29          شهريور                1398


گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 09/بهمن/1395قمري: 29/ربیع الثانی/1438ميلادي: 28/01/2017
مشخصات محل رصد:
حوزه علمیه شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mmودماسنج دیجیتالی ومعمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 684.6ميزان رطوبت: 46.8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری وغبار شدید محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17.07زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17.00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی(مسئول گروه)،حاج آقای صفریان محبی ،
ميهمانان: حاج آقای سربرجی(روحانی واستادمحترم حوزه علمیه)،آقای سید محمد حسین طیرانی(طلبه حوزه)گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 09/دی/1395قمري: 29/ربیع الاول/1438ميلادي: 29/12/2016
مشخصات محل رصد:
حوزه علمیه شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mmودماسنج دیجیتالی ومعمولی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16/40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16/33
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای صفریان محبی ، آقای سید مهدی طیرانی
ميهمانان: حاج آقای نیساری(مدیریت محترم حوزه علمیه)حاج آقای جبله (روحانی محترم اداره تبلیغات) -حاج اقای سربرجی(استاد محترم حوزه علمیه)-دانش اموز اقای سید امیر مهدی طیرانیگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 09/آذر/1395قمري: 29/صفر/1438ميلادي: 29/11/2016
مشخصات محل رصد:
حوزه علمیه شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mmودماسنج دیجیتالی ومعمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 690.9ميزان رطوبت: 33.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16.31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16.26
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16.42زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی(مسئول گروه)، حاج حسن اقای صفریان محبی ،
ميهمانان: اقای محمد جعفرزاده (کارمند محترم حوزه علمیه)-اقای سید محمد حسین طیرانی(طلبه حوزه)-اقای سید امیر مهدی طیرانی(دانش اموز)گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 10/آبان/1395قمري: 29/محرم/1438ميلادي: 31/10/2016
مشخصات محل رصد:
حوزه علمیه شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mmودماسنج دیجیتالی ومعمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 686.9ميزان رطوبت: 22.2ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:38
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی(مسئول گروه)،حاج آقای دنیایی حاج حسن صفریان محبی و آقای محمد شیرین
ميهمانان: حاج آقای سربرجی(روحانی واستادمحترم حوزه علمیه)گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 10/مهر/1395قمري: 29/ذی الحجه/1438ميلادي: 01/10/2016
مشخصات محل رصد:
حوزه علمیه شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربين دوچشمي-دوربين عکاسي ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گرد وخاک وغبار شدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 1718
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی(مسئول گروه)،حاج آقای دنیایی
ميهمانان: حاج آقای نیساری(مدیریت محترم حوزه علمیه)حاج آقای جبله (مسئول محترم آموزش حوزه علمیه)آقای جعفرزاده کارمند حوزهگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
حوزه علمیه ملا عبداله شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و80*20و دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mmو200mmانعکاسی و50mmانعکاسی دماسنج دیجیتالی ومعمولی
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام شمس الدین (امام جمعه)،سید مهدی طیرانی(مسئول گروه)،حاج حسن صفریان محبی و جناب آقای محمد شیرین،محمد عسکری حاج علی اکبر دنیایی
ميهمانان: علی باقری (فرماندار )،علیرضا کیال بخشدار مرکزی ،حجت الاسلام علی نظری (روحانی )،علی ترابی(خادم حوزه علمیه)،جناب آقای مهدی عامری (عضو ستاد نماز جمعه))آقای علی شیرین و سیدمحمد حسین طیرانی (طلبه ) قلی نیا ثانی ،مهدی برگی ،مهدی دهوکیگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
حوزه علمیه شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و80*20و دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mmو200mmانعکاسی و50mmانعکاسی دماسنج دیجیتالی ومعمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 682/4ميزان رطوبت: 12/8ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری همراه با غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 21:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:30نام رؤيت كننده: اقایان دنیایی وطیرانیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ اسکای واچر102mm
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:30
نام رؤيت كننده: قایان سید رسول پناهی (طلبه حوزه)
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
حوزه علمیه شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33/52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mmودماسنج دیجیتالی ومعمولی
شرايط جوي:
فشار جو: 682/4ميزان رطوبت: 13/8%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نسبتاتمام ابری همراه با غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19/49زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19/42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20/04زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
