29          شهريور                1398


گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
دو کیلو متری تربت جام
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ /دوربین دوچشمی /دماسنج و...
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام اثناعشری/علیرضا مهدوی /ملاک
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
ایستگاه 1 جاده باخرز به تربت جام
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج/لپ تاب
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام علیرضا اثناعشری-آقای مهدوی- آقای ملاک
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 30/بهمن/1393قمري: 29/ربیع الثانی/1436ميلادي: 19/02/2015
مشخصات محل رصد:
ایستگاه 1 جاده باخرز به تربت جام
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج/لپ تاب
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام علیرضا اثناعشری-آقای مهدوی
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 02/آبان/1393قمري: 29/ذی الحجه/1435ميلادي: 24/10/2014
مشخصات محل رصد:
ایستگاه 1 جاده باخرز به تربت جام
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج/لپ تاب
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام علیرضا اثناعشری-آقای مهدوی
ميهمانان: محمد مهدی اثناعشریگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 09/اردیبهشت/1393قمري: 29/جمادی الثانی/1435ميلادي: 29/04/2014
مشخصات محل رصد:
ایستگاه 1 جاده باخرز به تربت جام
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام علیرضا اثناعشری-آقای مهدوی
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 11/فروردین/1393قمري: 29/جمادی الاول/1435ميلادي: 31/03/2014
مشخصات محل رصد:
ایستگاه 1 جاده باخرز به تربت جام
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام علیرضا اثناعشری-آقای مهدوی
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
25کیلومتری جاده باخرز به تربت جام
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 667ميزان رطوبت: 40%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام علیرضا اثناعشری - حجه الاسلام یدالله دامن پاک - براتعلی زراعتگر- حجه الاسلام حسین قاسمی
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 22/اسفند/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1434ميلادي: 12/03/2013
مشخصات محل رصد:
25کیلومتری جاده باخرز
طول جغرافيايي: 07/35عرض جغرافيايي: 52/60ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج-لپ تاپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری وبارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام علیرضا اثناعشری-آقای مهدوی
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 28/مرداد/1391قمري: 29/رمضان/1433ميلادي: 18/08/2012
مشخصات محل رصد:
25کیلومتری جاده باخرز
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج-لپ تاپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام علیرضا اثناعشری - حجه الاسلام یدالله دامن پاک - براتعلی زراعتگر-آقای میرعباسی
ميهمانان: حجه الاسلام والمسلمین موسوی فر امام جمعه محترم تربت جام- آقای فیاض معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورشگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 31/خرداد/1391قمري: 29/رجب/1433ميلادي: 20/06/2012
مشخصات محل رصد:
25کیلومتری جاده باخرز
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام اثناعشری --آقای زراعتگر
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 01/خرداد/1391قمري: 29/جمادی الثانی/1433ميلادي: 21/05/2012
مشخصات محل رصد:
25کیلومتری جاده باخرز
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج-لپ تاپ
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام اثناعشری --آقای زراعتگر
ميهمانان: آقای مهدویگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 03/فروردین/1391قمري: 29/ربیع الثانی/1433ميلادي: 22/03/2012
مشخصات محل رصد:
25کیلومتری جاده باخرز
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
کامل
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملا ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اثناعشری -زراعتگر
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
25کیلومتری جاده باخرز به تربت جام
طول جغرافيايي: 60/56عرض جغرافيايي: 35/07ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج-لپ تاپ
شرايط جوي:
فشار جو: 650ميزان رطوبت: 18%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام علیرضا اثناعشری -حجت الاسلام یدالله دامن پاک -آقای براتعلی زراعتگر
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 05/آبان/1390قمري: 29/ذی القعده/1432ميلادي: 27/10/2011
مشخصات محل رصد:
-
طول جغرافيايي: 1عرض جغرافيايي: 1ارتفاع از دريا: 1
نوع و تعداد وسايل:
1
شرايط جوي:
فشار جو: 1ميزان رطوبت: 1ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا ابري و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 1زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 1
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 1زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 1
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: به علت افق كاملا ابري و غبار آلود رویت امکان پذیر نبود
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
25کیلومتری جاده باخرز به تربت جام
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 655ميزان رطوبت: 17%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام علیرضا اثناعشری - براتعلی زراعتگر- حجه الاسلام حسین قاسمی
ميهمانان: حجه الاسلام والمسلمین موسوی فر امام جمعه محترم تربت جام -گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
25کیلومتری جاده باخرز به تربت جام
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 1125
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 651ميزان رطوبت: 20%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجه الاسلام علیرضا اثناعشری - حجه الاسلام یدالله دامن پاک - براتعلی زراعتگر- حجه الاسلام حسین قاسمی
