29          شهريور                1398


گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 09/بهمن/1395قمري: 29/ربیع الثانی/1438ميلادي: 28/01/2017
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ جنوب عطار
طول جغرافيايي: 58/47عرض جغرافيايي: 36/12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی - دوربین عکاسی -کرنومتر
شرايط جوي:
فشار جو: kpa892ميزان رطوبت: 59%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16/57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16/57
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی - -حجه الاسلام مهدی شکیبایی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 09/دی/1395قمري: 29/ربیع الاول/1438ميلادي: 29/12/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ جنوب عطار
طول جغرافيايي: 58/47عرض جغرافيايي: 36/12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی - دوربین عکاسی -کرنومتر
شرايط جوي:
فشار جو: kpa892ميزان رطوبت: %56ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16/29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16/29
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی - کریم پیرانی -حجه الاسلام بهمن میرزایی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ جنوب عطار
طول جغرافيايي: 58/47عرض جغرافيايي: 36/12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی - دوربین عکاسی -
شرايط جوي:
فشار جو: kpa883ميزان رطوبت: 33.7%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16/40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16/40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17/23زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: lمحمدمهدی مژدی - کریم پیرانی -حجه الاسلام بهمن میرزایی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ جنوب عطار
طول جغرافيايي: 58/47عرض جغرافيايي: 36/12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی - دوربین عکاسی -
شرايط جوي:
فشار جو: kpa889ميزان رطوبت: %55ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17/16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17/40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: lمحمد مهدی مژدی - کریم پیرانی - حجه الاسلام بهمن ثمره میرزایی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ جنوب عطار
طول جغرافيايي: 58/47عرض جغرافيايي: 36/12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی - دوربین عکاسی -
شرايط جوي:
فشار جو: kpa879ميزان رطوبت: %42ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18/57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19/37زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی - کریم پیرانی -حجه الاسلام بهمن میرزایی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ جنوب عطار
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 877 kpaميزان رطوبت: 33%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی، کریم پیرانی، حجه الاسلام بهمن ثمره میززایی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ جنوب عطار
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دیدبانی 20*120، دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 875 kpaميزان رطوبت: 47 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:53
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی، کریم پیرانی، فرامرز سلیمانی، علی شاکری، میثم مژدی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ جنوب عطار
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 880
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 26.1ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری همراه با غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:19نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده: چشم غیر مسلح
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:19
نام رؤيت كننده: حجه الاسلام حیاتی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدمهدی مژدی،کریم پیرانی،حجه الاسلام رسول حیاتی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ جنوب عطار
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 880
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 37.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدمهدی مژدی،علیرضا افشار،امین افشار
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ جنوب عطار
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 884
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 62ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:03
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدمهدی مژدی،حجت الاسلام رسیده ای،کریم پیرانی
ميهمانان: مرتضی حسین زادهگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 19/اسفند/1394قمري: 29/جمادی الاول/1437ميلادي: 09/03/2016
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 895
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال،
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 87ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف همراه با غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:37زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدمهدی مژدی،حجت الاسلام رسیده ای،کریم پیرانی،امین افشار
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 20/دی/1394قمري: 29/ربیع الاول/1437ميلادي: 10/01/2016
مشخصات محل رصد:
پشت بام مسجدجامع نیشابور
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 890
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال،
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 90.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:37زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدمهدی مژدی،کریم پیرانی،امین افشار،علیرضا افشار
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 895
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال،
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 81.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدمهدی مژدی،کریم پیرانی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 882
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال،
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 41.8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:29
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،علیرضا افشار،کریم پیرانی،امین افشار
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 882
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 32.4ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری با غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:59
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،حجت الاسلام رسیده ای،علیرضا افشار،حسین سلیمانی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 22/شهریور/1394قمري: 29/ذی القعده/1436ميلادي: 13/09/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 887
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال،
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 43ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری همراه با غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،کریم پیرانی،علیرضا افشار،امین افشار،سیدحسین اکرامی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 877
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال،تلسکوپ و دوربین130 میلی متری تیپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 27.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،کریم پیرانی،علیرضا افشار،امین افشار،حسین سلیمانی ، حجت الاسلام رسیده ای
ميهمانان: محسن آبادی - عربخانیگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
تپه شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 887
