29          شهريور                1398


گروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
مجتمع اختر شناسی و افلاک نمای خیام نیشابوری
طول جغرافيايي: 58 49عرض جغرافيايي: 36 10 ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
2 عدد دوربین دو چشمی،یک عدد تلسکوپ، یک عدد GPS ، دوربین عکاسی ، دوربین فیلم برداری
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19: 17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20: 17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 29: 17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 30: 17
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد ابراهیم سماواتی، حجت الاسلام والمسلمین هادی ایروانی، امیر سماواتی ، احسان سماواتی
ميهمانان: یعقوب سعادتی ، علیرضا صادقی ، محمدرفائیانگروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 10/شهریور /1387قمري: 29/شعبان/1429ميلادي: 31/8/2008
مشخصات محل رصد:
مجتمع اخترشناسي و افلاك نماي خيام نيشابوري
طول جغرافيايي: 49 58عرض جغرافيايي: 10 36ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
يکدستگاه تلسکوپ- دو عدد دوربین دو چشمی 15*70 و 10*25 - یک عدد دوربین DVC سونی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:03
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:14
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدابراهيم سماواتي- هادي ايرواني- مهندس امير سماواتي- دانيال هروي شرق- عليرضا صادقي- محمد رفائيان
ميهمانان:گروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 19/دیماه/1386قمري: 29/ذی الحجه/1428ميلادي: 9jan2008
مشخصات محل رصد:
افلاک نمای خیام نیشابوری
طول جغرافيايي: 10 36عرض جغرافيايي: 49 58ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی،تلسکوپ،دوربین عکاسی،
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد ابراهیم سماواتی،یعقوب سعادتی، احسان سماواتی، علی رضا صادقی،محمدرفائیان
ميهمانان: احمد فیض بخش،ابوالقاسم معتمدی،سیدجواد صباغی،سیدجواداحدی،علی رضا امامیان،میراحمدهاشمی فر،مجیدمرزوغیان،علی اناری،مجتبی یاوری،مجیدتقی آبادیگروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 20 مهر ماه 1386قمري: 30/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/12
مشخصات محل رصد:
نيشابور - ارتفاعات برف ريز
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
يکدستگاه تلسکوپ - دو دستگاه دوربين چشمي - يک دستگاه دوربين عکاسيو يک دستگ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 21/شهریور/1386قمري: 29/شعبان/1428ميلادي: 12/9/2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات تیغ مزار
طول جغرافيايي: 57.484 58عرض جغرافيايي: 12.807 36ارتفاع از دريا: 1592
نوع و تعداد وسايل:
دو عدد دوربین دو چشمی 15*70 و 10*25 - یک عدد دستگاه GPS - یک عدد دوربین DVC سونی- یک عدد دوربین دیجیتال عکاسی CANON
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:07
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدابراهیم سماواتی- حجت الاسلام و المسلمین هادی ایروانی- احسان سماواتی- بهزاد بهزادفر- یعقوب سعادتی- علیرضا صادقی- احسان حسینی
ميهمانان: حاج محمد رفیقیان- ایوب امین الرعیا- محمود کازرانی- حسین محمدیان- علی متین فر- غلامرضا حسینی- سید جمال الدین احمدی- مجتبی محمدی- داوود کازرانی- نادر کرباسی- سعید بکائیان- منصور ناصرزاده- رسول رضوانی- علی نیشابوری- احمد سعادتی- مصیب شورگشتی- حجت الله علیشاهی- محمد علیشاهی- حمید فاضلیگروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 23/مرداد/1386قمري: 30/رجب/1428ميلادي: 14/آگست/2007
مشخصات محل رصد:
مجتمع اخترشناسی و افلاک نمای خیام
طول جغرافيايي: 12 36عرض جغرافيايي: 57 58ارتفاع از دريا: 1000
نوع و تعداد وسايل:
2 عدد دوربین دوجشمی 70 * 15 ، 50 * 10 و يك عدد تلسکوپ CET - يك عدد GPS- يك عدد دوربين DVC سوني- دوربین دیجیتال canon
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:27
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:16
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:32نام رؤيت كننده: یعقوب سعادتیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دو چشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:32
نام رؤيت كننده: یعقوب سعادتی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدابراهيم سماواتي- احسان سماواتي- محمد رفائيان- عليرضا صادقي
ميهمانان: یعقوب سعادتیگروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 23 تير ماه 1386قمري: 29 جمادي الثاني 1428ميلادي: 14/ژوئيه/2007
مشخصات محل رصد:
فرمانداري شهرستان نيشابور
طول جغرافيايي: 13 36عرض جغرافيايي: 57 58ارتفاع از دريا: 1000
