/1386قمري: 29/محرم/1429ميلادي: 07/02/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهر درّود
طول جغرافيايي: 23/56عرض جغرافيايي: 53/45ارتفاع از دريا: 1300
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 70ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:08:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:08:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:20:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:20:40
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام قاسم زاده،،سيد جواد حسيني
ميهمانان: طلاب حوزة جوادالائمة شهر درّودگروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 19/دیماه/1386قمري: 29/ذی الحجه/1428ميلادي: 9jan2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهر درّود
طول جغرافيايي: 23/56عرض جغرافيايي: 53/45ارتفاع از دريا: 1500
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 50ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:37:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:37:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:30
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:30نام رؤيت كننده: علي اكبر دررودي وسيد سجاد عسكري عسكري نژادمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دوچشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام مهاجراني،حجه الاسلام قاسم زاده،علي اكبر دررودي،سيد جواد حسيني
ميهمانان: سيد حسن حسيني، طلاب حوزة جوادالائمة شهر درّودگروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 20/آذرماه/1386قمري: 30/ذی القعده/1428ميلادي: 11 دسامبر2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهر درّود
طول جغرافيايي: 53/45عرض جغرافيايي: 23/56ارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 50ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:20:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:20:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام قاسم زاده،علي اكبر دررودي،سيد جواد حسيني، سيد حسن موسوي،حميد رضا حسيني
ميهمانان: طلاب حوزه علميه جواد الائمه شهر درّودگروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 20/آبان/1386قمري: 30 شوال 1428ميلادي: 11 نوامبر2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهر درّود
طول جغرافيايي: 53/45عرض جغرافيايي: 23/56ارتفاع از دريا: 1350
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 50ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:31:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:31:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام مهاجرانی،حجه الاسلام قاسم زاده،علی اکبر دررودی،سید جوادحسینی سید حسن موسوی
ميهمانان: حسن درودی ، 13 نفر طلاب حوزه علمی جواد الائمه درودگروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 20 مهر ماه 1386قمري: 30/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/12
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهر درّود
طول جغرافيايي: 53/45عرض جغرافيايي: 23/56ارتفاع از دريا: 1350
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 50ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:05:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:04:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام مهاجرانی،حجه الاسلام قاسم زاده،علی اکبر دررودی،سید جوادحسینی
ميهمانان: سید حسین حسینی، حسن درودی، سید قاسم حسینی، محمد درودی، علی درودی، سید جواد حسینی، روح ا...درودی،علی مهدی مهاجرانی، محمد حسین حسینی،گروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 19/مهر/1386قمري: 29/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/11
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهر درّود
طول جغرافيايي: 53/45عرض جغرافيايي: 23/56ارتفاع از دريا: 1570
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 50ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:23:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:20:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام مهاجرانی،حجه الاسلام قاسم زاده،علی اکبر دررودی،سید جوادحسینی سید حسن موسوی سید حسن حسینی
ميهمانان: محمد درودی سید حسن حسینی2 سید جواد حسینی2 علی درودی سید مجتبی قاسم زادهگروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 21/شهریور/1386قمري: 29/شعبان/1428ميلادي: 12/9/2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهر درّود
طول جغرافيايي: 53/45عرض جغرافيايي: 23/56ارتفاع از دريا: 1570
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 50ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:45:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:45:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام مهاجرانی،حجه الاسلام قاسم زاده،علی اکبر دررودی،سید جوادحسینی
ميهمانان: حسن درّودی،حسن نجم الشریعه،مسیح ا... صدیقی،سید مجتبی قاسم زادهگروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 23/مرداد/1386قمري: 30/رجب/1428ميلادي: 14/آگست/2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهر درّود
طول جغرافيايي: 53/45عرض جغرافيايي: 23/56ارتفاع از دريا: 1550
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 40ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 6:29:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 6:28:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام قاسم زاده،سید جواد حسینی،سید احمد پور موسوی،
ميهمانان: سید مجتبی قاسم زاده، مسیح ا... صدیقی،حاج میرزا علی حسینیگروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 23 تير ماه 1386قمري: 29 جمادي الثاني 1428ميلادي: 14/ژوئيه/2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهر درّود
طول جغرافيايي: 56.23عرض جغرافيايي: 45.53ارتفاع از دريا: 1560
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 45ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری با پوشش غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت اسلام مهاجرانی، حجت اسلام قاسم زاده ، علی اکبر دررودی،سید جواد حسینی ،علی درودی، سید جواد حسینی ،سید ابوالفضل حسینی ، سید حسن حسینی، سید حسن موسوی، سید مصطفی حسینی ،سید روح ا... حسینی، سید احمد پورموسوی،
ميهمانان: جواد درّودی،رضا درّودی، علیرضا درّودیگروه استهلال خواجه نصیر الدین طوسی (درود)
تاريخ:
شمسي: 27 اردیبهشت1386قمري: 29 ربیع الثانی 1428ميلادي: 17may2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات شهر درّود
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 165
نوع و تعداد وسايل:
بدون تجهیزات
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:53:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:53:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:53:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 16:53:20
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام مهاجرانی، حجت الاسلام قاسم زاده ، علی اکبر دررودی،سید جواد حسینی ،علی درودی،سید ابوالفضل حسینی ، سید حسن حسینی، سید حسن موسوی، سید مصطفی حسینی ،
ميهمانان: سید مجتبی قاسم زاده،سیدمحمد قاسم زاده

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617