29          شهريور                1398


گروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 28/شهریور/1388قمري: 29/رمضان/1430ميلادي: 19/09/2009
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات باغرود
طول جغرافيايي: 58,54عرض جغرافيايي: 36,14ارتفاع از دريا: 1454
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 8" اینچ EQ5 -دوربين چشمي (صا ايران 70 *20) -تلسكوپ نجومي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: امیر هوشنگ زراعتی-حسین سیامکی-احمد خادریان- رضایی -علی لگزیان-
ميهمانان: -امیر رضا مردان-عباس کرخی -علیرضا فرزام-بهادر خانی-الیاس تاراش- شهاب الدین اسکندریگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 30/مرداد/1388قمري: 29/شعبان/1430ميلادي: 21/08/2009
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات جاده باغرود(شمال شرق نيشابور)
طول جغرافيايي: 58,54عرض جغرافيايي: 36,14ارتفاع از دريا: 1454
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 8" اینچ EQ5 -دوربين چشمي (صا ايران 70 *20) -تلسكوپ نجومي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر و غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:01
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:38
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علی لگزیان-امیر هوشنگ زراعتی-حسین سیامکی-احمد خادریان
ميهمانان: شهاب الدین اسکندری-امیر رضا مردان-علیرضا فرزام-بهادر خانی-الیاس تاراش-گروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 08/آبان/1387قمري: 29/شوال/1429ميلادي: 29/oct/2008
مشخصات محل رصد:
پشت بام پژوهش سرا
طول جغرافيايي: .58.47.50عرض جغرافيايي: 36.15.30ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين چشمي (صا ايران 70 *20) تلسكوپ نجومي روسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد نوري زاده،حسين سيامكي،امير هوشنگ زراعتي،محمدرضا محمديان،علي لگزيان
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات باغرود (شمال شرق نيشابور)
طول جغرافيايي: 58.54عرض جغرافيايي: 36.15ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
دوربين چشمي (صا ايران 70 *20) تلسكوپ نجومي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسيارغبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 10/شهریور /1387قمري: 29/شعبان/1429ميلادي: 31/8/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات باغرود (شمال شرق نيشابور)
طول جغرافيايي: 58.54عرض جغرافيايي: 36.15ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
دوربين چشمي (صا ايران 70 *20)و تلسكوپ نجومي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسيارغبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 6:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 7:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان:حجه الاسلام عربخاني؛سيامكي نوري زاده محمديان وبابك سيامكي وعلي لگزيان
ميهمانان: آقايان؛محمد ،هاشم، اميرضا، رحمت يدا... عربخاني وبهراد سيامكيگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 11/05/1387قمري: 29/رجب/1429ميلادي: 01/08/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای رود
طول جغرافيايي: 58.54عرض جغرافيايي: 36.15ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
دوربین موبایل، دوربین دو چشمی صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود و فاقد ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین سیامکی، محمد نوری زاده، بابک سیامکی، محمد رضا محمدیان، محمد چوپانکاره، مهدی زارعی نیشابوری، محمد حسین شادابی
ميهمانان: علیرضا زارعی نیشابوری، حسین سکاکی، محمد رضا سکاکی، محمد چوپانکاره،گروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 13/4/1387قمري: 29/جمادی الثانی/1429ميلادي: 3/7/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات باغرود (شمال شرق نيشابور)
طول جغرافيايي: 58.54عرض جغرافيايي: 36.15ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
دوربين چشمي (صا ايران 70 *20)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسيارغبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد نوريزاده،حسين سيامكي، محمد رضا محمديان
ميهمانان: متينا، تهورا،محيا نوريزادهگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 15/03/1387قمري: 29/جمادی الاول/1429ميلادي:
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات باغرود (شمال شرق نيشابور)
طول جغرافيايي: 58.54عرض جغرافيايي: 36.15ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
دوربين چشمي (صا ايران 70 *20)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسيار ابري وغبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 6:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 7:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجةالسلام عارفخاني ،محمدنوريزاده‌‍،حسين سيامكي،بهشته ابراهيم زاده ،سعيد حلاجي،ارغوان كياني
ميهمانان: آقايان:هادي عباسي، محمد رضا محمديان،دكتر سيد كاظم موسوي زاده ،سيدمرتضي موسوي زاده،سيد حسين موسوي زادهگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 17/ اردیبهشت /1387قمري: 29/ربیع الثانی /1429ميلادي: 6/may/2008
مشخصات محل رصد:
شمال شرق نیشابور
طول جغرافيايي: 36,14عرض جغرافيايي: 58,55ارتفاع از دريا: 1410
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی صاایران(20*70)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسیار ابری و غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین سیامکی، محمد نوری زاده، سعید حلاجی
ميهمانان: کیانی، محمد رضا محمدیانگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 18/بهمن/1386قمري: 29/محرم/1429ميلادي: 07/02/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای رود شهرستان نیشابور
طول جغرافيايي: 58,54عرض جغرافيايي: 36,15ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 20*70صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 20 مهر ماه 1386قمري: 30/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/12
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای رود
طول جغرافيايي: 55.54عرض جغرافيايي: 36.15ارتفاع از دريا: 1488
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی صاایران(20*70)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسیار غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سعید حلاجی، حسین سیامکی خبوشان، حجت الاسلام عین الله عربخانی، محمد نوری زاده
ميهمانان: سیاوش دهنوی، علیرضا فرزام، اسکندریگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 19/مهر/1386قمري: 29/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/11