ميهمانان: حجه الاسلام والمسلمین موسوی فر امام جمعه محترم تربت جام -حجه الاسلام والمسلمین غفاری امام جمعه محترم باخرزگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 12/خرداد/1390قمري: 29/جمادی الثانی/1432ميلادي: 02/06/2011
مشخصات محل رصد:
25کیلومتری جاده باخرز به تربت جام
طول جغرافيايي: 52/60عرض جغرافيايي: 07/35ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج
شرايط جوي:
فشار جو: 667ميزان رطوبت: 14%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری همراه با غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علیرضا اثناعشری - یدالله دامن پاک - براتعلی زراعتگر
ميهمانان: علی اسدیگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 15/دی/1389قمري: 30/محرم/1432ميلادي: 05/01/2011
مشخصات محل رصد:
25 کیلومتری جاده باخرز
طول جغرافيايي: 60.50عرض جغرافيايي: 35.04ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین دوچشمی - دماسنج - لپ تاپ
شرايط جوي:
فشار جو: 644ميزان رطوبت: 19ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 29/16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 25/16
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 38/16زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 35/16
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام علیرضا اثناعشری -حجت الاسلام یدالله دامن پاک -آقای براتعلی زراعتگر - آقای میرعباسی
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 15/آبان/1389قمري: 29/ذی القعده/1431ميلادي: 06/11/2010
مشخصات محل رصد:
25کیلومتری جاده باخرز
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ دوربین دوچشمی - دماسنج - لپ تاپ
شرايط جوي:
فشار جو: 667/7ميزان رطوبت: 36%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16/25
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام علیرضا اثناعشری -آقای براتعلی زراعتگر - آقای میرعباسی - آقای دکتر علیزاده
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 18/شهریور/1389قمري: 29/رمضان/1431ميلادي: 09/09/2010
مشخصات محل رصد:
25 کیلومتری جاده باخرز
طول جغرافيايي: 60.50عرض جغرافيايي: 35.04ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ , دوربین دوچشمی , دوربین دیجیتال , رطوبت سنج
شرايط جوي:
فشار جو: 664ميزان رطوبت: 19ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 42/18
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علیرضا اثناعشری - یدالله دامن پاک - علی اصغر جوادی - براتعلی زراعتگر-مسلم زراعتگر
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
25 کلیومتری جاده تربت جام باخرز ایستگاه دکل مخابراتی
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی - تلسکوپ - دستگاه دماسنج - دوربین عکاسی دیجیتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 18ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): به شدت غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19/22زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: علیرضا اثناعشری - حجت الاسلام یدالله دامن پاک جامی (مسئول دفتر امام جمعه) - براتعلی زراعتگر
ميهمانان: مسلم زراعتگرگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره 2
طول جغرافيايي: 31/60عرض جغرافيايي: 99/34ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود شديد
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:15
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان حسين قاسمي - عليرضا اثنا عشري - اسحاق قوي پنجه - حسين زارع - علي اسدي (عضو جديد )
ميهمانان: اقايان حسن نژاد بخشدار باخرز - قوي پنجه فرمانده سپاه - كاميابي رئيس آموزش وپرورش -گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 11/شهریور /1387قمري: 30/شعبان/1429ميلادي: 1/9/2008
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره 2
طول جغرافيايي: 60.3032عرض جغرافيايي: 34.9936ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 05/19نام رؤيت كننده: اثناعشري مشخصات ابزار مورد استفاده: تلسكوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 07/19
نام رؤيت كننده: زارع
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان عليرضا اثنا عشري - حسين زارع - علي اسدي
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 10/شهریور /1387قمري: 29/شعبان/1429ميلادي: 31/8/2008
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره 2
طول جغرافيايي: 60.3032عرض جغرافيايي: 34.9936ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان حسين قاسمي - عليرضا اثنا عشري - حاج قاسم محمدي - حسين زارع
ميهمانان: اقايان علي اسدي - حسين زاده دبيران اموزش وپرورشگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 11/05/1387قمري: 29/رجب/1429ميلادي: 01/08/2008
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره 2
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عليرضا اثنا عشري - حسين قاسمي - حاج قاسم محمدي
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 15/03/1387قمري: 29/جمادی الاول/1429ميلادي:
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره 2
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عليرضا اثنا عشري - حسين قاسمي - علي اصغر سليماني
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 17/ اردیبهشت /1387قمري: 29/ربیع الثانی /1429ميلادي: 6/may/2008
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره 2
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود ونيمه ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19/30نام رؤيت كننده: اثناعشري مشخصات ابزار مورد استفاده: دوربين دوچشمي
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 1935
نام رؤيت كننده: زارع
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان - عليرضا اثنا عشري - حسين زارع - اسحاق قوي پنجه
ميهمانان: حاج آقاي عطاري امام جمعه محترم - آقاي قوي پنجه فرمانده سپاه - آقاي سلطاني فرمانده نيروي انتظامي - آقاي عامري مسئول جهاد كشاورزي - روح الله عطاريگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 87/01/18قمري: 29 ربیع الاول 1429ميلادي: 06/04/2008