حوزه علمیه شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری همراه با غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
حوزه علمیه شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و 80*20 دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:01زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:10نام رؤيت كننده: حاج حسن صفریان محبیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:12
نام رؤيت كننده: حاج حسن صفریان محبی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی(مسئول گروه)،حاج حسن صفریان محبی و جناب آقای محمد شیرین
ميهمانان: حاج آقای نیساری (مدیر محترم حوزه علمیه)،علی ترابی(خادم حوزه علمیه)،جناب آقای مهدی عامری (عضو ستاد نماز جمعه))آقای علی شیرین و سید امیر مهدی طیرانی (دانش آموز)گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 20/بهمن/1394قمري: 29/ربیع الثانی/1437ميلادي: 09/02/2016
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و 80*20 دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:02
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:35نام رؤيت كننده: حسن صفریان محبی مشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دو چشمی وتلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:40
نام رؤيت كننده: حسن صفریان محبی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی(مسئول گروه)،حاج آقای دنیایی حاج حسن صفریان محبی و آقای محمد شیرین
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 20/دی/1394قمري: 29/ربیع الاول/1437ميلادي: 10/01/2016
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و 80*20 دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: 688/6ميزان رطوبت: 47/1%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی(مسئول گروه)،حاج آقای دنیایی حاج حسن صفریان محبی و آقای محمد شیرین
ميهمانان: مهدی صفریان محبی ،سید امیر مهدی طیرانیگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:27
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدمهدی طیرانی(مسؤول گروه)، آقای محمد شیرین.
ميهمانان: آقای سیدمحمد حسین طیرانی(طلبه حوزه)گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 20/آذر/1394قمري: 29/صفر/1437ميلادي: 11/12/2015
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:27
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدمهدی طیرانی(مسؤول گروه)، آقای محمد شیرین.
ميهمانان: آقای سیدمحمد حسین طیرانی(طلبه حوزه)گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی 50*7 و 80*20 دوربین عکاسی دیجیتالی،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای شمس الدین(امام جمعه بشرویه )،حاج آقای دنیایی، حاج آقای صفریان محبی ، آقای محمد شیرین سید مهدی طیرانی
ميهمانان: آقای رمضانعلی فرح بخش ( فرمانده محترم سپاه)،آقای رضا ناظری مسئول طرح صالحین سپاه، حاج آقای مسلم خانی (روحانی)،آقای علی اکبر خاکی نژاد مسئول کانون بسیج فرهنگیان،آقای علی آکی(فرهنگی) محمد رضا کیانی (مسئول پژوهشسرای فروزانفر)، آقای مهدی برگی (مسئول آموزش متوسطه آموزش وپرورش) ،آقای سید محمد حسین طیرانی (طلبه) علی شمس الدین (دانش آموز )گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا (ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.53ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی و عکاسی ،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:07زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی(مسئول گروه)،حاج آقای علی اکبر دنیایی حاج حسن صفریان محبی و آقای محمد شیرین
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 22/شهریور/1394قمري: 29/ذی القعده/1436ميلادي: 13/09/2015
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا (ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی و عکاسی ،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی ،حاج حسن صفریان محبی، محمد عسکری ،محمد شیرین علی اکبر دنیایی
ميهمانان: مهدی صفریان محبیگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی و عکاسی ،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: صافميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی ،حاج حسن صفریان محبی، محمد عسکری ،محمد شیرین
ميهمانان: علی اکبر خاکی نژادگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
ارتفاعات روستای موردستان از توابع شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33:18ارتفاع از دريا: 1160
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر 102 mm-دوربين دوچشمي-دوربين عکاسي ديجيتالي-دماسنج ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: 5/4ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:53زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی ، حاج حسن صفریان محبی، محمد عسکری علی اکبر دنیایی،محمد شیرین
ميهمانان: حجة الاسلام علی نیکوکار ،آقای مهدی نسائی ،عبدالرحیم گرگانی دوجی علی قلی نیا ثانی هادی صفریان محبی مهدی صفریان محبی سید امیر و سید محمد حسین طیرانی(طلبه حوزه) قاسم شیرینگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 30/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الثانی/1436ميلادي: 19/02/2015
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی و عکاسی ،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: زیادميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:28زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:08زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی(مسئول گروه)،حاج آقای دنیایی حاج حسن صفریان محبی ،
ميهمانان: حاج علی اکبر خاکی نژادگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 02/آذر/1393قمري: 29/محرم/1436ميلادي: 23/11/2014
