4          شهريور                1398


گروه استهلال مركز (مشهد مقدس)
تاريخ:
شمسي: 20/دی/1394قمري: 29/ربیع الاول/1437ميلادي: 10/01/2016
مشخصات محل رصد:
1
طول جغرافيايي: 1عرض جغرافيايي: 1ارتفاع از دريا: 1
نوع و تعداد وسايل:
1
شرايط جوي:
فشار جو: 1ميزان رطوبت: 1ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 1
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 1زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 1
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 1زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 1
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال مركز (مشهد مقدس)
تاريخ:
شمسي: 23/شهریور/1394قمري: 30/ذی القعده/1436ميلادي: 14/09/2015
مشخصات محل رصد:
1
طول جغرافيايي: 1عرض جغرافيايي: 1ارتفاع از دريا: 1
نوع و تعداد وسايل:
1
شرايط جوي:
فشار جو: 1ميزان رطوبت: 1ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 1
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 1زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 5
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 5زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 5
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: 5
ميهمانان: 5گروه استهلال مركز (مشهد مقدس)
تاريخ:
شمسي: 26/تیر/1394قمري: 30/رمضان/1436ميلادي: 17/07/2015
مشخصات محل رصد:
دفتر استهلال استان
طول جغرافيايي: 59.533عرض جغرافيايي: 36.312ارتفاع از دريا: 1027
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر و دروبین دوچشمی 20*80
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:48زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:07نام رؤيت كننده: محمد مهدی ذبیحیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم معادی - محمد مهدی ذبیحی- علی آشفته - حسینی
ميهمانان: 3 نفر از اصحاب رسانهگروه استهلال مركز (مشهد مقدس)
تاريخ:
شمسي: 15/آذر/1389قمري: 29/ذی الحجه/1431ميلادي: 06/12/2010
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات خلج
طول جغرافيايي: 59.53عرض جغرافيايي: 36.31ارتفاع از دريا: 1000
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی -دوربین عکس برداری
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار غلیظ
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام والمسلمین معادی
ميهمانان:گروه استهلال مركز (مشهد مقدس)
تاريخ:
شمسي: 16/آبان/1389قمري: 30/ذی القعده/1431ميلادي: 07/11/2010
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات خلج
طول جغرافيايي: 59.53عرض جغرافيايي: 36.31ارتفاع از دريا: 1000
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر - دوربین دوچشمی -دوربین عکس برداری
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:43نام رؤيت كننده: حجت الاسلام والمسلمین معادیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام والمسلمین معادی - حجت الاسلام والمسلمین فتحعلی - علی آشفته
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415980