4          شهريور                1398


گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 09/بهمن/1395قمري: 29/ربیع الثانی/1438ميلادي: 28/01/2017
مشخصات محل رصد:
بیرجند- پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:52عرض جغرافيايي: 56:13ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی - دوربین و..
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 09/دی/1395قمري: 29/ربیع الاول/1438ميلادي: 29/12/2016
مشخصات محل رصد:
بیرجند- پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:52عرض جغرافيايي: 56:13ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی - دوربین و..
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:50عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ.دوچشمی.دوربین و..
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 15:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
بیرجند -بلوار غدیر
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی ،کمپاس،دوربین و...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): به علت غبار
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 12/شهریور/1395قمري: 30/ذی القعده/1437ميلادي: 02/09/2016
مشخصات محل رصد:
بیرجند -پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی - دوربین
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
بیرجند -دبیرستان شاهد شهاب
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دو چشمی و...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان: محمد رضا رحمانی-مهرزاد بابایی نیا-محمد علی رستمی نژادگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
پارک صیاد شیرازی بیرجند
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 56.16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
چند عدد تلسکوپ و تجهیزات کامل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار بسیار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-حجت الاسلام سید علی موسوی-یونس باقری
ميهمانان: آقایان:پدید-نیک بین-رسمی نژاد-عرب-سورگی-موسوی-حاجی پور-و گروهی از سپاهگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
بیرجند -پارک صیاد شیرزای
طول جغرافيايي: 32:53عرض جغرافيايي: 59:13ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوچشمی-کمپاس-دوربین دیجیتال و...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): مشخص نشد
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): مشخص نشد
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:22نام رؤيت كننده: علی باقریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوچشمی 15*70
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: به دلیلی اب
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری
ميهمانان: سید حامد موسوی- یک نفر مهمانگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
بیرجند -پارک صیاد شیرزای
طول جغرافيايي: 32:53عرض جغرافيايي: 59:13ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوچشمی-کمپاس-دوربین دیجیتال و...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلیو لکه های ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:36
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری
ميهمانان: محمد کارگر-عارف بافندهگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
بیرجند -پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ،دوچشمی و کلیه وسایل مورد نیاز
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری -یونس باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
بیرجند -پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ،دوچشمی،کمپاس و.....
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): مشخص نشد
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 20/بهمن/1394قمري: 29/ربیع الثانی/1437ميلادي: 09/02/2016
مشخصات محل رصد:
بیرجند.انتهای خیابان نرجس
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1470
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوچشمی-دوربین
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:11زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان: محمد خدادادی-علیرضا محمد زادهگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 20/دی/1394قمري: 29/ربیع الاول/1437ميلادي: 10/01/2016
مشخصات محل رصد:
بیرجند
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی ،دوربین و...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری - یونس باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
بیرجند
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ -دوچشمی-دوربین و...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری-سید حامد موسوی
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
بیرجند -پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:13ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوچشمی-دوربین و...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:02
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان: شهرستانیگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 22/شهریور/1394قمري: 29/ذی القعده/1436ميلادي: 13/09/2015
مشخصات محل رصد:
بیرجند- پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی -دوربین و...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
پارک صیاد بیرجند
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 59.16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربین دوچشمی-
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 26/تیر/1394قمري: 30/رمضان/1436ميلادي: 17/07/2015
مشخصات محل رصد:
پارک صیاد بیرجند
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 59.16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربین دوچشمی-
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری
ميهمانان: چند نفر مهمانگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
پارک صیاد بیرجند
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 59.16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربین دوچشمی-
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-حجت الاسلام سید علی موسوی-یونس باقری
ميهمانان: مصطفی منجگانی-مصطفی ایمانی-سید حامد موسوی-1میهمان دیگرگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
پارک صیاد شیرازی بیرجند
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربین دوچشمی-
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری -غبار الود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:37زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری -حجت الاسلام سید علی موسوی-یونس باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
