29          شهريور                1398


گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای بشر آباد
طول جغرافيايي: 36.15عرض جغرافيايي: 58.52ارتفاع از دريا: 1400
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 658.1ميزان رطوبت: 19.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری- غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:58
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان- سید حسین حسینی ایوری - محمد رضا آزاده
ميهمانان: محیطی(روحانی) -یاسر سلیمانی - سعید آقایی - رضا خرمی -عبدالله آبادی -محمد امین سرابی-گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.13عرض جغرافيايي: 58.50ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 658.1ميزان رطوبت: 19.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 21:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:20نام رؤيت كننده: ایمان خماریانمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ4 اینج
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:20
نام رؤيت كننده: سیاوش کریمی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان- سیاوش کریمی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.13عرض جغرافيايي: 58.50ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 656.5ميزان رطوبت: 25.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان- سیاوش کریمی - محمد رضا آزاده
ميهمانان: یاسر سلیمانیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 22/شهریور/1394قمري: 29/ذی القعده/1436ميلادي: 13/09/2015
مشخصات محل رصد:
بلوار پژوهش
طول جغرافيايي: 36,16عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی 1 عدد، دوربین دوچشمی 1 عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: رضا آزاده - سیاوش کریمی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 26/تیر/1394قمري: 30/رمضان/1436ميلادي: 17/07/2015
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 58.50عرض جغرافيايي: 36.13ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 874ميزان رطوبت: 19.1ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:42زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:01نام رؤيت كننده: محمد رضا آزادمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ4 اینج
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:12
نام رؤيت كننده: سیاوش کریمی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان - محمد رضا آزاده - سیاوش کریمی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 58.50عرض جغرافيايي: 36.13ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 874.5ميزان رطوبت: 17.9ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:34
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان - محمد رضا آزاده - سیاوش کریمی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 58.50عرض جغرافيايي: 36.13ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 868.6ميزان رطوبت: 16.7ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان - سید حسین حسینی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 30/فروردین/1394قمري: 29/جمادی الثانی/1436ميلادي: 19/04/2015
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 58.50عرض جغرافيايي: 36.13ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 876.2ميزان رطوبت: 45.8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان - سید جواد موسوی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 01/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الاول/1436ميلادي: 21/01/2015
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36,13عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی یک عدد، تلسکوپ یک عدد، رطوبیت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 884.4ميزان رطوبت: 53.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 0
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:25
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:05نام رؤيت كننده: محمد رضا آزادهمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ شکستی اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:08
نام رؤيت كننده: محمد رضا آزاده
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان - محمد رضا آزاده
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 06/مرداد/1393قمري: 30/رمضان/1435ميلادي: 28/07/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای بشرآباد
طول جغرافيايي: 36,15عرض جغرافيايي: 58,52ارتفاع از دريا: 4620
نوع و تعداد وسايل:
یک عدد تلسکوپ بازتابی تال با مقر سمتی ارتفاعی، یک عدد دوربین دوچشمی، یک عدد تلسکوپ 4 اینچ شکستی با مقر استوایی، یک دوربین عکاسی، فشارسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 641.5mmHgميزان رطوبت: 25.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیاوش کریمی - سید حسین حسینی - ایمان خماریان - محمدرضا آزاده - جناب آقای سبزعلی (روحانی)
ميهمانان: علیرضا خماریان - مهدی خماریان - محمد گلستانیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.23عرض جغرافيايي: 58.85ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 659.4ميزان رطوبت: 78ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان، محمد رضا آزاده، محمد گلستانی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 13/آبان/1392قمري: 29/ذی الحجه/1434ميلادي: 04/11/2013
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.23عرض جغرافيايي: 58.85ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 662ميزان رطوبت: 50.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان - علیرضا خماریان
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 13/مهر/1392قمري: 29/ذی القعده/1434ميلادي: 05/10/2013
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.23عرض جغرافيايي: 58.85ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 657.1ميزان رطوبت: 20ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:10
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان - سید جواد موسوی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 15/شهریور/1392قمري: 29/شوال/1434ميلادي: 06/09/2013
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.23عرض جغرافيايي: 58.85ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 657.5ميزان رطوبت: 14.4ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:53
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:09زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان - محمد رضا آزاده
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.23عرض جغرافيايي: 58.85ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 875.2ميزان رطوبت: 35ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان، محمد رضا آزاده، سیاوش کریمی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.23عرض جغرافيايي: 58.85ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 872.9ميزان رطوبت: 24ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:52
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان، محمد رضا آزاده، سید حسین حسینی ایوری
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 17/تیر/1392قمري: 29/شعبان/1434ميلادي: 08/07/2013
مشخصات محل رصد:
-
طول جغرافيايي: 36.20عرض جغرافيايي: 58.80ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 888.5ميزان رطوبت: 20.8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:52
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان، محمد رضا آزاده
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.23عرض جغرافيايي: 58.85ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 873.5ميزان رطوبت: 38ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:16زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان - محمد رضا آزاده - شهاب الدین هاتفی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.23عرض جغرافيايي: 58.85ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 875ميزان رطوبت: 42.7ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان، محمدرضا آزاده