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال،تلسکوپ و تلسکوپ تیپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 22.8%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:57
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،کریم پیرانی،حجت الاسلام رسیده ای
ميهمانان: عباس یوسف زاده،حسن محمدیگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 884
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 42.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،کریم پیرانی،علیرضا افشار،امین افشار
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 889
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 52ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،کریم پیرانی،حجت الاسلام رسیده ای
ميهمانان: علیرضا پیرانیگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 29/اسفند/1393قمري: 29/جمادی الاول/1436ميلادي: 20/03/2015
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 884
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، با GPS، دوربین دیجیتال،بارومتر
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 52ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی-کریم پیرانی- علیرضا افشار - امین افشار- مجتبی کرباسی شرق
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 887
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 56ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده: چشم غیرمسلح
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:10
نام رؤيت كننده: تمامی اعضای گروه
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،کریم پیرانی،حجت الاسلام رسیده ای،حجت الاسلام سلیمانی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 01/دی/1393قمري: 29/صفر/1436ميلادي: 22/12/2014
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 882
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 74ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،علیرضا افشار،امین افشار،
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 879
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 48%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،کریم پیرانی،علیرضا افشار،امین افشار
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 663
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 48.3%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،حجت الاسلام رسیده ای ،علیرضا افشار،امین افشار،
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 04/شهریور/1393قمري: 29/شوال/1435ميلادي: 26/08/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 884
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 28%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:07
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،کریم پیرانی،علیرضا افشار،امین افشار،سید حسین اکرامی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات باغرود
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 858
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی(2عدد) ، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 641 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 33 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا غباروابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:15
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: جضرت حجت الاسلام مقری -محمد مهدی مژدی-محمود دانش بیان - ابوالفضل حلاجی -حجت الاسلام علی رسیده ای - کریم پیرانی
ميهمانان: حاج آقای محسن آبادی - سلیمانی - پیرانیگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات باغرود
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 858
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی(2عدد) ، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 641 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 33 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا غباروابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:15
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی(2عدد) ، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 641 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 48 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری همراه با غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،کریم پیرانی،حجت الاسلام رسیده ای،محمود دانش بيان،علیرضا افشار،مجتبی کرباسی شرق،امین افشار
ميهمانان: حاج آقای محسن آبادیگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 08/خرداد/1393قمري: 29/رجب/1435ميلادي: 29/05/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 721mmHgميزان رطوبت: 43%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،کریم پیرانی،حجت الاسلام رسیده ای،علیرضا افشار،امین افشار
ميهمانان: مجید پیرانیگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 11/فروردین/1393قمري: 29/جمادی الاول/1435ميلادي: 31/03/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، بارومتر، GPS، دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: 653 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 40 %ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان محمد مهدی مژدی، مجتبی کرباسی شرق، سعید حجت دوست
ميهمانان: آقای میثم مژدی، خانم ها کازرانی و مژدیگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
آرامگاه مشاهیر شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، دوربین دیجیتال، بارومتر
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری و بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،کریم پیرانی،حجت الاسلام رسیده ای
ميهمانان: مرتضی پیرانی،ریحانه رسیده ایگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
تپه های باستانی شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی،تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 763mmHgميزان رطوبت: 63%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:58
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،علیرضا افشار،امین افشار،حجت الاسلام رسیده ای
ميهمانان: غلامحسن زارعیگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 11/دی/1392قمري: 29/صفر/1435ميلادي: 01/01/2014
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 880
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 50ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی , علیرضا افشار , حجت الاسلام رسیده ای
ميهمانان: میثم مژدیگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 880
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی،تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 40.8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:18
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،حجت الاسلام رسیده ای،غلامحسین افشار،امین افشار،سید حسین اکرامی،کریم پیرانی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
غرب آرامگاه مشاهیر
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی،تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری و بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،سید حسین اکرامی،غلامحسین افشار،امین افشار،کریم پیرانی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 14/مهر/1392قمري: 30/ذی القعده/1434ميلادي: 06/10/2013
مشخصات محل رصد:
غرب آرامگاه مشاهیر
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی،تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 878mmhgميزان رطوبت: 30%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گرد و غبار غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی،حجت الاسلام رسیده ای،غلامحسین افشار
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 15/شهریور/1392قمري: 29/شوال/1434ميلادي: 06/09/2013
مشخصات محل رصد:
غرب آرامگاه مشاهیر