دشت حاجی اباد بیرجند
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربین دوچشمی-
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار الود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: یونس باقری
ميهمانان: اقایان :یوسفی-فرهادیان-صالح-زینلی-زارع فرد-قناد زادهگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
بیرجند پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تمام تجهیزات
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر در افق و غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:06
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 29/اسفند/1393قمري: 29/جمادی الاول/1436ميلادي: 20/03/2015
مشخصات محل رصد:
بیرجند کمر بندی
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و غیره
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری -یونس باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 30/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الثانی/1436ميلادي: 19/02/2015
مشخصات محل رصد:
بیرجند کمر بندی
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی و غیره
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری -یونس باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
پارک صیاد شیرازی بیرجند
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی-کمپاس -دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:09زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:11
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:13نام رؤيت كننده: علی باقریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوچشمی15*70
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:17
نام رؤيت كننده: علی باقری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان: برادران نیروی انتظامیگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 01/دی/1393قمري: 29/صفر/1436ميلادي: 22/12/2014
مشخصات محل رصد:
بیرجند
طول جغرافيايي: 32.13عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.08زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری.یونس باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
بیرجند دبیرستان شاهد شهید شهاب بیرجند
طول جغرافيايي: 32:13عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1475
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب دابسونی -دوچشمی و..
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان: آقایان:رحمانی -سورگی فرهاد پور فرهمند نژاد-رضایی -شاهبیکی-علیزاده-حقگو-خاوازی -اسفندیاریگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
روستای افضل اباد (بیرجند)
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1420
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): لکه ابر در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 03/مهر/1393قمري: 29/ذی القعده/1435ميلادي: 25/09/2014
مشخصات محل رصد:
پارک صیاد شیرازی بیرجند
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17.26
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18.06زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 0
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان: دکتر ناصری.اقای ناصریگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 04/شهریور/1393قمري: 29/شوال/1435ميلادي: 26/08/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ_دوربین دوچشمی_
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:5زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:2
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری_یونس باقری
ميهمانان: سید حامد موسویگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
پارک صیاد بیرجند
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1482
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ،دوچشمی ،دوربین
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): مشخص نشد
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-حجت الاسلام سید علی موسوی-یونس باقری-محمد رضا نیک بین
ميهمانان: مصطفی منجگانی -نیک بینگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 05/مرداد/1393قمري: 29/رمضان/1435ميلادي: 27/07/2014
مشخصات محل رصد:
پارک صیاد بیرجند
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1482
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ،دوچشمی ،دوربین
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-حجت الاسلام سید علی موسوی-یونس باقری
ميهمانان: حجت الاسلام حاجی پورگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 07/تیر/1393قمري: 30/شعبان/1435ميلادي: 28/06/2014
مشخصات محل رصد:
بیرجند ارتفاعات پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ،دوچشمی ،کمپاس ،دوربین و لب تاب -تلسکوپ دابسونی 10
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید و باد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-حجت السلام سید علی موسوی -حجت السلام کمیلی رئیس دفرامام جمعه محترم -حجت السلام شریفی -محمد رضا نیک بین
ميهمانان: مهران بابایی نیا-غلامرضا زاهدی پور و تعداد افراد دیگرگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 06/تیر/1393قمري: 29/شعبان/1435ميلادي: 27/06/2014
مشخصات محل رصد:
بیرجند ارتفاعات پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ ،دوچشمی ،کمپاس ،دوربین و لب تاب
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان: کورگیگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 08/خرداد/1393قمري: 29/رجب/1435ميلادي: 29/05/2014
مشخصات محل رصد:
بیرجند -پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوچشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری
ميهمانان: حسین محمودیگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
بيرجند -ارتفاعات پارك صياد شيرازي
طول جغرافيايي: 32:52عرض جغرافيايي: 59:13ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمي-دوربين ديجيتال-كمپاس
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري و غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:13:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علي باقري
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 11/فروردین/1393قمري: 29/جمادی الاول/1435ميلادي: 31/03/2014
مشخصات محل رصد:
بیرجند -تپه شهدای باقریه
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی -تلسکوپ-دوربین دیجیتال -کمپاس
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری همرا با غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری-حجت اسلام محمد تقی افضلی تبار