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.23عرض جغرافيايي: 58.85ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 887.7ميزان رطوبت: 61ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان ،محمد رضا آزاده
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 58.85عرض جغرافيايي: 36.23ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 687.4ميزان رطوبت: 37.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان،محمد رضا آزاده ، سید حسین حسینی ایوری
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 58.85عرض جغرافيايي: 36.23ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 687.4ميزان رطوبت: 37.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 23/دی/1391قمري: 29/صفر/1434ميلادي: 12/01/2013
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 58.85عرض جغرافيايي: 36.23ارتفاع از دريا: 1280
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ4 اینج ،دوربین دوچشمی 15*70
شرايط جوي:
فشار جو: 687.4ميزان رطوبت: 37.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 24/آبان/1391قمري: 29/ذی الحجه/1433ميلادي: 14/11/2012
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.23عرض جغرافيايي: 58.85ارتفاع از دريا: 1200
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 658.4ميزان رطوبت: 33.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان , محمد رضا آزاده
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 26/شهریور/1391قمري: 29/شوال/1433ميلادي: 16/09/2012
مشخصات محل رصد:
جاده باغرود
طول جغرافيايي: 36.23عرض جغرافيايي: 58.85ارتفاع از دريا: 1200
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 659.7ميزان رطوبت: 24.1ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان , محمد رضا آزاده,آقای سبز علی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 30/تیر/1391قمري: 30/شعبان/1433ميلادي: 20/07/2012
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36.10عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: mmHg۶۶۳.۱ميزان رطوبت: 29.9ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): حدود4 درجه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیاوش کریمی , محمد رضا آزاده ,خسرو جلیلی
ميهمانان: حسام جهانیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 29/تیر/1391قمري: 29/شعبان/1433ميلادي: 19/07/2012
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36.10عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 882ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): حدود 2 درجه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان , محمد رضا آزاده
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 31/خرداد/1391قمري: 29/رجب/1433ميلادي: 20/06/2012
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36.10عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 662.6ميزان رطوبت: 26.08ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان , محمد رضا آزاده
ميهمانان: -گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 01/خرداد/1391قمري: 29/جمادی الثانی/1433ميلادي: 21/05/2012
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36.10عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 665.1ميزان رطوبت: 26.18ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:37
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان , محمد رضا آزاده
ميهمانان: -گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 02/اردیبهشت/1391قمري: 29/جمادی الاول/1433ميلادي: 21/04/2012
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36.20عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 656.9ميزان رطوبت: 68.8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضا آزاده- ایمان خماریان
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 03/فروردین/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1433ميلادي: 22/03/2012
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36.10عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 887.1ميزان رطوبت: 27.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان , محمد رضا آزاده, سید حسین حسینی ایوری
ميهمانان: -گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 03/اسفند/1390قمري: 29/ربیع الاول/1433ميلادي: 22/02/2012
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36.10عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 895.8ميزان رطوبت: 56.7ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 2 در جه غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان , محمد رضا آزاده, سید حسین حسینی ایوری
ميهمانان: گروه استهلال رنگین کمانگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36.10عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 661.4ميزان رطوبت: 23.4ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان , محمد رضا آزاده
ميهمانان: گروه استهلال رنگین کمانگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 05/آذر/1390قمري: 29/ذی الحجه/1432ميلادي: 26/11/2011
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36.20عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 665.9ميزان رطوبت: 21.8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری و برفی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضا آزاده- ایمان خماریان
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36.10عرض جغرافيايي: 58.48ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 665.9ميزان رطوبت: 16.9ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:03
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:05نام رؤيت كننده: سید حسین حسینیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ 4اینچ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:15
نام رؤيت كننده: سیاوش کریمی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیاوش کریمی -محمد رضا آزاده - سید حسین حسینی - ایمان خماریان
ميهمانان: مصطفی نوری- پیمان شوریابیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 36.20عرض جغرافيايي: 58.50ارتفاع از دريا: 1188
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 662.8 ميزان رطوبت: 20.6ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:37زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیاوش کریمی -خسرو جلیلی
ميهمانان: شهاب الدین هاتفی - شهاب اسکندریگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 12/خرداد/1390قمري: 29/جمادی الثانی/1432ميلادي: 02/06/2011
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.50عرض جغرافيايي: 36.20ارتفاع از دريا: 1026
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 882.8ميزان رطوبت: 20.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضا آزاده
ميهمانان: یاسر سلیمانی - علی اسعدی - محمد مهدي مژدي -حجت الاسلام شوريابي -كريم پيرانيگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 14/فروردین/1390قمري: 29/ربیع الثانی/1432ميلادي: 03/04/2011
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 58.50عرض جغرافيايي: 36.20ارتفاع از دريا: 1026
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 661.4ميزان رطوبت: 41.5ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:51زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد رضا آزاده- سید حسین حسینی ایوری
ميهمانان: علی اسعدیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 15/آذر/1389قمري: 29/ذی الحجه/1431ميلادي: 06/12/2010
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 36.20عرض جغرافيايي: 58.50ارتفاع از دريا: 1026
