29          شهريور                1398


گروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 07/اسفند/1387قمري: 29/صفر/1430ميلادي: 25/2/2009
مشخصات محل رصد:
محل عمومی گروهاستهلال صبا
طول جغرافيايي: 36.13عرض جغرافيايي: 58.13ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب شکستی ودوربین دو چشمی 2عدد ودوربین عکاسی 3عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: ---------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق غربی کاملا بوشیده از ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.22زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17.2
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17.52زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اعضا گروه استهلال صبا
ميهمانان: -----گروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 8/آذر/1387قمري: 29/ذی القعده/1429ميلادي: 28/11/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات خلج
طول جغرافيايي: 36.13عرض جغرافيايي: 58.13ارتفاع از دريا: 1050
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب شکستی ودوربین دو چشمی 2عدد ودوربین عکاسی 3عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ----------ميزان رطوبت: 75ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق غربی کاملا بوشیده از ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): نامشخص
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16.29زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): نامشخص
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اقایان: مهندس تهرانی ومهندس سعدابادی و موسی خادم و سعید دمیرچیلو وصادق حاتمی و سید عباس وزیری
ميهمانان: مهدی تهرانی و محمد مصطفی تهرانی و محمد تقی خادم و محمد باقر وزیری حسین متقیانگروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 10/شهریور /1387قمري: 29/شعبان/1429ميلادي: 31/8/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات خلج
طول جغرافيايي: 36.13عرض جغرافيايي: 58.13ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب شکستی ودوربین دو چشمی 2عدد ودوربین عکاسی 3عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گرد غبار غلیظ در محل غروب ماه و خورشید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام معادی تهرانی و اقایان وزیری و خادم و سعدابادی و دمیرچیلو
ميهمانان: حجه الاسلام طباطبایی و عده ای از گروههای مردمی دعوت شده توسط ستادگروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات خلج
طول جغرافيايي: 36و13عرض جغرافيايي: 58و13ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب شکستی دوربین عکاسی 4عدد دوربین فیلمبرداری دوربین دو چشمی ستاد وسباه و ارتش 5عدد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 0ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار خیلی زیاد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:3
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام معادی گروه استهلال صبا وگروه سباه و گروه ارتش و خبر نگاران صدا و سیما
ميهمانان:گروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 87/01/18قمري: 29 ربیع الاول 1429ميلادي: 06/04/2008
مشخصات محل رصد:
ساختمان صبا صدا وسیما
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین چشمی ،تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد حسین تهرانی،محمد سعدآبادی،شاداب رفیع پور،احمد حیدری،علی صلاحی،موسی خادم،محمد ضییایی،محمد مصطفی تهرانی « عکاس»
ميهمانان:گروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 18 اسفند 1386قمري: 29 صفر 1429ميلادي:
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات خلج
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین ، تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 20/آذرماه/1386قمري: 30/ذی القعده/1428ميلادي: 11 دسامبر2007
مشخصات محل رصد:
کوههای خلج
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی دوربین دوچشمی 7 در15 و 2 عدد 20 در 120 دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد حسین تهرانی.سعید دمیرچیلو.محمد سعدآبادی خادم حاتمی
ميهمانان:گروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 21/شهریور/1386قمري: 29/شعبان/1428ميلادي: 12/9/2007
مشخصات محل رصد:
کوههای خلج
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ شکستی دوربین دوچشمی 7 در15 و 2 عدد 20 در 120 دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد حسین تهرانی.سعید دمیرچیلو.محمد سعدآبادی خادم حاتمی
ميهمانان: حجه الاسلام معادی یعقوبی رحمتی شربت دار مصطفی تهرانی تمجیدیگروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 22/مرداد/1386قمري: 29 /رجب/1428ميلادي: 13 آگست2007
مشخصات محل رصد:
کوه خلج
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین تلسکو÷
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سعدآبادی خادم حاتمی تهرانی دمیرچی لو وزیری
ميهمانان: سعدآبادی خادم حاتمی تهرانی دمیرچی لو وزیریگروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 23 تير ماه 1386قمري: 29 جمادي الثاني 1428ميلادي: 14/ژوئيه/2007
مشخصات محل رصد:
کوههای خلج
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دو چشمی دو عدد تلسکوپ یکعدد دوربین دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهندس تهرانی حاتمی موسی خادم مصطفی تهرانی سعدآبادی
ميهمانان: یعقوبی قربان نزاد رفیع پور وزیری محمدتقی خادمگروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 25 خرداد 1386قمري: 29 جمادي الاول 1428ميلادي: 15jun 2007
مشخصات محل رصد:
كوههاي خلج
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي تلسكوپ دوربين ديجيتال 5 مگاپيكسل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد حسين تهراني محمد سعدآبادي محمد مصطفي تهراني موسي خادم سعيد دميرچي لو محمد جواد تهراني محمدتقي خادم علي اژدرپور
ميهمانان:گروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 29 فروردين1386قمري: 29ربيع الاول1428ميلادي: 18آوريل2007
مشخصات محل رصد:
کوههای خلج
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دو عدددوربین دوچشمی و یکعددتلسکو÷
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 85 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 25 18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 10 19
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: محمدتقی خادممشخصات ابزار مورد استفاده: دوعدددوربین دو چشمی و یکعددتلسکو÷
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 35 18
نام رؤيت كننده: محمدتقی خادم
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهندس تهرانی محمدسعدآبادی سعیددمیرچی لو موسی خادم
ميهمانان: حاتمی محمد مصطفی تهرانی محمدتقی خادم حاتمیگروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 28/اسفند/1385قمري: 29صفر 1428ميلادي: 19mar2007
مشخصات محل رصد:
کوههای خلج
طول جغرافيايي: 49 33 59عرض جغرافيايي: 21 13 36ارتفاع از دريا: 1530
نوع و تعداد وسايل:
دو عدد خوردرو دوربی دو چشمی سه پایه سه عدد دوربین دیجیتالی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 26 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 44 17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 32 17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: مهندس تهرانی سعدآبادی دمیرچی لو حجه الاسلام یعقوبی موسی خادم
ميهمانان: صنعتی شهریاریگروه استهلال صبا (مشهد)
تاريخ:
شمسي: 29/بهمن/1385قمري: 29/محرم/1428ميلادي: 18/فوريه/2007
مشخصات محل رصد:
کوههای خلج
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دو عدد دوربین دو چشمی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 85%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق کاملا پوشیده از ابر
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: محمد حسین تهرانی.سعید دمیرچیلو.محمد سعدآبادی
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617