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا (ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی و عکاسی ،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی حاج حسن صفریان
ميهمانان: مهدی شهابی مهدی صفریانگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا (ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری دوچشمی و عکاسی ،تلسکوپ اسکای واچر 102mm
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای شمس الدین (امام جمعه محترم )سید مهدی طیرانی(مسئول گروه)حاج آقای صفریان،حاج آقای دنیایی
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربين دوچشمي-دوربين عکاسي ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:01
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني ،حسن صفريان محبي
ميهمانان: جناب آقاي عبداله زادهگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 12/آذر/1392قمري: 29/محرم/1435ميلادي: 03/12/2013
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربين دوچشمي-دوربين عکاسي ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:09زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني ،حسن صفريان محبي ،محمد عسكري
ميهمانان: جناب آقاي عبداله زادهگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 13/مهر/1392قمري: 29/ذی القعده/1434ميلادي: 05/10/2013
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربين دوچشمي-دوربين عکاسي ديجيتالي-دماسنج ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:12زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني ،حسن صفريان محبي ،علي اكبر دنيايي
ميهمانان: جناب آقاي عبداله زادهگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
نور الرضا(ع) دبيرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربين دوچشمي-دوربين عکاسي ديجيتالي-دماسنج ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: متوسطميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:22
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني حاج حسن صفريان محبي،علي اكبردنيايي،محمد عسكري
ميهمانان: حضرت حجةالاسلام والمسلمين شمس الدين(امام جمعه محترم شهرستان)- حاج شيخ محمد آذري-حاج رضا جهانيان ـ حسن عبدالله زاده مقدم--محمد قيصري (داشن آموز)آقاي عبدي ،سجاد كامل نيا (دانشجو))گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
نور الرضا دبيرستان امام رضا
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربين دوچشمي-دوربين عکاسي ديجيتالي-دماسنج ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: 300ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:48
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20.19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 04/شهریور/1393قمري: 29/شوال/1435ميلادي: 26/08/2014
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني حسن صفريان محبي محمد عسكري علي اكبر دنيايي
ميهمانان: جناب آقاي عبدالله زادهگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربين دوچشمي-دوربين عکاسي ديجيتالي-دماسنج ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: 13.3ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود نسبتاً زياد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:51
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني حسن صفريان محبي محمد عسكري
ميهمانان: جناب آقاي عبدالله زادهگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 21/اردیبهشت/1392قمري: 30/جمادی الثانی/1434ميلادي: 11/05/2013
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربين دوچشمي-دوربين عکاسي ديجيتالي-دماسنج ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: 900ميزان رطوبت: 300ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:21زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:18
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:48
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:31نام رؤيت كننده: حسن صفريان محبيمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسكوپ و دوربين دوچشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:33
نام رؤيت كننده: حسن صفريان محبي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني حسن صفريان محبي محمد عسكري
ميهمانان: حاج شيخ محمد آذريگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 21/فروردین/1392قمري: 29/جمادی الاول/1434ميلادي: 10/04/2013
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربين دوچشمي-دوربين عکاسي ديجيتالي-دماسنج ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: 800ميزان رطوبت: 300ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري همراه با غبرا
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:57
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 00:00
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني حسن صفريان محبي محمد عسكري
ميهمانان: جناب آقاي عبدالله زادهگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 24/آذر/1391قمري: 29/محرم/1434ميلادي: 14/12/2012
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا عليه السلام
طول جغرافيايي: 57.25عرض جغرافيايي: 33.52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ-دوربين دوچشمي-دوربين عکاسي ديجيتالي-دماسنج ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نيمه ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:30
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:45