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی،تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 882mmhgميزان رطوبت: 22.01%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گرد و غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:53
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی-کریم پیرانی-سید حسین اکرامی-حجت الاسلام رسیده ای
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی،تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 30ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حضرت حجه الاسلام مقری امام جمعه-محمد مهدی مژدی- امین افشار- غلامحسین افشار-برادر محسن آبادی
ميهمانان: حجه الاسلام دهقان-حجه الاسلام ریحانیگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های باستانی شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی،تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 878 mm Hgميزان رطوبت: 40%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گرد و غبار محلی شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی-کریم پیرانی-امین افشار-غلامحسین افشار
ميهمانان: محسن آبادی-جواد دامن درگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 36
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی،تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: 873 mm Hgميزان رطوبت: 60%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:52
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حضرت حجه الاسلام مقری امام جمعه-محمد مهدی مژدی- امین افشار
ميهمانان: محسن آبادی-جواد دامن درگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های باستانی شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 670 mm Hgميزان رطوبت: 60%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گرد و غبار محلی شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی ،کریم پیرانی،امین افشار
ميهمانان: علیرضا افشارگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های باستانی شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 670 mm Hgميزان رطوبت: 69.5%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری همراه با غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی ،کریم پیرانی،امین افشار
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های باستانی شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 670 mm Hgميزان رطوبت: 70.4%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشیده از ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی ، سیدحسین اکرامی،کریم پیرانی،امین افشار
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های باستانی شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 670 mm Hgميزان رطوبت: 66.4%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشیده از ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی ، حجه الاسلام رحیمی،کریم پیرانی،حسین سلیمانی،امین افشار
ميهمانان: علیرضا افشارگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
تپه های باستانی شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، رطوبت سنج و دما سنج، دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: 670 mm Hgميزان رطوبت: 28.5درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پوشیده از ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای شوریابی، محمد مهدی مژدی، کریم پیرانی، مجتبی کرباسی شرق
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
آرامگاه مشاهیر شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، دوربین دیجیتال، بارومتر
شرايط جوي:
فشار جو: 663.5 mm Hgميزان رطوبت: 73.4%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی، میثم مژدی، مجتبی کرباسی شرق، مقداد کرباسی شرق
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 24/آبان/1391قمري: 29/ذی الحجه/1433ميلادي: 14/11/2012
مشخصات محل رصد:
آرامگاه مشاهیر نیشابور
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین 120*20 دیده بانی، دوربین دوچشمی اصفهان، دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی
ميهمانان: سعید حجت دوستگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 25/مهر/1391قمري: 29/ذی القعده/1433ميلادي: 16/10/2012
مشخصات محل رصد:
آرامگاه مشاهیر نیشابور
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین 120*20 دیده بانی، دوربین دوچشمی اصفهان، دوربین عکاسی، فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 689.0 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 23.7ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غباری همراه با کمی ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای شوریابی، محمد مهدی مژدی، کریم پیرانی، مجتبی کرباسی شرق
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
تپه های باستانی شادیاخ, محوطه جنوب غربی آرامگاه عطار
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین 120*20 دیده بانی، دوربین دوچشمی اصفهان، دوربین عکاسی، فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 659.0 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 16.7 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.21زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای شوریابی، حاج آقای خانی، محمد مهدی مژدی، کریم پیرانی، میثم مژدی
ميهمانان: آقایان محسن آبادی، مشکانیگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 30/تیر/1391قمري: 30/شعبان/1433ميلادي: 20/07/2012
مشخصات محل رصد:
تپه های جنوب آرامگاه عطار
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی , دوربین عکاسی, دماسنج , رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی، حجه الاسلام رحیمی،
ميهمانان: سعید حجت دوستگروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 29/تیر/1391قمري: 29/شعبان/1433ميلادي: 19/07/2012
مشخصات محل رصد:
تپه های جنوب آرامگاه عطار
طول جغرافيايي: 58,47عرض جغرافيايي: 36,12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی , تلسکوپ, دوربین عکاسی, دماسنج , رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غباری و ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی-حجت الاسلام شوریابی-کریم پیرانی -سید حسین اکرامی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 31/خرداد/1391قمري: 29/رجب/1433ميلادي: 20/06/2012
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ )
طول جغرافيايي: 58,47عرض جغرافيايي: 36,12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی , دوربین دیجیتالی, فشارسنج , دماسنج و رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابری همراه با بارش باران
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی _حجت الاسلام شوریابی- مجتبی کرباسی شرق
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 02/اردیبهشت/1391قمري: 29/جمادی الاول/1433ميلادي: 21/04/2012
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر( نزدیک شادیاخ)
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی, دوربین دیجیتال ,فشارسنج , دماسنج ورطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی , مجتبی کرباسی شرق , کریم پیرانی
ميهمانان:گروه استهلال رنگین کمان (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 03/فروردین/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1433ميلادي: 22/03/2012
مشخصات محل رصد:
تپه های جنوبی محوطه تاریخی شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.47عرض جغرافيايي: 36.12ارتفاع از دريا: 1120
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی، دوربین دیجیتال، فشار سنج، دما سنج و رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 662.4 میلی متر جیوهميزان رطوبت: 24.7%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غباری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:46
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد مهدی مژدی، میثم مژدی، مجتبی کرباسی شرق
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617