29          شهريور                1398


گروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
حومه شهر نصراباد
طول جغرافيايي: 43.35عرض جغرافيايي: 32.60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ- دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسن رضا جهانی - مهدی مختاری - حمید اسکندری -محمد رسولی مهر - حسین یزدانی
ميهمانان: حجه الاسلام کوهستانیگروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
حومه شهر نصراباد
طول جغرافيايي: 43/35عرض جغرافيايي: 32/60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ- دوربین دوچشمی - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.31
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19.34نام رؤيت كننده: حسن رضا جهانی مشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19.46
نام رؤيت كننده: مهدی مختاری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسن رضا جهانی - مهدی مختاری - حمید اسکندری -
ميهمانان: حجه الاسلام توکلی -سعید طوبایی- جناب سروان فیضیگروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
حومه شهر نصرآباد ارتفاعات چاه تپه کول
طول جغرافيايي: 43.35عرض جغرافيايي: 32.60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی - تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام توکلی امام جمعه محترم - حسن رضا جهانی - مهدی مختاری -حمید اسکندری - محمد رسولی مهر
ميهمانان: هادی میرکی - سعید طوباییگروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
حومه شهر نصرآباد
طول جغرافيايي: 42.35عرض جغرافيايي: 32.60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
وربین دو چشمی - دوربین عکاسی- تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.5
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدی مختاری - محمد رسولی مهر - محمد سرباز - حمید اسکندری - حسن رضا جهان ی
ميهمانان: جواد غلام پورگروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
شهر نصرآباد حومه شهر - پشت هنرستان خليج فارس
طول جغرافيايي: 42.35عرض جغرافيايي: 32.60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دو چشمي - دورربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 7.20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 7.08
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسن رضا جهاني - حميد اسكندري - محمد سرباز - حجه الاسلام نادري - حسين يزداني -
ميهمانان: علي محمد شيخ آبادي - جواد غلام پور - حاج صادق رضوي - سيد خليل هاشمي - علي ايثارگر - علي اصغر قرايي -گروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 30/تیر/1391قمري: 30/شعبان/1433ميلادي: 20/07/2012
مشخصات محل رصد:
پشت دبيرستان آيت ا... خامنه اي
طول جغرافيايي: 42.35عرض جغرافيايي: 32.60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ- دوربين دو چشمي - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 7.20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسن رضا جهاني - حسين يزداني - مهدي مختاري - حجه الاسلام نادري -
ميهمانان: علي محمد شيخ آّبادي - حميد ركنيگروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 31/خرداد/1391قمري: 29/رجب/1433ميلادي: 20/06/2012
مشخصات محل رصد:
شهر نصرآباد حومه شهر - پشت هنرستان خليج فارس
طول جغرافيايي: 42.35عرض جغرافيايي: 32.60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دو چشمي - دورربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسيار زياد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18.53.58زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18.49
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهدي مختاري - محمد سرباز - محمد رسولي مهر -حسين يزداني - حميد اسكندري
ميهمانان:گروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 01/خرداد/1391قمري: 29/جمادی الثانی/1433ميلادي: 21/05/2012
مشخصات محل رصد:
محدوده شهر - اراضی کشاورزی تپه کول
طول جغرافيايي: 42.35عرض جغرافيايي: 32.60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ- دوربین دو چشمی - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): متوسط
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19.36زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19.32
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسن رضا جهانی - مهدی مختاری - محمد سرباز - محمد رسولی مهر - حسین یزدانی - حاج آقای هاشمی روحانی -
ميهمانان:گروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
نصرآّباد پشت دبير ستان آيت ا... خامنه اي
طول جغرافيايي: 42/35عرض جغرافيايي: 32/60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين عكاسي - و تلسكوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسن رضا جهاني - مهدي مختاري
ميهمانان:گروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
حومه شهر نصرآباد
طول جغرافيايي: 42/35عرض جغرافيايي: 32/60ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ- دوربين چشمي - دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام توكلي - حسن رضا جهاني - مهدي مختاري - حميد اسكندري - حسين يزداني -
ميهمانان: محمد گيصوري - رضا گيصوري - حسين صادقي نزادگروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 30/مرداد/1388قمري: 29/شعبان/1430ميلادي: 21/08/2009
مشخصات محل رصد:
حومه شهر (دشت)
طول جغرافيايي: 35.42عرض جغرافيايي: 60.32ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین دو چشمی 7 در 50
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:09
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین توکلی _ آقایان : مهدی مختاری ، حسین یزدانی ، محمد رسولی مهر _ رمضان مرادی _ علی توکلی _ حمید اسکندری _ ناصر ابدالی
ميهمانان: آقایان : مرتضی یزدانی و حسن یزذانیگروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 05/اردیبهشت/1388قمري: 29/ربیع الثانی/1430ميلادي: 25/4/2009
مشخصات محل رصد:
حومه شهر (دشت)
طول جغرافيايي: 35،42عرض جغرافيايي: 60،32ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین 2 چشمی 7در50
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بسیار غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): غیر قابل روزمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): غیر قابل رو
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): غیر قابل روزمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): غیر قابل رو
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان : اسکندری - مختاری - رسولی-یزدانی-توکلی
ميهمانان:گروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 11/شهریور /1387قمري: 30/شعبان/1429ميلادي: 1/9/2008
مشخصات محل رصد:
حومه نصر آباد (دشت)
طول جغرافيايي: 35،42عرض جغرافيايي: 60،32ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین 2 چشمی 7در50
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:14
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:4نام رؤيت كننده: آقای حسن رضا جهانیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی 7در50
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:5
نام رؤيت كننده: آقای حسن رضا جهانی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام و المسلمین توکلی امام جمعه محترم_حجه الاسلام نادری _ آقایان حسن رضا جهانی،مهدی مختاری،علی توکلی،حسین یزدانی،علی رمضانی
ميهمانان:گروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 29 فروردين1386قمري: 29ربيع الاول1428ميلادي: 18آوريل2007
مشخصات محل رصد:
حومه نصرآباد
طول جغرافيايي: 35،42عرض جغرافيايي: 60،32ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي 7در 50
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:52
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:10
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:36نام رؤيت كننده: حميد اسكندريمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دو چشمي7در50
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:35
نام رؤيت كننده: حميد اسكندري
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسن رضا جهاني-حميد اسكندري -علي مرادي-مهدي صادقي-اكبر قرايي-حسين يزداني- ابراهيم ميركي وباحضور امام جمعه محترم حاج آقاي اميري وجمعي از علاقه مندان استهلال
ميهمانان:گروه استهلال نصرآباد (نصرآباد)
تاريخ:
شمسي: 30/10/1385قمري: 30/ذي الحجه/1427ميلادي:
مشخصات محل رصد:
حومه شهرنصرآباد
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 950
نوع و تعداد وسايل:
یک دوربین دو چشمی 5*70
شرايط جوي:
فشار جو: 1/916ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسن رضا جهانی-حمید لسکندری-علی مرادی- ناصرابدالی-مهدی صادقی-
ميهمانان: حاج آقای امیری امام جمعه محترم شهر-هادی پورمحمدی-ابوطالب عباسی

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618