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 11/بهمن/1392قمري: 29/ربیع الاول/1435ميلادي: 31/01/2014
مشخصات محل رصد:
بیرجند -ارتفاعات پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی -تلسکوپ-دوربین دیجیتال -کمپاس
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر در افق همرا غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:2
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری
ميهمانان: مسطفی ایمانی-دانیال آزردهگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 11/دی/1392قمري: 29/صفر/1435ميلادي: 01/01/2014
مشخصات محل رصد:
بیرجند
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی -تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:37زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجن دانشگاه پیام نور
طول جغرافيايي: 32.56عرض جغرافيايي: 58.16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری-
ميهمانان: مصطفی منجگانی-مصطفی ایمانی-مصطفی مولویگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجند- پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوچشمی -کمپاس-دوربین
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:39
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 14/مهر/1392قمري: 30/ذی القعده/1434ميلادي: 06/10/2013
مشخصات محل رصد:
بيرجند-100 متري سايت اداري
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1482
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:11
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:57
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:21نام رؤيت كننده: علي باقريمشخصات ابزار مورد استفاده: دوچشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:27
نام رؤيت كننده: علي باقري
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علي باقري
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 13/مهر/1392قمري: 29/ذی القعده/1434ميلادي: 05/10/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجند
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:11
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجند-پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1485
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ.دوچشمی.دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری و غبار غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری- حجت الاسلام سیدعلی موسوی -یونس باقری-سید حامد موسوی
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجند
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1485
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ.دوچشمی.دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غباز محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری- حجت الاسلام سید علی موسوی- یونس باقری
ميهمانان: سید حامد موسوی-نگهبان پارک و ...گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجند پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1485
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ.دوچشمی.دوربین دیجیتال-کمپاس
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری-حجت الاسلام سید علی موسوی-سید حامد موسوی-
ميهمانان: مصطفی ایمانی-گروه صداو سیمای خراسان جنوبیگروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجند پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1480
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر -دوچشمی.دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری-دکتر ناصری-بصیرانی
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجند- کمربندی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1475
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ.دوچشمی.دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:40
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:26نام رؤيت كننده: علی باقریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:26
نام رؤيت كننده: علی باقری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجند
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1485
نوع و تعداد وسايل:
.دوچشمی.دوربین دیجیتال_
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر همراه با غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:1
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
بیرجند ارتفاعات پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1485
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ.دوچشمی.دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
بيرجند-پارك صياد شيرازي
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:13ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمي 15*70-دوربين ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:35
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:16نام رؤيت كننده: علي باقريمشخصات ابزار مورد استفاده: دوچشمي15*70
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:26
نام رؤيت كننده: علي باقري
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
بیرجند -پارک صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:13ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی-دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:40
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:16نام رؤيت كننده: علی باقریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوچشمی15*70
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:26
نام رؤيت كننده: علی باقری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
بیرجند- پارگ صیاد شیرازی
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:13ارتفاع از دريا: 1481
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی-دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 17:47
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:34نام رؤيت كننده: علی باقریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوچشمی15*70
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:34:30
نام رؤيت كننده: علی باقری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسراجابربن حيان (بيرجند)
تاريخ:
شمسي: 24/آبان/1391قمري: 29/ذی الحجه/1433ميلادي: 14/11/2012
مشخصات محل رصد:
بیرجند-جاده افضل آباد
طول جغرافيايي: 32:56عرض جغرافيايي: 58:16ارتفاع از دريا: 1470
نوع و تعداد وسايل:
دوچشمی-دوربین
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی باقری-یونس باقری
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415981