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره 2
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عليرضا اثنا عشري - حسين قاسمي
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 18 اسفند 1386قمري: 29 صفر 1429ميلادي:
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره 2
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين دوچشمي - دوربين عكاسي ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17/30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 16/4نام رؤيت كننده: اثناعشري مشخصات ابزار مورد استفاده: تلسكوپ
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح:
نام رؤيت كننده:
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان حسين قاسمي - عليرضا اثنا عشري - حاج قاسم محمدي - حسين زارع
ميهمانان: آقاي علي اصغر سليماني - علي اسديگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 19/آبان/1386قمري: 29/شوال/1428ميلادي: 10 نوامبر2007
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره دو
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين عكاسي ديجيتالي - دوربين دوچشمي -
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف بدون غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي اثنا عشري -
ميهمانان: امام جمعه محترم حجت الاسلام والمسلمين عطاريگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 20 مهر ماه 1386قمري: 30/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/12
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره يك
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين عكاسي ديجيتالي - دوربين دوچشمي -
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف بدون غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي اثنا عشري - آقاي حسين قاسمي - حاج قاسم محمدي - آقاي زارع
ميهمانان: حجت الاسلام عطاري امام جمعه محترم وحجت الاسلام صادقي وآقاي سليماني وآقاي نجفي )گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 19/مهر/1386قمري: 29/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/11
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره يك
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين عكاسي ديجيتالي - دوربين دوچشمي -
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف بدون غبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي اثنا عشري - آقاي حسين قاسمي - حاج قاسم محمدي
ميهمانان: حجت الاسلام عطاري امام جمعه محترم وحجت الاسلام صادقي وآقاي عامري (مدير جهاد كشاورزي )گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 22/مرداد/1386قمري: 29 /رجب/1428ميلادي: 13 آگست2007
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره يك
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين عكاسي - تلسكوپ - دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18/23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي اثنا عشري - آقاي حسين قاسمي - حاج قاسم محمدي - آقاي سالاري
ميهمانان: حجت الاسلام عطاري امام جمعه محترم وحجت الاسلام قاسمي امام جماعت باخرزگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 23 تير ماه 1386قمري: 29 جمادي الثاني 1428ميلادي: 14/ژوئيه/2007
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره دو
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين عكاسي - تلسكوپ - دوربين دوچشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي اثنا عشري - آقاي حسين قاسمي - سرهنگ قاسمي
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 25 خرداد 1386قمري: 29 جمادي الاول 1428ميلادي: 15jun 2007
مشخصات محل رصد:
ايستگاه شماره يك
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ - دوربين عكاسي ديجيتالي - دوربين دوچشمي -
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18/50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18/47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي اثنا عشري - آقاي حسين قاسمي - حاج قاسم محمدي
ميهمانان: امام جمعه محترم حجت الاسلام والمسلمين عطاريگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 27 اردیبهشت1386قمري: 29 ربیع الثانی 1428ميلادي: 17may2007
مشخصات محل رصد:
باخرز
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بارندگی وابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: به علت بارندگی وابری بودن هوا رویت میسر نشد
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 29 فروردين1386قمري: 29ربيع الاول1428ميلادي: 18آوريل2007
مشخصات محل رصد:
ایستگاه شماره یک
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی ودوربین فیلم برداری
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 18:11:11نام رؤيت كننده: علیرضا اثناعشریمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دوچشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 18:15:30
نام رؤيت كننده: حاج قاسم محمدی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام علیرضا اثناعشری - حجت الاسلام حسین قاسمی - حجت الاسلام حسن عاکفی- آقای محمد رضا کامیابی – حاج قاسم محمدی – آقای حسین زارع
ميهمانان: حجت الاسلام میدانی (ریاست محترم دادگاه عمومی باخرز) حجت الاسلام قاسمی مسئول دفتر امام جمعه محترم – آقای ارجمندی از فرهنگیان باخرزگروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 28/اسفند/1385قمري: 29صفر 1428ميلادي: 19mar2007
مشخصات محل رصد:
ایستگاه شماره یک
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربین دوچشمی ودوربین فیلم برداری
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام اثناعشری .سرهنگ قاسمی .حاج قاسم محمدی . عضوجدید حسین زارع
ميهمانان:گروه استهلال شهيد كاخكي (باخرز)
تاريخ:
شمسي: 29/بهمن/1385قمري: 29/محرم/1428ميلادي: 18/فوريه/2007
مشخصات محل رصد:
به علت بارندگی شدید رویت میسر نشد
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
به علت بارندگی شدید رویت میسر نشد
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: به علت بارندگی شدید رویت میسر نشد
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618