نوع و تعداد وسايل:
2 عدد دوربین دوجشمی 70 * 15 ، 50 * 10 و يك عدد تلسکوپ CET - يك عدد GPS
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: -----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در موقعيت رصد – كاملا ابري و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:14
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدابراهيم سماواتي- احسان سماواتي- يعقوب سعادتي
ميهمانان: احمد تاجيك- مجيد قاسمي- اكبر درودي - غلامرضا عاطفيگروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 29 فروردين1386قمري: 29ربيع الاول1428ميلادي: 18آوريل2007
مشخصات محل رصد:
محل فرمانداري شهرستان نيشابور
طول جغرافيايي: 57 58عرض جغرافيايي: 13 36ارتفاع از دريا: 1000
نوع و تعداد وسايل:
2 عدد دوربین دوجشمی 70 * 15 ، 50 * 10 و يك عدد تلسکوپ CET - يك عدد GPS
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در موقعيت رصد – كاملا ابري و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:13
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:38
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:30نام رؤيت كننده: محمدابراهيم سماواتيمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:30
نام رؤيت كننده: محمدابراهيم سماواتي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدابراهيم سماواتي- احسان سماواتي- يعقوب سعادتي
ميهمانان: احمد تاجيك- مجيد قاسمي- اكبر درودي - غلامرضا عاطفيگروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 28/اسفند/1385قمري: 29صفر 1428ميلادي: 19mar2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات تيغ مزار
طول جغرافيايي: 57 58عرض جغرافيايي: 13 36ارتفاع از دريا: 1567
نوع و تعداد وسايل:
2 عدد دوربین دوجشمی 70 * 15 ، 50 * 10 و يك عدد تلسکوپ CET - يك عدد GPS- يك عدد دوربين DVC سوني
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: متوسطميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در موقعيت رصد – كاملا ابري و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان محمدابراهیم سماواتی- افشین سماواتی- امیر سماواتی احسان سماواتی-
ميهمانان: عليرضا صادقي- ابوالفضل بيژني- محمد رفائيان- حميد محروقيگروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 29/بهمن/1385قمري: 29/محرم/1428ميلادي: 18/فوريه/2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات تيغ مزار
طول جغرافيايي: 57 58عرض جغرافيايي: 13 36ارتفاع از دريا: 1567
نوع و تعداد وسايل:
2 عدد دوربین دوجشمی 70 * 15 ، 50 * 10 و يك عدد تلسکوپ CET - يك عدد GPS
شرايط جوي:
فشار جو: Mb5/838ميزان رطوبت: متوسطميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در موقعيت رصد – كاملا ابري و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان محمدابراهیم سماواتی- افشین سماواتی- امیر سماواتی احسان سماواتی-
ميهمانان: عليرضا صادقي- ابوالفضل بيژني- محمد رفائيان- حميد محروقي-گروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 30/10/1385قمري: 30/ذي الحجه/1427ميلادي:
مشخصات محل رصد:
مجتمع اخترشناسي و افلاك نماي خيام
طول جغرافيايي: 57 58عرض جغرافيايي: 12 36ارتفاع از دريا: 1000
نوع و تعداد وسايل:
2 عدد دوربین دوجشمی 70 * 15 ، 50 * 10 و يك عدد تلسکوپ CET - يك عدد GPS
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 3 درجه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:46
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدابراهيم سماواتي- احسان سماواتي- محمد رفائيان- عليرضا صادقي
ميهمانان: يعقوب سعادتيگروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 29/ديماه/1385قمري: 29/ذي الحجه/1427ميلادي:
مشخصات محل رصد:
مجتمع اخترشناسي و افلاك نماي خيام
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ---ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمدابراهيم سماواتي- احسان سماواتي- محمد رفائيان- عليرضا صادقي
ميهمانان:گروه استهلال افلاك نما خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 30آذر1385قمري: 29ذي القعده1427ميلادي: 21دسامبر2006
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات تیغ مزار
طول جغرافيايي: 13 36عرض جغرافيايي: 57 58ارتفاع از دريا: 1567
نوع و تعداد وسايل:
2 عدد دوربین دوجشمی 70 * 15 ، 50 * 10 و يك عدد تلسکوپ CET - يك عدد GPS
شرايط جوي:
فشار جو: Mb5/838ميزان رطوبت: متوسطميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در موقعيت رصد – كاملا ابري و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: : آقایان محمدابراهیم سماواتی- افشین سماواتی- امیر سماواتی احسان سماواتی- ابوالفضل بیژنی
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617