29          شهريور                1398


گروه استهلال نهبندان (نهبندان)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات غرب نهبندان
طول جغرافيايي: 31,30عرض جغرافيايي: 59,54ارتفاع از دريا: 1285
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ یک عدد- قطب نما- دور بین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید احمد ذبیحی- علی اکبر محمدی- حمید رضا نوری - علی زمانی
ميهمانان: حجة الاسلام خزاعی- محمود رضاییگروه استهلال نهبندان (نهبندان)
تاريخ:
شمسي: 10/شهریور /1387قمري: 29/شعبان/1429ميلادي: 31/8/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات مشرف به منطقه چاهداشی
طول جغرافيايي: 31/30/05عرض جغرافيايي: 59/54/3ارتفاع از دريا: 1285
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ودوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عباسعلی خزاعی،علی اکبر محمدی،سید احمد ذبیحی،شمس الدین مومن زاده،حمید بخشی
ميهمانان:گروه استهلال نهبندان (نهبندان)
تاريخ:
شمسي: 21/شهریور/1386قمري: 29/شعبان/1428ميلادي: 12/9/2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات غرب نهبندان و مشرف به دشت چاهداشي
طول جغرافيايي: 31:30:05عرض جغرافيايي: 59:54:3ارتفاع از دريا: 1285
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ شكستي يك عدد- دوربين دوچشمي 3 عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ابومحمد رباني - سيد احمد ذبيحي- سيد مهدي رسولي- علي اكبر محدي- حميد رضا نوري - شمس الدين مومن زاده - غلامرضا خسروي
ميهمانان:گروه استهلال نهبندان (نهبندان)
تاريخ:
شمسي: 28/اسفند/1385قمري: 29صفر 1428ميلادي: 19mar2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات غرب نهبندان
طول جغرافيايي: 31،30،5عرض جغرافيايي: 59،54،3ارتفاع از دريا: 1285
نوع و تعداد وسايل:
2عدد دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی اکبر محمدی، خسروی،نوری، بهادری،ذبیحی
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617