نام رؤيت كننده: حسن عبدالله زاده مقدم
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني-حاج حسن صفريان-
ميهمانان: حسن عبدالله زاده مقدم-حاج محمد دنيايي-حاج شيخ محمد آذري-نادعلي قاسمي زادهگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 29/تیر/1391قمري: 29/شعبان/1433ميلادي: 19/07/2012
مشخصات محل رصد:
آموزشگاه امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57,25عرض جغرافيايي: 33,52ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين هاي دوچشمي و عكاسي ديجيتال ،تلسكوپ،فشار سنج ودماسنج ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: 700ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:45
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: يد مهدي طيراني ،حجت الاسلام حداديان(امام جمعه موقت شهرستان)،حسن صفريان محبي ، دنيايي،محمد عسكري
ميهمانان: آقاي مصطفائيگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 02/اردیبهشت/1391قمري: 29/جمادی الاول/1433ميلادي: 21/04/2012
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا (ع)
طول جغرافيايي: 57,25عرض جغرافيايي: 33,52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربين هاي دوچشمي و عكاسي ديجيتال ،تلسكوپ،فشار سنج ودماسنج ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: 600ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار محلي در محل غروب ماه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:28
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني ،حجت الاسلام شمس الدين(امام جمعه شهرستان)،حسن صفريان محبي ، دنيايي،محمد عسكري
ميهمانان: علي اكبر خاكي نژاد،علي زيبائيان،سيد محمد حسين طيرانيگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 06/مهر/1390قمري: 29/شوال/1432ميلادي: 28/09/2011
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا (ع)
طول جغرافيايي: 57،25عرض جغرافيايي: 33،25ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي- تلسكوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:22زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:54زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان: سيد مهدي طيراني، احسان اسكندرزاده، دنيايي، حاج حسن صفريان
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا (ع)شهرستان بشرویه
طول جغرافيايي: 57،25عرض جغرافيايي: 33،25ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ اسکای واچر ‏‎102mm‏ دوربین دوچشمی ، دوربین عکاسی ، فشارسنج‏
شرايط جوي:
فشار جو: 900ميزان رطوبت: کمیميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کم غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:09زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:56
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 19:23
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:15نام رؤيت كننده: احسان اسکندرزادهمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی و تلسکوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:18
نام رؤيت كننده: مهدی قدیری
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سیدمهدی طیرانی (سرگروه)حجت الاسلام حاج آقای حدادیان، حجت الاسلام حاج آقای بهشتی فر ،حاج حسن صفریان ‏محبی(محاسب) ،کربلایی محمد عسکری (عکاس و اپراتور)،آقای احسان اسکندرزاده ،آقای حسن نادری ‏
ميهمانان: آقای قاسمیان،آقای مقیم زاده ، آقای قدیری‏گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57،25عرض جغرافيايي: 33،25ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
فشار سنج , دوربینهای دوچشمی عکاسی دیجیتال و تلکسکوپ اسکای واچر 102میلمتری
شرايط جوي:
فشار جو: 900ميزان رطوبت: کمميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: رضا بهشتی فر (روحانی)،حاج حسن صفریان(محاسب)،کربلایی محمد عسکری ،احسان اسکندر زاده
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 15/آذر/1389قمري: 29/ذی الحجه/1431ميلادي: 06/12/2010
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا علیه السلام
طول جغرافيايي: 57،25عرض جغرافيايي: 33،25ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی-دوربین عکاسی دیجیتال- تلسکوپ- فشار سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 690ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار کم
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقایان: سید مهدی طیرانی-صفریان-دنیایی-شمس الدین-احسان اسکندرزاده
ميهمانان: آقای اسدیگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 33:53عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي ،تلسكوپ SKY WATHER 102 MM، دوربين ديجيتالCONON
شرايط جوي:
فشار جو: 900ميزان رطوبت: كمميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:31زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:21
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19:35نام رؤيت كننده: آقاي حاج حسن صفريان محبيمشخصات ابزار مورد استفاده: ،تلسكوپ SKY WATHER 102 MM،
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19:36
نام رؤيت كننده: آقاي حاج حسن صفريان محبي
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي طيراني(مسئول گروه)،حاج آقاي شمس الدين(امام جعه محترم)آقاي حاج حسن صفريان محبي ،آقاي محمد عسكري،آقاي مهدي جهانيان،علي اكبر دنيايي
ميهمانان: آقاي جواد قاسميان و آقاي سيد حسين ساداتيگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 23/خرداد/1389قمري: 30/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/13
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا (ع)