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 889.5ميزان رطوبت: 26.1ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:24
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: ایمان خماریان- سید حسین حسینی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 15/آبان/1389قمري: 29/ذی القعده/1431ميلادي: 06/11/2010
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 36.20عرض جغرافيايي: 58.50ارتفاع از دريا: 1026
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 668.3ميزان رطوبت: 33.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیاوش کریمی - ایمان خماریان- خسرو جلیلی
ميهمانان: روح الله عظیمی نژادگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 18/شهریور/1389قمري: 29/رمضان/1431ميلادي: 09/09/2010
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36,21عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1026
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 664.4mmhgميزان رطوبت: 13.1ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادی زهدی -سید حسین حسینی - سیاوش کریمی - محمد رضا آزاده- خسرو جلیلی
ميهمانان: امیر حریرچیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36,21عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1026
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: 663.5mmhgميزان رطوبت: 42.3ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادی زهدی -سیاوش کریمی - محمد رضا آزاده- خسرو جلیلی
ميهمانان: شهاب الدین هاتفی - محمد گلستانی - جنتی - مبینی - فدایی - سلیمانیانگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36,21عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1026
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید حسین حسینی - محمد رضا آزاده- خسرو جلیلی- ایمان خماریان
ميهمانان: جنتیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 23/خرداد/1389قمري: 30/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/13
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36,21عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1026
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:53
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:03نام رؤيت كننده: سید حسین حسینیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی 70*15
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:07
نام رؤيت كننده: سیاوش کریمی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید حسین حسینی - محمد رضا آزاده- سیاوش کریمی- هادی زهدی - ایمان خماریان
ميهمانان: جواد زهدی - دهقانیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 22/خرداد/1389قمري: 29/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/12
مشخصات محل رصد:
میدان مشاهیر (شادیاخ)
طول جغرافيايي: 36,21عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1026
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید حسین حسینی - محمد رضا آزاده - ایمان خماریان
ميهمانان: سلیمانیانگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 25/فروردين/1389قمري: 29/ربيع الثاني/1431ميلادي: 2010/4/14
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 36,10عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1206
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:07
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید حسین حسینی -ایمان خماریان
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 25/اسفند/1388قمري: 29/ربيع الاول/1431ميلادي: 2010/3/16
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 36,21عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1206
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید حسین حسینی - سیاوش کریمی
ميهمانان: محمد حسین سلیمانی- شهاب الدین هاتفیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 25/بهمن/1388قمري: 29/صفر/1431ميلادي: 2010/2/14
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 36,21عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1206
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:13
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیاوش کریمی - محمد رضا آزاده
ميهمانان: امین بیاتیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 1388/10/26قمري: 30/محرم/1431ميلادي: 2010/01/16
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 36,21عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1206
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: خسرو جلیلی - محمد رضا آزاده
ميهمانان: -گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 1388/09/26قمري: 29/ذی الحجه/1430ميلادي: 2009/12/17
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 36,21عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1206
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیاوش کریمی - خسرو جلیلی - محمد رضا آزاده
ميهمانان: سید مرتضی حسینی - سید مصطفی حسینیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 1388/08/27قمري: 30/ذی لقعده/1430ميلادي: 18/11/2009
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 36,10عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1206
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:35نام رؤيت كننده: سیاوش کریمیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی 70*15
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:36
نام رؤيت كننده: سیاوش کریمی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید حسین حسینی - سیاوش کریمی - خسرو جلیلی - محمد رضا آزاده
ميهمانان: -گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 27/مهر/1388قمري: 30/شوال/1430ميلادي: 19/10/2009
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 36,21عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1206
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ - دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادی زهدی - سید حسین حسینی - سیاوش کریمی - خسرو جلیلی - محمد رضا آزاده
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 28/شهریور/1388قمري: 29/رمضان/1430ميلادي: 19/09/2009
مشخصات محل رصد:
میدان شادیاخ
طول جغرافيايي: 36,10عرض جغرافيايي: 58,50ارتفاع از دريا: 1180
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: -ميزان رطوبت: -ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: هادی زهدی - سیاوش کریمی - خسرو جلیلی - محمد رضا آزاده - جواد زهدی
ميهمانان:گروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 07/اسفند/1387قمري: 29/صفر/1430ميلادي: 25/2/2009
مشخصات محل رصد:
فراز بام دفتر کانون نجوم حکیم عمر خیام نیشابوری
طول جغرافيايي: 58،50عرض جغرافيايي: 36،13ارتفاع از دريا: 1200
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ 4اینچ -دوربین دوچشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): هوا ابری با پوششی از غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:26زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:26
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید حسین حسینی-ایمان خماریان-سید مرتضی حسینی
ميهمانان: تو کلیگروه استهلال حكيم عمر خيام (نيشابور)
تاريخ:
شمسي: 8/دی/1387قمري: 29/ذی الحجه/1429ميلادي: 28/12/2008
مشخصات محل رصد:
بر فراز بام کانون نجوم خیام نیشابور
طول جغرافيايي: 36،13عرض جغرافيايي: 36،13ارتفاع از دريا: 1200
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی 70*15
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): آسمان ابری باپوششی از غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:27زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:27
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید حسین حسینی
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618