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.15عرض جغرافيايي: 55.54ارتفاع از دريا: 1488
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی صاایران(20*70)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین سیامکی خبوشان، حجت الاسلام عین الله عربخانی، محمد نوری زاده
ميهمانان: علی رضا نصرآبادی، احمد نصرآبادیگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 21/شهریور/1386قمري: 29/شعبان/1428ميلادي: 12/9/2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای رود
طول جغرافيايي: 58،54عرض جغرافيايي: 36،15ارتفاع از دريا: 1488
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی صاایران(20*70)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسیار غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:47،37زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:4زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین سیامکی،الیاس تاراش ، سیاوش دهنوی ، مجید عارفخانی
ميهمانان: آقای اسلامیگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 22/مرداد/1386قمري: 29 /رجب/1428ميلادي: 13 آگست2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای رود شهرستان نیشابور
طول جغرافيايي: 58,54عرض جغرافيايي: 36,15ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 20*70صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسیار غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18,26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18,25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18,49زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسین سیامکی- محمد نوری زاده
ميهمانان: سینا سیامکیگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 23 تير ماه 1386قمري: 29 جمادي الثاني 1428ميلادي: 14/ژوئيه/2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای رود شهرستان نیشابور
طول جغرافيايي: 58,55عرض جغرافيايي: 36,14ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 20*70- دوربین تک چشمی 20*60- جی پی اس گارمین- دوربین فیلم برداری سونی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی و تا حدی ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18,53,01زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18,51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19,10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد نوری زاده- سعید حلاجی- حسین سیامکی- بهروز حلاجی
ميهمانان: محمد رضا بیک زادهگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 29 فروردين1386قمري: 29ربيع الاول1428ميلادي: 18آوريل2007
مشخصات محل رصد:
12 کیلومتری شمال شرقی نیشابور، ارتفاعات روستای رود
طول جغرافيايي: 36,15عرض جغرافيايي: 58,54ارتفاع از دريا: 1446
نوع و تعداد وسايل:
GPS گارمین، دوربین تک چشمی روسی 20*60، دوربین عکاسی دیجیتال کنن، دوربین فیلم برداری
شرايط جوي:
فشار جو: 1013mbميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری و غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:09:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:08:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:38:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:15:00نام رؤيت كننده: سعید حلاجیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین تک چشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:15:00
نام رؤيت كننده: محمد نوری زاده
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد نوری زاده، سعید آقایی، سعید حلاجی، بهروز حلاجی
ميهمانان:گروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 29/بهمن/1385قمري: 29/محرم/1428ميلادي: 18/فوريه/2007
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات باغرود شهرستان نیشابور
طول جغرافيايي: 36،14،41عرض جغرافيايي: 58،55،16ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
یکعدد دوربین دوچشمی - یک عدد تلسکوپ روسی - قطب نما - GPS
شرايط جوي:
فشار جو: 1/877ميزان رطوبت: 64%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری و بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:18:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:15:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد نوری زاده - سعید حلاجی - حمید رضا جمشیدیان
ميهمانان: بهروز حلاجیگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 30/10/1385قمري: 30/ذي الحجه/1427ميلادي:
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای رود
طول جغرافيايي: 58,55عرض جغرافيايي: 36,14ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ زایس، دوربین روسی 20*60، GPS گارمین، کمپاس، لپ تاپ، دوربین
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری و غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:54:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:50:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:18:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:52:00
نام رؤيت كننده: محمد نوری زاده
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سعید حلاجی، محمد نوری زاده، حمیدرضا جمشیدیان، محمد نوری زاده
ميهمانان: بهروز حلاجی،گروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 29/ديماه/1385قمري: 29/ذي الحجه/1427ميلادي:
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای رود
طول جغرافيايي: 36,14عرض جغرافيايي: 58,55ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ روسی، GPS گارمین، تلسکوپ زایس، کمپاس، لپ تاپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:54:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:51:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:18:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد نوری زاده، سعید حلاجی، محسن جعفری
ميهمانان: محمد باشعلی، مسعود پیروزفرگروه استهلال پژوهشسرا (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 30آذر1385قمري: 29ذي القعده1427ميلادي: 21دسامبر2006
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستاي رود نيشابور
طول جغرافيايي: 14 36عرض جغرافيايي: 55 58ارتفاع از دريا: 1477
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 10×50- تلسکوپ روسی 30×50- قطب نمای نظامی- جی پی اس- کمپاس
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد نوری زاده، حمید رضا جمشیدیان، جواد بیضایی، محسن جعفری، سعید حلاجی
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618