طول جغرافيايي: 33:53عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي ،تلسكوپ SKY WATHER 102 MM، دوربين ديجيتال CONON
شرايط جوي:
فشار جو: 920hpaميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود كمي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:30
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:10نام رؤيت كننده: حسن صفريان محبيمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دو چشمي ،تلسكوپ SKY WATHER 102 MM، دوربين ديجيتال CONON
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:18
نام رؤيت كننده: سيدمهدي طيراني(مسئول گروه)Tحاج حسن صفريان محبي(محاسب گروهTاحسان اسكندزاده
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيدمهدي طيراني(مسئول گروه)،كربلايي محمد عسكري(عكاس و اپراتور)،حاج حسن صفريان محبي(محاسب گروه)،حاج علي اكبر دنيايي (عضو گروه)و احسان اسكندزاده
ميهمانان: علي حسيني نژاد ، جواد قاسميان و علي خاكشورگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 24/ارديبهشت/1389قمري: 29/جمادي الاول/1431ميلادي: 2010/05/14
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا (ع)
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
غبار آلود
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني،علي اكبر دنيايي، محمد عسكري
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 22/خرداد/1389قمري: 29/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/12
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا (ع)
طول جغرافيايي: 33:53عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي ،تلسكوپ SKY WATHER 102 MM، دوربين ديجيتال CONON
شرايط جوي:
فشار جو: 910hpaميزان رطوبت: 30 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود و كمي ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:43
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:56زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج محمد شمس الدين زاده(امام جمعه محترم شهرستان)،حاج علي اكبر حداديان(مسئول نهاد امامت جمعه وامام جمعه موقت شهرستان)،سيدمهدي طيراني(مسئول گروه)،كربلايي محمد عسكري(عكاس و اپراتور)،حاج حسن صفريان محبي(محاسب گروه)،حاج علي اكبر دنيايي (عضو گروه)،حاج رضا جهانيان(عضو گروه)
ميهمانان: حاج رضا بهشتي فر(رئيس محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان)،حاج محمد مقيمان هوش(عضو محترم شوراي اسلامي )،حاج مهدي رفيعي (كارمند محترم جهادكشاورزي شهرستان)،سيدمحمد طيراني و علي شمس الدين زادهگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 25/فروردين/1389قمري: 29/ربيع الثاني/1431ميلادي: 2010/4/14
مشخصات محل رصد:
دبیرستان امام رضا
طول جغرافيايي: 33:53عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی ، دوربین دیجیتالی
شرايط جوي:
فشار جو: 1005mphميزان رطوبت: کمیميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری در سمت غرب
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:05زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سید مهدی طیرانی (سرگروه)،احسان اسکندزاده ،کربلایی محمد عسکری (عکاس )،کربلایی علی اکبر دنیایی
ميهمانان: ،مهدی آگینه ،سید محمد جواد جوادی (دانش آموز)،سعید رضا صالحی(دانش آموز) ،علی رضا کرمانی زاده(دانش آموز) ،حسین قدرتی (دانش آموز)بهنام نظرزاده(دانش آموز) علیرضا خطیبی(دانش آموز) ، سعید فرشاد(دانش آموز)گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 1388/08/27قمري: 30/ذی لقعده/1430ميلادي: 18/11/2009
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا
طول جغرافيايي: 33:53عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي، تلسكوپ،دوربين ديجتالي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: كميميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:52زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:00
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:30نام رؤيت كننده: مشخصات ابزار مورد استفاده:
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:45
نام رؤيت كننده: سيد مهدي طيراني
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني محمد عسكري حسين نصيري هوشمند
ميهمانان: علي غلاميان،سيد محمدحسين طيرانيگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 1388/08/26قمري: 29/ذی لقعده/1430ميلادي: 17/11/2009
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 33:53عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ ،دوربين دوچشمي، دوربين كانن
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي سمت شمال غربي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:20
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني (سرگروه)،آقاي حسين نصيري هوشمند ،آقاي محمد عسكري(عكاس)
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 27/مهر/1388قمري: 30/شوال/1430ميلادي: 19/10/2009
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 33:53عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي و دوربين عكاسي كانن
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: كميميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني سرگروه،حسن صفريان محبي محاسب ،محمد عسكري عكاس،علي اكبر دنيايي
ميهمانان: كربلايي علي غلاميانگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 28/شهریور/1388قمري: 29/رمضان/1430ميلادي: 19/09/2009
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا(ع)شهرستان بشرويه
طول جغرافيايي: 33:53عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ اسكاي واچر 102ميليمتري ، تلسكوپ ،دوربين دوچشمي ، دوربين ديجيتالي كانن
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: كمي ابري و غبار آلود ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:34زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:39زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني ،حاج شيخ علي اكبر حداديان،حاج رضا جهانيان،حسن صفريان محبي،محمد عسكري، حسن نادري ،مهدي قديري، احسان اسكندرزاده،مهدي جهانيان س
ميهمانان: رمضان برمك،مصطفي نامور ،علي اكبر و محمد خاكي نژاد،هادي و مهدي صفريان محبي ،سيد محمد حسين طيرانيگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 30/مرداد/1388قمري: 29/شعبان/1430ميلادي: 21/08/2009
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 53 33عرض جغرافيايي: 25 57 ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ اسكاي واچر 102 ميلمتري و دوربين دوچشمي و دوربين ديجتالي كانن
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: كميميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نيمه ابري و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:07
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام و المسلمين شمس الدين امام جمعه محترم، حجت الاسلام و المسلمين حاج آقاي حداديان جناب آقاي سيد مهدي طيراني ، جناب آقاي محمد عسكري ،جناب آقاي اسكندزاده، جناب آقاي حسن نادري ، جناب آقاي حسن صفريان محبي جناب حاج رضا جهانيان،جناب آقاي مهدي جهانيان جناب علي اكبر دنياييي
ميهمانان: جناب آقاي احساني راد و حجت الاسلام حاج آقاي پيرنيا و جناب آقاي خاكي نژادگروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 02/تیر/1388قمري: 29/جمادی الثانی/1430ميلادي: 23/6/2009
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا
طول جغرافيايي: 33:52عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ، دوربين دوچشمي ،‌دوربين ديجيتالي
شرايط جوي:
فشار جو: 909hpaميزان رطوبت: 18 درصدميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:44زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:50
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:35زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 20:40
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:25نام رؤيت كننده: حسن صفريان محبيمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسكوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: سيد مهدي طيراني مسئول گروه،حسن صفريان محبي، محمد عسكري عكاس،حسين نصيري هوشمند ،حسن نادري ، علي اكبر دنيايي
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 05/اردیبهشت/1388قمري: 29/ربیع الثانی/1430ميلادي: 25/4/2009
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا (ع)(گروه رصدي نور الرضا(ع)) شهرستان بشرويه
طول جغرافيايي: 33:52عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي صا ايران و دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: باد نسبتاً خفيفميزان رطوبت: تا حدوديميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:25زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: برادر سيد مهدي طيراني (سرگروه)، برادر حسن صفريان محبي ، برادر محمد عسكري (عكاس)
ميهمانان: جناب آقاي غلاميان(ميهمان)گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 07/بهمن/1387قمري: 29/محرم/1430ميلادي: 26/1/2009
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا عليه السلام
طول جغرافيايي: 33:52عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بدون غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسن نادری- اکبر دنیایی- احسان اسکندرزاده (عکاس)
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 8/دی/1387قمري: 29/ذی الحجه/1429ميلادي: 28/12/2008
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا(ع)
طول جغرافيايي: 57،25عرض جغرافيايي: 33،52ارتفاع از دريا: 800
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي با پايه - دوربين عكسبرداري 10 مگاپيكسل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر متراكم و وسيع
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:40زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:23
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حسن صفريان محبي - سيدمهدي طيراني - مهدي صارمي - علي اكبر دنيايي
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 9/آذر/1387قمري: 30/ذی القعده/1429ميلادي: 29/11/2008
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا عليه السلام
طول جغرافيايي: 33:52عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16:30نام رؤيت كننده: سيد مهدي طيرانيمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دوچشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 16:42
نام رؤيت كننده: سيد مهدي طيراني
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج حسين نصيري - سيد مهدي طيراني
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 8/آذر/1387قمري: 29/ذی القعده/1429ميلادي: 28/11/2008
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا عليه السلام
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج حسين نصيري- حسن صفريان- سيد مهدي طيراني-اكبر دنيايي
ميهمانان:گروه استهلال نورالرضا (بشرويه)
تاريخ:
شمسي: 08/آبان/1387قمري: 29/شوال/1429ميلادي: 29/oct/2008
مشخصات محل رصد:
دبيرستان امام رضا عليه السلام
طول جغرافيايي: 33:52عرض جغرافيايي: 57:25ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ناچيز
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج حسين نصيري- حسن صفريان- سيد مهدي طيراني-احسان اسكندرزاده- مهدي جهانيان - اكبر دنيايي
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618